Моканюк І.О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

УДК: 336.71 (045)

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

Моканюк І.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Розглянуто особливості ринку та специфіку карткових платежів в Україні. Здійснено аналіз карткового ринку в Україні. Досліджено переваги та висвітлено проблеми банківських платіжних карток, та те, яким чином вони впливають на ринок пластикових карток в Україні. Окреслено основні напрямки їх удосконалення, що спрямовані на активізацію і просування безготівкових розрахунків в державі.

Ключові слова: безготівкові платежі, платіжні системи, карткові платежі, пластикові картки, платіжні картки, ринок платіжних карток.

 

Моканюк И.А. Проблемы и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в Украине / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница.

Рассмотрены особенности рынка и специфику карточных платежей в Украине. Осуществлен анализ карточного рынка в Украине. Исследованы преимущества и освещены проблемы банковских платежных карточек, и то, каким образом они влияют на рынок пластиковых карт в Украине. Определены основные направления их усовершенствования, направленные на активизацию и продвижение безналичных расчетов в стране.

Ключевые слова: безналичные платежи, платежные системы, карточные платежи, пластиковые карты, платежные карточки, рынок платежных карточек.

 

Mokanyuk IA Problems and prospects of development of plastic cards market in Ukraine / Vinnitsa trade and economic institution KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

The features of the market and the specifics of card payments in Ukraine. The analysis of the card market in Ukraine. We studied the benefits and highlights the problems of bank payment cards, and the way they affect the market of plastic cards in Ukraine. The main directions of their improvement, aimed at strengthening and promotion of non-cash payments in the country.

Keywords: non-cash payments, payment systems, card payments, credit cards, payment cards, payment cards market.

 

Вступ. Нині в Україні ринок платіжних карток є одним із сегментів, який найбільш динамічно розвивається. При цьому експерти вказують на значний потенціал для його подальшого розвитку в умовах підвищення якості послуг і зниження тарифів з їх обслуговування.

На думку зарубіжних фахівців, динаміка розвитку ринку платіжних карток в Україні перевершила найсміливіші очікування: картковий бізнес сьогодні не лише довів свою перспективу, але й став невід’ємним елементом комплексу банківських послуг. Тому досліджувана тема є актуальною і має важливе теоретичне і практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Окремі аспекти проблем та перспектив ринку банківських пластикових карток висвітлені у працях таких вчених економістів, як: О.Брегеда, Н. Внукова, І.Дрозд, Н.Ільницька, І.Кравченко, І.Курдельчук, В.Чорномор та ін.

Метою даної статті є аналіз стану ринку платіжних карток в Україні, визначення проблем його розвитку та шляхів їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг.

Платіжна картка – електронний платіжний засіб, що має вигляд картки та здійснює безготівкові платежі. Їх використовують для перерахунку певної суми коштів з банківського рахунку платника за отриманий ним товар чи послугу, для перерахунку грошей на інші рахунки.

У вітчизняній економічній літературі не існує єдиного підходу до визначення поняття «ринок платіжних карток». При цьому можна зустріти використання виразів «ринок пластикових карток», «ринок платіжних карток», «картковий ринок», «картковий платіжний ринок», «ринок банківських платіжних карток», «ринок карткових продуктів», «ринок карткових платежів», «ринок карткових платіжних інструментів». Наприклад, Пиріг С.О. [1] у своєму дослідженні використовує словосполучення «картковий ринок». Кравчук В. та Прем’єрова О. [2] вживають термін «ринок карткових платежів». Харченко В.І. [3], Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. [4], Катюха К.О., Успаленко В.І. [5], Волосович С.В. [6] застосовують поняття «ринок платіжних карток». Таке поняття вживає і Національний банк України, наводячи на своєму офіційному сайті статистику розвитку ринку. Але при цьому названі автори лише вживають ці словосполучення у своїх дослідженнях, а чіткого визначення їх сутності не наводять.

На нашу думку, поняття «ринок пластикових карток» не відображає сутності здійснення платежів, оскільки пластикові картки можуть бути дисконтними, картками доступу, картками контролю тощо. Вживання поняття «ринок карткових продуктів» є некоректним, оскільки карткові продукти – це різновиди карток зі своїми технологічними особливостями (віртуальна картка, картка отримання відсотків за депозитом). Термін «ринок карткових платежів» також є дещо звуженими і відображає скоріше окремий сегмент ринку платіжних послуг. Поняття «ринок карткових платіжних інструментів» радше показує приналежність карток до платіжних інструментів, ніж його специфіку, і скоріше може бути застосованим до виділення окремого сегменту «ринку платіжних інструментів», до яких належать документи на переказ (розрахункові документи) та електронні платіжні засоби. Тому, на нашу думку, найбільш коректним буде застосування поняття «ринок платіжних карток».

Ми вважаємо, що ринок платіжних карток – це сукупність економічних відносин та взаємодії з метою координації розробки платіжних інструментів і послуг, формування цін на них та їх надання користувачам.

Сьогодні на банківському ринку спостерігається стійке зростання обсягів безготівкових платежів із використанням карток і знятих із карткових рахунків готівкових коштів, збільшувалася кількість активних (діючих) карток і термінального обладнання. Станом на 31.12.2015 р. в Україні налічувалось 109 банків, які є учасниками внутрішньодержавних платіжних систем, а також міжнародних систем [7].

Основний приріст карток відбувається завдяки зарплатним проектам. Оскільки міжнародні картки потребують негайних і доволі значних інвестицій, банкам економічно вигідніше втілювати зарплатні проекти з використанням локальних карток, призначених для видачі готівки співробітникам підприємств та організацій через банкомати й оплату покупок у місцевих закладах та організаціях через банкомати.

Згідно табл.1 кількість платіжних карток емітованих українськими банками припадає на 2014 рік – 35662 тис. шт., протягом 2014 та 2015 років спостерігається суттєвий спад випуску платіжних карток.

Протягом 2016 року спостерігаємо незначне збільшення кількості емітованих карток. Так, на кінець жовтня 200 року їх кількість склала 31 141 шт., що на 303 тис. шт. більше, ніж на початок року.

Так як застосування платіжних карток – це форма безготівкових розрахунків, що найбільше потребують удосконалення інфраструктури послуг на фінансовому ринку, розглянемо основні проблеми з якими вони зустрічаються та коротко окреслимо шляхи їх вирішення.

 

Таблиця 1

Види платіжних карток, які емітовані українськими банками за видами носіїв інформації [7]

 

Дата

Платіжні картки (тис. шт.)

 

Усього

За видами носіїв інформації

За платіжною схемою

За типами держателів

 

з магнітною смугою

з чипом

з дебетовою функцією

з кредитною функцією

корпоративні

особисті

 
 

01.01.2013

33 106

31 238

741

25 029

8 077

353

32 753

 

01.01.2014

35 622

33 277

623

26 828

8 793

390

35 232

 

01.01.2015

33 042

30 009

416

25 491

7 551

356

32 686

 

01.01.2016

30 838

27 586

194

24 794

6 044

390

30 448

 

01.04.2016

30 710

27 524

117

24 955

5 755

382

30 328

 

01.07.2016

30 876

27 648

90

24 374

6 501

411

30 465

 

01.10.2016

31 141

27 879

74

27 737

3 404

432

30 709

 

 

Так, однією з головних проблем була і залишається на сьогодні питання поширення використання платіжних карток як засобу безготівкових розрахунків серед населення. Для її вирішення доцільно:

- провести урядом та НБУ роз’яснювальної роботи серед громадян стосовно ефективності та доцільності використання платіжних карток;

- постійно організувати рекламно-просвітницької кампанії та проводити роботи з підвищення фінансової грамотності населення.

Ще одним серйозним питанням є поширення використання платіжних карток серед підприємств та організацій. Для його вирішення варто:

- зменшити час на проведення трансакцій;

- підвищити захист карток від підробок;

- надати гарантію банком оплати операцій, проведених клієнтами;

- забезпечити необхідну підготовку персоналу;

- забезпечити розвиток інфраструктури з проведення безготівкових розрахунків шляхом установлення для кредитних організацій обов’язкових вимог.

Варто також вирішити і проблему відставання України від карткових ринків європейських країн. Для цього варто, в першу чергу, запровадити новітні технології для реалізації державних та корпоративних проектів. Не зайвим буде і державне стимулювання впровадження платіжних карток за допомогою встановлення пільгового режиму амортизації високотехнологічного оснащення, введення податкових пільг для учасників ринку, створення відповідної правової бази.

Що стосується слабкої захищеності інформації платіжних карток, що є також одним з болючих питань ринку платіжних карток, то тут варто - для вирішення цієї проблеми – варто створювати нові програмні продукти завдяки вивченню досвіду іноземних держав.

Незважаючи на непростий кризовий період, що переживає сьогодні банківська система, банки будуть розвивати пластикові картки як послугу – саме завдяки кризі. Адже виживає не той, хто сильніший, а той, хто зуміє швидше адаптуватись до умов, що виникли. Саме зараз, під час кризи, банки будуть намагатися робити все для того, щоб втримати гривню і валюту в банківській системі, а це буде означати розвиток додаткових сервісів і трансакційного бізнесу. Варто відмітити, що саме в умовах кризи завжди відбувається перерозподіл ринку, тому сьогодні банки повинні активніше вживати заходів для залучення клієнтів. На сьогодні з ринку пішло чимало банків, і багато клієнтів мають негативний клієнтський досвід, тому стають більш вибагливими до банку-емітента, ніж до самих послуг платіжних карт.

Найскладнішим випробуванням останніх двох років для сегменту пластикових карт стали військові події, що відбуваються на сході України. Військова та політична ситуація досить радикально позначилися на банківській системі загалом та, зокрема, і на картковому бізнесі. Втрачено відчутну частку клієнтів анексованого Криму, Донецької та Луганської областей. Однак ці ж події дали банкам можливість отримати певний прибуток від карткового бізнесу. Незважаючи на політичну і військову ситуацію в країні, бізнес платіжних карт в Україні продовжує розвиватись з прибутком.

Основне зростання прибутку відбулося за рахунок безготівкових розрахунків покупців у торговельних мережах. Хоча в загальному обороти коштів за платіжними картками знизились. Цей фактор зумовлений тим, що у людей просто стало менше грошей як на рахунках, так і в гаманцях. Але ця тенденція свідчить про те, що українське населення вже оцінило всі переваги безготівкових розрахунків і поступово звикає до розрахунків за товари та послуги платіжними картами.

Для подальшого розвитку ринку платіжних карток та підвищення ефективності його функціонування вдосконалення потребують такі заходи:

- законодавчо визначити зобов’язання підприємств послуг і торгівлі приймати оплату за товари й послуги з використанням платіжних карток;

- відповідні стандарти та технології повинні стати національними стандартами, широко використовуватись торгівлею та банками;

- забезпечити технологічну адекватність обладнання завданням масового використання платіжних карток;

- організувати та проводити постійно просвітницьку кампанію, тобто здійснювати відповідну роботу з підвищення фінансової грамотності населення;

- стимулювати кредитні організації до новаторства в області розвитку та вдосконалення безготівкових розрахунків шляхом використання платіжних карток;

- з боку держави необхідно приділяти пильну увагу заміні готівкових коштів інструментами безготівкового обігу.

Світова практика щодо стимулювання розвитку безготівкових роздрібних платежів орієнтована на вирішення низки основних завдань, що стосуються:

- залучення інвестицій в економіку за рахунок коштів фізичних осіб та суб’єктів господарювання, що надходять на банківські рахунки;

- підвищення рівня зайнятості населення за рахунок створення робочих місць в галузях економіки, пов’язаних зі сферою надання безготівкових роздрібних платіжних послуг, таких, як виробництво та обслуговування програмно-технічних комплексів, необхідних для оброблення безготівкових операцій, розроблення і впровадження заходів захисту платіжної інформації, переданої за дистанційними каналами зв’язку, тощо;

- скорочення витрат економіки, пов’язаних з обробленням і зберіганням банкнот і монет;

- підвищення безпеки здійснених платежів як для платника (в частині зниження ризику втрати або розкрадання готівкових грошових коштів), так і для одержувача платежу (в частині виключення необхідності зберігання готівки в касі та зниження витрат на інкасацію готівки);

- підвищення прозорості здійснених фізичними особами та господарюючими суб’єктами операцій, у тому числі з метою збільшення збирання податків;

- підвищення доступності роздрібних платіжних послуг допомогою надання можливості фізичним особам та суб’єктам господарювання здійснювати платежі за товари та послуги дистанційним способом.

Згідно з заходами, визначеними Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, рівень безготівкових платежів у локальній платіжній системі в 2020 році має скласти не менше 30%.

Крім того, необхідно звернути уваги на потужну позитивну динаміку зростання частки безготівкових операцій у загальній структурі карткових операцій, яка спостерігається в Україні, починаючи з 2012 року, як за сумою, так і за кількістю операцій.

Ще одним фактором зростання частки безготівкових карткових операцій є так звана «терміналізація»: нормативне визначення вимог для суб’єктів господарювання забезпечити покупцям можливість проведення розрахунків за продані товари або послуги платіжними картками, а також встановлення адміністративної відповідальності за невиконання цих вимог.

Висновки. Отже, платіжні картки дедалі більше розповсюджуються в Україні, оскільки є одними із найбільш зручних інструментів здійснення безготівкових розрахунків. Їх динамічне розповсюдження - життєво важливе для економіки будь-якої країни світу, незалежно від її політичної системи чи державного устрою. Удосконалення міжбанківських розрахунків, створення ефективної, надійної та безпечної загальнодержавної платіжної системи й на сьогодні є основним завданням НБУ.

 

Література:

1. Пиріг С.О. Аналіз карткового ринку України: перспективи розвитку / С.О. Пиріг // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 190–196.

2. Кравчук В. Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання. Аналітичний звіт / В. Кравчук, О. Прем’єрова. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – 60 с.

3. Харченко В.І. Статистичний аналіз ринку банківських платіжних карток в Україні у контексті країн із розвинутими картковими ринками / В.І. Харченко, Р.О. Капралов // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 5. – С. 44–52.

4. Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. Інформаційні системи і технології в банках: [навч. посіб.] / А.Я. Страхарчук, В.П. Страхарчук. – К.: УБС НБУ; Знання, 2010. – 515 с.

5. Катюха К.О. Аналіз стану та розвитку ринку платіжних карток / К.О. Катюха, В.І. Успаленко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2012. – № 2(18). – С. 32–42.

6. Волосович С.В. Ринок платіжних карток в Україні: розвиток та страхування / С.В. Волосович // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. – Економіка. – 2010. – № 120. – С. 52–54.

7. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219.Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/

 

References:

1. Pirіg S.O. Analіz kartkovogo rinku Ukraїni: perspektivi rozvitku / S.O. Pirіg // Ekonomіchnij forum. – 2013. – № 3. – s. 190–196.

2. Kravchuk V. Rinok kartkovix platezhіv ukraїni: mіzhnarodnij dosvіd ta nacіonalne regulyuvannya. analіtichnij zvіt / V. Kravchuk, O. Prem’єrova. – K.: ADEF-Ukraїna, 2012. – 60 s.

3. Xarchenko V.I. Statistichnij analіz rinku bankіvskix platіzhnix kartok v ukraїnі u kontekstі kraїn іz rozvinutimi kartkovimi rinkami / V.I. Xarchenko, R.O. Kapralov // Vіsnik Nacіonalnogo banku Ukraїni. – 2010. – № 5. – s. 44–52.

4. Straxarchuk A.Ya., Straxarchuk V.P. Informacіjnі sistemi і texnologії v bankax: [navch. posіb.] / A.Ya. Straxarchuk, V.P. Sraxarchuk. – K.: UBS NBU; Znannya, 2010. – 515 s.

5. Katyuxa K.O. Analіz stanu ta rozvitku rinku platіzhnix kartok / K.O. Katyuxa, V.I. Uspalenko // Ekonomіka ta upravlіnnya pіdpriєmstvami mashinobudіvnoї galuzі: problemi teorії ta praktiki. – 2012. – № 2(18). – s. 32–42.

6. Volosovich S.V. Rinok platіzhnix kartok v ukraїnі: rozvitok ta straxuvannya / S.V. Volosovich // Vіsnik kiїvskogo nacіonalnogo unіversitetu іmenі t. shevchenka. – Ekonomіka. – 2010. – № 120. – s. 52–54.

7. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219. Ofіcіjnij sajt nacіonalnogo banku ukraїni. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://bank.gov.ua/

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.