кандидат сільскогосподарських наук, Заболотний О. І., кандидат сільскогосподарських наук, Заболотна А. В. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПЛОДІВ ОГІРКА ГІБРИДУ АФІНА F1 ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН.

УДК 631.563:635.63

 

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПЛОДІВ ОГІРКА ГІБРИДУ АФІНА F1 ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН

кандидат сільскогосподарських наук, Заболотний О. І.

кандидат сільскогосподарських наук, Заболотна А. В.

Уманський національний університет садівництва, Україна, м. Умань

 

Встановлено, що застосування з метою передпосівної обробки насіння огірка регуляторами росту Івін, Емістим С та Біолан має позитивний вплив на підвищення врожайності та якості плодів огірка гібриду Афіна F1. Серед варіантів досліду найбільш ефективним виявилося використання регулятора Біолан, у цьому варіанті досліду загальна врожайність зросла проти контрольного варіанту на 7,1 т/га, величина раннього врожаю – на 1,8%. Також зростала середня маса плодів за одночасного зниження вмісту в них нітратів.

Ключові слова: огірок, гібрид, врожайність, якість, нітрати.

 

Заболотный А. И., Заболотная А. В. Урожайность и качественные показатели плодов огурца гибрида Афина F1 при применении регуляторов роста растений / Уманский национальный университет садоводства. Украина, г. Умань

Установлено, что применение с целью предпосевной обработки семян огурца регуляторами роста Ивин, Эмистим С, Биолан имеет положительное влияние на рост урожайности и качаества плодов огурца гибрида Афина F1. Среди вариантов опыта наиболее эффективным оказалось применение регулятора Биолан, в этом варианте опыта общая урожайность возросла по сравнению с контролем на 7,1 т/га, размер раннего урожая – на 1,8%. Также возростала средняя маса плодов при одновременном снижении содержания в них нитратов.

Ключевые слова: огурец, гибрид, урожайность, качество, нитраты.

 

Zabolotnyi А. I., Zabolotnaya А. V. The yield and indicators of quality fetuses of cucumber a hybryd Afina F1 under the applications of plant growth regulators / Uman National University of Horticulture. Ukraine, Uman.

It іs established that the use for presowing treatment of cucumber seeds regulators of growth Ivin, Emistim C and Biolan has a positive effect on increasing yield and fetuses quality of cucumber hybrid Afina F1. Among the variants of the experiment the most effective turned out the use of regulator Biolan, in this variant of the experiment the total yield increased compared with control variant to 7,1 t/ha, the value of early harvest – to 1,8%. Also increased the average weight of fetuses with a simultaneous decrease the content of nitrates.

Key words: cucumber, hybrid, yield, quality, nitrates.

 

Вступ. Овочі – цінний дієтичний продукт, містять увесь комплекс поживних речовин, а саме: вуглеводи, білки, жири, вітаміни, органічні кислоти, мікроелементи [1]. Серед асортименту овочів, які вирощуються в нашій країні, особливе місце займає огірок, площа під яким щорічно складає більш як 12% посівних площ овочів. Широке розповсюдження цієї овочевої культури пояснюється, перш за все, традиційними особливостями харчування громадян, лікувальними властивостями, високими якостями плодів, а тому потребує систематичних досліджень продуктивності та біохімічних показників [2].

Нині виробництво огірків, однієї з основних овочевих культур, зросло на 89%. Але забезпечення населення України огірками і продуктами їх переробки в даний час не відповідає науково обґрунтованим нормам. Їх середньорічне виробництво на душу населення складає лише 9,7 кг, що становить 65–80% від рекомендованої норми. Тому нарощування виробництва огірків є пріоритетним завданням овочівників України. Вирішення цієї проблеми передбачається без збільшення посівних площ і додаткових затрат. Все це вимагає застосування нових, більш сучасних і досконалих ресурсозберігаючих технологій вирощування огірків [3].

Актуальною проблемою сучасного сільськогосподарського виробництва є розробка технологій, які сприяють підвищенню врожайності культур і в той же час є екологічно безпечними для навколишнього середовища і здоров’я людини. Одним із елементів сучасної технології вирощування овочевих культур є застосування регуляторів росту рослин (РРР) – це природні й синтетичні органічні сполуки, які в малих нормах стимулюють або, навпаки, гальмують процеси, пов'язані з ростом і розвитком, активно впливають на обмін речовин рослин, призводячи до істотних змін росту і розвитку. Вони відіграють не менш важливу роль у підвищенні врожайності овочевих і плодових культур, поліпшення їх якості, ніж застосування добрив і засобів захисту рослин. У сучасних умовах вирощування овочевих культур використання регуляторів росту рослин набуває все більшого значення. Це зумовлено активним пошуком нових ефективніших шляхів і методів підвищення продуктивності аграрних секторів, насамперед за рахунок малозатратних технологій [4–6].

Застосування регуляторів росту та інших хімічних і фізичних факторів при передпосівній підготовці насіння огірків, призводить до збільшення врожаю до 300 ц/га і більше. Поліпшуються якісні показники плодів при зборі, а також під час переробки і консервування [7].

Методика дослідження. Досліди виконували в умовах ННВВ Уманського національного університету садівництва на гібриді огірка Афіна F1 впродовж 2011–2013 рр. Насіння огірка перед сівбою замочували в розчинах препаратів протягом 18−20 годин: при застосуванні Івіну на 2 л води використовували 20 мг препарату; при використанні Емістиму С і Біолану 1 мл препарату додавали до 2 л води. Повторність досліду – триразова. Ґрунт – чорнозем опідзолений важкосуглинковий, вміст гумусу в орному шарі 3,2–3,3%.

Облік врожаю проводили по мірі настання технічної стиглості плодів поділянково ваговим методом. Продукцію з кожної облікової ділянки при кожному зборі поділяли на товарну і нетоварну частини згідно вимог діючого стандарту „ДСТУ 3247–95 Огірки свіжі. Технічні умови” [8].

Лабораторні дослідження включали визначення в плодах вмісту сухої речовини, суми цукрів, аскорбінової кислоти та нітратів: суху речовину визначали термогравіометричним методом, шляхом висушування наважки при температурі 105 ºС до постійної ваги протягом 4–6 годин [9]; цукор – фериціанідним методом (титруванням) [10]; аскорбінову кислоту − за методом І. К. Муррі [10]; нітрати – іонселективним методом з допомогою приладу ЕВ−74 [9].

Результати дослідження. При визначенні урожайності товарних плодів огірка у 2011 році нами встановлено, що у варіанті із застосуванням Івіну врожайність зросла проти контролю на 3,8 т/га, що при НІР05 4,9 т/га не є достовірним. Достовірну прибавку врожаю у 2011 році забезпечило застосування Емістиму С – 5,1 т/га та Біолану – 7,3 т/га (табл. 1).

Таблиця 1

Врожайність рослин огірка гібриду Афіна F1 залежно від дії регуляторів росту, т/га

 

Варіант досліду

Врожайність товарних плодів

Загальна врожайність (середнє за 2011−2013 рр.)

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Середнє

Прибавка врожаю

Без обробки (контроль)

43,0

38,5

41,8

41,1

0,0

42,3

Івін

46,8

42,7

45,0

44,8

3,7

45,7

Емістим С

48,1

44,0

47,2

46,4

5,3

47,0

Біолан

50,3

45,8

48,6

48,2

7,1

48,7

НІР05

4,9

5,1

5,7

 

 

 

 

Визначення рівня урожайності товарних плодів огірка у 2012 році виявило таку ж залежність формування прибавки врожаю від застосовуваних препаратів, як і у 2011 році. Проте абсолютна величина врожайності товарних плодів по всіх варіантах досліду була нижчою, ніж у 2011 році. Це обумовлено менш сприятливими умовами вирощування, що склалися для огірка у 2012 році. Так, зокрема, при застосуванні Івіну приріст врожаю товарних плодів становив 4,2 т/га, однак за НІР05 5,1 т/га він не був достовірним. При дії Емістиму С прибавка врожаю товарних плодів становила 5,5 т/га, що при НІР05 5,1 т/га є достовірним. Використання Біолану також забезпечило достовірну прибавку врожаю проти контролю у розмірі 7,3 т/га.

Врожайність плодів огірка у 2013 році, як і у попередні роки досліджень, залежала від регулятора росту, якими оброблялося насіння огірка перед посівом та знаходилася у залежності від зміни головних біометричних показників рослин огірка. Так, зокрема, у варіанті досліду з обробкою насіння перед посівом Івіном врожайність товарних плодів огірка зросла проти контролю на 3,2 т/га. При застосуванні Емістиму С величина товарної частини врожаю зросла проти контролю на 5,4 т/га та при дії Біолану – на 6,8 т/га. Отримані дані є достовірними при НІР05 5,7 т/га.

У середньому за три роки досліджень прибавка врожаю товарних плодів огірка у разі використання Івіну становила 3,7 т/га, при використанні Емістиму С – 5,3 т/га та у варіанті з Біоланом – 7,1 т/га.

Важливим показником оцінки ефективності застосування регуляторів росту рослин є величина раннього врожаю, оскільки ранню продукцію можна реалізовувати по значно вищій ціні, підвищуючи тим самим рентабельність виробництва продукції. Раннім вважається врожай, отриманий до 20 липня.

У результаті проведених досліджень нами встановлено, що у контрольному варіанті було отримано 11,1 т/га раннього врожаю, що складало 26,4% від загального (табл. 2). У разі застосування регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння, як встановлено попередніми дослідженнями, прискорювалося проходження фенологічних фаз росту і розвитку рослин огірка, що позитивно вплинуло на збільшення величини раннього врожаю. Так, зокрема, при обробці насіння огірка Івіном величина раннього врожаю становила 15,9 т/га (34,8% від загального), при використанні Емістиму С – 16,5 т/га (35,1% від загального) та у разі застосування Біолану – 18,6 т/га (38,2% від загального).

Таблиця 2

Вплив РРР на величину раннього врожаю та товарність плодів огірка гібриду Афіна F1, середнє за 2011–2013 рр.

 

Варіант досліду

Ранній врожай плодів огірка, т/га

Ранній врожай від загального, %

Товарність плодів, %

Без обробки (контроль)

11,1

26,4

97,2

Івін

15,9

34,8

98,0

Емістим С

16,5

35,1

98,7

Біолан

18,6

38,2

99,0

 

Також встановлено, що застосування регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння огірка також мало позитивний вплив на товарність зібраної продукції, яку визначали відповідно до діючого стандарту. До нетоварної частини врожаю відносили плоди огірка, пошкоджені хворобами, шкідниками, перерослі, деформовані та недорозвинені плоди. Встановлено, що товарність врожаю при використанні РРР зростала проти контрою на 0,8–1,8%.

Серед якісних показників врожаю плодів огірка також визначали масу плодів, що відносилися за стандартом до корнішонів І та ІІ групи (табл. 3).

У результаті досліджень встановлено, що у сформованих плодів між варіантами досліду різниця за масою була незначною. Різниця маси була тільки між групами, на які плоди поділяють залежно від їх розміру згідно стандарту на дану продукцію.

Зокрема, маса корнішонів І групи коливалася від 25,8 у контрольному варіанті до 26,6; 27,4 і 28,8 г відповідно при використанні для передпосівної обробки насіння огірка Івіном, Емістимом С і Біоланом, тоді як маса корнішонів ІІ групи у цих варіантах досліду становила відповідно 56,7; 57,5 і 58,1 г. Більша маса плодів обох фракцій у варіантах досліду із застосуванням регуляторів росту рослин сформувалася, очевидно, завдяки утворенню плодів з більшим поперечним діаметром.

Таблиця 3

Якісні показники врожаю огірка гібриду Афіна F1 залежно від дії регуляторів росту (середнє за 2011−2013 рр.)

 

Варіант досліду

Середня маса плодів, г

корнішонів І групи

(5,1–7,0 см)

корнішонів ІІ групи

(7,1–9,0 см)

Без обробки (контроль)

25,8

55,6

Івін

26,6

56,7

Емістим С

27,4

57,5

Біолан

28,8

58,1

 

Проведення біохімічного аналізу плодів огірка виявило, що застосування регуляторів росту рослин мало позитивний вплив на накопичення сухих речовин. Так, при дії Івіну їх вміст зріс проти контролю на 0,1%, при застосуванні Емістиму С – на 0,2%, а найвищий вміст сухих речовин був за використання Біолану – 5,1% проти 4,7% у контролі (табл. 4)

Таблиця 4

Деякі показники біохімічного складу плодів огірка гібриду Афіна F1 залежно від дії регуляторів росту у середньому

за 2011−2012 рр.

 

Варіант досліду

Суха речовина,

%

Сума

цукрів,

%

Аскорбінова кислота, мг/100 г

Нітрати (N−NO3), мг/кг *

Без обробки (контроль)

4,7

2,12

13,1

92,5

Івін

4,8

2,19

13,5

71,6

Емістим С

4,9

2,24

14,5

67,8

Біолан

5,1

2,31

15,3

64,9

 

* – МДР (не більше 150 мг/кг).

 

При проведенні аналізу показників біохімічного складу плодів огірка відмічено також зростання суми цукрів у плодах з дослідних варіантів. Так, зокрема, при застосуванні Івіну вміст цукрів перевищував контроль на 0,07%, у варіанті з Емістимом С – на 0,12% та при застосуванні Біолану – на 0,19%. Поряд з цим зростав і вміст аскорбінової кислоти (вітаміну С). Найвищим він був при застосуванні Біолану – 15,3 мг/100 г проти 13,1 мг/100 г у контрольному варіанті.

Визначення вмісту нітратів у вирощеній продукції показав, їх вміст не наближався до рівня допустимої норми у 150 мг/кг, а продукція, отримана з використанням передпосівної обробки насіння огірка регуляторами росту мала тенденцію до зниження цього показника. Так, при застосуванні Івіну вміст нітратів знизився проти контролю на 20,9 мг/кг, у варіанті із застосуванням Емістиму С – на 24,7 мг/кг та при дії Біолану – на 27,6 мг/кг.

Висновоки. Отже, застосування регуляторів росту рослин з метою передпосівної обробки насіння огірка сприяє отриманню істотної прибавки врожаю товарних плодів огірка з високими показниками вмісту сухих речовин, цукрів та вітаміну С. Поряд з цим спостерігається зниження вмісту нітратів. Також завдяки прискоренню настання фенологічних фаз розвикту рослин культури спостерігається збільшення надходження раннього врожаю плодів огірка, що має важливе економічне значання, оскільки реалізаційна ціна ранньої продукції вища проти вартості огірка в період масового надходження плодів культури.

 

Література:

1. Природоохоронна технологія вирощування овочевих культур у відкритому грунті зони північного Лісостепу і Полісся України / Під заг. ред. О. А. Деречі: Навч. посіб. – Житомир: „Полісся”, 2003. – 208 с.

2. Корнієнко С. І. Концептуальні основи розвитку овочівництва та забезпечення продовольчої безпеки / С. І. Корнієнко, В. П. Рудь, О. О. Кіях, Л. А. Терьохіна // Овочівництво і баштанництво. – Вип. 58. – 2012. – С. 7–17.

3. Карасюк І. М. Особливості вирощування огірків на опорній шпалері / І. М. Карасюк, О. І. Улянич // Зб. наук. пр. УДАУ «Біологічні науки і проблеми рослинництва». – Умань, 2003. – С. 451–457.

4. Деева В. П. Физиолого-биохимические особенности формирования устойчивости и продуктивности различных генотипов при воздействии регуляторами роста / В. П. Деева, А. Н. Веднеев, Н. В. Санько, К. И. Соловей, А. Ф. Судник // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ (спеціальний випуск). – Умань, 2003. – С. 20–25.

5. Щетина С. В. Вплив регуляторів росту рослин на насіннєві якості насіння і ростові процеси в розсаді баклажану / С. В. Щетина // Зб. наук. пр. Уманського НУС (спеціальний випуск). – Умань, 2011. – Вип. 77. – С. 202–208.

6. http://posovetyem.ru/sad-ogorod/141-regulyatori-rostu-roslin.html

7. Пономаренко С. П. Створення та впровадження нових регуляторів росту рослин в агропромисловому комплексі України / С. П. Пономаренко // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. Том 1. Київ. 2001. – С. 75–378.

8. ДСТУ 3247–95 „Огірки свіжі. Технічні умови”

9. Петербуржский А. В. Практикум по агрономической химии / А. В. Петербуржский. – М.: Сельхозиздат, 1973. – 592 с.

10. Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрономічних досліджень рослин і ґрунтів / З. М. Грицаєнко, А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко. – К.: ЗАТ НІЧЛАВА, 2003. – 320 с.

 

References:

1. Pryrodookhoronna tekhnolohiia vyroshchuvannia ovochevykh kultur u vidkrytomu hrunti zony pivnichnoho Lisostepu i Polissia Ukrainy / Pid zah. red. O. A. Derechi: Navch. posib. – Zhytomyr: „Polissia”, 2003. – 208 s.

2. Korniienko S. I. Kontseptualni osnovy rozvytku ovochivnytstva ta zabezpechennia prodovolchoi bezpeky / S. I. Korniienko, V. P. Rud, O. O. Kiiakh, L. A. Terokhina // Ovochivnytstvo i bashtannytstvo. – Vyp. 58. – 2012. – S. 7–17.

3. Karasiuk I. M. Osoblyvosti vyroshchuvannia ohirkiv na opornii shpaleri / I. M. Karasiuk, O. I. Ulianych // Zb. nauk. pr. UDAU «Biolohichni nauky i problemy roslynnytstva». – Uman, 2003. – S. 451–457.

4. Deeva V. P. Fyzyoloho-byokhymycheskye osobennosty formyrovanyia ustoichyvosty y produktyvnosty razlychnыkh henotypov pry vozdeistvyy rehuliatoramy rosta / V. P. Deeva, A. N. Vedneev, N. V. Sanko, K. Y. Solovei, A. F. Sudnyk // Zb. nauk. pr. Umanskoho DAU (spetsialnyi vypusk). – Uman, 2003. – S. 20–25.

5. Shchetyna S. V. Vplyv rehuliatoriv rostu roslyn na nasinnievi yakosti nasinnia i rostovi protsesy v rozsadi baklazhanu / S. V. Shchetyna // Zb. nauk. pr. Umanskoho NUS (spetsialnyi vypusk). – Uman, 2011. – Vyp. 77. – S. 202–208.

6. http://posovetyem.ru/sad-ogorod/141-regulyatori-rostu-roslin.html

7. Ponomarenko S. P. Stvorennia ta vprovadzhennia novykh rehuliatoriv rostu roslyn v ahropromyslovomu kompleksi Ukrainy / S. P. Ponomarenko // Fiziolohiia roslyn v Ukraini na mezhi tysiacholit. Tom 1. Kyiv. 2001. – S. 75–378.

8. DSTU 3247–95 „Ohirky svizhi. Tekhnichni umovy”

9. Peterburzhskyi A. V. Praktykum po ahronomycheskoi khymyy / A. V. Peterburzhskyi. – M.: Selkhozyzdat, 1973. – 592 s.

10. Hrytsaienko Z. M. Metody biolohichnykh ta ahronomichnykh doslidzhen roslyn i gruntiv / Z. M. Hrytsaienko, A. O. Hrytsaienko, V. P. Karpenko. – K.: ZAT NIChLAVA, 2003. – 320 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.