Гудима О. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОВИМ ПОРТФЕЛЕМ КОРПОРАЦІЇ

УДК:338.242.2

 

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОВИМ ПОРТФЕЛЕМ КОРПОРАЦІЇ

Гудима О.

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, Україна, Київ

 

Визначено сутність продуктового портфеля та зміст управління продуктовим портфелем корпорації, його переваги порівняно з управлінням асортиментом. Наголошено на пріоритетності застосування методик управління продуктовим портфелем для підвищення прибутковості корпорації та зменшенні сезонних коливань в умовах посилення конкуренції на ринках. Проілюстровано методи управління продуктовим портфелем корпорації через побудову модифікованої матриці BCG на прикладі ПрАТ «КЗБН “Росинка”.

Ключові слова: продуктовий портфель, портфельний аналіз, прибутковість.

 

Гудима О. Управление продуктовым портфелем корпорации/ Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, Украина, г. Киев.

Определена сущность продуктового портфеля и содержание управления продуктовым портфелем компании, его преимущества по сравнению с управлением ассортиментом. Отмечено приоритетность применения методик управления продуктовым портфелем для повышения прибыльности компании и уменьшении сезонных колебаний в условиях усиленной конкуренции на рынках. Проиллюстрировано методы управления продуктовым портфелем компании через построение модифицированной матрицы BCG на примере ЗАО «КЗБН" Росинка ".

Ключевые слова: продуктовый портфель, портфельный анализ, доходность.

 

Hudyma O. Management of corporation's product portfolio/ Kyiv National Economic University, Ukraine, Kyiv.

The essence of the product portfolio and management of product portfolio of the corporation is determined, defined its advantages compared to the control range. Emphasized the priority of application management product portfolio techniques to improve the profitability of the corporation and reducing seasonal variations in the increasingly competitive markets. Illustrated product portfolio management techniques by building a modified BCG matrix on the example of PJSC "KZBN" Rosinka".

Keywords: product portfolio, portfolio analysis, profitability.

 

Вступ

Посилення конкуренції на більшості вітчизняних ринків унаслідок процесів глобалізації в економіці, зменшення рівня рентабельності діяльності підприємств через недостатньо повне задоволення потреб споживачів, послаблення ринкових позицій компаній через стандартизованість та типовість їх конкурентних переваг – ці та інші негативні економічні фактори актуалізують управлінське завдання зміцнення ринкових позицій підприємств, важливим аспектом якого є не тільки досягнення організації нових стратегічних цілей, але й збереження та захист здобутих в минулому ринкових результатів. Великої уваги почали приділяти саме асортиментній та збутовій політикам, оскільки їх основна мета тісно пов’язана із забезпеченням прибутку підприємства на всіх етапах еволюції, а також з підвищенням загальної ефективності його діяльності. Еволюція управління асортиментом багато в чому схожа з розвитком інвестиційної теорії, яка традиційно до появи сучасної теорії портфельних інвестицій мала два суттєвих недоліки. По-перше, в основна увага приділялася аналізу поведінки окремих активів (акцій, облігацій). По-друге, основною характеристикою активів була виключно прибутковість, тоді як інший фактор - ризик - не отримував чіткої оцінки при інвестиційних рішеннях [1]. Нинішній рівень розробки теорії портфельних інвестицій долає ці недоліки.

Розглянемо визначення поняття «продуктового портфеля», яке пропонують різні автори (див. таблицю 1.1) [2;3;4;5;6].

Таблиця 1.1

Визначення поняття «Продуктовий портфель»

Джерело

Визначення

Критичний аналіз

Капон Н. [2]

Набір конкретних товарів

Дуже узагальнено, не розкриває сутність категорії.

 

Перелік видів продукції, які виробляє фірма

Силаков А.В. [3]

Сукупність всіх товарів (товарних груп, видів і різновидів товару), для випуску яких є можливості в рамках організаційно-економічних і технологічних умов даного виробництва.

Враховано лише внутрішні фактори впливу на формування продуктового портфеля, зовнішні - ні. Не згадано про стратегічне спрямування ПП.

Селезнева, Г.А. 

[4]

Різноманіття продуктів, які дозволяють судити про діяльність, економічні перспективи окремого підприємства, і дозволяє йому найбільш точно задовольняти смаки різнорідних споживчих сегментів.

«Зроблено спробу» висвітлити стратегічну важливість продуктового портфеля, проте чітко розкрити це у визначенні не вдалося.

Галеутдинова Е.Р.

[5]

Склад і співвідношення окремих видів товарів у випуску продукції організації, які визначаються з урахуванням вимог споживача і фірми. Безумовно, продуктовий портфель підприємства впливає на репутацію компанії, довгострокову лояльність марки і впізнаваність основного бренду.

Тому проблема формування продуктового портфеля стає насамперед об'єктом стратегічного управління підприємством.

Два найбільш вдалі визначення продуктового портфеля оскільки:

1. Підкреслено стратегічну значущість продуктового портфеля.

2. Висвітлено необхідність використання різних методів (комплексу методів і моделей) з метою врахування різних факторів впливу на продуктовий портфель.

Шершньова З.Є.

[6]

Характеризує напрямки бізнесу, перелік продуктів (пов’язаний з номенклатурою та асортиментом), що виготовляє організація, оцінених за обраною системою критеріїв та сформованих матричних та нематричних моделей (кожна модель містить відповідний набір стратегій).

 

Проаналізувавши наведені визначення можна зробити висновок, що:

1.Управління продуктових портфелем є завданням стратегічного характеру, адже його збалансованість впливає на здатність компанії виживати, функціонувати, розвиватися та отримувати прибуток в довгостроковій перспективі.

2.Стратегічне спрямування управління продуктовим портфелем обумовлює необхідність врахування набагато більшої кількості факторів порівняно з управлінням асортиментом продукції.

Мета продуктового портфеля — досягнення конкурентних переваг, які можна реалізувати за наявності різних напрямків діяльності (різних бізнесів). Відсутність такої чітко сформульованої мети ускладнює подаль¬ше формування продуктово-товарних стратегій, оскільки не дає змоги встановити пріоритети, виявити послідовність дій та обсяги фінансування[6].

Основна ідея портфельного аналізу за¬позичена зі сфери фінансового менеджменту та пов’язана з розробленою Г. Марковіцем у 50-х роках минулого століття теорією ефективного портфеля цінних паперів. Г. Марковіц оцінював окремі види інвестицій не за прибутковістю та ризиком окремо, а за сукупністю цих факторів [7].

Змістом «портфельного» аналізу та планування є пошук заходів щодо зміцнення конкурентної позиції окремого підприємства на ринку та, якщо це можливо, зменшення ролі конкурентів, тобто перемога в конкурентній боротьбі[8].

Підґрунтям для розробки та раціоналізації стратегій «зростання, стабілізації та виведення на ринок» окремих видів продуктів є матриця BCG. Більш детально стару та нову матрицю BCG розглянуто у першому розділі, варто лише зазначити, що зважаючи на специфіку діяльності корпорації та її оточенні, виникає потреба дещо видозмінити критерії для побудови матриці. Оскільки основні асортиментні позиції корпорації належить до одного ринку, що демонструє тенденції до значного скорочення, для побудови модифікованої матриці BCG скористаємося такими характеристиками як частка ринку та частка у випуску. Інформація для побудови модифікованої матриці BCG зображено в таблиці 1.1.

 

Повний текст статті за посиланням STATTYa_GUDIMA.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.