Грицина Р. Р., Чорна Т. О., науковий керівник: к. е. н., доцент Крупельницька І. МЕТОДИКА АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ – ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОМПАНІЙ Г.

УДК: 657

 

МЕТОДИКА АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ – ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОМПАНІЙ

Грицина Р. Р., Чорна Т. О.

науковий керівник: к.е.н., доцент Крупельницька І. Г.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Досліджено методику аудиту, визначено послідовність та виділено основні напрями проведення аудиту інвестиційних компаній. Досліджено питання оцінки аудиторського ризику при перевірці інвестиційної діяльності. Сформовано типові питання на які повинен відповісти аудитор для досягнення мети аудиту інвестиційних компаній. Розглянуто інформаційне забезпечення аудиту інвестиційної діяльності, розкрито актуальні питання обліку, а також вказані типові порушення при обліку інвестиційної діяльності.

Ключові слова: аудит, інвестиційна діяльність, аудиторський ризик, інформаційне забезпечення аудиту, аудиторський висновок.

 

Грицина Р. Р., Чёрная Т. О.

научный руководитель: к.э.н., доцент Крупельницкая И. Г. Методика аудита субъектов финансовых учреджений – инвестиционных компаний / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Исследовано методику аудита, определены последовательность и выделены основные направления проведения аудита инвестиционных компаний. Исследован вопрос оценки аудиторского риска при проверке инвестиционной деятельности. Сформировано задаваемые вопросы на которые должен ответить аудитор для достижения цели аудита инвестиционных компаний. Рассмотрены информационное обеспечение аудита инвестиционной деятельности, раскрыты актуальные вопросы учета, а также указаны типичные нарушения при учете инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: аудит, инвестиционная деятельность, аудиторский риск, информационное обеспечение аудита, аудиторское заключение.

 

Hrytsyna R. R., Chorna T. O.

naukovyi kerivnyk: PhD in Economic, docent Krupelnytska I. H. Method of auditing financial institutions - investment companies / Vinnitsa trade and economic institution KTofEU, Ukraine, Vinnitsa

Studied methodology of audit, the sequence and highlights the main areas of the audit of investment companies. The issue of assessment of audit risk when testing investment. Formed typical questions which must respond to the auditor for auditing the goal of investment companies. Is considered information providing auditing investment, disclosed topical issues of accounting and these common disorders in keeping investment.

Keywords: audit, investment, audit risk, information audit, the auditor's report.

 

Вступ Ефективність управління інвестиційною діяльністю залежить від рівня поінформованості керівництва підприємства та якості облікової інформації, на основі якої приймаються рішення щодо інвестування. Тобто результативність діяльності інвестиційних підприємств значною мірою залежить від налагодженої системи обліку. Тому керівництво повинно отримувати достовірну та якісну фінансову інформацію про інвестиційну діяльність. Впевненість у точності такої інформації дає аудит, який дозволяє виявити відхилення та оцінити дану інформацію об’єктивно та незалежно. Завданням аудиту щодо інвестиційної діяльності є визначення доцільності вкладення інвестицій в певну галузь, ефективності використання інвестиційних ресурсів та обґрунтованості використання коштів. У зв’язку з цим важливо мати відпрацьовану методику аудиту, яка б давала змогу здійснювати єдиний підхід до перевірки інвестиційної діяльності та можливість розробки ефективних інвестиційних рішень.

Дослідження тематики. Значний внесок у дослідження теорії аудиту інвестиційної діяльності зробили праці багатьох вітчизняних учених і практиків. Авторами цих досліджень є вітчизняні вчені: Ю. О. Лесько, Овчаренко В. Г., А. С. Гапченко, В. П. Пантелеєв, З. В. Задорожний, О. В. Сагова, А. В. Зонова, А. М. Кузьмінський, Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Линник, Б. Н. Соколов, О. А.Петрик, В. С. Рудницький, В. Я.Савченко, В. В.Сопко, М. Г.Чумаченко, В. П.Хомутенко, Б. Ф. Усач.

Метою статті є дослідження методики аудиту інвестиційних компаній.

Виклад основного матеріалу. Завданням аудиту інвестиційної діяльності є надання інформаційної безпеки майбутнім інвесторам при прийнятті ними інвестиційних рішень.

При цьому метою зовнішнього аудиту інвестиційної діяльності є встановлення відповідності системи бухгалтерського обліку підприємства та оподаткування операцій з інвестиціями чинному законодавству, а також вимогам інвестора щодо ефективності інвестиційних операцій.

Об’єктами аудиту інвестиційної діяльності є інвестиційні проекти, цінні папери, кошти в різних сферах діяльності, науково-технічна продукція, інтелектуальні права, витрати на капітальне будівництво.

Основною метою аудиту інвестиційної діяльності є надання обґрунтованої думки аудитора про достовірність і достатність інформації про фінансові інвестиції у фінансовій (бухгалтерській) звітності економічного суб’єкта, що перевіряється.

Значення аудиту інвестиційний компаній полягає в оцінці діяльності та налагодженості обліку на підприємстві. Інвестиційна діяльність потребує уважних дій з боку управлінського персоналу. Саме вона за рахунок великої кількості деталей та нюансів може стати засобом зловживань та шахрайства.

Аудиторська перевірка обліку фінансових інвестицій на підприємстві здійснюється в наступній послідовності (таблиця 1):

Таблиця 1

Послідовність здійснення аудиту інвестиційних компаній

 

Етап

Назва етапу

1.

Збір загальної інформації про фінансові інвестиції

2.

Оцінка надійності системи внутрішнього контролю

3.

Оцінка величини аудиторського ризику, визначення методів аудиту фінансових інвестицій

4.

Складання програми аудиторської перевірки обліку фінансових інвестицій (програма аудиту загальних питань та програма аудиту спеціальних питань)

5.

Здійснення конкретних аудиторських процедур щодо перевірки обліку фінансових інвестицій

6.

Аудиторські докази, підтвердження чи спростування інформації

7.

Документування отриманих результатів

8.

Вибір висновку

9.

Складання аудиторського висновку

 

*таблиця за даними джерела [1, с. 248]

 

Аудит фінансових вкладень здійснюється за наступними напрямками:

- перевірка інвестицій на повноту та наявність;

- перевірка витрат на інвестиції: наявність документів, відображення в обліку, оцінка, вартість, відповідність обліковій політиці;

- перевірка представлення і розкриття сутності та документальної форми.

В процесі аудиту інвестиційних компаній основними інформаційними джерелами є проектно-кошторисна документація, договори підряду, дані бухгалтерського обліку за рахунком 15 «Капітальні інвестиції», облікові регістри і звітність з інвестиційної діяльності, нормативно-правові і методичні документи державних планових органів і банків з питань інвестицій і впровадження досягнень науки і техніки тощо.

Важливим питанням залишається оцінка аудиторського ризику. Інвестиційна діяльність потребує оцінки як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, що є невід’ємними складниками діяльності. Властивий ризик в інвестиційні діяльності значно вищий, ніж в інших видах діяльності. Система контролю на підприємстві повинна бути добре налагодженою. Ризик невиявлення, який залежить від аудитора, повинен бути мінімальний, адже аудитор зобов’язаний якісно здійснити перевірку. Тому, апріорі, автоматично більша величина аудиторського ризику інвестиційної діяльності потребує збільшення аудиторських процедур для його зменшення.

Аудит фінансових вкладень відбувається за трьома напрямками:

- перевірка інвестицій на наявність, повноту та права;

- перевірка витрат на інвестиції щодо: наявності документів, відображенні в обліку, оцінці, вартості, відповідності обліковій політиці;

- перевірка представлення та розкриття сутності, причини та документальної форми.

Тобто, відповідно до законодавства аудитор повинен перевірити документацію щодо інвестиційної діяльності, а саме: документи приймання-передачі цінних паперів; документи приймання-передачі внесків у спільну діяльність; свідоцтва на суми здійснених внесків в інші підприємства; виписки банку; платіжні документи; засновницькі договори; акти введення в експлуатацію; акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; дефектні акти; акти виконаних робіт по ремонту основних засобів; кошториси та угоди на капітальний ремонт, технічне обслуговування основних засобів підрядними організаціями тощо.

Окремим питанням під час аудиторської перевірки інвестиційного фонду розглядають операції з цінними паперами. Аудитор повинен розглянути формування балансової вартості цінних паперів відповідно до фактичних витрат на їх придбання; правильність відображення операцій в обліку на підставі правильно оформлених документів – актів, договорів [2, с. 37].

Для досягнення мети аудиту інвестиційної діяльності аудитор повинен відповісти на наступні запитання:

1) Наскільки повно і своєчасно оформлені всі необхідні документи по:

- оцінці, обліку і інвентаризації фінансових інвестицій;

- збереженню, вибуттю (погашенню) і реалізації цінних паперів;

- обліку результатів від фінансових інвестицій.

2) Чи дотримані вимоги податкового законодавства [3].

Під час перевірки оцінки фінансових інвестицій аудитору варто звернути увагу на те, що фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції. Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється через обмін на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів.

Аудитору при перевірці правильності визначення та відображення в обліку фінансових доходів від інвестиційної діяльності насамперед необхідно впевнитися у тому, що дивіденди, роялті та рента відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу за П(С)БО 15 «Дохід».

Аудит аналітичного обліку здійснюється за видами довгострокових фінансових інвестицій та об’єктами інвестування.

Аналіз аудиторської практики свідчить, що найбільш поширеними помилками, які виявляються в ході перевірки операцій з фінансовими інвестиціями, є наступні:

- відсутність документів, підтверджуючих фактичні фінансові інвестиції;

- оформлення документів з порушенням встановлених вимог;

- некоректна кореспонденція рахунків при відображенні фінансових інвестицій в обліку;

- невчасне відображення доходів по операціях з цінними паперами;

- неправильне обчислення фактичної собівартості цінних паперів;

- невиконання вимог законодавчих і нормативних документів;

- невідповідність даних синтетичного і аналітичного обліку фінансових інвестицій [3]

Ділянки, де найбільше порушень щодо обліку фінансових інвестицій наводяться в таблиця.

Таблиця 2

Притаманні порушення при обліку інвестиційної діяльності

 

Питання, що досліджуються

Можливі порушення

1.

Визнання фінансових інвестицій активом

Неправомірне визнання активом тих фінансових інвестицій, які неможливо достовірно оцінити, або тих, від використання яких немає можливості одержання економічних вигод

2.

Оцінка фінансових інвестицій при придбанні

Заниження собівартості фінансових інвестицій шляхом не включення до неї витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням

Неправомірне відображення справедливої вартості фінансових інвестицій, що здійснюються шляхом обміну на ЦП власної емісії

Неправомірне відображення справедливої вартості фінансових інвестицій, що здійснюються шляхом обміну на інші активи

3.

Визнання доходів за дивідендами, %, Роялті і ренти, що підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями

Відображення таких доходів у складі інших, ніж фінансові доходи

4.

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

Відображення фін. інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення, на дату балансу за вартістю, іншою, ніж амортизована собівартість

Відображення фінансових інвестицій, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, на дату балансу за методом участі в капіталі або за амортизованою собівартістю

Відображення суми змін балансової вартості фінансових інвестицій, справедливу вартість, і яких достовірно визначити неможливо, і фінансових інвестицій, що утримуються до їх погашення, у складі доходів від участі в капіталі, а не в складі інших фінансових доходів

Помилки в обчисленні сум амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фін. інвестицій

5.

Відображення фінансових інвестицій в балансі

Неправомірне віднесення до довгострокових інвестицій, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, і які розміщені на період менше одного року

Неправомірне віднесення до поточних фінансових інвестицій активів, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, або інвестицій, і які здійснені на період більше одного року

 

*Таблиця розроблена за даними джерела [4, с. 158]

Законодавчо затверджені вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів). В цих вимогах зазначається, що аудиторський висновок при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів». Також прописані основні вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування [5].

Методика аудиту інвестиційної діяльності визначається, передусім, належним інформаційним забезпеченням аудитора про діяльність підприємства. Зростання обсягів інформації потребує від аудитора певної її систематизації і класифікації, оскільки без такого підходу важко зібрати необхідні та достатні аудиторські докази, правильно оцінити господарські факти, явища, процеси виробництва чи інвестиційної діяльності.

Характерним для проведення аудиту інвестиційних компаній є те, що в процесі перевірки аудитор використовує інформацію зовнішніх джерел, а саме: банків, страхових компаній, інвестиційних фондів, кредитних спілок, торговельних партнерів юридичних фірм тощо.

Такий великий обсяг інформації потребує систематизації. Можемо запропонувати класифікувати отриману інформацію за наступними ознаками: зміст інформації (нормативно-правова, управлінська, облікова, фактична), джерело отримання (внутрішня та зовнішня), доступність (конфіденційна та інформація публічного доступу) та інші критерії.

Висновки: отже, методика проведення аудиту інвестиційних компаній має визначатися з урахуванням різноманітності завдань, які виконуються аудиторами, що висуває певні вимоги до порядку і форм подання результатів аудиту, збору необхідних аудиторських доказів. Правильно підібрана методика дозволить повністю оцінити та дослідити отриману інформацію про інвестиційну діяльність. Аудит інвестиційної діяльності проводиться в розрізі таких питань: склад, структура та доцільність інвестицій та, відповідно, фінансових вкладень, а також джерела фінансування інвестицій та правильного їхнього відображення в обліку. Надана керівництву інформація допоможе у прийнятті ефективних управлінських рішень.

 

Література:

1.Гапченко А. С. Методичні аспекти аналізу та аудиту інвестиційної діяльності / А. С. Гапченко // Фінанси, облік і аудит. – 2011 – №18 – С.250-251.

2.Овчаренко В. Г. Особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінустанов / В. Г. Овчаренко // Аудитор України. – 2014. – № 7-8. – С. 29-38.

3. Лесько Ю. О. Аудит фінансових інвестицій / Ю. О. Лесько, Д. Л. Заверуха // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=40711

4. Пантелеєв В. П. Аудит: навч. посіб. / В. П. Пантелеєв. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 400 с.

5. Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами [Електронний ресурс] : рішення [видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013 №991]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13.

 

References:

1. Hapchenko A. S. Metodychni aspekty analizu ta audytu investytsiinoi diialnosti / A. S. Hapchenko // Finansy, oblik i audyt. – 2011 – №18 – S.250-251.

2. Ovcharenko V. H. Osoblyvosti audytu finansovoi zvitnosti nebankivskykh finustanov / V. H. Ovcharenko // Audytor Ukrainy. – 2014. – № 7-8. – S. 29-38.

3. Lesko Iu. O. Audyt finansovykh investytsii / Iu. O. Lesko, D. L. Zaverukha // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=40711

4. Panteleiev V. P. Audyt: navch. posib. / V. P. Panteleiev. – K.: «Vydavnychyi dim «Profesional», 2008. – 400 s.

5. Vymohy do audytorskoho vysnovku, shcho podaietsia do Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku pry rozkrytti informatsii pro rezultaty diialnosti instytutiv spilnoho investuvannia (paiovykh ta korporatyvnykh investytsiinykh fondiv) ta kompanii z upravlinnia aktyvamy [Elektronnyi resurs] : rishennia [vydano Natsionalnoiu komisiieiu z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku 11.06.2013 №991]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1119-13.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.