Ільящук А. О. ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

УДК: 004.45

 

ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Ільящук А. О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Розглянуто необхідність впровадження і вдосконалення автоматизації системи обліку та контролю, що зумовлено ускладненням і посиленням обсягу та якості економічної та облікової інформації. Розглянуто алгоритм функціонування інформаційної системи з обліку на підприємстві та особливості її функціонування у структурі підприємства. Зроблено висновки щодо ефективності обліку інформації та його організації на підприємстві після впровадження і застосування інформаційної системи.

Ключові слова: автоматизація системи обліку, методологія обліку, типові проектні рішення, автоматизоване робоче місце, автоматизовані інформаційні системи, вдосконалення організації обліку.

 

Ильящук А. А. Особенности совершенствования организации учета на предприятии с использованием информационных систем / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Рассмотрена необходимость внедрения и совершенствования автоматизации системы учета и контроля, что обусловлено усложнением и усилением объема и качества экономической и учетной информации. Рассмотрен алгоритм функционирования информационной системы по учету на предприятии и особенности ее функционирования в структуре предприятия. Сделаны выводы относительно эффективности учета информации и его организации на предприятии после внедрения и применения информационной системы.

Ключевые слова: автоматизация системы учета, методология учета, типовые проектные решения, автоматизированное рабочее место, автоматизированные информационные системы, усовершенствование организации учета.

 

Iliashchuk A. O. Features to improve the organization of accounting in the company using information systems / Vinnytsia trade and economic institution KNTEU, Ukraine, Vinnytsia

Issues that are examined:

The necessity of improving the implementation and automation of accounting and control system, due to the complexity and increasing the volume and quality of economic and accounting information. The algorithm of functioning accounting information system of the company and especially its functioning in the structure of the company. The conclusions on the effectiveness of accounting information and its organization in the company after the introduction and use of information systems.

Keywords: automated control systems, methodology, sample design solutions, workstation, automated information systems, improvement of accounting management.

 

Вступ. Серед відомих проблем економіки підприємств існує проблема швидкого та комфортного накопичення та обробки вхідних даних. Автоматизація облікових задач у різних областях практичної діяльності є одним із основних напрямків застосування обчислювальної техніки і персональних комп’ютерів зокрема. На основі сукупності апаратних засобів і спеціалізованого прикладного програмного забезпечення будуються автоматизовані робочі місця спеціалістів різного профілю, що дозволяє підвищити ефективність роботи та якість її виконання. Результативність автоматизації процесів накопичення та обробки даних на промислових підприємствах залежить від вибору інформаційної системи, широтою охоплення облікової інформації, специфічними налаштуваннями для кожного підприємства, а також інтенсивністю її впровадження на усіх рівнях.

Постановка проблеми. Неодмінною умовою вдосконалення управління є докорінна реконструкція його технічної та інформаційної бази на основі автоматизованої системи обліку, контролю й аналізу з використанням автоматизованих робочих місць (АРМ).

Одним з найважливіших завдань у цій справі є подальший розвиток і вдосконалення інформаційних систем підприємств із використанням нових засобів управління та сучасних технічних засобів. Облік і облікова інформація в умовах автоматизованої системи обробки інформації використовуються значно ширше, ніж у разі ручної обробки даних. Процес аналізу облікової інформації дедалі більше стає складовою управлінської системи.

Процес автоматизації матеріального та фінансового обліку має розвиватися за умови комплексного, системного та цілеспрямованого підходу з орієнтацією на потреби відповідної ланки управління підприємства.

У разі комплексного підходу до організації обліку в умовах автоматизованої обробки інформації відбувається перехід від організації окремих елементів до організації цілісних наборів елементів інформаційних систем, а також налагодження взаємозв’язків між окремими підсистемами і комплексами завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом проблеми, пов'язані з використанням машинних носіїв як виправданих документів обліку, стали особливо актуальними завдяки широкому розвитку робіт з автоматизації обліку. Цим проблемам присвячені праці В.П. Завгороднього, Ф.Ф. Бутинця, С.В. Івахненка, В.П. Маслова, Пономаренко В.С., та інших вчених. Деякі перспективи щодо створення умов для реального використання машинних носіїв як виправданих документів у обліку відкриваються в зв'язку з прийняттям нормативного акта про надання юридичної сили документам на машинних і паперових носіях, створених засобами обчислювальної техніки.

Постановка завдання. Головними завданнями організації обліку з використанням сучасних інформаційних систем, на наш погляд, є такі: удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку, інтегрованого з міжнародною практикою бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що регламентують облік і контроль у середовищі електронної обробки інформації; нове організаційне та методичне забезпечення на технічній базі ПЕОМ і мережі АРМ діалогово-атоматизованої форми обліку матеріальних ресурсів підприємства; автоматизація формування первинних документів на машинних носіях; розробка типових проектних рішень (ТПР) для технологічного забезпечення автоматизованого розв'язання завдань обліку за допомогою ПЕОМ і мережі автоматизованих робочих місць(АРМ).

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток автоматизованих систем характеризується розширенням взаємозв’язків окремих систем і підсистем, які об’єднують управління технологічними процесами, оперативне управління, оперативне і поточне планування, адміністративно–господарську діяльність, проектування і випробування виробів тощо.

Основні методологічні аспекти організації автоматизованої системи обліку та контролю на базі АРМ повинні забезпечити єдиний підхід до розробки окремих елементів і функціонування їх як єдиної системи. Важливим методологічним принципом організації автоматизованої обробки інформації є машинне формування облікових даних з одночасним формуванням їх на машинному носії [1, 197].

Професійні АРМ — це головний інструмент спілкування людини з інформаційними системами, що виконують роль автономних робочих місць, інтелектуальних терміналів великих ЕОМ, робочих станцій у локальних мережах. АРМ мають відкриту архітектуру та легко адаптуються.

Якщо за критерій узяти організаційну структуру управління, то можна умовно виокремити АРМ керівника, АРМ управлінського працівника середнього та оперативного рівнів. За принципами вибіркового розподілення інформації ці особи мають потребу в абсолютно різній інформаційній підтримці.

Створення АРМ забезпечує:

- простоту, зручність і дружнє ставлення до користувача;

- простоту адаптації до конкретних функцій користувача;

- компактність розміщення й невисокі вимоги до умов експлуатації;

- високу надійність і живучість;

- порівняно просту організацію технічного обслуговування.

Ефективним режимом роботи АРМ є його функціонування в рамках локальної обчислювальної мережі. Створені АРМ спеціалістів дають можливість користувачеві працювати в діалоговому режимі, оперативно розв’язувати поточні задачі, зручно вводити дані, вести контроль, оброблення інформації, визначати достовірність результатної інформації, виводити й передавати каналами зв’язку. Інформаційне забезпечення АРМ орієнтується на конкретну, звичну для користувача, предметну сферу [2, c. 247].

В основу організації системи бухгалтерського обліку з використанням АРМ бухгалтера покладені такі принципи:

- автоматизована обробка облікових даних у реальному часі безпосередньо на робочих місцях бухгалтерів;

- взаємодія бухгалтера з ІС в діалоговому режимі;

- організація первинних документів на носіях, що читаються машиною;

- організація регістрів аналітичного та синтетичного обліків у пам’яті ПЕОМ, формування і видача результатної інформації в режимі запиту і необхідному для бухгалтера обсязі [3, c. 183].

Впровадження АРМ бухгалтера одночасно з організацією децентралізованої системи оброблення облікових даних зумовлює інтеграцію облікової інформації в єдиній базі даних системи управління підприємства.

Технологія організації обліку на підприємстві включає три етапи:

- підготовка інформації та її обробка;

- систематизація й узагальнення облікової інформації на рахунках за видами ресурсів, контроль, аналіз і її аудит;

- формування інформації для подальшого використання в управлінні підприємством [4, c. 126].

У процесі управління підприємством приймаються оперативні, тактичні та стратегічні управлінські рішення. Із цією метою виокремлюють три рівні управління.

На першому рівні здійснюється оперативне управління структурними підрозділами (цех, магазин, комора, відділ тощо). Первинні дані реєструються безпосередньо на робочому місці, де вони виникають, і передаються певним ланцюжком. У процесі вирішення задач на кожному робочому місці виявляють відхилення, а також причини та винних у них.

На другому рівні управління інформація систематизується й узагальнюється за комплексами завдань, ділянками обліку, виконуються контроль і внутрішній аудит. На цій стадії формується й відображається інформація для прийняття конкретних управлінських рішень за комплексом завдань (АРМ II категорії). Крім того, на АРМ II категорії здійснюється моделювання облікового процесу, проведення аудиту, а також прийняття управлінських рішень з окремого комплексу задач.

На третьому рівні здійснюються формування зведених даних, контроль, аналіз і аудит фінансово-господарської діяльності підприємства. АРМ III категорії призначене для аналізу роботи структурних підрозділів і підприємства загалом, для узагальнення даних, пов’язаних із розв’язанням регламентних задач із складання оперативної та періодичної звітності [5, c. 524].

Висновок. Таким чином, АРМ робітника підприємства — це професійно-орієнтований комплекс технічних, інформаційних і програмних засобів, призначених для автоматизації функцій спеціаліста, що виконуються на його робочому місці, використовуючи який, можна організувати системну обробку економічної інформації як об’єкта управління в цілому, так і його структурних підрозділів, що дозволяють значно підвищити ефективність процесу обліку як матеріальних так й фінансових ресурсів підприємства, та забезпечити якість прийняття рішень щодо їх перетворень, на основі зібраних даних.

 

Література:

1. Івахненко С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: [Навч. Посібник] / С. В.Івахненко. - К.: Знання-Прес, 2003. - 349 с.

2. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці: [Навчальний посібник] / В.С.Пономаренко – К., ВЦ «Академія», 2002. – 544с.

3. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку: [навч. посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів; вид. 2–е, доп. і перероб.] / Ф. Ф. Бутинець, М. М. Шигун, С.М. Шулепова. – Житомир : ЖІТІ, 2002.- 592 с.

4. Маслов В. П. Інформаційні системи і технології в економіці: [Навчальний посібник] / В. П. Маслов. – Київ: “Слово”, 2003 р. – 320с.

5. Завгородній В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита / В. П.Завгородній. – К.: А.С.К., 1997.-768 с.

 

References:

1. Ivakhnenko S. V. Information technologies in accounting and auditing: [Teach. Manual] / S. V. Ivahnenko. - K .: Knowledge Press, 2003. - 349 p.

2. Ponomarenko V. S. Information systems and technologies in economy: [Tutorial] / V. S. Ponomarenko - K., EC "Academy", 2002. - 544p.

3. Butynets F. F. Accounting organization: [teach. Guide for students specializing 7.050106 "Accounting and audit" of higher education institutions; ed. Second, ext. and revised.] / F. F. Butynets, Shyhun MM, SM Shulepov. - Exactly: ZHITI, 2002.- 592 p.

4. V. P. Maslov Information systems and technologies in economy: [Tutorial] / V. P. Maslov. - Kyiv, "word", 2003 - 320p.

5. Zavgorodniy V. P. and accounting automation, control, analysis and audit / V. P. Zavhorodniy. - K .: ASK, 1997.-768 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.