Боднарюк А.-Б.М. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658.5.011

 

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Боднарюк А.-Б. М.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці

 

У статті розглянуто таку проблему як формування іміджу туристичних підприємств та його важливість. Досліджено поняття «імідж підприємства» та його особливості. Визначено ряд базових аспектів іміджу організації. Розглянуто етапи створення іміджу підприємства. Дослідженні ознаки іміджу туристичного підприємства. Визначені основні засоби формування іміджу. Надані приклади туристичних підприємств з успішним і ефективним іміджем.

Ключові слова: імідж підприємства, базові аспекти іміджу, етапи формування іміджу, засоби формування іміджу, ознаки іміджу туристичного підприємства.

 

Боднарюк А.-Б. М. Формирование имиджа туристического предприятия / Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Черновцы

В статье рассмотрено такую проблему как формирование имиджа туристических компаний и её важность. Исследовано понятие «имидж предприятия» и его особенности. Определен ряд базовых аспектов имиджа организации. Рассмотрены этапы создания имиджа предприятия. Исследованы признаки имиджа туристического предприятия. Определены основные средства формирования имиджа. Предоставлены примеры туристических предприятий с успешным и эффективным имиджем.

Ключевые слова: имидж предприятия, базовые аспекты имиджа, этапы формирования имиджа, средства формирования имиджа, признаки имиджа туристического предприятия.

 

Bodnariuk A.-B. Image formation of tourism businesses / Chernivtsi Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Ukraine, Chernivtsi

The article examines the problem of image formation of the tourism businesses and its importance. The definition of the enterprise image and its peculiarities are specified. The basic aspects of the enterprise image are defined. The stages of image formation of the enterprises are studied. The features of the tourism company image are listed. The main ways of image formation are defined. The examples of tourism companies with successful and effective image are provided.

Keywords: company image, basic aspects of image, image formation stages, means of image formation, features of the tourism company image.

 

Вступ. В сучасному світі ринкових відносин імідж є результатом цілеспрямованої комунікативної роботи будь-якого підприємства. Робота з іміджем досить кропітка, вона зачіпає багато рівнів, процесів і людей в організації, але в умовах конкуренції без цього не обійтися. Формування та стала оцінка ефективності іміджу є важливими етапами у діяльності підприємства.

Аналіз публікацій. Дослідження питання формування іміджу підприємства знайшли своє відображення в наукових працях таких вчених як: М.В. Томілова, О.Ю. Сухіна, М.В. Попова, Н.М. Синяєва, С.А. Янданова, Н. І. Норіцина тощо.

Метою данної статті є визначення поняття іміджу і важливості його формування для туристичного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Імідж фірми — обличчя організації, спеціально створений образ компанії на ринку товарів і послуг. Теорія іміджу виникла на Заході в 60-ті роки минулого століття. Поява теорії була обумовлена необхідністю протидії рекламній діяльності конкурентів шляхом створення позитивного образу організації.

Імідж фірми відображає її комерційну політику: орієнтацію роботи на певні запити певного класу споживачів. Створення іміджу — результат громіздкої і кропіткої роботи спеціалістів у галузі маркетингу, дизайну, психології, лінгвістики і реклами, РR-фахівців.

Коли мова йде про імідж, включаються дві найважливіші ринкові складові успіху: категорія довіри (високий ступінь довіри до фірми – запорука зниження ризику клієнтів і партнерів, забезпечення максимальної виправданості фінансових та інших прогнозів) та позиціонування фірми (особливо в умовах конкуренції).

Ретельно продуманий імідж компанії формує позитивний образ у споживачів, стає привабливим та наділеним особливим характером. Його основні графічні засоби індивідуалізації дають можливість позиціонувати компанію на ринку, знайти свого споживача або клієнта. Тим часом позитивний імідж створити непросто, на це потрібно багато часу і сил. А зруйнувати його можна дуже легко [1, С.166].

Виділяють ряд базових аспектів іміджу організації.

Реальний імідж - той, що організація дійсно на даний період часу має «в очах» різноманітних груп громадськості.

Дзеркальний імідж – «відбитий» образ, те, як організація розуміє та оцінює свій образ; відбиток суб’єкта серед різноманітних груп громадськості.

Бажаний імідж – той імідж, який компанія прагне набути.

Корпоративний імідж являє собою цілісний імідж організації (він включає імідж товару або послуги, управлінський і фінансовий, громадський та імідж роботодавця) [2, С.322].

Також є доцільним розглянути етапи створення іміджу, зокрема:

I. Визначення цільової аудиторії, вивчення її віку, роду занять і т.п.

II. Розробка концепції іміджу. Концепція іміджу - це головні принципи, мотиви і цінності, характерні для фірми і її товарів, а також значимі для споживача.

III. Формування, впровадження і закріплення іміджу у свідомості споживача.

Імідж туристичної фірми має ряд ознак: фірма повинна бути відома клієнту чи групі клієнтів; фірма повинна викликати до себе цікавість і привертати увагу своїми послугами; фірма повинна вміти впливати на свідомість, емоції, дії як окремих людей, так і цілих груп.

Позитивний образ кожної фірми, в тому числі й туристичної, починається з назви. Назви повинна бути незмінною та асоціаціюватись з основною діяльністю, бути неповторною, прийнятною для іноземців тощо.

Таблиця 1

Основні засоби формування іміджу [4]

 

Фірмовий стиль

Візуальні засоби

Оригінали-макети

Вербальні засоби

Рекламні засоби

PR-заходи

Основа іміджу, головний засіб його формування

Дизайнерські прийоми формування іміджу, які включають створення, упакування, оформлення вітрин, офісів, виставок, розробку макетів оголошень

Оригінали-макети можуть бути різними, але один елемент, що постійно є присутнім у всіх позиціях, робить цілу серію макетів пізнаваним. Важливу роль грає також колір

Спеціально підібрана стилістика, орієнтований на товари або послуги, які потребує споживач

Сприяють формуванню сприятливого розуміння і відношення

Продумані, сплановані, постійні зусилля по встановленню і зміцненню взаєморозуміння між підприємством і громадськістю. Це виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські заходи

 

Потрібно не забувати, що імідж туристичного підприємства – це досить широке поняття, яке охоплює також високу якість послуг, постійну турботу про клієнтів та інше. Культура обслуговування, надійність, чіткість, швидкість - все це має значення для створення позитивного іміджу організації [3, С.241].

Прикладом успішного і ефективного іміджу та еталоном довіри можуть слугувати такі всесвітньо відомі туроператори з найбільшими обсягами продажів: «TUI» (Touristik Union International) та «Thomas Cook».

«TUI» (Touristik Union International) – турконгломерат створений у 1968 в Німеччині. У 2014 році TUI став найбільшим туроператором в світі. Франчайзингова мережа TUI діє в 180 країнах світу і обслуговує по 30 млн. клієнтів в рік на 27 туристичних ринках. TUI є однією з найприбутковіших туристичних компаній у світі, її оборот в 2013/2014 фінансовому році склав рекордні 18,7 млрд. євро, операційний прибуток – 869 млн. євро. TUI забезпечує власними силами і під своїм власним контролем весь тур: від бронювання, перельоту, розміщення, обслуговування своїми представниками на кожному курорті і в кожному готелі. До групи входять туроператори TUI, мережі турагентств, більше 300 готелів, 6 авіакомпаній із загальним парком в 136 літаків, 12 круїзних лайнерів і багато іншого. Компанія активно інвестує в розвиток нових бізнесів, передає експертизу і технології своїм підрозділам. TUI Україна також є невід'ємною частиною TUI Group [5].

«Thomas Cook» - найстаріший туроператор в історії, заснований Томасом Куком. На сьогодні є другим туроператором за обсягами продажів у світі. Thomas Cook веде свою історію з 1841 року. Thomas Cook Group володіє авіакомпанією Thomas Cook Airlines (більше 100 літаків), у компанії 33 туристичних операторів, відкрито 3000 туристичних офісів, частина з яких працює по франчайзингу, 22000 співробітників. Надає послуги під марками «Airtours», «Direct Holidays», «Going Places», «Manos», «Panorama», «Sunset» і «Thomas Cook». У 2007 році німецький концерн «Thomas Cook AG» поглинув ще одного англійського туроператора – «My Travel». Таким чином, була організована об'єднана компанія «Thomas Cook Group plc.», обсяг продажів якої на 30 вересня 2014 складає 8500 млн. фунтів [6].

Висновки. Таким чином, в наш час імідж є невід’ємним та одним із найважливіших елементів діяльності туристичного підприємства. В сфері туристичних послуг імідж - широке поняття, яке охоплює престижну рекламу, зареєстрований товарний знак, високу якість послуг, постійну турботу про клієнтів. Часто, саме позитивний імідж є чинником вибору клієнтом того, чи іншого туристичного підприємства для отримання необхідних послуг. Тільки позитивний імідж є чинником довіри клієнтів; такий імідж приваблює клієнтів і партнерів, сприяє збільшенню обсягів продажів і загалом процвітанню організації. Тому, в умовах жорсткої конкуренції задля досягнення успіху обов’язково необхідно сформувати його.

 

Література:

1. Шморгун Л.М. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Шморгун Л.Г. - К., 2010. - 452 с.

2. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / В.А. Полторак, І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 340 с.

3. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с.

4. Імідж організації: поняття, формування, елементи, тактика, вплив. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/management/13736/

5. Переваги TUI - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.tui.ua/benefits_of_tui/

6. Крупенна І.А., Венгер Є.І. Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку. / І.А. Крупенна. - Економічний форум. - 1/2016. - С. 11-12.

 

References:

1. Shmorgun L.M. Menedzhment organizacij: navch. posib. / Shmorgun L.G. - K., 2010. - 452 s.

2. Poltorak V.A. Markety`ngovi doslidzhennya: navch. posib. / V.A. Poltorak, I.V. Taranenko, O.Yu. Krasovs`ka. - K.: Centr uchbovoyi literatury`, 2014. - 340 s.

3. Ky`fyak V.F. Organizaciya tury`sty`chnoyi diyal`nosti v Ukrayini: navch. posib. / V.F. Ky`fyak. - Chernivci: Kny`gy`-XXI, 2003. - 300 s.

4. Imidzh organizaciyi: ponyattya, formuvannya, elementy`, takty`ka, vply`v. - [Elektronny`j resurs]: Rezhy`m dostupu: http://osvita.ua/vnz/reports/management/13736/

5. Perevagy` TUI - [Elektronny`j resurs]: Rezhy`m dostupu: http://www.tui.ua/benefits_of_tui/

6. Krupenna I.A., Venger Ye.I. Analiz propozy`cij tury`sty`chny`x franshy`z na vitchy`znyanomu ry`nku. / I.A. Krupenna. - Ekonomichny`j forum. - 1/2016. - S. 11-12.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.