Мельник С.С. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ КОНТРОЛЮ

УДК: 331.2(045)

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ КОНТРОЛЮ

Мельник С.С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Проаналізовано економічну сутність категорії «заробітна плата» в сучасних умовах господарювання, обґрунтовано сутність заробітної плати за сучасних умов господарювання та основні недоліки в обліку заробітної плати. Виявлено основні проблеми обліку та організації розрахунків за виплатами працівникам. Досліджено основні складові розрахунків з оплати праці. Наведено основні напрями удосконалення та спрощення розрахунків з оплати праці.

Ключові слова: заробітна плата, мінімальна заробітна плата, винагорода, погодинна форма оплати праці, відрядна форма оплати праці

 

Мельник С. С. Экономическая сущность категории расчеты из оплаты труда и необходимость их контроля / Винницкий торгово-экономический институт КНТЕУ, Украина, Винница

Проанализирована экономическая сущность категории "заработная плата" в современных условиях ведения хозяйства, обоснована сущность заработной платы при современных условиях ведения хозяйства и основные недостатки в учете заработной платы. Выявлены основные проблемы учета и организации расчетов за выплатами работникам. Исследованы основные составляющие расчетов из оплаты труда. Приведены основные направления усовершенствования и упрощения расчетов из оплаты труда.

Ключевые слова: заработная плата, минимальная заработная плата, вознаграждение, почасовая форма оплаты труда, сдельная форма оплаты труда.

 

Melnik С. С. Economic essence of category calculations from the remuneration of labour and necessity of their control / the Vinnytsya trade and economic institute of КNТЕU, Ukraine, Vinnytsya

Economic essence of category is analysed "salary" in the modern terms of menage, essence of salary at the modern terms of menage and basic defects are reasonable in the account of salary. The basic problems of account and organization of calculations are educed after payments to the workers. The basic constituents of calculations are investigational from the remuneration of labour. Basic directions over of improvement and simplification of calculations are brought from the remuneration of labour.

Keywords: salary, minimum wage, reward, form of remuneration of labour, piece-rate form of remuneration of labour.

 

Вступ. Для успішного функцioнувaння в умовах ринкової економіки підприємству нeoбхідно мати такий тип економічної поведінки, що дозвoлив би адаптувaтися до умов зовнішнього середoвища, що різко змінюється. При цьому вирішальним фактором є застосування ефективних методів управління працею, які б забезпечували зацікавленість працівників не лише у високопродуктивній, якісній праці, а й поліпшенні кінцевих результатів діяльності підприємства.

На сучасному етапі основним засобом формування такої зацікавленості є система оплати праці, яка відображає кількість і якість витрачених працівником зусиль на досягнення кінцевого результату.

Заробітна плата має важливе значення в системі обліку на підприємстві, вона є основним джерелом доходів робітників підприємств. Проблема організації оплати праці на підприємстві є однією з найбільш гострих, оскільки в умовах спаду продажів, скорочення чисельності працівників відбуваються зміни в організації праці та порядку її оплати. Саме тому актуальною є проблема удосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці, що є передумовою збільшення ефективності роботи підприємства.

Актуальним залишається визначення основних завдань щодо вдосконалення організації розрахунків з оплати праці, проблема оптимізації використання трудових ресурсів, зменшення втрат робочого часу, підвищення продуктивності працюючих.

Сутність поняття «заробітна плата» є досить багатогранним тому його значення необхідно розглядати з декількох позицій:

- згідно з Законом України «Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства [3];

- заробітна плата – це складна економічна категорія, що відображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості. В цьому розумінні доречнішим є поняття «оплата праці», яка, крім власне заробітної плати, включає і інші витрати роботодавця на робочу силу[5];

- заробітна плата для найманого працівника – це основна частина його трудового доходу, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який забезпечує об'єктивно необхідне відтворення робочої сили, а також певна сума коштів, що компенсує витрати праці працівника і забезпечує йому певний рівень задоволення особистих потреб, а також потреб членів його сім'ї;

- заробітна плата для роботодавця – це елемент витрат виробництва і водночас головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці;

Отже, виходячи із запропонованих вище трактувань, можна сформулювати таке визначення: заробітна плата – це об'єктивно обсяг основної частини життєвих засобів, виражений у грошовій формі, що відповідає досягнутому рівневі розвитку продуктивних сил і зростає пропорційно підвищенню ефективності праці.

Основним нормативним документом, що визначає склад витрат з оплати праці є Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державним комітетом статистики України від 13.01.2001 р. №5. Відповідно з нею фонд на оплату праці включає:

1) основну заробітну плату;

2) додаткову заробітну плату;

3) інші заохочувальні і компенсаційні виплати [4]

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців [8, с. 17].

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці [9, с. 36]. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбаченні чинним законодавством, премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні і компенсаційні виплати, до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які передбачені актами чинного законодавства, або проводяться понад встановленні зазначеними актами норми

Важливими складовими організації заробітної плати є її форми і системи, які забезпечують зв'язок між оплатою праці та її ефективністю (рис.1). Форми і системи оплати праці встановлюються підприємствами та організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням вимог і гарантій, передбачених законодавством.

 

Повний текст статті за посиланням stattya_Melnik-1.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.