кандидат педагогічних наук, Базурін В.М. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ PINGER 200 У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 378.004

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ PINGER 200 У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

кандидат педагогічних наук, Базурін В. М.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна, Глухів

 

У статті розкрито особливості функціоналу, структури та інтерфейсу програмного засобу Pinger 200, визначено методику застосування даного програмного засобу на лабораторних заняттях з інформатики у процесі вивчення теми «Операційна система», під час роботи у режимі командного рядка. Розроблений програмний засіб ілюструє виконання команд ping і ipconfig.

Ключові слова: інформатика, методика, програмний засіб, мережеве оточення, мережевий адаптер, командний рядок, системне програмне забезпечення.

 

кандидат педагогических наук, Базурин В. Н. Применение программного средства Pinger 200 в процессе изучения системного программного обеспечение / Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко, Украина, Глухов

В статье раскрываются особенности функционала, структуры и интерфейса программного средства Pinger 200, раскрыто методику применения данной программы на лабораторних занятиях по информатике в процес се изучения темы «Операционная система», во время работы в режиме командной строки. Розработанное программное средство иллюстрирует выполнение команд ping і ipconfig.

Ключевые слова: информатика, методика, программное стредство, сетевое окружение, сетевой адаптер, командная строка, системное программное обеспечение.

 

PhD in Pedagogics, Bazurin V. M. Application software tools PINGER 200 in the process of system software education / Glukhiv National Pedagogical University named by Olexander Dovzhenko, Ukraine, Glukhiv

In the article features functional structure and interface of the software Pinger 200 defined method of application of the software on laboratory studies in computer science in the study of the topic "Operating System", while working in command line mode. The developed software tool illustrates the commands ping and ipconfig.

Keywords: informatics, methodic, software, network environment, network adapter, command line, the system software.

 

Вступ. Перехід України до інформаційного суспільства зумовлює зростання потреби у фахівцях з ІТ-профілю. Підготовку таких фахівців зазвичай здійснюють вищі навчальні заклади, проте фундаментальні основи знань та умінь з інформатики закладаються у шкільному віці, у процесі вивчення шкільного курсу інформатики. Важливу роль у цьому відіграють вчителі інформатики.

Операційні системи – один з необхідних компонентів системного програмного забезпечення, який вивчається майбутніми учителями інформатики у процесі вивчення дисциплін «Інформатика», «Операційні системи» або «Системне програмне забезпечення».

У процесі вивчення операційної системи виникає необхідність використати програмне забезпечення, яке імітує роботу користувача у командному рядку, наприклад, для пінгування ІР-адрес у мережі. Проте використання програмного забезпечення потребує відповідної ліцензії. Більшість закордонних програмних засобів платна, причому плата досить значна. Україномовне програмне забезпечення даної категорії майже повністю відсутнє.

Саме тому актуальним є розробка україномовного програмного забезпечення, яке ілюструє роботу команд ping, ipconfig тощо.

Однак процес розробки програмного забезпечення складається з кількох етапів, вимагає витрат часу і досить часто воно застаріває ще до того, як буде впроваджено у навчальний процес. Саме тому актуальним вважаємо розробку і використання у навчальному процесі програмного засобу, який виводить характеристики мережевого адаптера і результати пінгування ІР-адреси.

Проблеми вивчення фундаментальних основ інформатики знайшли відображення у працях таких науковців, як В. В. Лапінський [1], Л. А. Карташова, В. Д. Руденко [1], М. І. Жалдак [2,3], Н.В.Морзе та інших.

Проблеми використання у навчальному процесі програмного забезпечення загального та навчального призначення розглянуто у працях М.І.Жалдака [4], В.Д.Швець [5-6] та інших.

Проте у вказаних працях пріоритет має використання прикладного програмного забезпечення навчального [4] та загального призначення [5, с.50]. На нашу думку, системному програмному забезпеченню приділено недостатню увагу. Наша стаття спрямована на пошуки шляхів розв’язання даної проблеми.

Виклад основних результатів дослідження. Професійна підготовка майбутніх учителів інформатики – процес тривалий і багатокомпонентний. Важлива складова професійної підготовки вчителів інформатики –фундаментальна підготовка, у процесі якої вони набувають знань і вмінь, які необхідні їм у процесі подальшого вивчення інформатичних дисциплін.

Одним із важливих складників фундаментальної підготовки вчителя інформатики є уміння працювати у середовищі сучасних операційних систем, до яких належать і операційні системи родини Windows. Дані операційні системи надають можливість працювати у двох режимах – графічному і командному. Робота у графічному режимі зазвичай не викликає складнощів. Робота у режимі командного рядка надає користувачу величезні можливості для використання засобів операційної системи, які недоступні у графічному режимі. Проте робота у режимі командного рядка має певні складнощі для користувача-початківця.

Особливу групу команд операційної системи становлять команди роботи з мережею. До таких команд належать: ipconfig, getmac, tracert, ping, arp тощо. Під час написання даних команд виникають труднощі, оскільки операційна система на надає допомоги у правильному їх синтаксисі.

Для ілюстрування деяких можливостей командного рядка у роботі з комп’ютерною мережею нами було розроблено програму Pinger 200. Програмний засіб реалізовано у вигляді екранної форми, на якій розміщені основні компоненти. Для створення програми було використано мову C#, а саме Windows Forms і програмне середовище Sharp Developer 2.2. Мова C# у даний час набула значного поширення, оскільки надає доступ до налаштувань апаратної частини комп’ютера, особливо властивостей мережі. Програмне середовище Sharp Developer 2.2 належить до вільно поширюваного програмного забезпечення.

Програма має інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс (рис.1), який включає в себе екранну форму, 3 текстових поля для виведення даних і 6 кнопок. Програмний засіб реалізовано у вигляді ЕХЕ-файла, який не вимагає встановлення і не має додаткових LIB-файлів (статичних бібліотек) і DLL-файлів (динамічних бібліотек). Відсутність додаткових бібліотек збільшує швидкодію програми і не засмічує системні папки додатковими файлами.

Структура програмного засобу спирається на подійно-орієнтовану модель, тобто виконує різні дії у залежності від дій користувача.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Bazurn.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.