Кіснічан Ю. С. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

УДК 658:331

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Кіснічан Ю. С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

У статті розглянуто сутність та значення принципів формування системи управління персоналом. Визначено місце принципів формування системи управління серед загальних принципів менеджменту. Освітлено аспекти управління персоналом в сучасних умовах. Обґрунтовано необхідність вдосконалення стимулювання праці персоналу, що сприятиме активізації інноваційної діяльності. Виявлено основні актуальні принципи формування систем управління персоналом. Порівняно сучасний та традиційний підхід до організації управління персоналом з метою виявлення збалансованого поєднання людських цінностей, організаційних перетворень та постійної адаптації до змін зовнішнього середовища.

Ключові слова: принципи формування, управління персоналом, трудові відносини, впровадження принципів, норми управління.

 

Кисничан. Ю. С. Принципы формирования системы управления персоналом / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница.

В статье рассмотрена сущность и значение принципов формирования системы управления персоналом. Определено место принципов формирования системы управления среди общих принципов менеджмента. Освещены аспекты управления персоналом в современных условиях. Обоснована необходимость совершенствования стимулирования труда персонала, которая будет способствовать активизации инновационной деятельности. Выявлены основные актуальные принципы формирования систем управления персоналом предприятий. Проведено сравнение традиционного и современного подхода к организации управления персоналом с целью выявления сбалансированного сочетания человеческих ценностей, организационных преобразований и постоянной адаптации к изменениям внешней среды.

Ключевые слова: принципы формирования, управления персоналом, трудовые отношения, внедрение принципов, нормы управления.

 

Kisnichan Y. S. Principles of forming of control system by a personnel / Vinnitsa trade and economic institution KNTEU, Ukraine, Vinnitsa.

The article reviews the essence and meaning of principles of enterprises staff management system formation. The position of the principles of the staff management system formation among the general management principles is determined. The aspects of the staff management in modern conditions are covered. The necessity to improve the personnel labor motivation is grounded what will contribute to promotion of innovative activity. The main important principles of formation the enterprises staff management system are determined. It highlights the subsystems of the personnel management system that were formed at the leading enterprises under the influence of implementation of personnel management progressive foreign technologies as well as usage of own experience. Comparison of traditional and modern approaches to organization of personnel management is conducted in order to detect a balanced combination of human values, managerial transformations and constant adaptation to changes of the external environment.

Keywords: principles of formation, human resources, labor relations, implementation of the principles, rules of governance.

 

Вступ. У процесі історичного становлення та еволюційного розвитку сфери управління персоналом як науки розширюється і спектр її принципів. Зокре¬ма Анрі Файоль стверджував, що кількість принципів управління, по суті, є необмеженою. Дійсно, подальші дослідження, спрямовані на виявлення бази¬сних фундаторів ефективного управління, настільки розширили число прин¬ципів, що сьогодні вони уже потребують систематизації відповідно до їх пе¬ріодизації. При цьому організація інтегрованої системи управління персона¬лом також передбачає розробку базових принципів її формування.

Загальносистемні закони та принципи управління були сформульовані в першій половині ХХ століття ві¬домими науковцями - Ф. Тейлором, Г. Емерсоном, А. Файолем, пізніше були доповнені та розвинені в ході подальшої науково-практичної діяльності.

Сьогодні кожне системне дослідження у сфері управління персоналом базується на вивченні та аналізі існуючих принципів з подальшим опрацю¬ванням та розширенням їх переліку. Так, А.Я. Кібанов розкриває зміст і принципи управління та організації праці, І.А. Кулигіна, М.О. Каширін і Д.Ю. Пименов проводять ґрунтовне дослідження основних принців управ¬ління персоналом, сформульованих представниками класичної школи управ¬ління. У сучасних умовах домінуючі принципи управління досліджують В.В. Давніс та В.І. Тинякова. Проте, незважаючи на багатовекторність усіх прове¬дених досліджень щодо принципів управління, питання формування базис¬них принципів організації інтегрованої системи управління персоналом за¬лишається недослідженим.

Досліджуючи сферу управління персоналом, І.А. Кулигіна, М.О. Каширін та Д.Ю. Пименов трак¬тують принципи як стійкі правила свідомої діяльності людей в процесі управління [3, с. 18].

Під принципами Л.М. Іванової-Швеця та А.О. Корсакова розуміють основні правила, положення та норми, яким мають слідувати керівники та спеціалісти в процесі управління персоналом [2, с. 45]. Науковці стверджу¬ють, що, пізнаючи принципи, люди відкривають закономірності. Розглядаю¬чи природу даного поняття, вони висловлюють думку, що принципи управ¬ління персоналом відображають вимоги об’єктивно діючих економічних за¬конів та закономірностей, а тому і самі по собі можуть бути визнані об’єктивними.

Тож, на нашу думку, принципи управління безпосередньо пов’язані із закономірностями функціонування даної системи наукового знання і при цьому відображають об’єктивну реальність та суб’єктивну складову людсь¬кого фактора, що й визначає дуалістичну природу формування принципів управління персоналом.

Концентрація індивідуальної відповідальності 60-70-х років ХХ століт¬тя характеризується таким визначальним принципом, як стимулювання інди¬відуального професійного розвитку за рахунок включення факторів особис¬тої зацікавленості та професійної відповідальності. Дана концепція була спрямована на підвищення конкурентоспроможності компанії через стиму¬лювання індивідуальної активності та підприємливості у кожного окремо взятого працівника. Однак орієнтація на егоцентризм, індивідуалізм та амбі¬ційність працівників негативно позначилася на морально-психологічному кліматі організації, знижуючи в цілому ефективність її діяльності.

Тому наступна управлінська концепція 80-90-х років, ґрунтуючись на принципах командної гри та формуванні колективних цінностей, передбачала налагодження сприятливого мікроклімату в організації, де працівники, об’єднанні в тимчасові та постійні робочі групи спільно вирішують проблеми компанії. Впровадження принципів самоорганізації та самоуправління спіль¬ною діяльністю, принципів взаємодопомоги, взаємозамінності та взаємокон¬тролю, принципу колективної відповідальності за ефективність роботи, принципу стимулювання розвитку індивідуального та колективного потенці¬алу позитивно позначилися на формуванні у працівників організації загально-корпоративних цінностей та спільних цілей.

У наукових колах сфера управління персоналом сприймається як скла¬дна соціально-економічна система, структурована із таких підсистем, як під¬система мотивації; планування та прогнозування; добору та відбору праців¬ників; облікова підсистема; підсистема контролю; навчання та підвищення кваліфікації; підсистема правового забезпечення та соціальних гарантій то¬що.

Таким чином, розробку теоретичного підґрунтя для інтегрованої сис¬теми управління персоналом ми розпочали з формування принципів її побу¬дови. Для кращого сприйняття результатів проведеної теоретико-аналітичної роботи узагальнимо їх у табл. 1.

 

Таблиця 1

Принципи побудови та функціонування інтегрованої системи управління персоналом

 

Принцип

Зміст принципу

цілісності

прагнення системи зберегти свою структуру

синергетичності

посилення ефективності функціонування всієї інтегрова-

ної систе­ми за рахунок взаємодії систем-компонентів

пріоритетності

інтересів

інтереси інтегрованої системи визнаються вищими за інтереси її компонентів

емерджентності

поява в інтегрованій системі властивостей, не характерних для окремих систем у її складі;

оптимальності

вибір найбільш раціональної структури інтегрованої системи

науковості

формування інтегрованої системи має ґрунтуватися на загальній теорії систем, враховувати закони економіки та суспільного розви­тку

ієрархічності

виділення в інтегрованій структурі базових систем та систем, що їм підпорядковуються

автономності

незважаючи на інтеграційний зв'язок системи-компоненти отри­мують достатній рівень самостійності у функціонуванні

узгодженості

взаємодія між ієрархічними системами за умови достатнього рівня автономності має бути погодженою та синхронізованою у часово­му та просторовому вимірі

багатоаспектності

багатовекторність функціонування інтегрованої системи та ком­плексне вирішення існуючих завдань

адаптивності

гнучкість інтегрованої системи в умовах динамічної зміни зовніш­ніх та внутрішніх факторів

прогресивності та перспективності

відповідність інтегрованої системи сучасним тенденціям та запи­там, наявність потенціалу та можливість подальшого використан­ня в майбутньому

оперативності

інтегрована система має забезпечувати своєчасність у прийнятті рішень

комплексності

при формуванні інтегрованої системи слід гармонійно поєднати її складові, враховуючи усі фактори, що діють на систему

економічності

ефективність функціонування інтегрованої системи управління має бути обґрунтованим з позиції економічної доцільності

соціальності

інтегрована система управління має включати комплекс соціаль­них гарантій та забезпечень для працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки. Принципи як базисні характеристики виникнення та розви¬тку наукового знання сформульовані на основі пізнання закономірностей та практичного досвіду функціонування системи. При цьому у сфері управління персоналом принципи не носять догматичний характер, а є достатньо гнуч¬кими, що свідчить про відповідність еволюційних концепцій управління іс¬торичним реаліям розвитку суспільства.

Вирішення проблеми періодизації, узагальнення існуючих та генерація нових принципів управління персоналом у теоретичному контексті та їх реа¬лізація у практичному вимірі мають стати базисом для формування та ефек¬тивного функціонування інтегрованої системи управління персоналом.

 

Література:

1. Давнис В. В., Тинякова В. И. Доминирующие в современных условиях принципы управления / В. В. Давнис, В. И. Тинякова // Весник ВГУ. Экономика и управление. - 2010. - № 4. - С. 52-54.

2. Иванова-Швец Л. Н. Управление персоналом / Иванова-Швец Л. Н., Корсакова А. А., Тарасова С. Л. - М.: ЕАОИ, 2008. — 200 с.

3. Кулыгина И. А. Управление персоналом / Кулыгина И. А., Коширин Н.А., Пиме¬нов Д.Ю. - Челябинск: ЮУрГУ, 2007 - 106 с.

4. Управление персоналом организации / [Бакаева И.А., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К. и др.] ; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 638 с.

5. Лелі Ю. Г. Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства / Ю. Г. Лелі // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. - Маріуполь, 2013. - Вип. 1, Т. 2. - С. 95-98.

References:

1. Davnis V. V., Tinyakova V. I. Dominiruyushchie v sovremennykh usloviyakh printsipy upravleniya / V. V. Davnis, V. I. Tinyakova // Vesnik VGU. Ekonomika i upravlenie. - 2010. - № 4. - S. 52-54.

2. Ivanova-Shvets L. N. Upravlenie personalom / Ivanova-Shvets L. N., Korsakova A. A., Tarasova S. L. - M.: YeAOI, 2008. — 200 s.

3. Kulygina I. A. Upravlenie personalom / Kulygina I. A., Koshirin N.A., Pime¬nov D.Yu. - Chelyabinsk: YuUrGU, 2007 - 106 s.

4. Upravlenie personalom organizatsii / [Bakaeva I.A., Vorozheykin I.Ye., Zakharov D.K. i dr.] ; pod red. A.Ya. Kibanova. - M.: INFRA-M, 2005. - 638 s.

5. Leli Yu. H. Suchasni systemy upravlinnia personalom ta yikh vplyv na efektyvnist roboty pidpryiemstva / Yu. H. Leli // Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti : zbirnyk naukovykh prats : u 2-kh vyp. / PDTU. - Mariupol, 2013. - Vyp. 1, T. 2. - S. 95-98.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.