Мамченко Т. С., Циганенко С. В. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ ФРАНЦІЇ

УДК: 911.3:33

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ ФРАНЦІЇ

Мамченко Т. С., Циганенко С. В.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна, Київ

 

У статті аналізується демографічна ситуація у Франції. Наведено також статистичні дані, що характеризують демографічні ресурси країни. Також вказано, що тлі інших європейських країн демографічний ріст у Франції за останні 25 років є винятковими за своєю стабільністю і розмахом. В даний час Франція забезпечує дві третини природного приросту населення ЄС, хоча її населення складає всього 13 % сукупного населення країн - членів ЄС.

Ключові слова: економіка Франції, природний і міграційний приріст населення, вікова структура населення.

 

Мамченко Т. С., Цыганенко С. В. Основные тенденции развития экономики Бразилии / Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Украина, Киев

В статье анализируется демографическая ситуация во Франции. Приведены также статистические данные, характеризующие демографические ресурсы страны. Также указано, что на фоне других европейских стран демографический рост во Франции за последние 25 лет является исключительным по своей стабильности и размаху. В настоящее время Франция обеспечивает две трети естественного прироста населения ЕС, хотя ее население составляет всего 13 % совокупного населения стран - членов ЕС.

Ключевые слова: экономика Франции, естественный и миграционный прирост населения, возрастная структура населения.

 

Mamchenko T., Tsyhanenko S. Main trends in Brazil economy / National Pedagogical University of M. Dragomanov, Ukraine, Kyiv

The article analyses the demographic situation in France. The article also presents statistical data, that characterize demographic resources. Also pointed out that in comparison with other European countries, demographic growth in France in the last 25 years is exceptional by its scale and stability. At present, France provides two-thirds of the natural population growth of the EU, even though its population is only 13% of the total population of the countries - EU members.

Key words: French economy, crude rate of natural change, crude rate of net migration plus adjustment, population by age group.

 

Вступ. Демографічна проблема є однією з найгостріших проблем сучасного Європейського союзу. Вона полягає в перспективному зниженні загальної чисельності населення регіону (за рахунок зниження рівня народжуваності, яке частково компенсується збільшенням тривалості життя) і старінні населення.

Тривалість життя зростає у зв'язку з прогресом в галузі охорони здоров'я та підвищенням якості життя європейців. Невисокі показники народжуваності пов'язані з цілим рядом факторів, зокрема труднощами професійної інтеграції; високою вартістю житла; збільшенням середнього віку батьків при народженні першої дитини (у Франції він досяг 30 років); зростанням можливостей навчання, професійної реалізації, вибору моделі сім'ї. Крім того, відтворення населення відчуває великий вплив вікової структури, зокрема, зростання питомої ваги осіб похилого віків.

Виклад основного матеріалу статті. Демографічна ситуація у Франції більш сприятлива, ніж в ЄС в цілому. Чисельність населення країни станом на 1 січня 2015 досягла 66,3 млн. осіб (включаючи 2,1 млн. осіб в заморських департаментах) або приблизно 13% населення ЕС.

Після Другої світової війни населення Франції стабільно зростає, проте темпи його приросту сповільнилися (вони склали 0,95% в середньому за рік у 1945 – 1975 рр.; 0,46% в 1975 – 2000 рр.; 0,7% в 2000 – 2005 рр.; 0,55% в 2006 – 2010 рр.; 0,46% в 2011 – 2013 рр. і 0,4% в 2014 р.) [1,c. 28].

Населення Франції збільшується переважного за рахунок природного приросту, тоді як внесок зовнішніх міграцій складає всього 22% проти 60% в середньому у ЄС. Така порівняно сприятлива ситуація пояснюється насамперед тим, що під Франції протягом тривалого періоду часу відзначаються відносно високі показники народжуваності, при цьому народжуваність у Франції перевищує середній показник по ЄС (див. табл. 1) [2, c. 18]. Разом з тим, з середини 2000-х рр. рівень народжуваності знижується в зв'язку зі збільшенням середнього віку вступу в перший шлюб (зараз він становить 30,5 р. для жінок і 32,3 р. для чоловіків) і скороченням чисельності жінок фертильного віку.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Mamchenko_Ciganenko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.