Цаподой С. В., Гончаренко О. І. САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

УДК 371.134

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Цаподой С. В., Гончаренко О. І.

ДНЗ «Смілянський Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів», Україна, Сміла

 

У публікації розкрито сутність самостійної роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів в умовах особистісно орієнтованого навчання, розкрито та визначено роль самостійної роботи як важливої складової навчання для формування пізнавальної активності і творчого мислення майбутнього фахівця. Проаналізовано систему дидактичної взаємодії та взаємозв’язку між педагогом та учнями професійно-технічних навчальних закладів в навчально-виховному процесі. Обґрунтовано та визначено переваги самостійної роботи у підготовці майбутніх фахівців.

Ключові слова: пізнавальна активність, професійна освіта, професійно-технічні навчальні заклади, особистісно-орієнтоване навчання, самостійна робота, творче мислення.

 

Цаподой С. В. Самостоятельная работа как ведущая составляющая развития познавательной активности и творческого мышления учащихся профессиональных технических учебных заведений / ГУЗ «Смелянский Центр подготовки и переподготовки рабочих кадров», Украина, Смела

В публикации раскрыта сущность самостоятельной работы учащихся профессионально-технических учебных заведений в условиях личностно ориентированного обучения, раскрыта и определена роль самостоятельной работы как ведущей составляющей обучения для формирования познавательной активности и творческого мышления будущего специалиста. Проанализирована система дидактического взаимодействия и взаимосвязи между педагогом и учащимися профессионально-технических учебных заведений в учебно-воспитательном процессе. Обосновані и определены преимущества самостоятельной работы в подготовке будущих специалистов.

Ключевые слова: познавательная активность, профессиональное образование, профессионально-технические учебные заведения, личностно-ориентированное обучение, самостоятельная работа, творческое мышление.

 

Тsapodoy S. V. Independent work as a leading component of cognitive activity and creative thinking vocational technical schools / Smelyanskyy center of preparation and retraining of personnel workers, Ukraine, Smela

In essence the publication of independent work of students of vocational schools in terms of personality oriented learning uncovered and the role of self-study training as an important component for the formation of cognitive activity and creative thinking of the future expert. The system of didactic interaction and relationship between teacher and students of vocational schools in the educational process. Grounded and advantages of independent work in preparing future professionals.

Key words: cognitive activity, professional education, vocational education institutions, student-centered learning, independent work, creative thinking.

 

Вступ. Одним із важливих напрямів реформування освіти в Україні є створення передумов для формування освіченої, творчої особистості, становлення її морального і фізичного здоров’я, підготовки висококваліфікованого фахівця, виховання громадянина демократичного суспільства. В. Б. Броннікова зауважує, що «на початку ХХІ ст. постає проблема формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів такого механізму мислення, який би дав можливість швидко адаптуватися до вимог, що постійно змінюються, самостійно знаходити та аналізувати нові джерела інформації, творчо застосувати їх у майбутній професійній діяльності» [1]. Сучасний ринок праці сьогодні вимагає підготовки творчих, активних кваліфікованих робітників, здатних самостійно приймати рішення у нестандартних ситуаціях, визначати перспективи індивідуальних освітніх маршрутів, розширювати сферу професійних знань, удосконалювати необхідні вміння. Отже, роль самостійної роботи як провідної складової навчання зростає. Саме процес включення учнів у самостійне опрацювання навчального програмового матеріалу, формування у них власних оцінних суджень необхідні для глибокого засвоєння наукових знань і їх наступного творчого використання.

Особистісно орієнтоване навчання передбачає створення умов, за яких освітній процес стає для учня особистісно значущим, оскільки за визначенням О. М. Іонової «становлення особистості дитини, створення умов для самовиховання, самоорганізації, саморозвитку вимагає духовних контактів між педагогом і дитиною та взаємно відповідального ставлення до спільної справи» [5, с. 311]. Автор продовжуючи свої міркування наголошує, що «найголовніше при цьому – постійне спонукання молодої людини до самовиховання за умови виникнення цілісності: уся сукупність видів життєдіяльності вчителя та учня забезпечить активне задоволення їх потреб [5, с. 312].

Організація особистісно орієнтованого навчання потребує переорієнтації: від спрямованості на запам’ятовування готових знань необхідно перейти до формування особистісних новоутворень, вміння творчо навчатись, самостійно опрацьовуючи наукові знання і аналізуючи суспільний досвід стосовно до потреб практики.

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Новою парадигмою освіти визначається якісно новий етап удосконалення самостійної роботи учнів у професійно-технічних навчальних закладах, якій присвячена велика кількість наукових праць. Значний внесок у дослідження цих проблем зробили A. Алексюк, В. Бондар, Б. Єсіпов, В. Козаков, О. Мороз, М. Солдатенков. У наукових роботах В. Буряка, А. Івасишина, В. Луценко, П. Підкасистого, Н. Шишкіної та ін. досліджувались сутність поняття самостійної роботи, розглядались різні класифікації, вивчались методи, форми, засоби проведення самостійної роботи, розроблялись методики планування та контролю самостійної роботи.

Метою нашої статті є визначення педагогічних умов ефективності самостійної роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів, як важливої складової їхнього навчання для формування пізнавальної активності і творчого мислення.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Закон України «Про освіту» проголошують освітні пріоритети забезпечення гармонійного та всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, формування у неї цілісної картини світу, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, що спонукає до реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні.

Однак слід відзначити, що у сучасній педагогіці не існує однозначного визначення поняття «самостійна робота учнів». Сутність самостійної роботи розглядається як метод навчання [6], як форма організації пізнавальної діяльності [4, с. 69], як засіб залучення учнів до самостійної пізнавальної діяльності [7, с. 88.] і, нарешті, як вид навчальної діяльності учнів [2, с. 49]. Неоднозначність у визначенні сутності, завдань, методів, форм і засобів організації самостійної роботи не тільки несприятливо позначається на теоретичному аспекті дослідження проблеми, а й має негативний вплив на практику навчального процесу.

П. І. Підкасистий зазначає, що у визначенні самостійної роботи повинні бути відображені творчість учня і єдність процесуальної і логіко-змістовної сторін самостійної діяльності [9].

Науковці довели, що самостійна робота учнів професійно-технічних навчальних закладів сприяє успішному досягненню провідної мети навчального процесу: здобути найкращі результати за мінімальний термін. В ефективній організації самостійної роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів «навчальна діяльність викладача не може бути самоціллю, а є тільки засобом підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів і носить локальний характер. А саме, слугує активізації пізнавальної діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів» [1].

Ми підтримуємо думку В. Мороз [8], яка пропонує таку послідовність елементів самостійної роботи:

• створення проблемної ситуації;

• усвідомлення труднощів та визначення проблеми;

• виявлення способу розв’язання проблеми;

• доведення гіпотези;

• перевірка правильності отриманих результатів [8 с. 16].

Ми переконані, що засвоєння навчальної програми повинно ґрунтуватися на самостійній роботі учнів професійно-технічних навчальних закладів. Г. М. Гаряєва, А. В. Курганська, Д. Д. Кальмін звертають увагу на те, що основними її видами є дискусія, полеміка з приводу певних проблем, власна творчість. Щоб у учня формувалося самостійне наукове і творче мислення, необхідне для об’єктивного, аргументованого захисту власної точки зору, він повинен:

• володіти певними теоретичними знаннями;

• бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним, уміти інтегруватися у динамічне суспільство, презентувати себе;

• критично мислити;

• використовувати знання як інструмент розв’язання життєвих проблем;

• генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;

• володіти комунікативною культурою, вміти працювати у команді;

• вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професіональному і особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави;

• уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;

• бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя [3, с. 138].

Однією з ознак самостійності суджень учня є вміння зіставляти споріднені тенденції розвитку. Окрім того, застосування творчих самостійних видів роботи вмотивовується психологічно – вони відповідають інтересам учнів, сприяють становленню світогляду, виробляють уміння працювати з літературою, самому оцінювати те чи інше явище [3, с. 139].

Отже, самостійні роботи повинні сприяти формуванню в учнів творчого мислення, почуття власної відповідальності та формування пізнавальної активності майбутнього фахівця.

Отже, проведення самостійної роботи вимагає від викладача поміркованості та дотримання головних вимог до її організації. Зважаючи на це, необхідно так організовувати процес навчання, щоб студенти, виконуючи завдання, не просто збагачували свої знання, але і шляхом самостійного пошуку оволодівали методами наукового пізнання, формували вміння займатися самоосвітою, розвивали інтерес до творчого підходу в навчальній роботі. Обов’язок кожного викладача – продемонструвати, що готовність до постійного пошуку нового, актуального знання, його опрацювання та вміння застосувати на практиці є дуже важливі для майбутніх фахівців.

Висновки. Самостійна робота учнів професійно-технічних навчальних закладів в умовах особистісно орієнтованого навчання сприяє формуванню в учнів інтелектуальних якостей, необхідних майбутньому спеціалістові. Вона виховує стійкі навички постійного поповнення своїх знань, самоосвіти, сприяє розвитку працелюбності, організаційності й ініціативи, випробовує сили учня, перевіряє волю, дисциплінованість тощо.

Отже, правомірним буде твердження, що особистісно орієнтоване навчання має бути спрямоване на розвиток в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися, а сам навчальний процес – на підготовку освіченого фахівця, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у майбутній професійній діяльності.

 

Література:

1. Броннікова В. Б. Сутність самостійної роботи в умовах особистісно орієнтованого навчання / В. Б. Броннікова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Вип. 2. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OD_2014_2_6.pdf.

2. Буряк В. Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра /В. Буряк // Рідна школа. – 2001. – № 9. – С. 49-51.

3. Гаряєва Г. М. Самостійна робота учнів і її роль у формуванні самостійності відповідальності творчої особистості / Г. М. Гаряєва, А. В. Курганська, Д. Д. Кальмін // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VII Междунар. науч.-практич. конференции, 19-20 декабря 2012 г., Ч. 1. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. - С. 137-139.

4. Герасименко С. Ю. Самостійна робота як важлива складова системи навчання майбутніх фахівців з фізичного виховання / Герасименко С. Ю. // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал – Рівне, 2013. – № 4 (76). – С. 69 –71.

5. Ионова Е. Н. Научно-педагогические основы учебно-воспитательного процесса в современной школе на идеях вальдорфской педагогики: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 – Х., 2000. – 443 с., с. 311.

6. Котова А. Роль викладача в організації самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі // Вісник Львівського університету. Серія педагогіка. – Л., 2009. – Вип.25. – Ч.3. – С. 250-256.

7. Липецький О. П. Психолого-педагогічні засади пізнавальної самостійності особистості / О. П. Липецький // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К., 2011. – С.79-88.

8. Мороз В. Д. Самостійна навчальна робота студентів: Монографія. Х., 2003.

9. Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: теоретико-экспериментальное исследование / П. И. Пидкасистый //. – М.: Педагогика, 1980. – 240 с.

 

References:

1. Bronnikova V. B. Sutnistj samostijnoji roboty v umovakh osobystisno orijentovanogho navchannja / V. B. Bronnikova // Osvita doroslykh: teorija, dosvid, perspektyvy. - 2014. - Vyp. 2. - S. 28-33. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OD_2014_2_6.pdf.

2. Burjak V. Samostijna robota jak vyd navchaljnoji dijaljnosti shkoljara /V. Burjak // Ridna shkola. – 2001. – # 9. – S. 49-51.

3. Gharjajeva Gh. M. Samostijna robota uchniv i jiji rolj u formuvanni samostijnosti vidpovidaljnosti tvorchoji osobystosti / Gh. M. Gharjajeva, A. V. Kurghansjka, D. D. Kaljmin // Pereyaslavskaya rada: ee istoricheskoe znachenie i perspektivy razvitiya vostochnoslavyanskoy tsivilizatsii: sb. nauch. tr.: po mater. VII Mezhdunar. nauch.-praktich. konferentsii, 19-20 dekabrya 2012 g., Ch. 1. / red. A. G. Romanovskiy, Yu. I. Panfilov. – Kharkov: NTU «KhPI», 2013. - S. 137-139.

4. Gherasymenko S. Ju. Samostijna robota jak vazhlyva skladova systemy navchannja majbutnikh fakhivciv z fizychnogho vykhovannja / Gherasymenko S.Ju. // Nova pedaghoghichna dumka: Naukovo-metodychnyj zhurnal – Rivne, 2013. – # 4 (76). – S. 69 –71.

5. Ionova Ye. N. Nauchno-pedagogicheskie osnovy uchebno-vospitatelnogo protsessa v sovremennoy shkole na ideyakh valdorfskoy pedagogiki: Dis. ... d-ra ped. nauk: 13.00.01 – Kh., 2000. – 443 s., s. 311.

6. Kotova A. Rolj vykladacha v orghanizaciji samostijnoji roboty studentiv u vyshhomu navchaljnomu zakladi // Visnyk Ljvivsjkogho universytetu. Serija pedaghoghika. – L., 2009. – Vyp.25. – Ch.3. – S. 250-256.

7. Lypecjkyj O. P. Psykhologho-pedaghoghichni zasady piznavaljnoji samostijnosti osobystosti / O. P. Lypecjkyj // Teoretyko-metodychni problemy vykhovannja ditej ta uchnivsjkoji molodi. – K., 2011. – S.79-88.

8. Moroz V. D. Samostijna navchaljna robota studentiv: Monoghrafija. Kh., 2003.

9. Pidkasistyy P. I. Samostoyatelnaya poznavatelnaya deyatelnost shkolnikov v obuchenii: teoretiko-eksperimentalnoe issledovanie / P. I. Pidkasistyy //. – M.: Pedagogika, 1980. – 240 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.