доктор педагогічних наук, професор Юрженко В.В. УПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

УДК 377.1:37.015.3

 

УПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

доктор педагогічних наук, професор Юрженко Володимир Васильович

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький

 

Стаття пропонує інноваційний погляд на впровадження педагогічних технологій як адаптивних гнучких систем управління навчальним процесом при підготовці майбутніх майстрів виробничого навчання у професійно-педагогічних коледжах. Такий підхід дав змогу запропонувати використання методів, виходячи не тільки з кінцевого завдання процесу навчання і научіння, але й врахування зовнішніх і внутрішніх протиріч в освітньому процесі.

Ключові слова: інноваційні процеси, гнучкі педагогічні технології, професійна освіта, практика підготовки.

 

доктор педагогических наук, професор Юрженко В. В. Внедрение гибких педагогических технологий в практику подготовки будущих мастеров производственного обучения в профессионально-педагогических колледжах / Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, г. Переяслав-Хмельницкий

Статья предлагает инновационный взгляд на внедрение педагогических технологий в качестве адаптивных гибких систем управления учебным процессом при подготовке будущих мастеров производственного обучения в профессионально-педагогических колледжах. Такой подход позволил предложить использование методов, исходя не только из конечной задачи процесса обучения и учения, но и учета внешних и внутренних противоречий в образовательном процессе.

Базисом при использовании в процессе обучения гибких образовательных технологий в подготовке будущих мастеров производственного обучения аграрного профиля в профессионально-педагогическом колледже должны быть именно практические занятия.

Предлагаемая система обучения отличается особой нацеленностью на овладение студентами практическими навыками, которые им будут необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности. В ней приводиться целый ряд практических методов обучения.

Ключевые слова: инновационные процессы, гибкие педагогические технологии, профессиональное образование, практика подготовки.

 

Yurzhenko V. Implementation of flexible educational technologies into the practical teaching of future masters on industrial training at vocational pedagogical colleges/ Ukraine

The article offers an innovative view on the implementation of educational technologies as flexible adaptive academic management systems in teaching of future masters on industrial training at vocational pedagogical colleges. Such approach allowed offering the utilization of methods based not only on the finite objectives of learning and teaching process, but also taking into account external and internal contradictions in educational process.

To reveal the content of teaching with flexible technologies in practice of training of future masters of industrial training in agrarian area and to achieve the teaching objectives, the usage of learning a number of techniques at different stages of teaching is proposed, such as working with book and information Internet resources, visual-verbal methods, practical training methods, appraisal methods, methods of self-knowledge acquisition and their combinations for the most complete implementation thereof.

During disclosure of new material, the adoption of basic (fundamental) concepts from the field of competence of the future masters of industrial training in agrarian area, the utilization of ready knowledge methods by means of information and problem statements is encouraged. The first lesson is held as an introductory lecture aiming to give a general description of the industry of modern agricultural production and to rate the course topic, its goals and objectives. For the following lessons covering the propagation of a new knowledge, the usage of a combination of narrative techniques together with discussions, personal example, demonstration of ways of activity in a specific production process, using the method of presentation, adaptation games, and situational method is proposed.

The basis for the usage of flexible educational technologies in the teaching process of future masters on industrial training in agrarian field at vocational pedagogical college should be the practical training.

The proposed teaching system is notable for particular orientation towards the acquiring the practical skills by the students that will be needed in their future professional activities. It provides a range of practical teaching methods.

Keywords: innovation processes, flexible educational technologies, vocational training, practice training.

 

Вступ. Успіх інноваційних процесів у системі освіти визначається здатністю освітніх установ швидко реагувати на зміни, які диктуються зовнішнім середовищем, що виражається у стійкій потребі й конкурентоспроможності випускників на ринку праці. На даний час однією з головних тенденцій розвитку освіти у світі є підвищення її якості з метою посилення конкурентоспроможності країни в цілому й нинішніх випускників зокрема, що потребує особливої уваги до проблем упровадження гнучких педагогічних технологій у практику підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання аграрної сфери. Відповідно до Концепції проекту закону України «Про професійну освіту» і доопрацьованого Проекту закону України «Про професійну освіту» [4], одним з основних завдань професійної освіти є формування професійної мобільності на основі підвищення кваліфікації, безперервного навчання й перенавчання, що дасть змогу працівникам підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці з урахуванням сформованості здатності гнучко реагувати на зміни вимог до рівня їхньої кваліфікації. Рішення даного завдання може бути отримано лише шляхом комплексної модернізації освітнього процесу за допомогою залучення кожного студента до активного індивідуального управління своїм компетентнісним розвитком.

На нинішньому етапі розвитку педагогічної думки у сфері педагогічної, професійної освіти при всій багатогранності висвітлення вченими проблеми підготовки майбутніх педагогів до різних форм професійної діяльності невизначеними є питання впровадження і реалізації інноваційних освітніх технологій, виходячи з потреб гнучкого налаштування та організаційно-методичних засад їх цілеспрямованого розвитку в процесі професійно-педагогічної підготовки. Потрібно зазначити, що такими ж питаннями у дослідженнях займались: Н. Брюханова, Т. Волкова, М. Гордієнко, О. Дубасенюк, О. Коваленко, О. Щербак та ін., зокрема, розкривались особливості нових підходів до підготовки майбутнього педагога, до підвищення результативності професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. У наукових працях С. Батишева, І. Бендери, О. Коваленко, В. Лозовецької, В. Манька, П. Лузана та ін. обґрунтовуються загальнотеоретичні основи підготовки фахівців для різних сфер виробництва. Однак, поза увагою вчених залишилася проблема гнучкого налаштування організаційно-педагогічних умов у практиці підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності з урахуванням динаміки існуючих зовнішніх і внутрішніх протиріч у конкретних освітніх умовах.

Розв’язання цих завдань можливе лише у разі реалізації нових підходів при формуванні змісту підготовки й використанні нових гнучких педагогічних технологій (із врахуванням особистісно-орієнтованої траєкторії навчання для кожного студента), у поєднанні вже добре відомих і перевірених педагогічних методів і нових, інноваційних, але таких, що вже пройшли апробацію, бо використання в навчальній діяльності неперевірених методів може дати неочікувані, негативні результати.

Метою статті є аналіз стану впровадження гнучких педагогічних технологій у практику навчального процесу підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання у професійно-педагогічних коледжах та пропозиції щодо їх використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі визначення і розробки сучасної методичної системи навчання викладач стикається з проблемою вибору методів навчання. Саме метод навчання є елементом між метою та кінцевим результатом, так як роль методів навчання в системі «цілі - зміст - методи - форми - засоби навчання» є головною. Потрібно визначитися, яка технологія використовує найбільш дієві методи для особистісно орієнтованої траєкторії навчання кожного з майбутніх майстрів виробничого навчання у професійно-педагогічних коледжах (особливо це стосується аграрної сфери).

Вибираючи систему навчання з використанням гнучких технологій навчання, педагог повинен чітко передбачити і визначити цілі навчання, сформувати саме зміст навчання, що через пізнавальну діяльність студентів (використовуючи структуру навчальної діяльності «знання-спосіб (способи) діяльності») формує професійну компетентність.

Технології навчання, в тому числі й гнучкі, вибудовуються в певній логічній (технологічній) послідовності з набору раніше обґрунтованих для даної конкретної мети набору педагогічних методів (у вигляді комплексних одиниць – методик). Тут необхідно визначити поняття методу навчання як способу організації навчально-пізнавальної діяльності того, хто навчається.

Канонічне визначення поняття «метод» можна трактувати як спосіб досягнення мети, з одного боку, і як діяльність, певним чином упорядковану – з іншого. Виходячи з вище викладеної позиції на поняття «метод», поняття «метод навчання» можна визначити як упорядкований спосіб взаємопов'язаної діяльності педагога і того, хто навчається, по досягненню поставлених навчально-виховних цілей.

Сам методи навчання можна розділити на способи навчальної роботи вчителя й організації навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається, за рішенням дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння знаннями і способами діяльності в межах змістовного поля досліджуваного матеріалу.

Визначення необхідної в кожному конкретному випадку гнучкої технології навчання зумовлює набір певних методів навчання для кожного заняття і ґрунтується на заздалегідь визначеній меті й завданнях, що будуть вирішуватися на кожному занятті. Це й зумовлює вибір оптимальних шляхів, що уможливлюють здійснення пізнавального процесу, тому що він має бути цілеспрямованим [5].

Сучасна дидактика перенасичена різними історично вивіреними і не зовсім зрілими методами навчання, тому вони, як правило, не винаходяться і не відкриваються, а логічно виводяться як наслідок об'єктивних властивостей змісту і способів його засвоєння.

Проте наразі можлива поява й нового методу навчання, який дасть змогу досягти поставлених цілей навчання й вирішити конкретні педагогічні завдання для кожного окремого випадку, в кожній конкретній освітньої траєкторії. Це і є гнучкість технології навчання.

З часів Яна Амоса Коменського і його «Великої дидактики» (1632) напрацьовано і вивчено безліч методів навчання [1]. Із практики педагогічної діяльності виявлено чимало умов, при яких застосовуються ті чи інші методи навчання. Тому вся складність роботи педагога полягає в тому, щоб із безлічі існуючих або знову розроблених методів вибрати ті, які забезпечать найвищу ефективність навчання за встановленими або напрацьованими критеріями.

Для того, щоб розкрити зміст навчання гнучким технологіям у практиці підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання аграрної сфери і досягти поставлених педагогічних цілей, пропонується використовувати на різних етапах навчання ряд методів роботи з книгою й інформаційними ресурсами мережі Інтернет, наочно-словесних методів, практичних методів навчання, оціночних методів, методів самостійного набуття знань і їх комбінацій для найбільш повної їх реалізації [6, 7, 8, 9].

У процесі розкриття нового матеріалу, у процесі освоєння базових (фундаментальних) понять зі сфери компетенцій майбутніх майстрів виробничого навчання аграрного профілю пропонується використовувати методи повідомлення готового знання шляхом інформаційного і проблемного викладу. Перше заняття проводиться у формі вступної лекції, мета якої – дати загальну характеристику індустрії сучасного аграрного виробництва й уявити теми курсу, його цілі і завдання. На наступних заняттях, присвячених повідомленням нового знання, пропонується застосовувати комбінацію методів розповіді, бесіди, особистого прикладу, демонстрації власне способів діяльності в кожному конкретному виробничому процесі, застосовуючи метод презентацій, ігри-інсценівки і ситуативний метод [3].

Базисом при використанні у процесі навчання гнучких освітніх технологій при підготовці майбутніх майстрів виробничого навчання аграрного профілю у професійно-педагогічному коледжі повинні бути саме практичні заняття.

Пропонована система навчання вирізняється особливо націленими на оволодіння студентами практичними навичками, які їм будуть необхідні в подальшій професійній діяльності. У ній використовується цілий ряд практичних методів навчання.

Обмеженість обсягів статті не дає змоги зупиниться на використанні добре відомих і широко поширених загальнодидактичних методах. Зупинимося лише на деяких, на наш погляд, найбільш цікавих і доцільних для даного підходу методах навчання.

Для вироблення практичних навичок студенти впродовж усього курсу виконують роботу в групах над проектом. На першому практичному занятті їм пропонується самостійно розробити ідею майбутнього проекту, вирішення такого завдання ідеально підходить метод мозкового штурму. Група розбивається на команди по 5–6 осіб, і кожна команда в процесі мозкового штурму придумує приблизно 25 різних ідей проектів, які могли б стати завданням для групи. Далі, за правилами мозкового штурму, відбувається відсів ідей, і в кінці-кінців група вибирає собі проект для роботи в межах практичних занять протягом усього курсу. Даний підхід в основному використовується на старших курсах навчання.

Цей метод має багато переваг. По-перше, студенти з самого початку зацікавлені в проекті, по-друге, робота над проектом в групі дає змогу змоделювати реальні умови їхньої майбутньої роботи. Такі методи навчання допомагають максимально проявити творчі здібності та розвинути лідерські й професійні якості кожного учасника проекту.

Результат роботи над проектом кожна команда представляє у вигляді закінченої презентації не тільки викладачеві, а й усій групі. На оцінку результату роботи кожного учасника команди, окрім іншого, впливає ще й оцінка представленої презентації іншими командами.

Для розробки схем поведінкових функції у процесі професійної діяльності передбачається використання найбільш ефективного динамічного способу досягнення конкретної мети при постановці виробничих завдань, яким є метод планування гри в покер, коли кожна вимога фіксується на окремій картці, формат запису вимог дотримано, далі йде робота з планування функціональних дій у виробничих умовах. Суть гри полягає в наступному: член команди, який виступає в ролі представника керівництва, розкладає вимоги-картки в порядку зниження їхнього пріоритету, менеджер команди викладає картки послідовно на стіл, і всі члени команди дають свою оцінку складності тієї чи іншої вимоги, маючи на руках карти номіналом 1/2, 1, 2, 5, 8, 13, 21. Проводиться нарада для вирішення розбіжностей і виставляється оцінка складності з урахуванням зауважень і застережень кожного учасника команди. Цей метод найкраще поєднується з одночасними командними методами дії, при цьому підкреслюються індивідуальні особливості кожного учасника, реалізуючи таким чином його індивідуальну й гнучку технологію навчання з використанням особистісних можливостей і мотивів [2].

Досить цікавим є метод демонстрації власних структурних схем діяльності з кожної базової виробничої технології, яка стосується агарарного виробництва і методів її донесення до студентів. Цей метод є похідним від відеометоду і більш специфічним для навчання з використанням того чи іншого виробничого продукту. Власне, уявлення структурної схеми діяльності (функціонування) – це відеозапис того, що відбувається у процесі донесення інформації при викладі конкретного матеріалу за темою із супровідними коментарями автора. Добре підготовлений відеосюжет за структурно-логічної схеми донесення навчального матеріалу дає змогу заощадити час при проведенні практичного заняття. Методичний посібник, представлений у відеосюжеті, як правило, роз'яснює всі основні кроки виконання практичного завдання, але перевагою відеоструктурної логічної схеми є те, що вона задіює зоровий, слуховий і моторний канали сприйняття інформації. Коментарі викладача після перегляду й обговорення у процесі практичного заняття, також є ефективним методом навчання, але в поєднанні з демонстрацією він має більший ефект, так як дає можливість повернутися до полемічних моментів.

Досить специфічними, але в той же час ефективними методами навчання з використанням гнучких педагогічних технологій для підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання аграрного профілю в професійно-педагогічному коледжі є методи самостійної роботи студентів з інформаційними ресурсами, інфраструктурними сервісами мережі Інтернет. Технології в аграрній сфері змінюються досить часто і швидко, а студенти повинні знати і вміти застосовувати найостанніші виробничі засоби для роботи як в рамках дисципліни (курсу) у процесі навчання якого використовуються гнучкі освітні технології, так і в своїй майбутній професійній діяльності.

Висновки. Запропонована методична система навчання матиме сенс використання у практиці підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання аграрного профілю в професійно-педагогічному коледжі при реальному запровадженні гнучких педагогічних технологій та застосуванні в них різних методів навчання, які підвищують активність у роботі й зацікавленість у кінцевому результаті, дають змогу студентам найбільш повно розкрити свої творчі здібності й професійні навички. Наведена методична система і деякі приклади використання конкретних методів у ній, дозволяють бажаючим розглянути інші альтернативні, доцільні, оптимальні й доступні педагогічні методи у контексті даної системи щодо сприяння формуванню компетентнісної складової результатів навчання.

 

Література:

1. Енциклопедія освіти / [головний ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

2. Конников П. В. Методы обучения гибким технологиям разработки программного обеспечения / П. В. Конников // Вестник РУДН. Серия : Информатизация образования. – 2010. – № 3. – С. 51–54.

3. Кудикіна Н. В. Теорія ігрової діяльності дітей : монографія / Н. В.Кудикіна. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 235 c.

4. Проект закону про професійну освіту – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56697.

5. Туряниця З. Роль практик у формуванні готовності до професійного самовдосконалення / З. Туряниця // Педагог професійної школи: методичний посібник (за матеріалами Третього Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі»); за заг. ред. Л. В. Нестерової. – К. : ФО-П Поліщук О.В., 2011. – Вип. 4. – 300 с. – С. 276–280, [15] електрон. Опт. Диск (СD-ROM.).

6. Юрженко В. В. Проблеми медіаосвіти в контексті підручникотворення для системи професійно-технічної освіти України / В. В.Юрженко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2013. – № 3. – С. 161–166.

7. Юрженко В. В. «Коміксування» змісту навчального процесу: позитивні чи негативні тенденції для розвитку технологій освітньої діяльності? / В. В.Юрженко // Біоресурси і природокористування [Науковий журнал]. – 2013. – Т. 7. – Вип. 1–2. – С. 165–170.

8. Юрженко В. В. Тривимірність, симулятори й інші інноваційні засоби навчання для системи ПТО / В. В.Юрженко // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції [Тези]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2014. – С. 107–109.

9. Юрженко В. В. Роль електронних навчальних ресурсів у системах професійної освіти / В. В.Юрженко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – 2015. – Вип. 26. – С. 212–219.

References:

1. Entsyklopediya osvity / [holovnyy red. V. H. Kremen']. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – 1040 s.

2. Konnikov P. V. Metody obucheniya gibkim tekhnologiyam razrabotki programmnogo obespecheniya / P. V. Konnikov // Vestnik RUDN. Seriya : Informatizatsiya obrazovaniya. – 2010. – № 3. – S. 51–54.

3. Kudykina N. V. Teoriya ihrovoyi diyal'nosti ditey : monohrafiya / N. V.Kudykina. – K. : Kyyiv. un-t im. B. Hrinchenka, 2012. – 235 c.

4. Proekt zakonu pro profesiynu osvitu – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56697.

5. Turyanytsya Z. Rol' praktyk u formuvanni hotovnosti do profesiynoho samovdoskonalennya / Z. Turyanytsya // Pedahoh profesiynoyi shkoly: metodychnyy posibnyk (za materialamy Tret'oho Vseukrayins'koho naukovo-metodychnoho seminaru «Innovatsiyni metodyky u profesiyniy pidhotovtsi kvalifikovanykh robitnykiv avtotransportnoyi haluzi»); za zah. red. L. V. Nesterovoyi. – K. : FO-P Polishchuk O.V., 2011. – Vyp. 4. – 300 s. – S. 276–280, [15] elektron. Opt. Dysk (SD-ROM.).

6. Yurzhenko V. V. Problemy mediaosvity v konteksti pidruchnykotvorennya dlya systemy profesiyno-tekhnichnoyi osvity Ukrayiny / V. V.Yurzhenko // Naukovi zapysky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu. Seriya : Pedahohika. – 2013. – # 3. – S. 161–166.

7. Yurzhenko V. V. «Komiksuvannya» zmistu navchal'noho protsesu: pozytyvni chy nehatyvni tendentsiyi dlya rozvytku tekhnolohiy osvitn'oyi diyal'nosti? / V. V.Yurzhenko // Bioresursy i pryrodokorystuvannya [Naukovyy zhurnal]. – 2013. – T. 7. – Vyp. 1–2. – S. 165–170.

8. Yurzhenko V. V. Tryvymirnist', symulyatory y inshi innovatsiyni zasoby navchannya dlya systemy PTO / V. V.Yurzhenko // Naukovo-metodychne zabezpechennya profesiynoyi osvity i navchannya: materialy Zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Tezy]. – K. : Instytut profesiyno-tekhnichnoyi osvity NAPN Ukrayiny, 2014. – S. 107–109.

9. Yurzhenko V. V. Rol' elektronnykh navchal'nykh resursiv u systemakh profesiynoyi osvity / V. V.Yurzhenko // Naukovyy chasopys Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 17. Teoriya i praktyka navchannya ta vykhovannya. – 2015. – Vyp. 26. – S. 212–219.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.