Кругляк Д. М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ АСПЕКТІВ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (1991 – 1997 РР.)

УДК: 94(477)”1991/2016”

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ АСПЕКТІВ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (1991 – 1997 РР.)

магістр історії, Кругляк Д. М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ

 

Дана стаття покликана проаналізувати стан та перспективи розвитку джерельної бази історичних досліджень процесу реформування системи муніципального управління України у 1991 – 1997 рр. У статті розглядаються можливі вектори розширення кола джерел наукових розвідок у даній галузі, шляхом залучення опублікованих, але не вивчених нормативно-правових актів місцевих органів влади та управління, а також документів стенограм засідань парламенту і матеріалів офіційних видань Верховної Ради України. Окрема увага приділяється можливості використання інноваційних тенденцій в історичній науці, зокрема, матеріалів усної історії.

Ключові слова: джерельна база, місцеве самоврядування, Верховна Рада України, стенограма засідання парламенту, усна історія.

 

магистр истории, Кругляк Д. М. Перспективы развития источниковой базы исследования исторических аспектов муниципальной реформы в Украине (1991 - 1997 гг.), Украина, Киев

Данная статья призвана проанализировать состояние и перспективы развития источниковой базы исторических исследований процесса реформирования системы муниципального управления Украины в 1991 - 1997 гг. В статье рассматриваются возможные векторы расширения круга источников научных исследований в данной области, путем привлечения опубликованных, но не изученных нормативно-правовых актов местных органов власти и управления, а также документов стенограмм заседаний парламента и материалов официальных изданий Верховной Рады Украины. Особое внимание уделяется возможности использования инновационных тенденций в исторической науке, в частности, материалов устной истории.

Ключевые слова: источниковая база, местное самоуправление, Верховная Рада Украины, стенограмма заседания парламента, устная история.

 

This article aims to analyze the conditions and prospects of development of the source base of historical research of the reforming process of municipal government system in Ukraine in 1991 – 1997. The article considers the possible vectors of extension of quantity of sources of scientific research in this area, by attracting published, but not studied normative legal acts of local authorities, as well as transcripts of parliamentary sessions and materials of the official publication of the Verkhovna Rada of Ukraine. Special attention is paid to the possibility of using innovative trends in historical science, including oral history materials.

Keywords: source base, local self-government, the Verkhovna Rada of Ukraine, the transcript of parliamentary session, oral history.

 

Вступ. Питання пошуку, аналізу, введення до наукового обігу та дослідження джерельної бази процесів історичної трансформації української муніципальної системи в 1990-х рр. на сьогоднішній день актуалізується з декількох причин. По-перше, стан наукової розробки даної проблематики говорить про поверхове використання, в основному, опублікованих та загальнодоступних джерел дослідниками, адже, здебільшого питання історичних аспектів муніципального розвитку України піднімаються у працях дослідників суміжних до історії галузей. По-друге, з поглибленням історичних досліджень цієї тематики, перед вченими постають нові масиви недослідженої інформації місцевих, регіональних та державних органів влади та самоврядування, неурядових, громадських організацій, міжнародні договори та зобов’язання України, які можуть дати відповідь на ті чи інші процеси муніципального управління.

Основу джерельної бази дослідження обраної проблематики становлять Конституція України, Закони України, законодавчі акти, розпорядження органів місцевої влади, укази виборних посадових осіб та органів державної влади в Україні, резолюції, міжнародні угоди тощо, та, безпосередньо, Європейська хартія місцевого самоврядування. В цих документах визначені та задекларовані концептуальні засади, принципи та механізми реалізації державної політики України у галузі місцевого самоврядування.

В основу класифікації джерельної бази покладено принцип ранжування документів в порядку їх походження і залежно від ступеня обов’язковості дотримання на міжнародному, державному, регіональному чи місцевому рівні.

Так, наприклад, одним з основних джерел з історії місцевого самоврядування в Україні виступає Європейська хартія місцевого самоврядування - міжнародна угода відкрита для підписання державами-учасниками Ради Європи, прийнята на Конгресі Місцевих та Регіональних рад Європи у 1985 році [1]. Характеристиці цього документу присвячено чимало праць, в яких розглядаються особливості виникнення, змісту і значення окремих позицій з питань місцевого самоврядування у Європі. Варто лише зазначити, що Європейська хартія про місцеве самоврядування, яка на відміну від Всесвітньої декларації про місцеве самоврядування набула статусу офіційного документа, містить преамбулу, одинадцять статей основної частини і ще шість статей особливих положень.

Окрім Європейської хартії місцевого самоврядування, надзвичайне значення для розуміння процесів трансформації у царині муніципального врядування мають Закони України: «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15 липня 1997 року [2] – який засвідчує остаточне прийняття на вищому державному рівні правил і механізмів функціонування муніципальної системи, згідно з принципами Ради Європи, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. [3] – що визначив зміни та практичні положення «пореформенної» системи управління на місцях, та інші. Основна частина цих законодавчих актів, зокрема тих, що втратили свою чинність, перебувають у вільному доступі на електронних ресурсах (електронних архівах) Верховної Ради України, Адміністрації Президента та інших органів влади в Україні. Також, наявні широкодоступні видання, наприклад, «Відомості Верховної Ради України» та «Голос України», що доступні, зокрема, в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України.

Конституція України, є значимим джерелом, що започаткувало новий етап реформування місцевого самоврядування, а також засвідчило зміни у справах локальної демократії. Конституція України, конституційні проекти та Конституційний договір між Президентом та Верховною Радою України є ключовими документами в процесі глибокого аналізу питань місцевого самоврядування.

Важливими джерелами, що засвідчили першопочаткові зрушення в напрямку європейських цінностей у місцевому самоврядування в УРСР та пізніше в Україні – були: Декларація про державний суверенітет України, Закон УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української PCP та місцеве самоврядування» [4], Закон України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування» [5], Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» [6] та ін.

Допоміжну роль в дослідженні законотворчої діяльності Верховної Ради України та питань нормативно-правового врегулювання відіграють протоколи та бюлетені стенограм засідань парламенту [7], що детально відображають хід пленарних засідань в хронологічному порядку.

Окрім зазначених джерел, важливою базою вивчення змін у системі місцевого врядування в Україні можуть в подальшому стати джерела усної історії, які здебільшого, на жаль, досі не були введені у науковий обіг. Однак, враховуючи відносно невеликий проміжок часу, що відділяє нас від означуваних подій, такі інноваційні розвідки можуть стати додатковим фактором пояснення тих чи інших процесів чи дій, рішень політичних діячів, шо в подальшому вплинули на долю держави і продовжують визначати стратегію трансформацій системи локальної демократії.

Висновки. Таким чином, джерельна база з історії розбудови нової системи організації влади в містах України бере початок наприкінці 80-х рр. XX ст. У цей час Україна першою із республік колишнього СРСР прийняла законодавчу базу, що дозволила певною мірою реалізувати місцеве самоврядування. Вона діяла до травня 1997 р., коли був прийнятий Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

На кожному з етапів розбудови місцевого самоврядування, приймались нові законодавчі акти, які покликані регулювати діяльність місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади – і всі ці документи можуть слугувати джерелами поглибленого дослідження цієї тематики.

Окрім нормативно-правових актів, важливе місце займають джерела усної історії, а також матеріали української преси та архівні документи неурядових громадських організацій та об’єднань, що сприяли впровадженню позитивних змін в українській системі місцевого самоврядування.

 

Література:

1. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

2. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України вiд 29.09.1997 - 1997 р., № 38, стаття 249.

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

4. Закон УРСР «Про місцеві ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування» // ВВР УРСР. – 1991. – № 2. – Ст. 5

5. Закон України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування» від 3 лютого 1994 р. N 3917-XII. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), – 1994, – N 22. – Ст.144.

6. Закон України «Про місцеві ради народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування» // ВВР України. – 1992. – № 28. – Ст. 387.

7. Стенограми засідань Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/meeting/stenogr

 

References:

1. Jevropejsjka khartija miscevogho samovrjaduvannja vid 15 zhovtnja 1985 r. [Elektronnyj resurs] // Sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny. Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

2. Zakon Ukrajiny «Pro ratyfikaciju Jevropejsjkoji khartiji miscevogho samovrjaduvannja» vid 15 lypnja 1997 roku // Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny vid 29.09.1997 - 1997 r., № 38, stattja 249.

3. Zakon Ukrajiny «Pro misceve samovrjaduvannja v Ukrajini» vid 21.05.1997 r. № 280/97 – VR // Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. – 1997. – № 24. – St. 170.

4. Zakon URSR «Pro miscevi rady narodnykh deputativ URSR ta misceve samovrjaduvannja» // VVR URSR. – 1991. – № 2. – St. 5

5. Zakon Ukrajiny «Pro formuvannja miscevykh orghaniv vlady i samovrjaduvannja» vid 3 ljutogho 1994 r. N 3917-XII. – Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny (VVR), – 1994, – N 22. – St.144.

6. Zakon Ukrajiny «Pro miscevi rady narodnykh deputativ, misceve i reghionaljne samovrjaduvannja» // VVR Ukrajiny. – 1992. – № 28. – St. 387.

7. Stenoghramy zasidanj Verkhovnoji Rady Ukrajiny [Elektronnyj resurs] // Sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny. – Rezhym dostupu: http://rada.gov.ua/meeting/stenogr

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.