Черниш Н.С. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

УДК 369.04 (045)

 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Черниш Н.С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Розглядається сутність фінансових ресурсів страхових компаній, джерел їх формування та використання в економічній діяльності. Досліджено склад та структуру страхових резервів, зокрема розглянуто активи якими можуть бути представлені страхові резерви. Представлено сутність власного, позикового та залученого капіталів страхової компанії. Розглянуто фінансові ресурси страховиків за певний період, а також досліджено інвестиційні можливості фінансових ресурсів страхових компаній.

Ключові слова: фінансові ресурси, страхові резерви, власний капітал, позиковий капітал, інвестиційна діяльність,резерви зі страхування життя, страхові резерви.

 

Черныш Н. С. Источники формирования финансовых ресурсов страховых компаний / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Рассматривается сущность финансовых ресурсов страховых компаний, источников их формирования и использования в экономической деятельности. Исследован состав и структура страховых резервов, в частности рассмотрены активы которыми могут быть представлены страховые резервы. Представлена сущность собственного, заемного и привлеченного капитала страховой компании. Рассмотрены финансовые ресурсы страховщиков за определенный период, а также исследованы инвестиционные возможности финансовых ресурсов страховых компаний.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, страховые резервы, собственный

капитал, заемный капитал, инвестиционная деятельность, резервы по страхованию жизни, страховые резервы.

 

Chernysh N. S. Sources of financial resources of insurance companies / Vinnitsa trade and economic institution KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

The essence of the financial resources of insurance companies, the sources of their formation and use in economic activities. The composition and structure of insurance reserves, in particular, are considered assets of insurance reserves that can be presented. It presents the essence of his own, borrowed and borrowed capital of the insurance company. We consider the financial resources of insurers for a certain period, and explored investment opportunities in the financial resources of insurance companies.

Key words: financial resources, insurance reserves, equity capital, borrowing, investments, life insurance reserves, insurance reserves.

 

Вступ. В економіці ринкового типу страхування виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншого – комерційною діяльністю, що приносить прибуток за рахунок вкладення тимчасово вільних коштів у перспективні об’єкти матеріального виробництва, вигідні проекти, на банківські депозити, купівлю акцій підприємств та інше, тому важливим постає питання ефективного та раціонального використання джерел формування фінансових ресурсів.

Склад і струк¬туру капіталу визначає принцип акумуляції та подальшого розподілу грошових потоків страхової компанії, виокремлюючи як основну його частину фінансові ресурси. За своєю суттю, фінансові ресурси страхової компанії являють собою залучений капітал, який деякий час складає сукупність тимчасово вільних коштів страховика.

Фінансові ресурси страхової компанії – це сукупність тимчасово вільних коштів страховика, які знаходяться у господарському обороті та використовуються для проведення страхових операцій та здійснення інвестиційної діяльності [1, с. 71].

Формування статутного капіталу, його ефективне використання, управління ним – одне з головних завдань фінансової служби підприємства.

Статутний капітал змінюється підприємством зазвичай за результатами роботи за рік після внесення змін в установчі документи. Збільшити (зменшити) статутний капітал можна за рахунок випуску в обіг додаткових акцій (або вилучення з обігу якоїсь їх кількості), а також шляхом збільшення (зменшення) номіналу старих акцій [2, с.179].

Джерелами фінансових ресурсів страхової організації є власний, залучений та позиковий капітал.

Власні фінансові ресурси є чинником фінансової стійкості страхової компанії, а їх обсяг повинен бути достатнім для повного і своєчасного виконання страхових зобов’язань. У свою чергу рівень достатності встановлюється зовнішніми і внутрішніми вимогами до платоспроможності страхової компанії. Власний капітал є основою функціонування та розвитку страхової організації. До зовнішньої частини інвестиційних ресурсів страхової організації відноситься позиковий капітал і залучений капітал [1, с. 72].

Залучений капітал – це величина зобов’язань страховика за договорами страхування, співстрахування та перестрахування, яка має певний рівень невизначеності у часі та обсягу виконання страхових зобов’язань [3, c. 121].

Позиковий капітал включає в себе кредиторську заборгованість і банківський кредит. Страхові компанії вкрай рідко вдаються до банківського кредитування, і воно використовуються в основному на цілі, не пов’язані з інвестуванням. Страхова організація формує за рахунок цих коштів страхові резерви [3, c.124].

 

Повний текст статті за посиланням Stattya-_Chernish-N.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.