кандидат економічних наук, Даценко Г.В., Сергійчук О. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

УДК 657.632

 

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

кандидат економічних наук, Даценко Г.В., Сергійчук О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Вінниця, Україна

 

У даній статті досліджено питання перевірки незалежними аудиторами розрахунків з оплати праці, послідовність перевірки та відповідні їй методичеі прийоми. Розглянуто порушення та типові помилки, які можуть виникати при обліку та оплаті праці. Визначено вплив типових помилок на достовірність фінансової звітності й дотримання законодавства. Встановлено, що одним із найбільш діючих факторів економічної політики підприємства є аудит розрахунків з оплати праці.

Ключові слова: аудит, порушення, відповідальність, методика, облік, оплата праці.

 

Даценко А.В., Сергийчук О.В. Особенности аудита расчетов по оплате труда./ Винницкий торгово-экономический институт КНТЕУ, Украина, Винница

В данной статье исследованы вопросы проверки независимыми аудиторами расчетов по оплате труда, последовательность проверки и соответствующие ей методичеи приемы. Рассмотрены нарушения и типичные ошибки, которые могут возникать при учете и оплате труда. Определено влияние типичных ошибок на достоверность финансовой отчетности и соблюдения законодательства. Установлено, что одним из наиболее действенных факторов экономической политики предприятия является аудит расчетов по оплате труда.

Ключевые слова: аудит, нарушения, ответственность, методика, учет, оплата труда.

 

Dacenko A.V., Sergiychuk.O.V. Features audit of calculations on wages./ the Vinnytsya trade and economic institute of КNТЕU, Ukraine, Vinnytsya

This article investigated the issues of verification by independent auditors of calculations on wages, the test sequence and the corresponding metodiche techniques. Reviewed violations and typical errors which may arise when accounting for and payment of labor. The influence of typical errors on the reliability of financial reporting and compliance with legislation. It is established that one of the most effective factors of the economic policy of the company is the audit of calculations on payment.

Keywords: auditors, violations, liability, method, accounting, wages

 

Вступ. Питання розрахунків з оплати праці завжди має актуальне значення, адже є досить важливою ланкою системи соціально-трудових відносин і найскладнішою у вирішенні соціально-економічною проблемою. Однією з найбільш трудомістких ділянок аудиторської перевірки є розрахунки з оплати праці, адже вони потребують значної уваги як бухгалтерів, так і аудиторів. Досить часто в обліку розрахунків з оплати праці виникає багато як ненавмисних, так і умисних помилок, або порушень, які нерідко пов’язані з постійними змінами законодавства у сфері трудових відносин.

Вагоме місце в дослідженні теоретичних та практичних аспектів аудиту розрахунків з оплати праці зробили такі вітчизняні вчені, як: Акулов М.Г., Вітвицька Н.В., Драбаніч А.В., Євась Т.В., Новіков І.Т., Огійчук М.Ф., Рагуліна І.І. та інші. Проте по сьогоднішній день залишається актуальним питання ефективного застосування методики аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці на підприємствах.

Аудит у сфері праці – це система заходів зі збору інформації, її аналізу й оцінки на цій основі ефективності діяльності підприємства з організації праці та її оплати. Для проведення аудиту персонал підприємства і його праця представляються у вигляді системи показників, що дозволяють зробити характеристику: ефективності функціонування трудового колективу; ефективності систем оплати праці; результативності організації робочих місць, розподілу робіт тощо [3].

Мета аудиту розрахунків з оплати праці – встановити дотримання підприємством чинного законодавства з оплати праці та правильність відображення господарських операцій в обліку; отримання достатніх доказів упевненості в ефективності їх використання, достовірності відображення та розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень подання фінансової звітності та оцінка здатності підприємства забезпечувати відтворювальну, стимулювальну, регулювальну та соціальну функції заробітної плати для забезпечення подальшої безперервної діяльності підприємства [4].

 

Повний текст статты за посиланням Stattya_Sergychuk.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.