Боднарюк А.-Б.М. ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

УДК 338.48

 

ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Боднарюк А.-Б. М.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці

 

У статті розглянуто таку проблему як франчайзингові відносини у туристичному бізнесі. Досліджено таке поняття як «франчайзинг» та його особливості. Зазначені переваги та недоліки використання франчайзингу. Надані приклади міжнародних та українських туристичних франчайзингових мереж та особливості ведення їх підприємницької діяльності. Визначені основні проблеми у сфері франчайзингу в Україні. Наведені пропозиції щодо підвищення франчайзингової активності в Україні.

Ключові слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзі, особливості франчайзингу, переваги і недоліки франчайзингу.

 

Боднарюк А.-Б. М. Франчайзинг в туристическом бизнесе / Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Черновцы

В статье рассмотрено такую проблему как франчайзинг в туристическом бизнесе. Исследовано такое понятие как «франчайзинг» и его особенности. Указанны преимущества и недостатки использования франчайзинга. Предоставлены примеры международных и украинских туристических франчайзинговых сетей и особенности ведения их предпринимательской деятельности. Определены основные проблемы в сфере франчайзинга в Украине. Приведенные предложения по повышению франчайзинговой активности в Украине.

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, особенности франчайзинга, преимущества и недостатки франчайзинга.

 

Bodnariuk A.-B. Franchising in tourism industry / Chernivtsi Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Ukraine, Chernivtsi

The article examines the problem of franchising in tourism industry. The definition of franchising and its peculiarities are specified. The examples of international and Ukrainian travel franchise chains and their business peculiarities are provided. The main problems of franchising in Ukraine are listed. The suggestions for increasing of franchise activity in Ukraine are defined.

Keywords: franchising, franchisee, franchisor, peculiarities of franchising, advantages and disadvantages of franchising.

 

Вступ. Бізнес-система франчайзингових відносин є винятково необхідною в наш час, без неї неможливо уявити прогресивний розвиток туристичної галузі світу та конкретно України. Для туристичних компаній франчайзинг є способом поширення свого бізнесу, а для підприємців – один із шляхів, завдяки якому можна стати власником ефективного та конкурентоспроможного підприємства.

Аналіз публікацій. Дослідження питань франчайзингових відносин у туристичній діяльності знайшли своє відображення в наукових працях таких вчених, як М. П. Мальська, І. М. Школа, Т. М. Ореховська, О. П. Корольчук, В. Ф. Кифяк, Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко, Т. О. Демура Т.О тощо.

Метою данної статті є визначення ефективності використання франчайзингових відносин в туристичному бізнесі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Франчайзинг – це така організація бізнесу, за якою компанія (франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії. Франчайзі зобов'язується продавати цей продукт чи послуги по заздалегідь зазначених законах і правилах ведення підприємницької діяльності, що встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих наставлень франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію (гудвіл), продукт та послуги, маркетингові технології, експертизу і механізми підтримки.

Ця модель як організація бізнесу, є системою взаємовигідних партнерських відносин великого і малого бізнесу. Франчайзинг є достатньо специфічним методом або шляхом поширення товарів чи послуг організації, який надає підприємцям в розпорядження стабільний прибутковий бізнес, а уже відомим фірмам і компаніям - можливість зміцнити свої позиції на ринку, здійснити розширення бізнесу та отримати додатковий прибуток в разі подальшої успішності франчайзингової операції. Для української економіки франчайзинг на даний період часу є відносно новим явищем, у той час як у розвинених країнах Європи та Америки він століттями практикувався як засіб забезпечення потреб суспільства в різних послугах [1, С.319-320].

Розвиток українського підприємництва, передусім малого, ускладнюється підвищеними комерційними ризиками. Реалізація сучасних бізнес-проектів вимагає від підприємця широких знань у сферах управління, маркетингу, реклами, вміння враховувати особливості проекту. Вироблення ефективної схеми і методів діловодства в кожному конкретному випадку вимагають великих витрат часу і коштів.

Організація підприємства на умовах франшизи значно знижує підприємницький ризик, тому що в цьому випадку відбувається використання вже відпрацьованого бізнесу, що довів свою ефективність. Таким чином, розвиток франчайзингу може виявитися однією з найбільш ефективних форм підтримки туристичного бізнесу, одним із можливих рішень важливої державної проблеми. Франчайзинг починає утверджуватися на українському ринку, і приклади його вдалого впровадження на нашому споживчому ринку існують уже сьогодні. Вітчизняні торгові мережі активно використовують елементи франчайзингу для організації фірмової торгівлі [2, С.108-109].

Виділяють такі переваги і недоліки франчайзингових відносин для франчайзі і франшизера (табл. 1) [3]:

 

Таблиця 1

Переваги і недоліки франчайзингових відносин для франчайзі і франчайзера

 

Переваги

Недоліки

Для франчайзі

Для франчайзера

Для франчайзі

Для франчайзера

Використання на

законній основі

відомого бренду,

постійна

різностороння

підтримка,

економія засобів і

часу на рекламі,

розробка та

реєстрація власного

торгового знаку,

відкритий доступ до

кредитних ресурсів,

високий імідж,

зменшення ризиків,

швидкий та

ефективний

початок бізнесу.

Просування

власного торгового

знаку в нові

регіони,

популяризація

бренду за рахунок

франчайзі,

отримання

гарантованого

додаткового доходу

за умови

мінімальних

витрат.

Обмеження в

свободі прийняття

рішень, дотримання

єдиних стандартів

якості

обслуговування,

ризик переоцінки

іміджу франшизера,

низька вірогідність

припинення

франчайзингових

відносин.

Відсутність

вірогідності

одностороннього

розірвання

контракту,

негативний вплив

на імідж усієї

мережі у випадку

недотримання

окремих

стандартів якості,

розголошення

комерційної

таємниці.

 

За даними Міністерства торгівлі США, реалізація товарів та послуг компаніями, що працюють за системою франчайзингу, збільшується щомісячно на 10% протягом останніх дванадцяти років. Франчайзинг створює 13% національного багатства у валовому національному продукті США, що втричі більше ніж торгівля автомобілями.

Дослідження, проведені американськими вченими в області франчайзингу, свідчать про те, що при відкритті маси нових компаній, половина з них, припиняє існування через 2-3 роки, а вже через 5 років рівень банкрутств досягає 70%. Показово, що франчайзинг - абсолютна протилежність цієї сумної статистики: тільки 4% компаній, що працюють за системою франчайзингу, закриваються щороку. У ці 4% входять і ті, що просто згорнули свою діяльність, а також були реорганізовані чи мали багато інших причин для закриття, що не мають нічого загального з банкрутством.

У світовому туризмі франчайзинг одержав широкий розвиток. Так, американська мережа турагентств «Carlson Vagonlіt» поєднує близько 3,5 тис. фірм. Американські мережі «Unіglobe Travel», «Woodsіde Travel» до злиття об’єднували тисячу і шість тисяч агентств відповідно. Свої франчайзингові мережі мають більшість великих європейських туроператорів – «Thomas Cook», «TUІ», «Nekkerman», «Coral Travel», «Join Up!» [4].

На данний час в Україні діють такі туристичні підприємства на основі міжнародних франчайзингових відносин: «Join UP! Турагенція», «Coral travel Agency», «TUI Турагенція», «TEZ TOUR RETAIL».

У таких договорах від франчайзі вимагається суворо дотримуватися корпоративного стилю та корпоративних кольорів при оформленні офісів, часто це і певна форма одягу персоналу, чітка схема розмови з туристом, план продажів, обмеження щодо продажів інших операторів, натомість, вони дають кращі можливості для своїх франчайзі, відповідно, потребують за це більш високу оплату. Порівнюючи вартість франшизи та переваги, які вона дає, власник майбутнього бізнесу робить свій вибір.

Сьогодні набувають свого розвитку такі українські туристичні франчайзингові мережі: «Travel Professional Group», «Галопом по Європам», «Феєрія мандрів», «Магазин Горящих Путівок», «Мережа агенцій Горящих путівок», «Поїхали з нами», «На канікули», «Відпочивай з нами», «Роза вітрів» тощо.

Travel Professional Group (TPG) – найбільший туристичний оператор України з національним капіталом. З 2011 року компанія успішно розвиває власну франчайзингову мережу туристичних агентств. Головна складова концепції TPG-агентство – відповідати і передбачати запити своїх клієнтів. Останнім часом інтерес на вступ до мережі TPG значно зріс. Велика частка нових франчайзі (94%) – це вже діючі агентства. TPG надає їм всю необхідну підтримку: маркетингову, фінансову, юридичну і т.д. Приділяється велика увага навчанню менеджерів мережевих агентств. Одним з головних критеріїв вступу в цю мережу – відмінна бізнес репутація [5].

До основних проблем, що перешкоджають широкому використанню франчайзингових схем в Україні, можна віднести наступні: відсутність нормативної і законодавчої бази франчайзингу, відносно висока вартість франшизи поряд з низькою купівельною спроможністю покупців, відсутність детальної інформації про франчайзинг, недостатня кількість фахівців, які займаються системою франчайзингу, складні умови для організації бізнесу.

Незважаючи на очевидні переваги, в Україні довіра до франчайзингу лише формується [6].

Для підвищення франчайзингової активності на регіональному рівні необхідно:

1. Удосконалення законодавчої бази щодо регулювання франчайзингових відносин.

2. Забезпечення доступності кредитування для бажаючих розвивати власну франчайзингову мережу.

3. Створення необхідних структур для просування розвитку франчайзингу: популяризація та інформаційна підтримка розвитку франчайзингу, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування франчайзингових підприємницьких систем; складання та схвалення етичних правил для франчайзингових відносин і підприємницької культури, консалтингові послуги.

Висновки. На даний час франчайзинг є одним з найбільш ефективних форм підтримки туристичного бізнесу, одним із можливих рішень важливої державної проблеми. Франчайзинг процвітає тому, що об'єднує стимули до володіння малими підприємствами з управлінською майстерністю великого бізнесу. Франчайзинг починає утверджуватися на українському ринку, і приклади його вдалого впровадження на нашому споживчому ринку існують уже сьогодні.

 

Література:

1. Карягін Ю.О. Маркетинг турпродукту. : підр. / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, Т.О Демура, Г.Б. Мунін. - К: Кондор, 2009. - 394 с.

2. Мальська М.П. Економіка туризму: теорія та практика. : підр. / М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, С.В. Білоус, Н.Л. Мандюк. - К.: Центр учбової літератури, 2014. — 544 с.

3. Самодай В. П. Франчайзингові відносини в туристичній індустрії як перспективний напрямок розвитку бізнесу. / В.П. Самодай, А.О. Носова. - Вісник СумДУ. Серія «Економіка». - №2'2012. – С.116-122.

4. Розвиток франчайзингових відносин в туристичній індустрії України. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-482-1.html

5. Крупенна І.А. Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку. / І.А. Крупенна, Є.І. Венгер. - Економічний форум. - 1/2016. - С.11-12.

6. Франчайзинг як форма організації туристичного бізнесу. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Economics/47501.doc.htm

 

References:

1. Karjaghin Ju.O. Marketyngh turproduktu. : pidr. / Ju.O. Karjaghin, Z.I. Tymoshenko, T.O Demura, Gh.B. Munin. - K: Kondor, 2009. - 394 s.

2. Maljsjka M.P. Ekonomika turyzmu: teorija ta praktyka. : pidr. / M.P. Maljsjka, M.J. Rutynsjkyj, S.V. Bilous, N.L. Mandjuk. - K.: Centr uchbovoji literatury, 2014. — 544 s.

3. Samodaj V. P. Franchajzynghovi vidnosyny v turystychnij industriji jak perspektyvnyj naprjamok rozvytku biznesu. / V.P. Samodaj, A.O. Nosova. - Visnyk SumDU. Serija «Ekonomika». - #2'2012. – S.116-122.

4. Rozvytok franchajzynghovykh vidnosyn v turystychnij industriji Ukrajiny. - [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://ua.textreferat.com/referat-482-1.html

5. Krupenna I.A. Analiz propozycij turystychnykh franshyz na vitchyznjanomu rynku. / I.A. Krupenna, Je.I. Vengher. - Ekonomichnyj forum. - 1/2016. - S.11-12.

6. Franchajzyngh jak forma orghanizaciji turystychnogho biznesu. - [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Economics/47501.doc.htm

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.