Килюшик А.В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК: 657:336.145

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Килюшик А.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Обґрунтовано основні організаційні підходи до формування управлінської звітності сільськогосподарських підприємств. Вивчено проблеми та передумови створення на підприємстві ефективної системи внутрішньогосподарської звітності, її поняття, недоліки та переваги. Розглянуто особливості формування фінансової звітності за сегментами, її складові та терміни подання. Запропоновано на розгляд керівнику сільськогосподарського підприємства подавати нефінансову звітність для комплексної оцінки стану суб’єкта господарювання.

Ключові слова: управлінська звітність, формування звітності, звітність, фінансова звітність, сегментарна звітність.

 

Килюшик А. В. Организационные подходы к формированию управленческой отчетности сельскохозяйственных предприятий /Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Обоснованы основные организационные подходы до формирования управленческой отчетности сельскохозяйственных предприятий. Изучены проблемы и предпосылки создания на предприятии эффективной системы внутрихозяйственной отчетности, ее понятия, недостатки и преимущества. Рассмотрены особенности формирования финансовой отчетности за сегментами, ее составляющие и сроки представления. Предложено на рассмотрение руководителю сельскохозяйственного предприятия подавать нефинансовую отчетность для комплексной оценки состояния субъекта ведения хозяйства.

Ключевые слова: управленческая отчетность, формирование отчетности, отчетность, финансовая отчетность, сегментарная отчетность.

 

Kilyushik A. V. OrganizationalApproachestothemanagementaccountsofagriculturalenterprises / Vinnitsa trade an deconomic institution KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

Basic organizational approaches are reasonable to forming of the administrative accounting of agricultural enterprises. Problems and pre-conditions of creation are studied on the enterprise of the effective system of the внутрішньогосподарської accounting, her concept, defects and advantages. The features of forming of the financial reporting are considered after segments, her constituents and terms of presentation. It is offered to for consideration the leader of agricultural enterprise to give the unfinancial accounting for the complex estimation of the state of subject of menage .

Keywords: management accounting, reporting, accounting, financial reporting, segmental reporting.

 

Вступ. На сьогодні, однією із проблем сільськогосподарських підприємств є відсутність управлінської звітності, що зумовлює неможливість вивчення фінансового стану підприємства та оцінки його потенційних можливостей наочно.

Проблема створення на підприємстві ефективної системи управлінської звітності неодноразово піднімалася вітчизняними дослідниками – Л. В. Нападовською, М. Д. Корінько, В. П. Пантелєєвим, В. І. Бачинським, В. О. Ластовецьким, С. Самсоновою, Н. Цвєтковою та іншими.

Звітність – це система взаємопов’язаних оціночних показників за звітний період, що характеризує умови та результати фінансово-господарської діяльності підприємства або його елементів: напрями бізнесу, проектів, структурних підрозділів, працівників та ін. [3, с. 141].

Процес формування звітності – кінцевий етап облікового процесу в управлінському обліку, тому вона містить у собі узагальнюючі підсумкові результати звітного періоду після відповідної обробки даних.

Управлінська звітність відрізняється тим, що може містити як кількісні, так і якісні параметри, що відображаються і у ціновому, і в натуральному значенні. Однак, звітні дані не можуть відображати підсумків таких господарських операцій, яких не було в поточних записах управлінського обліку.

Оскільки фінансовий облік є жорстко регламентованим, в ньому застосовуються затверджені форми первинних і звітних документів, то завданням системи управлінського обліку є використання первинної інформації з бази фінансового обліку, переробка її в зручну форму і надання керівництву для ухвалення рішень. Важливим моментом при цьому є недопущення дублювання інформації [2, с. 33].

Різні науковці по-різному трактують поняття управлінської (внутрішньогосподарської) звітності, а саме:

«система управлінської звітності – це сукупність відповідних форм звітності у взаємопов’язаних показниках за об’єктами обліку для прийняття управлінських рішень. Основою для її складання є первинні і зведені облікові документи та внутрішні положення підприємства» [7, с. 115];

«управлінська звітність – це комплекс взаємопов’язаних даних і розрахункових показників, які відображають функціонування підприємства як суб’єкта господарської діяльності і згруповані в цілому по підприємству та в розрізі структурних підрозділів» [1, с. 21];

«управлінська звітність – система показників оцінки результатів бізнесу та перспектив його розвитку, що надається внутрішнім користувачам для задоволення інформаційних потреб у процесі прийняття стратегічних, тактичних і оперативних управлінських рішень» [5, с. 55];

«управлінська звітність – це комплекс взаємопов’язаних даних і розрахункових показників, що відображають функціонування підприємства як суб’єкта господарської діяльності, згрупованих у цілому по підприємству й у розрізі структурних підрозділів» [10, с. 15];

Особливістю управлінської звітності є те, що вона будується виключно на потребах керівництва і складається в реальному масштабі часу; в ній представлена інформація про минулі і теперішні події, прогнози на майбутнє; аналізовані дані надаються в зручній формі, вона не обумовлена юридичними нормами [11, с. 112].

Нажаль, фінансова звітність не розкриває інформацію про показники діяльності окремих підрозділів підприємства за конкретні проміжок часу. Тому, виникає необхідність у запровадженні внутрішньої управлінської звітності, яка міститиме конфіденційну інформацію про діяльність підприємства і на її основі можна буде приймати ефективні управлінські рішення. Форми складання звітності не передбачені чинним законодавством, а на їх розробку впливають особливості діяльності кожного підприємства і потреби користувачів (внутрішніх) цієї звітності.

Призначена для прийняття внутрішніх рішень звітність дає можливість керівництву підприємства розглядати облікову інформацію в динаміці, порівнянні з плановими показниками, розкрити її структуру; врахувати минулу, теперішню і майбутню діяльність, забезпечує можливість аналізу відповідно до економічної ситуації, надана у простій формі, носить конфіденційний характер, розробляється з урахуванням потреб керівників відповідного рівня, є доступною в режимі реального часу або з мінімальною часовою затримкою [4, с. 66].

На сьогодні однією з помилок управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах є безсистемність управлінської звітності – звіти готуються різними відділами відповідно до свого розуміння змісту і оформлення. У результаті чого керівництво володіє продубльованою інформацією, що немає чіткої форми та взаємозв’язку та не відображує реальної картини по підприємству.

Внутрішньогосподарська звітність задовольняє інформаційні потреби керівництва суб’єкта господарювання шляхом представлення інформації про господарські процеси у різних одиницях виміру, що дозволяє планувати, контролювати, оцінювати і аналізувати діяльність підрозділів підприємства.

Оскільки система управлінської звітності сільськогосподарських підприємств є відображенням управлінського обліку, вона формує певні притаманні саме їй показники: широкий спектр напрямів формування інформації про витрати і результати; введення в звітність разом з показниками про витрати показників прибутковості, що забезпечує можливість оцінки участі у формуванні прибутку конкретних місць виникнення витрат і центрів відповідальності; надання необхідної і достатньої інформації для виявлення відхилень фактично досягнутих результатів від планових, нормативних, кошторисних; забезпечення оцінки ризиків схвалюваних управлінських рішень за видами і сегментами діяльності; забезпечення оцінки рівня професіоналізму керівників, що ухвалюють рішення [8].

Дана звітність надає змогу ефективніше здійснювати прогнозування, планування, оцінювання та контролювання результатів діяльності підприємства.

Внутрішня звітність на підприємстві повинна допомагати управлінському персоналу здійснювати постійний контроль показників діяльності, виявляти тенденції його розвитку, а також використовуватись для коригування планів та бюджетів. Вона повинна містити фактичні, планові дані, відхилення від планів, аналіз цих відхилень і встановлення причин і винних.

До управлінської звітності підприємства можна також додавати прогнозні дані і показники, що дозволить приймати ефективні стратегічні рішення.

Запровадження системи управлінської звітності на сільськогосподарському підприємстві забезпечить:

 витрачання ресурсів підприємства стане ефективнішим;

 витрачання робочого часу керівників на управління діяльністю підприємства зменшиться;

 формування інформації, яка надається керівництву буде більш якісною;

 отримання інформації буде досить оперативним;

 реагування обліку на потреби керівництва підприємства;

 доступ керівники центрів відповідальності до потрібної інформації, що дасть можливість приймати поточні управлінські рішення на рівні центрів відповідальності;

 управлінська звітність зможе використовуватись різними підрозділами підприємства, що сприятиме її покращенні і удосконаленні;

 покращення роботи працівників і відповідно підвищення ефективність праці.

Управлінська звітність дасть можливість забезпечити швидкий огляд діяльності, а саме: в ній відображатимуться відомості про фактичну, а не нормативну ефективність, показники поліпшення загальної ефективності роботи, зазначатимуться існуючі на підприємстві проблеми і недоліки, наприклад великі витрати на придбання товарно-матеріальних запасів через погане планування виробництва.

Основні положення з питань формування управлінської звітності за сегментами висвітлені у П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» [9]. Процес складання звітності є «виділенням в діяльності підприємства окремих напрямів: за видами діяльності і за географічною ознакою» [6, с. 87] .

До причин, які спонукають підприємства впроваджувати сегментарну звітність, можна включити такі:

дані звітності за сегментами дають змогу оцінити якість роботи кожного сегмента підприємства;

на її основі складають висновки щодо професійної придатності кожного конкретного менеджера, формується система матеріального і морального стимулювання персоналу підприємства;

виділення сегментів дає користувачам можливість краще зрозуміти результати діяльності підприємства в минулому та оцінити ризики і прибутковість, робити більш обґрунтовані судження про підприємство;

до переваг фінансової звітності за сегментами можна віднести подання результатів за окремими сегментами підприємства.

Для впровадження системи внутрішньої звітності за сегментами на підприємстві необхідно вирішити такі завдання:

враховуючи специфіку господарської діяльності виокремлених сегментів, виявити місця виникнення витрат;

запровадити у виокремлених сегментах діяльності номенклатуру статей доходів і витрат;

розробити для виокремлених сегментів номенклатуру товарів, готової продукції, послуг;

розробити відомість внутрішніхзвітів, передбачених для цілей управління, які повинні подаватися за виокремленими сегментами;

уточнити періодичність подання внутрішньої сегментарної звітності.

Управлінську звітність можна формува тищодня, щотижня, щомісяця, щокварталу, щопівріччя і за рік за показниками роботи підрозділів, сегментів і вцілому по підприємству.

В цих звітах обов’язково повинні відображатись як фактичні дані, так і планові, або нормативні, обов’язково потрібно проаналізувати відхилення і встановити їх причини. Ця звітність повинна бути найбільш деталізована.

Також можна запропонувати крім фінансової звітності подавати керівнику підприємства не фінансову звітність.

Висновки. Використання налагодженої системи управлінської звітності на сільськогосподарських підприємствах забезпечить отримання оперативної і якісної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

 

Література:

1. Адамов Н. Внутренняя управленческая отчётность: принципы, виды и методы составления / Н. Адамов // Финансовая газета. Региональный выпуск. – 2007. – № 30. – С. 21 – 27.

2. Атамас П. Й. Управлінський облік: навчальний посібник / П. Й. Атамас; [2-ге вид.] – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

3. Иванов В. В. Управленческий учет для эффективного менеджмента / В. В. Иванов, О. К. Хан. – М.: ИНФРА – М, 2007. – 208 с.

4. Каменська Т. О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: [моногр.] / Т. О. Каменська; Нац.акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.- аналіт. агентство», 2010. – 499 с.

5. Коноваліхіна Т. О. Управлінська звітність в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту / Т. О. Коноваліхіна // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: наук.-практ. конф. 23-24 жовт. 2009 р. – Львів : НУ «ЛП», 2009. – С. 55 – 56.

6. Лучко М. П. Фінансова звітність за сег¬ментами: теоретична концептуалізація побудови в процесі консолідації підпри¬ємств / М. П. Лучко // Наукові записки. Серія: Економіка. – 2010. – С. 205 – 208.

7. Матвієнко Г. Внутрішня управлінська звітність / Г. Матвієнко // Баланс. – №15. – 2011. – С. 34 – 36.

8. Орчелота Е. И. Внутренний аудит как составляющая системы эффективного управления авиационным предприятием / Е. И. Орчелота / Оценка экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности. Материалы Х международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых. – г.Санкт–Петербург, 06.07.2013 г. – С. 41 – 44.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затв. наказом Міністерства фінансів України від 19.05.05 р.

10. Самсонова С. Управленческая отчетность как инструмент управления предприятием / С. Самсонова // Справочник экономиста.– 2006.– № 6. – С.48 – 65.

11. Тимків О. І. Створення системи внутрішньоуправлінської звітності на авіаційному підприємстві / О. І. Тимків // Вдосконалення обліку, аудиту і аналізу у контексті євроінтеграції: Матеріали Всеукраїнської наук.–метод. конф. з міжнар.участю 12-15 травня 2009 р.– Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2009. – С. 172 – 175.

 

References:

1. Adamov N. Vnutrennjaja upravlencheskaja otchёtnostj: pryncypы, vydы y metodы sostavlenyja / N. Adamov // Fynansovaja ghazeta. Reghyonaljnыj vыpusk. – 2007. – # 30. – S. 21 – 27.

2. Atamas P. J. Upravlinsjkyj oblik: navchaljnyj posibnyk / P. J. Atamas; [2-ghe vyd.] – K. : Centr uchbovoji literatury, 2009. – 440 s.

3. Yvanov V. V. Upravlencheskyj uchet dlja эffektyvnogho menedzhmenta / V. V. Yvanov, O. K. Khan. – M.: YNFRA – M, 2007. – 208 s.

4. Kamensjka T. O. Vnutrishnij audyt. Suchasnyj poghljad: [monoghr.] / T. O. Kamensjka; Nac.akad. statystyky, obliku ta audytu. – K.: DP «Inform.- analit. aghentstvo», 2010. – 499 s.

5. Konovalikhina T. O. Upravlinsjka zvitnistj v systemi oblikovo-analitychnogho zabezpechennja menedzhmentu / T. O. Konovalikhina // Oblikovo-analitychne zabezpechennja systemy menedzhmentu pidpryjemstva: nauk.-prakt. konf. 23-24 zhovt. 2009 r. – Ljviv : NU «LP», 2009. – S. 55 – 56.

6. Luchko M. P. Finansova zvitnistj za segh¬mentamy: teoretychna konceptualizacija pobudovy v procesi konsolidaciji pidpry¬jemstv / M. P. Luchko // Naukovi zapysky. Serija: Ekonomika. – 2010. – S. 205 – 208.

7. Matvijenko Gh. Vnutrishnja upravlinsjka zvitnistj / Gh. Matvijenko // Balans. – #15. – 2011. – S. 34 – 36.

8. Orchelota E. Y. Vnutrennyj audyt kak sostavljajushhaja systemы эffektyvnogho upravlenyja avyacyonnыm predpryjatyem / E. Y. Orchelota / Ocenka эkonomycheskogho potencyala subъektov khozjajstvennoj dejateljnosty. Materyalы Kh mezhdunarodnoj nauchno-praktycheskoj konferencyy dlja studentov, aspyrantov y molodыkh uchenыkh. – gh.Sankt–Peterburgh, 06.07.2013 gh. – S. 41 – 44.

9. Polozhennja (standart) bukhghaltersjkogho obliku 29 «Finansova zvitnistj za seghmentamy», zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrajiny vid 19.05.05 r.

10. Samsonova S. Upravlencheskaja otchetnostj kak ynstrument upravlenyja predpryjatyem / S. Samsonova // Spravochnyk эkonomysta.– 2006.– # 6. – S.48 – 65.

11. Tymkiv O. I. Stvorennja systemy vnutrishnjoupravlinsjkoji zvitnosti na aviacijnomu pidpryjemstvi / O. I. Tymkiv // Vdoskonalennja obliku, audytu i analizu u konteksti jevrointeghraciji: Materialy Vseukrajinsjkoji nauk.–metod. konf. z mizhnar.uchastju 12-15 travnja 2009 r.– Sevastopolj: Vyd-vo SevNTU, 2009. – S. 172 – 175.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.