доктор історичних наук, Ореховський В. О. РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА (1867-1921 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

УДК [94(470+571):614.885]«1867/1921»:930

 

РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА (1867-1921 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

доктор історичних наук, Ореховський В. О.

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Чернівці

 

Стаття присвячена історіографічному огляду літератури, що стосується виникнення та діяльності однієї з найбільш значних громадських доброчинних організацій Російської імперії – Російського Товариства Червоного Хреста. Аналіз ступені вивчення історії Товариства здійснюється у рамках трьох хронологічних періодів: дореволюційного (від початку досліджуваного періоду до 1917 р.), радянського (1917 – 1991 рр.) та пострадянського (від 1991 р. до сьогодення).Відзначаючи здобутки як вітчизняних так і зарубіжних дослідників у цій галузі автор, в той же час зазначає, що багато аспектів історії діяльності Російського Червоного Хреста вимагають подальшої наукової розробки.

Ключові слова: Російська імперія, громадські медично-санітарні організації, Російське Товариство Червоного Хреста, медицина, благодійність, історіографія.

 

Ореховский В. О. РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА (1867-1921 ГГ.): ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ / Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, г. Черновцы

Статья посвящена историографическому обзору литературы, которая касается возникновения и деятельности одной из наиболее значительных общественных благотворительных организаций Российской империи - Российского Общества Красного Креста. Анализ степени изучения истории Общества осуществляется в рамках трех хронологических периодов: дореволюционного (от начала исследуемого периода до 1917 г.), советского (1917 - 1991 гг.) и постсоветского (от 1991 г. до нынешнего времени). Отмечая достижения как отечественных, так и зарубежных исследователей в этой отрасли автор, в то же время отмечает, что много аспектов истории деятельности Российского Красного Креста требуют дальнейшей научной разработки.

Ключевые слова: Российская империя, общественные медико-санитарные организации, Российское Общество Красного Креста, медицина, благотворительность, историография.

 

Orehowskyi W.О. RUSSIAN SOCIETY OF RED CROSS (1867-1921): HISTORIOGRAPHY of PROBLEM / the Chernivtsi trade and economic institute of the Kyiv national trade and economic university, Ukraine, Chernivtsi

The article is sanctified to the historiography review of literature that touches arising and one activity out of the most considerable public eleemosynary organizations of the Russian empire - Russian Society of Red Cross. An analysis is degrees of study of history of Society comes true within the framework of three chronologic periods: pre-revolution (from the beginning of the investigated period 1917 to), soviet (1917 - 1991) and post-soviet (from 1991 to present time).Marking achievements as home so foreign researchers in this industry author, marks at the same time, that many aspects of history of activity of Russian Red Cross require further scientific development.

Keywords: the Russian of empire, public medical organizations, Russian Society of Red Cross, medicine, charity, historiography.

 

Вступ.

Друга половина XIX ст. ознаменувалася значними змінами в усіх сферах життя людства. Країни Заходу переживають процес лібералізації політичних режимів. У соціально-економічному відношенні це є доба стрімкого розвитку великої промисловості. Боротьба за «місце під сонцем» значно загострює міждержавні відносини. Наслідком їх стали численні конфлікти, які з другої половини XIX століття набувають небачених масштабів. Розвиток військового мистецтва і вдосконалення зброї призвели до зростання кількості поранених, що в свою чергу спонукало створити широкомасштабну громадську організа¬цію, яка б допомагала військово-санітарному відомству.

Організації подібного роду почали виникати у Європі в 60-х рр. ХІХ ст. У 1867 р. таке товариство виникло у Російській імперії. Протягом наступних десятиліть Російське Товариство Червоного Хреста (РТЧХ) перетворилося на одне із найбільш значимих та масштабних відділень міжнародної благодійної організації.

Історія Російського Червоного Хреста представляє не тільки інтерес для фахівців. Досвід, накопичений Товариством за роки багаторічної діяльності стане у пригоді і нашому сьогоденню, коли ведеться пошук шляхів ефективної соціальної політики.

Метою роботи є історіографічна розробка проблем виникнення та діяльності Російського Товариства Червоного Хреста як організації, що відіграла неабияку роль у становленні централізованого надання допомоги жертвам війни на протязі 1867-1921 рр.

Виклад основного матеріалу. Історіографія Російського Червоного Хреста виникає одночасно із самим Товариством, її доцільно розділити на три періоди: дореволюційний, радянський та пострадянський (сучасний).

Дореволюційний період.

Літературу цього періоду можна було б розділити на дві групи. До першої слід залучити ряд робіт, що присвячені історії доброчинності в Росії. Тут необхідно назвати працю «Добродійна Росія. Історія державної, громадської і приватної добродійності в Росії»[1]. Ця монографія складається з двох частин, у яких представлений історичний аспект розвитку добродійності від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Значна увага зосереджена на діяльності провідних благодійних товариств і державних відомств, зокрема, відомстві установ імператриці Марії. Матеріал подається у вигляді окремих нарисів по тим чи іншим проблемам, що вигідно відрізняється простотою використання і можливістю читача одразу зосередитися на основних рушійних процесах суспільств і організацій. Варта уваги і тритомна монографія «Благодійні установи Росії»[2]. Головна її ідея полягає у наступному – поява нової суспільної верстви – верстви людей-філантропів та зростання чисельності громадських благодійних установ є одним із показників прогресу людства. Однак, не всі погоджувались із цією думкою. Частина авторів вважала, що добродійність не допомагає бідним та нужденним. Вона лише маскує справжню глибину убогості народу і реально змінити ситуацію можна тільки шляхом зламу існуючого державного устрою [3].

Друга група представлена роботами, які безпосередньо пов’язані із висвітленням виникнення, становлення та розвитку Російського Червоного Хреста.

Тут слід виділити літературу, яка видавалася різними установами РТЧХ і була покликана популяризувати його діяльність.

Перед усім це різні нариси і огляди діяльності Червоного Хреста [4]. Всі ці видання, як правило, дуже подібні одне до іншого і різняться лише роками виходу з друку. У них детально висвітлюється історія Товариства. Багато уваги приділяється питанням організаційної будови, членства, фінансам РТЧХ. Значне місце приділене проблемам підготовки Червоним Хрестом свого власного медично-санітарного персоналу (сестер милосердя, фельдшерів, санітарів та ін.).

Окремі роботи були присвячені структурним підрозділам Товариства. Так, з 1906 року в складі Російського Червоного Хреста діяла Рада Складів, яка вирішувала завдання розробки планів діяльності господарських закладів Червоного Хреста в мирний та військовий час, а також займалася складанням проектів і будівництвом нових складів. Діяльності Ради присвячений спеціальний нарис, що висвітлював роботу останньої у 1906-13 рр.[5] Значний інтерес для досліджуваної проблеми становлять роботи Б.М.Шапірова [6]. Займаючи посаду голови Лікувальної комісії РТЧХ, він був добре ознайомлений з роботою цієї структури. Його звіти дають нагоду скласти цілісну уяву про діяльність Червоного Хреста.

Одне з найважливіших завдань своєї діяльності Товариство вбачало у підготовці медичного персоналу і, в першу чергу, сестер милосердя. Серед робіт, що висвічують цю сферу діяльності РТЧХ, заслуговує на увагу нарис, присвячений одній з найстаріших і найвідоміших общин сестер милосердя РТЧХ - Київській Маріїнській общині [7]. Зміст нарису не обмежується висвітленням діяльності лише цієї общини. Значна увага зосереджується на показі процесу виникнення інституту милосердя у Росії взагалі, його особливостях, місці РТЧХ у розвитку цієї справи.

Здійснюються спроби детально описати діяльність жінок у зв’язку із доглядом за хворими і пораненими. Найбільш вагомий внесок у цьому сенсі був зроблений П. О. Ілінським. Основною ідеєю його праці «Російська жінка у війну 1877-1878 рр.» [8] є твердження, що жінка — теж людина, яка здатна здобувати освіту і працювати не лише нарівні з чоловіками, але і набагато краще.

Ряд досліджень було написано про участь РТЧХ у російсько-турецькій 1877-1878 рр.,. російсько-японській 1904-905 рр. .і у Балканських війнах [9]. Більшість з цих публікацій є офіційними звітами і їх, безумовно, слід розглядати як різновид історичних джерел.

Загальним недоліком вказаних праць є їх переважно описовий характер. Не завжди робиться спроба критично осмислити досвід діяльності РТЧХ, часто остання малюється в надто рожевих фарбах і може здатися низкою безперервних успіхів і досягнень.

На початку ХХ ст. виходять перші наукові дослідження історії Російського Червоного Хреста. У монографії В.Д.Орлова «Російський Червоний Хрест та його завдання у військовий і мирний час» [10] витоки сучасної благодійності вбачаються у християнському світогляді. Саме християнське милосердя, на його думку, лежить в основі діяльності Російського Червоного Хреста. Помітний слід у дослідженні історії Товариства залишила праця знавця міжнародного права, професора П.М.Богаєвського «Червоний Хрест у розвитку міжнародного права» [11]. Досліджуючи діяльність РТЧХ, автор дійшов висновку, про необхідність об’єднання усіх приватних благодійних організації під прапором Червоного Хреста, що цілком відповідає необхідності їх попередньої підготовки у мирний час. За цю ґрунтовну працю П.М.Богаєвського було визнано кращим спеціалістом з історії Червоного Хреста на батьківщині та за кордоном.

Досліджень про діяльність РТЧХ в роки Першої світової війни у дореволюційний період вийшло зовсім небагато. Останні представлені в переважній більшості журнальними публікаціями. Більш-менш регулярно друкувалися статті В.Боцяновського, В.Бокова та В.Вороновського [12]. Звичайно, що ці публікації аж ніяк не можуть претендувати на роль всеохоплюючих праць. Ні строки, ні обсяг не могли цього дозволити. Часто автори їх копіювали матеріали, опубліковані в офіційних звітах Головного Управління (ГУ) Товариства, відповідним чином скорочуючи обсяг і переробляючи офіційний стиль останніх. Тематика цих нарисів надзвичайно різнобічна; організація лазаретів Червоного Хреста в Петрограді, допомога в реабілітації інвалідів, доля військовополонених, місце складів Червоного Хреста в забезпеченні діючої армії всім необхідним і так далі.

Серед більш об’ємних робіт можна назвати працю Н.В. Насакіна «Червоний Хрест на війні» [13]. Маючи, безумовно, певний інтерес для дослідників, вона зачіпає лише окремі аспекти діяльності Товариства. У брошурі А.М.Ладиженського «Червоний Хрест» [14] здійснене досить ґрунтовне дослідження структури РТЧХ та напрямків діяльності Товариства до 1917 року. Автор спробував дати оцінку Російському Червоному Хресту як складовій частині Міжнародного руху Червоного Хреста. Певна інформація про діяльність Товариства міститься і 19-му випуску ілюстрованого календаря Російського Червоного Хреста, який було видано у 1915 році [15].

В цілому, дореволюційна література дає досить високу оцінку цілям і результатам діяльності РТЧХ. Однак, часто, викладення матеріалу було переповнене авторськими емоціями, а оцінки і висновки не могли похвалитися глибиною. В той же час, статистичний і фактичний матеріали, якими насичені ці роботи, мають неоцінене значення для дослідників.

Радянський період.

За радянських часів історія РТЧХ не одержала належної наукової розробки. Традиції російської благодійності і милосердя не вписувалися в такі знайомі і звичні ідеологічні схеми. Тому не дивно, що діяльність Російського Червоного Хреста розглядалася дуже стисло і в основному в контексті загальної соціальної історії Росії. Вихідним положенням наукових пошуків була теза про те, що будучи закритою організацією, Товариство не мало широкої соціальної підтримки і в основному існувало за рахунок пожертвувань царської родини. Звичайно, що при таких однобоких оцінках неможливе було неупереджене і по-справжньому наукове вивчення цієї проблеми.

Однак, заради об’єктивності, слід відмітити, що у 1920-х рр. розпочалося наукове осмислення підсумків Першої світової війни. Не дивлячись на те, що радянська історична наука на перший план висувала її імперіалістичну сутність, прорахунки і помилки російського військового командування тим не менше саме в цей період була створена Комісія з обстеження санітарних наслідків війни 1914-1918 рр. Результатом її діяльності стала збірка праць (1923 р.), що стала першою спробою осмислити санітарні наслідки «Великої війни» [16].

В цей же час діячами дореволюційного Російського Товариства Червоного Хреста, які перебували в еміграції, була здійснена спроба узагальнити досвід участі Товариства у Першій світовій і Громадянській війнах у вигляді брошури «Російський Червоний Хрест після 1917 р.» [17].

З другої половини 1930-х рр. історія Першої світової війни привертає до себе все більшу і більшу увагу дослідників. З безлічі праць особливо виділялася праця колишнього генерала царської армії A.M.Зайончковського [18], в якій висвітлювався процес підготовка основних ворогуючих країн до війни, плани сторін, хід бойових дій, нові явища у стратегії і тактиці. Хоча автору і бракувало архівних матеріалів і нової літератури, не усі його оцінки та висновки можна було вважати беззаперечними, однак, в цілому, книга стала новим щаблем у дослідженні історії «Великої війни» 1914-1918 рр. Підтвердженням її масштабності та глибини стало три виданні цієї праці. До середини 70-х рр. праця А.М. Зайончковського не втрачала свого наукового значення.

Однак у ряді узагальнюючих праць з історії Першої світової війни не знайшлося сторінок, які присвячувалися би діяльності РТЧХ.

Лише після початку Другої світової війни була визнана необхідність усвідомлення досвіду діяльності військово-санітарного відомства під час бойових дій 1914-1918 рр. Результатом її став збірник документів «Санітарна служба російської армії у війні 1914-17 рр.» [19].

Книга розпочинається нарисом, написаним начальником Головного санітарного управління Червоної Армії Є.І.Смирновим. Фактично, це була перша наукова стаття, що була цілком присвячена медичній допомозі на російському фронті у 1914-1917 рр. Автор її ставить перед собою і читачем питання: «...добре чи погано було поставлене медично-санітарне забезпечення бойових дій військ царської армії...»[19, с.7]. Після аналізу документів збірки він приходить до висновку, що результати в цьому відношенні вельми невтішні: смертність серед поранених - більше 10 відсотків; назад до лав після поранень, контузій та інших ушкоджень поверталося від 40 до 50 відсотків усіх поранених, а інвалідність серед поранених - вище 20 відсотків, що значно перевищує аналогічні показники у арміях союзників та ворогів Росії. Причина цього вбачається не в нестачі госпітальних місць або лікарів (того та іншого було в надлишку), а у відсутності необхідної кількості ліків, перев’язочних засобів та іншого медичного обладнання, а також єдиного керівництва і безладі, пануючому у військово-санітарній системі [19, с.11].

Не дивлячись на такі сумні висновки Є.І.Смирнов побічно визнає, що без участі в справі допомоги пораненим і хворим солдатам та офіцерам громадських доброчинних організацій ( і РТЧХ у тому числі) становище було б набагато гіршим. Про це свідчать і документи, які містяться у збірці.

Після завершення Другої світової війни з’явилася робота М.І. Барсукова «Червоний Хрест та Червоний Півмісяць СРСР» [20]. Ряд сторінок цієї праці присвячений і дореволюційному Російському Червоному Хресту. Однак діяльність останнього розглядається здебільшого у негативному плані. За словами автора «Протекціонізм, розкрадання, надмірно роздуті штати, розгульне життя - ось характерні риси тодішнього побуту окремих управлінь і установ Червоного Хреста» [20, с.41].

У 50 – 60-хх рр. дослідження проблем Першої світової війни потроху втрачає жорстку ідеологічну схематичність. Торкнулося це і питання участі РТЧХ у подіях 1914-1918 рр. Певний інтерес уявляє монографія В.М.Корнєєва про діяльність видатного російського хірурга М.О.Вельямінова [21]. Декілька сторінок праці присвячені діяльності останнього під час бойових дій Першої світової війни.

У 1967 р., коли у СРСР широко відзначався столітній ювілей Червоного Хреста у Росії побачила світ фундаментальна збірка по історії цієї організації: «100 років Червоного Хреста в нашій країні» [22]. Вона вийшла під редакцією колишнього народного комісара (міністра) охорони здоров’я СРСР 1940-1950-х рр., а на той час голови Виконкому Союзу Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР (1954-1971 рр.) Г.А.Мітерєва. У цьому ж році, у Ленінграді відбулася наукова конференція, також присвячена цій даті. Її матеріали були теж видані спеціальною збіркою [23]. Не дивлячись на те, що ці праці були безпосередньо присвячені діяльності РТЧХ, характеристика самого Товариства залишилася у руслі старих ідеологічних штампів. Російський Червоний Хрест продовжував розглядатися виключно як «монархічна, реакційна та бюрократична організація».

Період 1970-80-х рр. не приніс нічого нового у плані викладення матеріалу та оцінки результатів діяльності РТЧХ. В деяких випадках ця проблема відображається в науковій літературі лише в контексті інших. Так, у монографії А.Д. Степанського Російський Червоний Хрест розглядається разом з іншими громадськими організаціями, що існували на рубежі XIX - XX ст.[24]

Тим не менш і у цей період можна відзначити окремі спроби по-новому оцінити діяльність дореволюційного Червоного Хреста. Прикладом цього може слугувати стаття І.В.Єгоришевої [25], що присвячена аналізу професійного і соціального складу Головного Управління Російського Червоного Хреста у 1867-1917 рр.

Пострадянський (сучасний) період.

Новий історіографічний етап у вивченні теми починається у кінці 80-х – на початку 90-рр. Він пов’язаний із звільненням від ідеологічних штампів та залученням ряду нових джерел. Поява перших громадських благодійних організацій, дає змогу реалізувати їх досвід в сучасних умовах. На цьому тлі з’являються дослідження дореволюційного етапу розвитку філантропії у Росії. Серед таких праць необхідно, перед усім, відмітити об’ємну монографію Г.М.Ульянової «Добродійність в Російській імперії. ХІХ – початок ХХ століття»[26]. Хоча дослідницею і розглядається широке коло проблем громадської добродійності, діяльність Російського Червоного Хреста отримала оцінку лише у найзагальніших рисах.

Наукова література 1990-х років представлена учбовою методичною роботою доктора історичних наук В.Г.Афанасьєва і кандидата історичних наук А.Р.Соколова «Добродійність в Росії. Історіографічний аспект проблеми» [27]. Автори одними з перших зробили спробу розглянути в історіографічному плані проблему становлення і розвитку благодійних установ в Росії. Більшість останніх знаходилася в Петербурзі і були під опікою осіб імператорського двору і вищої аристократії.

Необхідно також згадати і тематичну збірку «Добродійність і милосердя: рубіж ХІХ – ХХ ст.» [28]. Розглядаючи особливості «західної» та «східної» моделей благодійної діяльності автори відмічають, що «у Росії, з її історично сильним впливом державної і церковної влади, традиція опікування нужденними завжди була іншою. У ще більшій мірі, ніж у католицькій Європі, опорою народу у важкі роки були монастирі»[28, с.7]. Початком розвитку благодійної діяльності у рамках громадянського суспільства укладачі вважають ліберальні реформи російського імператора Олександра II. Піонером же приватної добродійності став близький родич імператорської родини — принц П. Г. Ольденбурзький [28, с.7].

У зв’язку з відродженням общин сестер милосердя у кінці XX ст. затребуваним став досвід роботи цих інститутів в дореволюційний період. Тут необхідно, перед усім, відмітити роботу А.В. Постернака «Нариси з історії общин сестер милосердя» [29]. У передмові до цієї праці автор визначив наступні завдання свого дослідження: «разом з офіційною інформацією, пов’язаною з датами, статистикою, іменами і т. д., дати опис конкретних ситуацій, в яких опинялися сестри, привести яскраві приклади з їх практики, які могли б характеризувати їх діяльність. Щоб описати таке явище в російській історії, як общини сестер, довелося торкнутися ряду тем, безпосередньо не пов’язаних з доглядом за хворими: жіноча медична освіта, діяльність лікарів у період війни, загальне утримування поранених в госпіталях, робота Товариства Червоного Хреста, його взаємовідносини з Військовим відомством і т. д.» [29, с.5]. А.В. Постернак вважає, що до початку XX ст. завершився певний етап у розвитку сестринських общин. Він пов’язаний із вихолощенням релігійного начала, що був цементуючим елементом громади та перетворенням сестринського служіння на професію, відірваної від релігійної основи. Дослідник дійшов висновку про «фактичне безправ’я» сестер милосердя в общинах, що стало причиною того, що «в общини йшли або молоді ентузіасти, але таких виявлялося украй мало, або люди, у яких із-за тяжкого матеріального становища не було іншого виходу» [29, с.205, 206, 209].

Діяльність московських общин сестер милосердя присвячена ґрунтовна монографія О.М.Козловцевої [30]. Вона розглянула склад, структуру, джерела фінансування, а також основні напрями діяльності громад у мирний і військовий часи, її підсумки. Як і А.В.Постернак дослідниця вважає, що на початку XX ст. служіння сестер милосердя в очах громадськості все більше стала зводитися до виконання обов’язків медичної сестри .

Робота сестер милосердя знайшла своє відображення і на сторінках роботи П.В. Власова «Благодійність та милосердя в Росії» [31]. Головну увагу автор приділяє саме московським общинам: Никольській, Покровській, Іверській, Олександрівській, «Утоли моя печали», Павлівській, общині при комітеті «Християнська допомога» і Марфо-маріїнській обителі милосердя.

В останнє десятиріччя науковий інтерес до історії РТЧХ зростає. Свідченням цього стали роботи, які присвячені обставинам виникнення та діяльності РТЧХ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. З подібних досліджень варто відмітити роботи О.Г.Грибан, А.А.Будко, Д.А.Вербицького, П.Ф. Гладких, А.А.Краснощокова, В.Ю.Кузьміна, С.В.Льовкіна, В.А.Олешкової, П.П. Пароваєва, А.В. Попова, О.В.Родіонова,Є.Ф.Селіванова [32]. У роботах С.І. Голотіка, І.А.Асєєва, С.С.Іпполітова, А.С.Масалімова, Є.В. Мячіна Російський Червоний Хрест розглядається як частину державного апарату Росії, досліджується його діяльність під час революції і Громадянської війни на теренах колишньої Російської імперії і за кордоном [33].

Останніми роками було захищено декілька дисертаційних робіт, присвячених діяльності Російського Червоного Хреста.

Одним з перших у цьому ряді слід відмітити дослідження С.П.Кармалюка, присвячене діяльності Червоного Хреста на Україні упродовж 1867-1920 років. Залучивши до наукового обігу раніше невідомі джерела, автор проаналізував діяльність Товариства у галузі опіки пораненими військовими, реабілітації інвалідів та дав детальну характеристику роботі РТЧХ по допомозі постраждалому цивільному населенню України [34].

У дисертації М.В. Бєляєвої основний акцент зроблено на досліджені історії створення, змісті і формах діяльності РТЧХ, виявлені та оцінці ролі та місця Товариства в історії Росії другої половини XIX - початку XX століття. Значну увагу дослідниця зосередила на допомозі, яку надавав Російський Червоний Хрест голодуючому населенню Ставропольського краю [35].

Безпосередньо вивченню добродійності в період Першої світової війни присвячено дисертаційне дослідження Г.М. Грицаєвої. У роботі автором була здійснена спробу розглянути організаційні форми і особливості досвіду допомоги потерпілим від війни 1914-1917 рр. в Росії. Основою джерельної бази дисертації стала діловодна документація Головного Управління РТЧХ. Головну увагу дослідниця звертає на значну роль жінок імператорської родини у благодійній діяльності [36].

Дослідженням, присвяченим комплексному огляду діяльності РТЧХ впродовж Першої світової війни, підготовці Товариства до неї, можна назвати дисертаційну роботу О. В. Чистякова «Організаційний устрій та діяльність Російського Товариства Червоного Хреста у роки Першої світової війни: 1914-1918 рр.» [37]. Висновки роботи слугують підтвердженням авторської гіпотези, що «РТЧХ у роки Першої світової війни, усупереч усталеній думці, було найпотужнішою громадською організацією, що внесла найбільший вклад в справу надання допомоги постраждалим військовослужбовцям і мирним жителям, як на театрі військових дій, так і у тилу» [37, с.10]. В той же час дослідник зазначає, що усім добродійним організаціям Російської імперії був притаманний такий головний недолік, як «…неузгодженість їх дій, як між собою, так і з урядовими установами». В той же час «…часто РТЧХ, як громадська напівдержавна організація, набагато оперативніше реагувало на зміни на фронтах, чим бюрократизоване військове відомство» [37, с.15].

Регіональному аспекту проблеми - діяльності Товариства Червоного Хреста на території Великого Уралу (Пермська, Уфимська, В’ятська та Оренбурзька губернії) розглядається у дослідженні Г.М.Олешкової «Еволюція організації і діяльності Російського Товариства Червоного Хреста у другій пол. XIX ст. - 1917 р. (на матеріалах Уралу)» [38]. Характеризуючи діяльність уральських відділень Товариства, дисертантка вважає, що «Інституалізація і еволюція РОКК відбивали суперечливі риси модернізаційних процесів у пізньоімперській Росії. РТЧХ було світським об’єднанням, керованим «на особливих підставах». Статус РТЧХ можна визначити як «напівгромадський - напівдержавний», що виражає пограничну сутність організаційних принципів функціонування і діяльності Товариства» [38, с.16].

У 2012 р. була захищена дисертація Є.В.Оксенюк, предметом розгляду якої став «…процес розвитку діяльності Російського Товариства Червоного Хреста в період розквіту організованої громадської добродійності, тобто в останнє десятиліття перед Першою світовою війною» [39, с.4].

Завершує цей перелік робота В.О.Соколової «Російське Товариство Червоного Хреста (1867-1918 рр.)»[40], захист якої відбувся у вересні 2014 р. За словами дисертантки : «Результатом дослідження стало створення цілісної картини діяльності РТЧХ, систематизація і узагальнення роботи підрозділів Товариства під година воєн і стихійних лиха та відображення змін його структури за досліджуваний період»[40, с.22]. На основі широкого кілка джерел вперше булі досліджені питання, що стосувалися діяльності закладів РТЧХ на території Великого князівства Фінляндського та Царства Польського.

Висновки. Таким чином, як видно зі зробленого вище короткого огляду літератури, за останні роки спостерігається кількісне зростання робіт, що присвячені вивчені історії діяльності РТЧХ. Проте, незважаючи на появу цілого ряду наукових досліджень, що так чи інакше зачіпають тему діяльності Російського Червоного Хреста багато її питань продовжує залишатися поза увагою вчених. Глибока наукова розробка цієї проблеми є одним з важливих завдань вітчизняної історичної науки.

 

Література:

1. Благотворительная Россия. История государственной, общественной и частной благотворительности в России / Под ред. П. И. Лыкошина. -Т. 1. - СПб.: С.-Петербуржская Электропечатня, 1901. – 600 с.

2. Благотворительные учреждения Российской империи: В 3-х т. – СПб: Типография Спб. акц. общ. печ. дела в России Е. Евдокимов, 1900. – Т.1. – 224 с., Т.2. – 325 с., Т.3. – 437 с.

3. Бобошко Ф. Л. Долой филантропов и их учреждения. - Николаев, 1912. – 15 с.; Ильинский В. Благотворительность в России: (История, настоящее положение и задачи)/ Владимир Ильинский. – Б-ка церковного реформатора. – Т.1. - СПб.: тип. Человеколюбивого о-ва, 1908. – 32 c.

4. Очерк возникновения и деятельности Российского Общества Красного Креста. – СПб.: Государственная типография, 1913.-63с.; Российское Общество Красного Креста. Исторический обзор деятельности. – СПб.: Лештуковская паровая скоропечатня П.О.Яблонского, 1902. – 143 с.

5.Очерк деятельности Совета Складов Российского Общества Красного Креста за семь лет (1906-1913 гг.). - СПб, 1913.-81с.

6. Шапиров Б.М. Деятельность Лечебной Комиссии Красного Креста в связи с развитием благоустройства на отечественных курортах / Б.М.Шапиров //Вестник Красного Креста.-1915.-№5.-С.1700-1704; Шапиров Б.М. Отчет Лечебной Комиссии Российского Общества Красного Креста за 1914 г. /Б.М.Шапиров. - Петроград, 1915.-94с.; Шапиров Б.М. Отчет о двадцатипятилетней деятельности Лечебной Комиссии Российского Общества Красного Креста / Б.М.Шапиров. - С.-Петербург,1908.-56с.

7. Иваницкий-Василенко С.М. Киевская Мариинская община сестер милосердия: Исторический очерк / С.М. Иваницкий-Василенко. - Киев: Тип. А.И. Гроссмана, 1913. – 101с.

8. Ильинский П. А. Русская женщина в войну 1877-1878 гг.: очерк деятельноти сестер милосердия, фельдшериц и женщин-врачей Текст. / П. А. Ильинский. СПб.: типо-лит. П.И. Шмидта, 1879. -280с.

9. Абаза Н. Красный Крест в тылу действующей армии в 1877-78 гг. Отчет главноуполномоченного Общества попечения о раненых и больных воинах: В 2-х т. / Н.Абаза. - С.-Петербург: Издание РОКК, 1880.-Т.I.-387с.;Отчет о деятельности Российского Общества Красного Креста во время русско-японской войны: В 2-х т. – СПб: Типография Главного Управления Уделов,1911.-Т. 1.-922с + XVI.; Отчет о деятельности Российского Общества Красного Креста во время русско-японской войны: В 2-х т. – СПб: Типография Главного Управления Уделов,1911. - Т.2.-962с + XXII.; Деятельность Российского Общества Красного Креста на Балканском театре военных действий в 1912 – 13 гг. Литературно-статистический очерк. – СПб.,1914. – XC + 64 с. – С.VII.

10. Орлов В. Д. Русский Красный Крест и его задание в военное и мирное время / В.Д.Орлов - Киев: тип. Ун-та св. Владимира,1904. – 48 с.

11. Богаевский П. Красный крест в развитии международного права: В 2-х ч. / Богаевский П. – М.: Т-во Скоропеч. А.А. Левенсон, 1906. - Ч. 1: Национальные общества Красного креста и Женевская конвенция 22 авг. 1864 года – 343 с.; Богаевский П. Красный крест в развитии международного права: В 2-х ч. / Богаевский П. – М.: Т-во Скоропеч. А.А. Левенсон, 1913. - Ч. 2: Международный союз Красного креста. – 657 с.

12. Боков В.Е. Лазареты Петроградского Городского Общественного Управления / В.Е.Боков //Вестник Красного Креста.-1915.-№2.-С.462-467; Боцяновский В. Как помочь инвалидам? / В.Боцяновский //Вестник Красного Креста.-1916.-№7.-С.2331-2334; Боцяновский В. Первые дни войны в Красном Кресте / В.Боцяновский //Вестник Красного Креста.-1916.-№2.-С.616-625; Боцяновский В. Склады Красного Креста / В.Боцяновский //Вестник Красного Креста.-1915.-№9.-С.3900-3910; Вороновский В. К участи военнопленных / В.Вороновский //Вестник Красного Креста. -1915. -№1. -С. 78-87.

13. Насакин Н. В. Красный Крест на войне / Н. В. Насакин, Н. Симбирский. -Пг.: Тип. «Якорь», 1917. -158 с.

14. Ладыженский A.M. Красный Крест / A.M. Ладыженский. - М.: Тип. Кушнерева, 1914.- 36с.

15. Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1916 г. -М.: Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1915. -VI, 216, 326с.

16. Труды комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914-1920 гг. Вып.1. – М.:Госиздат,1923. – 227 с.

17. Русский Красный Крест после 1917 г. Очерк деятельности Российского Общества Красного Креста (старой организации). - Париж., 1925. – 40 с.

18. Зайончковский А. Мировая война 1914-1918 гг. – Т.1.Кампании 1914-1915 гг. / А.Зайончковский. – М.: Гос. военное изд-во НКО СССР,1938. – 382 с.; - Т.2. Кампании 1916-1918 гг. – М.: Гос. военное изд-во НКО СССР,1938. – 288 с.

19. Санитарная служба русской армии в войне 1914-1917 гг. – Куйбышев: Изд. Куйбыш. ВМА РК, 1942. – 464 с.

20. Барсуков М.И. Красный Крест и Красный Полумесяц в СССР. Краткий исторический очерк / М.И.Барсуков. – М.:Медгиз,1946. – 153 с.

21. Корнеев В. М. Н. А. Вельяминов (1855—1920)/ В.М.Корнеев. — Л.: Государственное издательство медицинской литературы, 1962. — 180 с.

22. 100 лет Красного Креста в нашей стране / Испол. ком. Союза о-в Красного Креста и Красного Полумесяца СССР ; под ред. проф. Г.А. Митерева. - М. : Медицина, 1967. - 298 с.

23. Материалы научной конференции, посвященной 100-летию Красного Креста в СССР (состоявшейся 8 июня 1967г.) Л., 1968. – 164 с.

24. Степанский А.Д. Самодержавие и общественные организации в России на рубеже ХІХ – ХХ веков. – М.: МГИАИ, 1980. – 96 с.

25. Егорышева, И. В. Новые данные по истории Красного Креста в дореволюционной России / И. В. Егорышева // Советское здравоохранение. - 1981. - № 2. - С. 57-60.

26. Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи. XIX – начало XX века /Г.Н.Ульянова. - М.: Наука, 2005. - 415 с.

27. Афанасьев В.Г., Соколов А.Р. Благотворительность в России: Историографические аспекты проблемы / Афанасьев В.Г., Соколов А.Р. - СПб.: Нестор, 1998. - 102с.

28. Благотворительность и милосердие: рубеж ХІХ – ХХ вв. Историко-документальное издание. — СПб.: Лики России, 2000. — 248 с.

29. Постернак А.В. Очерки по истории общин сестер милосердия / А.В. Постернак. – М.: Изд-во «Свято-Димитриевское училище сестер милосердия», 2001. – 304 с.

30. Козловцева Е.Н. Московские общины сестер милосердия в ХІХ – начале ХХ веков / Е.Н. Козловцева. – М.: Изд-во «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет»,2010. – 208 с.

31. Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России / П.В. Власов ; общ. ред. А.К. Голицын. – М. : Центрполиграф, 2001 . – 446 с.

32. Грибан О.Г. Історичні обставини створення та початковий етап діяльності Російського Товариства Червоного Хреста в українських губерніях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О.Г.Грибан // Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць. Випуск 3. – Київ,2012. – С.179-184.; Вербицкий Д.А. Вклад Общества Красного Креста и его главного уполномоченного князя В.А.Черкасского в победу Российской империи в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. / Д.А.Вербицкий // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. - №6 (20): в 2-х ч. Ч.І. – С.56-58.; Гладких П.Ф. Развертывание формирований медицинской службы Русской армии в начале и в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. /П.Ф.Гладких // Военно-медицинский журнал. – 2008. – Т.329. - №3. – С.103-107.; Кузьмин В.Ю. Медицинское обслуживание раненых в русско-турецкую войну (1877-1878 гг.) /В.Ю.Кузьмин // Вестник Оренбургского государственного университета. – Серия «Гуманитарные науки». –2005. - №.2. – С. 21-24.; Будко А.А., Селиванов Е.Ф. Военная медицина России в войне с Японией в 1904-1905 гг. / А.А. Будко, Е.Ф. Селиванов // Военно-исторический журнал. – 2004. - № 6. – С.57-62.; Краснощеков А.А., Родионов О.В., Попов А.В., Пароваев П.П., Левкин С.В. Медицина во время русско-японской войны 1904-1905 гг. / А.А. Краснощеков, О.В. Родионов, А.В. Попов, П.П. Пароваев, С.В. Левкин // Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН. – 2006. - № 3. – С.47-49.; Олешкова А.М. Российское Общество Красного Креста в годы русско-японской войны / А.М. Олешкова // Глобальный научный потенциал. – 2009. - № 6. – С.8-10.;Степочкина Е.В. Деятельность провинциальных общественных организаций во время русско-японской войны 1904 – 1905 гг. / Е.В.Степочкина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2008. – Т.10. - №4. – С.1040-1044.

33. Голотик С. И. Российское общество Красного креста и становление советского государственного апарата в 1917-1918 гг. /С.И.Голотик // Государственный аппарат России в годы революции и гражданской войны. Материалы Всероссийской конференции 22 декабря 1997 г. – М: Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета, 1998. – 234 с. – С.188-196.;Асеев И.А. Социальная деятельность Российского общества Красного Креста в годы Гражданской войны /И.А.Асеев // Вестник ВЭГУ.– 2011. - № 6 (56). – С.58-63.; Асеев И.А., Масалимов А.С. Место и роль общественных организаций в общественно-политической системе Советской России 1918–1920 гг. (на материалах Российского общества Красного Креста) /И.А.Асеев, А.С.Массалимов // Вестник ВЭГУ. – 2012. - № 6 (62). – С.7-14.; Ипполитов С.С. Российское общество Красного Креста в Сибири и на Дальнем Востоке: организация и помощь армии и населению (1919 – 1920 гг.) / С.С. Ипполитов // Новый исторический вестник. – 2013. - № 1(35). – С.56-68.; Мячина Е.В. Организация медико-санитарного обслуживания армии адмирала А.В. Колчака в 1918–1919 гг. / Е.В. Мячина // Известия Алтайского государственного университета. – 2010. - № 4-2 (68). – С.171-173.

34. Кармалюк С.П. Діяльність організацій Червоного Хреста в Україні в 1867 - 1920 рр. : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 16 с.

35. Беляєва М.В. Российское Общество Красного Креста в истории России 1867-1921 гг.: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. истор. наук: 07.00.02 «Отечественная история»/ М.В.Беляева; Ставропольский государственный университет. - Ставрополь,2002. – 22 с.

36. Грицаева А.Н. Благотворительность в России в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.): опыт помощи пострадавшим от военных действий: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. истор. наук: 07.00.02 «Отечественная история»/ А.Н.Грицаева; Московский педагогический государственный университет. - М., 2008. – 24 с.

37. Чистяков О.В. Организационное устройство и деятельность Российского Общества Красного Креста в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. истор. наук: 07.00.02 «Отечественная история» / О.В. Чистяков; Московский государственный университет управления. – М., 2009. – 26 с.

38. Олешкова А. М. Эволюция организации и деятельности Российского общества Красного Креста во второй пол. XIX в. – 1917 г. (на материалах Урала): А.М.Олешкова; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». – Екатеринбург,2012. – 30с.

39. Оксенюк Е.В. Деятельность Российского Общества Красного Креста в начале ХХ в. (1903-1914 гг.): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. истор. наук: 07.00.02 «Отечественная история» / Е.В. Оксенюк; Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет». – М.,2012.– 23 с.

40. Соколова В.А. Российское Общество Красного Креста (1867-1918 гг.); автореф. дис. на соискание учен. степени канд. истор. наук: 07.00.02 «Отечественная история» / В.А. Соколова; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет». – СПб., 2014. – 24 с.

 

References:

1. Blaghotvoryteljnaja Rossyja. Ystoryja ghosudarstvennoj, obshhestvennoj y chastnoj blaghotvoryteljnosty v Rossyy / Pod red. P. Y. Lukoshyna. -T. 1. - SPb.: S.-Peterburzhskaja Эlektropechatnja, 1901. – 600 s.

2. Blaghotvoryteljnue uchrezhdenyja Rossyjskoj ymperyy: V 3-kh t. – SPb: Typoghrafyja Spb. akc. obshh. pech. dela v Rossyy E. Evdokymov, 1900. – T.1. – 224 s., T.2. – 325 s., T.3. – 437 s.

3. Boboshko F. L. Doloj fylantropov y ykh uchrezhdenyja. - Nykolaev, 1912. – 15 s.; Yljynskyj V. Blaghotvoryteljnostj v Rossyy: (Ystoryja, nastojashhee polozhenye y zadachy)/ Vladymyr Yljynskyj. – B-ka cerkovnogho reformatora. – T.1. - SPb.: typ. Chelovekoljubyvogho o-va, 1908. – 32 c.

4. Ocherk voznyknovenyja y dejateljnosty Rossyjskogho Obshhestva Krasnogho Kresta. – SPb.: Ghosudarstvennaja typoghrafyja, 1913.-63s.; Rossyjskoe Obshhestvo Krasnogho Kresta. Ystorycheskyj obzor dejateljnosty. – SPb.: Leshtukovskaja parovaja skoropechatnja P.O.Jablonskogho, 1902. – 143 s.

5.Ocherk dejateljnosty Soveta Skladov Rossyjskogho Obshhestva Krasnogho Kresta za semj let (1906-1913 ghgh.). - SPb, 1913.-81s.

6. Shapyrov B.M. Dejateljnostj Lechebnoj Komyssyy Krasnogho Kresta v svjazy s razvytyem blaghoustrojstva na otechestvennыkh kurortakh / B.M.Shapyrov //Vestnyk Krasnogho Kresta.-1915.-#5.-S.1700-1704; Shapyrov B.M. Otchet Lechebnoj Komyssyy Rossyjskogho Obshhestva Krasnogho Kresta za 1914 gh. /B.M.Shapyrov. - Petroghrad, 1915.-94s.; Shapyrov B.M. Otchet o dvadcatypjatyletnej dejateljnosty Lechebnoj Komyssyy Rossyjskogho Obshhestva Krasnogho Kresta / B.M.Shapyrov. - S.-Peterburgh,1908.-56s.

7. Yvanyckyj-Vasylenko S.M. Kyevskaja Maryynskaja obshhyna sester myloserdyja: Ystorycheskyj ocherk / S.M. Yvanyckyj-Vasylenko. - Kyev: Typ. A.Y. Ghrossmana, 1913. – 101s.

8. Yljynskyj P. A. Russkaja zhenshhyna v vojnu 1877-1878 ghgh.: ocherk dejateljnoty sester myloserdyja, feljdsheryc y zhenshhyn-vrachej Tekst. / P. A. Yljynskyj. SPb.: typo-lyt. P.Y. Shmydta, 1879. -280s.

9. Abaza N. Krasnyj Krest v tylu dejstvujushhej armyy v 1877-78 ghgh. Otchet ghlavnoupolnomochennogho Obshhestva popechenyja o ranenykh y boljnykh voynakh: V 2-kh t. / N.Abaza. - S.-Peterburgh: Yzdanye ROKK, 1880.-T.I.-387s.;Otchet o dejateljnosty Rossyjskogho Obshhestva Krasnogho Kresta vo vremja russko-japonskoj vojnы: V 2-kh t. – SPb: Typoghrafyja Ghlavnogho Upravlenyja Udelov,1911.-T. 1.-922s + XVI.; Otchet o dejateljnosty Rossyjskogho Obshhestva Krasnogho Kresta vo vremja russko-japonskoj vojnы: V 2-kh t. – SPb: Typoghrafyja Ghlavnogho Upravlenyja Udelov,1911. - T.2.-962s + XXII.; Dejateljnostj Rossyjskogho Obshhestva Krasnogho Kresta na Balkanskom teatre voennыkh dejstvyj v 1912 – 13 ghgh. Lyteraturno-statystycheskyj ocherk. – SPb.,1914. – XC + 64 s. – S.VII.

10. Orlov V. D. Russkyj Krasnыj Krest y egho zadanye v voennoe y myrnoe vremja / V.D.Orlov - Kyev: typ. Un-ta sv. Vladymyra,1904. – 48 s.

11. Boghaevskyj P. Krasnыj krest v razvytyy mezhdunarodnogho prava: V 2-kh ch. / Boghaevskyj P. – M.: T-vo Skoropech. A.A. Levenson, 1906. - Ch. 1: Nacyonaljnye obshhestva Krasnogho kresta y Zhenevskaja konvencyja 22 avgh. 1864 ghoda – 343 s.; Boghaevskyj P. Krasnыj krest v razvytyy mezhdunarodnogho prava: V 2-kh ch. / Boghaevskyj P. – M.: T-vo Skoropech. A.A. Levenson, 1913. - Ch. 2: Mezhdunarodnыj sojuz Krasnogho kresta. – 657 s.

12. Bokov V.E. Lazarety Petroghradskogho Ghorodskogho Obshhestvennogho Upravlenyja / V.E.Bokov //Vestnyk Krasnogho Kresta.-1915.-#2.-S.462-467; Bocjanovskyj V. Kak pomochj ynvalydam? / V.Bocjanovskyj //Vestnyk Krasnogho Kresta.-1916.-#7.-S.2331-2334; Bocjanovskyj V. Pervye dny vojnyы v Krasnom Kreste / V.Bocjanovskyj //Vestnyk Krasnogho Kresta.-1916.-#2.-S.616-625; Bocjanovskyj V. Skladы Krasnogho Kresta / V.Bocjanovskyj //Vestnyk Krasnogho Kresta.-1915.-#9.-S.3900-3910; Voronovskyj V. K uchasty voennoplennykh / V.Voronovskyj //Vestnyk Krasnogho Kresta. -1915. -#1. -S. 78-87.

13. Nasakyn N. V. Krasnyj Krest na vojne / N. V. Nasakyn, N. Symbyrskyj. -Pgh.: Typ. «Jakorj», 1917. -158 s.

14. Ladыzhenskyj A.M. Krasnыj Krest / A.M. Ladyzhenskyj. - M.: Typ. Kushnereva, 1914.- 36s.

15. Ylljustryrovannyj kalendarj Krasnogho Kresta na 1916 gh. -M.: T-vo skoropechatny A. A. Levenson, 1915. -VI, 216, 326s.

16. Trudы komyssyy po obsledovanyju sanytarnykh posledstvyj vojnы 1914-1920 ghgh. Vыp.1. – M.:Ghosyzdat,1923. – 227 s.

17. Russkyj Krasnыj Krest posle 1917 gh. Ocherk dejateljnosty Rossyjskogho Obshhestva Krasnogho Kresta (staroj orghanyzacyy). - Paryzh., 1925. – 40 s.

18. Zajonchkovskyj A. Myrovaja vojna 1914-1918 ghgh. – T.1.Kampanyy 1914-1915 ghgh. / A.Zajonchkovskyj. – M.: Ghos. voennoe yzd-vo NKO SSSR,1938. – 382 s.; - T.2. Kampanyy 1916-1918 ghgh. – M.: Ghos. voennoe yzd-vo NKO SSSR,1938. – 288 s.

19. Sanytarnaja sluzhba russkoj armyy v vojne 1914-1917 ghgh. – Kujbyshev: Yzd. Kujbysh. VMA RK, 1942. – 464 s.

20. Barsukov M.Y. Krasnыj Krest y Krasnыj Polumesjac v SSSR. Kratkyj ystorycheskyj ocherk / M.Y.Barsukov. – M.:Medghyz,1946. – 153 s.

21. Korneev V. M. N. A. Veljjamynov (1855—1920)/ V.M.Korneev. — L.: Ghosudarstvennoe yzdateljstvo medycynskoj lyteraturы, 1962. — 180 s.

22. 100 let Krasnogho Kresta v nashej strane / Yspol. kom. Sojuza o-v Krasnogho Kresta y Krasnogho Polumesjaca SSSR; pod red. prof. Gh.A. Mytereva. - M. : Medycyna, 1967. - 298 s.

23. Materyaly nauchnoj konferencyy, posvjashhennoj 100-letyju Krasnogho Kresta v SSSR (sostojavshejsja 8 yjunja 1967gh.) L., 1968. – 164 s.

24. Stepanskyj A.D. Samoderzhavye y obshhestvennye orghanyzacyy v Rossyy na rubezhe KhIKh – KhKh vekov. – M.: MGhYAY, 1980. – 96 s.

25. Eghorysheva, Y. V. Novыe dannыe po ystoryy Krasnogho Kresta v dorevoljucyonnoj Rossyy / Y. V. Eghorysheva // Sovetskoe zdravookhranenye. - 1981. - # 2. - S. 57-60.

26. Uljjanova Gh.N. Blaghotvoryteljnostj v Rossyjskoj ymperyy. XIX – nachalo XX veka /Gh.N.Uljjanova. - M.: Nauka, 2005. - 415 s.

27. Afanasj'ev V.Gh., Sokolov A.R. Blaghotvoryteljnostj v Rossyy: Ystoryoghrafycheskye aspektы problemy / Afanasj'ev V.Gh., Sokolov A.R. - SPb.: Nestor, 1998. - 102s.

28. Blaghotvoryteljnostj y myloserdye: rubezh KhIKh – KhKh vv. Ystoryko-dokumentaljnoe yzdanye. — SPb.: Lyky Rossyy, 2000. — 248 s.

29. Posternak A.V. Ocherky po ystoryy obshhyn sester myloserdyja / A.V. Posternak. – M.: Yzd-vo «Svjato-Dymytryevskoe uchylyshhe sester myloserdyja», 2001. – 304 s.

30. Kozlovceva E.N. Moskovskye obshhynы sester myloserdyja v KhIKh – nachale KhKh vekov / E.N. Kozlovceva. – M.: Yzd-vo «Pravoslavnыj Svjato-Tykhonovskyj ghumanytarnыj unyversytet»,2010. – 208 s.

31. Vlasov P.V. Blaghotvoryteljnostj y myloserdye v Rossyy / P.V. Vlasov ; obshh. red. A.K. Gholycыn. – M. : Centrpolyghraf, 2001 . – 446 s.

32. Ghryban O.Gh. Istorychni obstavyny stvorennja ta pochatkovyj etap dijaljnosti Rosijsjkogho Tovarystva Chervonogho Khresta v ukrajinsjkykh ghubernijakh (kinecj KhIKh – pochatok KhKh st.) / O.Gh.Ghryban // Visnyk aghrarnoji istoriji. Zbirnyk naukovykh pracj. Vypusk 3. – Kyjiv,2012. – S.179-184.; Verbyckyj D.A. Vklad Obshhestva Krasnogho Kresta y egho ghlavnogho upolnomochennogho knjazja V.A.Cherkasskogho v pobedu Rossyjskoj ymperyy v russko-tureckoj vojne 1877-1878 ghgh. / D.A.Verbyckyj //

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.