кандидат економічних наук, Мідляр А. К., Мамай С. М. ЗАСТОСУВАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ІНЖИНІРИНГУ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ

УДК: 338.467.5

 

ЗАСТОСУВАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ІНЖИНІРИНГУ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ

кандидат економічних наук, Мідляр А. К., Мамай С. М.

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Вінниця

 

Розглянуто види інжинірингу та їх специфіку в будівельній сфері. Проаналізовано інженерне забезпечення діяльності забудовника-підрядчика при наданні інжинірингових послуг. Запропоновано механізм здійснення консультаційного інжинірингу в будівельній сфері, що включає в себе ланцюг «Послуги-Функції», який складається з переліку інжинірингових послуг, які може надавати підприємство, відповідних нових бізнес-процесів та групи функцій, що утворюють такі бізнес-процеси.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, інжиніринг, консалтинг, консультаційний інжиніринг, будівельна сфера.

 

кандидат экономических наук, Мидляр А. К., Мамай С. М. / Применение консультационного инжиниринга в строительной сфере / Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, Винница

Рассмотрены виды инжиниринга и их специфику в сфере строительства. Проанализированы инженерное обеспечение деятельности застройщика-подрядчика при предоставлении инжиниринговых услуг. Предложен механизм осуществления консультационного инжиниринга в сфере строительства, который включает в себя цепь «Услуги-функции», состоящий из перечня инжиниринговых услуг, которые может оказывать предприятие, соответствующих новых бизнес-процессов и группы функций, образующих такие бизнес-процессы.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, инжиниринг, консалтинг, консультационный инжиниринг, сфера строительства.

 

PhD, Midliar A. K., Mamay S. M. / Application of consulting engineering in the construction industry / Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Vinnytsia

Considered types of engineering and their specificity in the construction industry. The analysis engineering support of the developer-contractor in the provision of engineering services. A mechanism of consulting engineering in the construction industry, which includes a chain of "service function" that consists of a range of engineering services that can provide the undertaking, the new business processes and functions of forming such business processes.

Key words: foreign trade, engineering, consulting, engineering consulting, construction sphere.

 

Вступ. Суспільство, розвиваючись, породжує нові складні і масштабні види послуг, які відповідають вимогам сучасної промисловості. Сьогодні для того, щоб побудувати і запустити в експлуатацію нове підприємство або переобладнати старе, крім грамотної організації робочого процесу необхідно враховувати цілий ряд технічних відкриттів і наукових досягнень. Крім того, плануючи діяльність майбутньої компанії, потрібно спочатку представляти фінансові, управлінські, маркетингові, кадрові та інші принципи, на яких будуватиметься її функціонування. Саме потреба в комплексному підході при підготовці та просуванні інженерно-будівельних проектів послужила поштовхом до зародження нового напрямку в сфері консультаційних послуг – інжинірингу. А тому обрана тема є актуальною на часі.

Метою статті є розробка механізму можливостей застосування консультаційного інжинірингу в будівельній сфері.

Теоретико-методологічними розробками та практичними рекомендаціями з вирішення питань щодо розвитку інжинірингової діяльності займалися вчені дослідники М. Абрютіна, Н. Городиська, О. Довжик, І. Журавкова, В. Кондратьєв, К. Літвінов, Л. Осика, Ю. Русінко, С. Шмідт та ін. Але обрана тема потребує доопрацювання, оскільки відсутнє в достатній мірі висвітлення використання можливостей консультування в будівельній сфері при наданні інжинірингових послуг.

Встановлено, що існує чотири види інжинірингу: консультаційний, технологічний, будівельний (або загальний) та комплексний. При порівнянні міжнародної та української практики здійснення інжинірингової діяльності є суттєві відмінності в організаційних формах і системі взаємовідносин інжинірингових фірм з учасниками інвестиційно-будівельного процесу [1, с.15].

Українська практика найбільш близька до одного з методів, що застосовується за кордоном, згідно з яким інвестиційний замовник наймає інжинірингову фірму в якості проектувальника (генерального проектувальника), технічного замовника (контроль і прийом робіт, виконаних підрядником), а також з метою здійснення авторського нагляду.

У міжнародній практиці інжинірингова компанія, що виконує зазначені функції, називається «інженер». Інжиніринг «під ключ» – системна інтеграція послуг від структурування проекту та організації фінансування до створення та експлуатації об'єкта. Інжиніринговий підряд – надання оплачуваних замовником інжинірингових послуг. Інжиніринг «під готову продукцію» – організація інвестування та створення об'єкту під фінансове забезпечення і майбутній грошовий потік, генерований проектованим об'єктом [2, с.12].

При реалізації проектів на умовах «під ключ» інжинірингова компанія, як правило, діє в рамках консорціуму і створює тимчасове спільне підприємство – SPV (single purpose venture) для управління проектом з іншими виконавцями проекту (кредиторами, підрядниками, постачальниками). Існує практика, коли інжинірингова компанія в рамках такого консорціуму не здійснює загальне керівництво проектом, а виконує традиційний обмежений обсяг робіт за моделлю консультаційного або будівельного інжинірингу. В останні роки набуває поширення метод реалізації проектів на умовах «під готову продукцію», «під реалізацію готової продукції», а також на умовах «будівництво - реалізація - передача» – BOT (build - own - transfer).

Консультаційний інжиніринг (consulting engineering) пов'язаний головним чином з інтелектуальними послугами з метою проектування об'єктів, розробки планів будівництва і контролю за проведенням робіт.

Інжиніринг підрядної будівельної організації включає дві сфери:

1. Інжиніринг в рамках виконання монтажних робіт.

2. Інжиніринг як компонента робіт ЕРС-підрядника. Його можна назвати технологічним інжинірингом.

Будівельний інжиніринг є невід'ємною складовою виконання будівельно-монтажних робіт і включає управління питаннями якості, охорони праці, екології, вибір технологій, будівельної техніки, форм організації робіт [3, с.70].

Інжинірингова компонента робіт ЕРС-підрядника – це група функцій (технологічний інжиніринг), які пов'язані з виконанням робіт з розробки та узгодження (із замовником і постачальниками) технологічних рішень, включаючи вибір устаткування, з розробки та узгодження проектної документації в необхідному обсязі (рис.1).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Mdlyar_Mamay.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.