кандидат педагогічних наук, Дьоміна В.В., Роман В.В. РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЬМІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

УДК 378.147.016:81’243

 

РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЬМІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

кандидат педагогічних наук, Дьоміна В.В.,

старший викладач, Роман В.В.

Донбаський державний педагогічний університет, Україна, Слов’янськ

 

Розглянуто питання формування іншомовної комунікативної компетентності у письмі як важливої складової професійної компетентності майбутніх викладачів. Підкреслено, особливого значення набуває оволодіння письмом у мовних вищих навчальних закладах, оскільки письмо виконує значну роль у навчанні інших видів мовленнєвої діяльності. Розглянуто спеціальну систему вправ та запропонованіпідходи до формування іншомовної компетенції у письмімайбутніх викладачів іноземної мови.

Ключові слова: компетентнісний підхід, іншомовна комунікативна компетенція у письмі, майбутні викладачі іноземної мови.

 

кандидат педагогических наук, Демина В. В., старший преподаватель, Роман В. В. Разные подходы формирования иноязычной компетенции в письме будущих преподавателей иностранного языка / Донбасcкий государственный педагогический университет, Украина, Славянск

Рассмотрены вопросы формирования иноязычной коммуникативной компетенции в письме как важной составляющей профессиональной компетентности будущих преподавателей. Подчеркнуто, особое значение приобретает овладение письмом в языковых вузах, поскольку письмо выполняет немаловажную роль в обучении других видов речевой деятельности. Рассмотрено специальную систему упражнений и предложены подходы к формированию иноязычной компетенции в письме будущих преподавателей иностранного языка.

Ключевые слова: компетентностный подход, иноязычная коммуникативная компетенцияв письме, будущие преподаватели иностранного языка.

 

PhD in Education, Diomina V. V., senior lecturer, Roman V. V. Different approaches to the formation of foreign language competence in writing of prospective teachers of foreign language / Donbas State Teachers’ Training University, Ukraine, Sloviansk

The questions of the formation foreign language communicative competence in writing as an important component of professional competence of prospective teachers of foreign languages are investigated. It is underlined the development of writing skills has become significant in linguistic universities as writing performs quite important function in teaching other kinds of language activities. A special system of exercises is suggested as well the approaches to the formation of foreign language competence in writing of prospective teachers of foreign language are proposed.

Keywords: competency approach, foreign language communicative competence in writing, prospective teachers of foreign languages.

 

Вступ. Одним із найважливіших стратегічних завдань модернізації системи вищої освіти України на сучасному етапі є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів. Особливу актуальність набуває інтегрування вищої освіти в міжнародну систему освіти, зокрема у сфері навчання іноземної мови. Модифікація змісту, форм і методів освіти в Європі і в Україні регламентується документами Ради Європи і Болонського процесу [1]. Інтеграційний процес на відповідному напряму полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, поширенні власних культурних здобутків у ЄС. Для вирішення завдання підготовки компетентного спеціаліста педагогічного профілю в умовах нової мовної політики виникає нагальна потреба модернізації змісту, форм і методів професійної підготовки майбутнього викладача іноземної мови.Це зумовлює актуалізацію проблеми формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови. У зв’язку з цим особливої значущості набуває дослідження компетентності випускника вузу як продукту соціальної взаємодії виробника і споживача освітніх послуг [1], формується нове поняття – професійна компетентність, яке є результатом здійснення компетентнісного підходу як шляху модернізації професійної освіти[2; 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття професійна компетентність майбутнього фахівця набуває великої актуальності, яке визначається декількома чинниками,бо саме компетентність викладача та відповідні їйкомпетенціїє саме тими індикаторами,що визначають його готовність дожиття, подальшого професійного і особистісного розвитку й до активної участі вжитті суспільства. Протягом останніх років вітчизняні та зарубіжні вчені займаються дослідженням та впровадженням компетентнісного підходу в систему освіти, прицьому пропонують своє бачення сутності та особливостей компетентнісногопідходу. Головні здобутки належать таким видатним вченим, як В. Бех, М. Бойченко, О. Герасімова, М. Згуровський, Б. Клименко, В. Лунячек, Ю. Панасюк, М. Романенко, М. Степко, В. Шинкарук та інші. Письмова іншомовна компетенція – предмет наукової розвідки Г. Крівчикової (інтерактивне навчання писемного мовлення), Л. Назиної (редагування власних писемних висловлювань), В. Мішечкіної (навчання конспектування), О. Квасової(реферування).

Визначення не вирішених раніше частин проблеми, яким присвячена стаття. Підготовка викладачів іноземної мови завжди мала важливе значення, проте сьогодні таке завдання набуває особливої актуальності. У зв’язку з реформуванням освіти суспільство ставить високівимоги до професіоналізму викладача: до його професійних знань, умінь,педагогічної культури, особистісних рис, відповідно до нормативних документів, які регламентують стандарти вищої школи.Водночас подальше опрацювання теми, поява нових матеріалів викликає необхідність нового звернення до проблеми та її наукового узагальнення, незважаючи на чисельні дослідження, проте в педагогічній літературі недостатньо приділяється увага моделюванню фахової компетенції.Таким чином, актуальність проблеми, її недостатня розробленість, наявні суперечності обумовили актуальність обраної теми.

Мета статті – розглянути деякі підходи формування письмової компетенції майбутніх викладачів іноземної мови у процесі їхньої професійної підготовки.Для поставленої мети слід вирішити наступні завдання:розглянути теоретичні та практичні засади визначеної проблеми та виділити основні підходи до їх визначення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до програмних вимог студенти ВНЗ повинні володіти іншомовною комунікативною компетенцією в усній і писемній формах. Розвиток суспільства диктує все зростаючі вимоги до підготовки фахівців, що володіють не тільки знаннями, вміннями і навичками, а сформованою професійною компетентністю, яка необхідна для здійснення результативної професійної діяльності. Впровадження компетентнісного підходу призводить до актуалізації проблеми вдосконалення методів і педагогічних технологій професійного навчання. Тому проблема формування професійної компетентності студентівна письмі є однією з найважливіших в педагогічній науці. На сучасному етапі навчання іноземній мові письмо, як одна із форм комунікації, відіграє важливу роль, презентуючи в цілому інші види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння і читання, з якими воно дуже тісно пов’язане, являючи собою рецептивно-репродуктивний механізм відтворення іноземної мови.

Навчання студентів мовної педагогічної спеціальності писемного мовлення реалізується в процесі оволодіння студентами набором відповідних знань, мовних навичок і комунікативних умінь, необхідних для створення письмового тексту, що служить засобом спілкування. Протягом довгого часу у вищих навчальних закладах (далі ВНЗ) України як мовного, так і немовного профілю навчання письма надавалося другорядне значення. Письмо виступало лише як засіб навчання інших видів мовної діяльності, як засіб, що дозволяє студентам краще засвоїти програмний мовний матеріал, і засіб контролю сформованості мовних навичок і умінь учнів. Дійсно, в цьому плані значення листи важко переоцінити.

Сьогодні ставлення до письма і навчання студентів умінням висловлювати свої думки в письмовій формі рішуче змінилося. Зростання значення письма в навчальному процесі з ІМ пов’язано також з використанням англійської мови як провідної мови міжнародного спілкування. Оволодіння навичками та вміннями письма англійською мовою є однією з найважливіших вимого до фахівця у будь-якій галузі, тим більшеякщо його діяльність пов’язана з міжнародними контактами. Саме тому у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти приділяється така увага навчання письма іноземною мовою, що вивчається [1].

Аналіз наукової літератури показує, однією зконцептуальних вимог майбутнього фахівця іноземної мови є визначення якостей і характеристик фахівця та, зокрема, формування іншомовної мовленнєвої компетенції у письмі, компетентного у галузі педагогічної діяльності.

Як зазначає, О. Тарнопольський, на сучасному етапі письмові види діяльності – читання та письмо – набули більшої значущості у порівнянні з усним мовленням [4, с. 5].У якості кінцевих вимог в області навчання письма висувається розвиток умінь письмово висловлювати свої думки. Письмо визначається як продуктивний, інколи репродуктивний, вид мовленнєвої діяльності. Письмо забезпечує графічну фіксацію мовлення, точніше – тексту мовлення. Процес такої фіксації зветься написанням, а його результат є письмовий текст. Як і в будь-якому іншому виді мовленнєвої діяльності, процес написання забезпечується сформованими у того, хто пише, навичками та вміннями, які складають його комунікативну компетенцію в письмі. Так, О. Тарнопольський підкреслює важливість зв’язку цієї компетенції зі всіма іншими, які входять до складу загальної комунікативної компетенції людини: комунікативними компетенціями в читанні, говорінні та слуханні. У контексті свого дослідження вчений вказує виняткове значення комунікативної компетенції в письмі, оскільки вона концентрує в собі всі інші, використовуючи їх для досягнення адекватного написання письмових текстів [4, с. 12-33; 5].

Існує загальна система вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції та спеціальні системи вправ для формування окремих компетенцій, зокрема компетенції у говорінні, аудіюванні, читанні і письмі. Розглянемо систему вправ для формування іншомовної мовленнєвої компетенції у письмі:

ПІ: Підсистема вправ для навчання техніки письма:

− група вправ для формування графічних навичок письма;

− група вправ для формування орфографічних навичок письма.

П2: Підсистема вправ для формування мовленнєвих навичок письма:

− група вправ для формування лексичних навичок письма;

− група вправ для формування граматичних навичок письма;

− група вправ для формування навичок вживання засобів міжфразового зв’язку (ЗМЗ).

ПЗ: Підсистема вправ для формування й розвитку вмінь письма:

− група вправ для навчання написання функціонально-смислових типів письма:описів, повідомлень/розповідей, міркувань;

− група вправ для навчання написання “академічних” видів письма: анотацій і рефератів, доповідей, рецензій, статей

− група вправ для навчання різних видів писемного спілкування: написання записок, листів (офіційних і неофіційних); різних видів заяв, об’яв, реклам; короткої біографії певних видів ділових документів (контрактів, ділових угод тощо); коректного заповнення офіційних форм, анкет.

Графічні та орфографічні навички письма переважно формуються у середній школі (звичайно, орфографічні навички продовжують формуватися і у ВНЗ, особливо це стосується англійської і французької мов).

Існують три основні підходи до формування іншомовної компетенції у письмі: текстуальний, процесуальний і жанровий.У текстуальному підході письмо розглядається як цілеспрямована продуктивна діяльність, результатом якої є власний текст, Предметом навчання вважають логіко-композиційні структури різних за комунікативною метою типів текстів - опису, повідомлення/ розповіді, міркування. На етапі аналізу текстів-зразків і породження власних текстів передбачаються колективні форми роботи. У процесуальному підході спостерігається поворот від продукту письма − власного тексту як предмета навчання − до самого процесу письма, від тексту − до автора тексту. Наголос робиться на застосуванні вже існуючих мовних знань. До змісту навчання письма включають основні загальні способи писемного висловлювання думок, характерні для всіх типів текстів. Передбачається обов’язкове написання чернетки, її редагування і взаєморедагування, що супроводжується обговоренням. Жанровий підхід спрямований на породження певних жанрів текстів − написання листів, об'яв, коротких автобіографій, заповнення офіційних форм.

У контексті нашого дослідження підтвердження цієї думки знаходимо у пропозиції О. Тарнопольського,C. Кожушко методики навчання студентів ВНЗ письма англійською мовою, яка спирається намодель навчання як основу іншомовної комунікативної компетенції в письмі, яку необхідно розвивати у студентів і яка повинна складатися принаймні з шести компонентів: лінгвістичної компетенції, соціолінгвістичної компетенції, прагматичної компетенції, предметної компетенції, формально-логічної компетенції та пара лінгвістичної компетенції. При цьому доцільно виходити з сучасного розуміння того, що кожний з видів мовленнєвої діяльності потребує своєї особливої комунікативної компетенції у спілкуванні [5].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Формування іншомовної компетенції у письмі є важливою складовою процесу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови. Іншомовна компетенція у письмі може формуватися шляхом свідомого засвоєння закономірностей і правил або у поєднанні зі змістовими і ситуаційними характеристиками комунікативної взаємодії.

Перспективи подальших досліджень можуть бути пов’язані ізрозробкою засобів формування іншомовної комунікативної компетентності компетенції майбутніх викладачів та перевіркою їх ефективності.

 

Література:

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

2. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/.

3. Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход : учеб.пособие / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. – М. : Моск. психол.-пед. ин-т, 2005. – 216 с.

4. Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 288 с.

5. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти / О. Б. Тарнопольський. – К. : ІНКОС, 2006. – 248 с.

6. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник. – 2-ге вид., випр. і перероб / Колектив авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

7. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. − К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

8. Evans V. Successful Writing (Upper-Intermediate). − Swansea, Express Publishing, 1998. − 116 p.

 

References:

1. Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia / Naukovyi redaktor ukrainskoho vydannia doktor ped. nauk, prof. S. Yu.Nikolaieva. – K.: Lenvit, 2003. – 273 s.

2. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 17 sichnia 2002 roku# 2984-III, iz zminamy vid 19 sichnia 2010 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/.

3. Zeer E.F. Modernyzatsyia professyonalnoho obrazovanyia: kompetentnostnyi podkhod : ucheb. posobye / E. F. Zeer, A. M. Pavlova, E. E. Symaniuk. – M. : Mosk. psykhol.-ped. yn-t, 2005. – 216 s.

4. Tarnopolskyi O. B., Kozhushko S. P. Metodyka navchannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv pysma anhliiskoiu movoiu. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2008. – 288 s.

5. TarnopolskyiO. B. Metodyka navchannia inshomovnoi movlennievoi diialnosti u vyshchomu movnomu zakladiosvity / O. B. Tarnopolskyi. – K. : INKOS, 2006. – 248 s.

6. Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh. Pidruchnyk. – 2-he vyd.,vypr. I pererob / Kolektyv avtoriv pid kerivnytstvom S. Yu. Nikolaievoi. – K. : Lenvit, 2002. – 328 s.

7. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky / Pidzah. red. O. V. Ovcharuk. − K. : K.I.S., 2004. – 112 s.

8. Evans V. Successful Writing (Upper-Intermediate). − Swansea, Express Publishing, 1998. − 116 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.