Вавіліна С. Г. ЖАНРИ АНГЛОМОВНИХ ПІАР-ТЕКСТІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТІВ

УДК: 070:811.111’42:378.9

 

ЖАНРИ АНГЛОМОВНИХ ПІАР-ТЕКСТІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТІВ

Вавіліна С. Г.

Запорізький національний університет, Україна, Запоріжжя

 

В статті розглянуто нові та малодосліджені жанри англомовних піар-текстів, які пропонується включити до змісту навчання майбутніх журналістів іншомовного професійно орієнтованого читання на основі принципу жанрової достатності та репрезентивності. Зокрема, проаналізовано структурно-композиційні та стилістичні ознаки звіту про корпоративну соціальну відповідальність, вебсайту, мікроблогу та блогу.

Ключові слова: піар-текст, професійно орієнтоване читання, майбутні журналісти, звіт про корпоративну соціальну відповідальність, вебсайт, мікроблог, блог.

 

Вавилина С. Г. Жанры англоязычных PR-текстов в системе профессиональной подготовки журналистов/ Запорожский национальный университет, Украина, Запорожье

В статье рассмотрены новые и малоисследованные жанры англоязычных PR-текстов, которые предлагается включить в содержание обучения будущих журналистов профессионально ориентированному чтению на основе принципа жанровой достаточности и репрезантивности. В частности, проанализированы структурно-композиционные и стилистические особенности отчета о корпоративной социальной ответственности, сайта, микроблога и блога.

Ключевые слова: PR-текст, профессионально ориентированное чтение, будущие журналисты, отчет о корпоративной социальной ответственности, сайт, микроблог, блог.

 

Vavilina S. G. Genres of English PR-texts in the professional training of journalists/ Zaporizhzhya National University, Ukraine, Zaporizhzhya

The article looks at the new and scantily explored genres of English PR-texts which are proposed to be included into the content of teaching future journalists reading for specific purposes in accordance with the principle of genre diversity and representation. Particularly, it analyses compositional structure and stylistic features of corporate social responsibility reports, websites, microblogs and blogs.

Key words: PR-text, reading for specific purposes, future journalists, corporate social responsibility report, website, microblog, blog.

 

Вступ

Зумовлені глобалізацією процеси інтеграції охоплюють сьогодні всі сфери життя суспільства. Головною ознакою сучасної журналістики є конвергентність, яка проявляється в об’єданні засобів масової комунікації і викликаному таким злиттям взаємопроникненні журналітських жанрових форм із жанрами реклами та піару. За таких умов на журналістському ринку праці зростає попит на фахівців, здатних використовувати тексти суміжної з журналістикою сфери зв’язків із громадськіcтю у своїй професійній діяльності. Добір англомовних піар-текстів до змісту навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання згідно з визначеним науковцями принципом жанрової достатності та репрезентативності (Н.З. Магазова, О.С. Малюга, О.Ю. Паніна, Т.С. Сєрова) передбачає ознайомлення з найпоширенішіми в сучасних друкованих та електронних ЗМІ жанровми формами, які суб’єкти публічної сфери використовують для здійснення внутрішньої та зовнішньої комунікації. Включення типів ПТ до жанрової системи журналістики сприяє формуванню в майбутніх журналістів професійно-значущих умінь, найважливішими з яких є здатність встановлювати стилістичні та композиційні відмінності піар- та журналістських текстів; визначати жанроутворювальні ознаки піар-текстів та аналізувати їхній зміст, виявляючи наміри автору та засоби здійснення впливу на цільову аудиторію.

Метою статті є охарактеризувати структурно-композиційні та стилістичні ознаки популярних у сучасних публічних комунікаціях піар-текстів.

Недостатньо описаним у спеціальній і науковій літературі, але досить поширеним сьогодні у сфері піару є звіт про корпоративну соціальну відповідальність (corporate responsibility report). Поява цього комбінованого аналітичного жанру, який також називають „звітом про сталий розвиток” (sustainability report), зумовлена перспективною ідеологічною концепцією сталого розвитку, до парадигми якої належать вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та боротьби з расовою, національною та іншими видами дискримінації. Якщо сучасна організація бажає покращити роботу, привабити інвесторів, залучити акціонерів або партнерів та мати позитивний вплив на суспільство, вона має переконливо довести, що постійно розвиває та вдосконалює всі сфери своєї діяльності. Структура звіту підпорядкована всебічному висвітленню результатів і досягнень соціальної політики суб’єкта публічної сфери та зазвичай містить:

1) байлайнер керівника з коротким звітом про досягнення компанії в різноманітних сферах суспільного життя;

2) теоретичну частину, що пояснює ти чи інші питання корпоративної відповідальності;

3) звіти про здійснені заходи в різних сферах соціальної політики, серед яких: охорона навколишнього середовища; забезпечення рівних людських прав; реалізація справедливої соціальної політики всередині організації; доброчинна діяльність; спонсорство тощо, оформлені в окремі підрозділи.

Звіт із корпоративної соціальної відповідальності зазвичай налічує від 20 до 50 сторінок. Він може бути як частиною річного звіту, так і окремою брошурою.

Залучення Інтернету до проведення піар-кампаній, оперативного обміну інформацією та підтримання прозорих стосунків із публікою є характерною рисою сучасних зв'язків із громадськістю та призводить до появи нових жанрових утворень піар-текстів. Масові комунікації сьогодні зазнають величезних змін, зумовлених перерозподілом влади та доступу до інформації. Як визначають Р.Тенч і Л.Йоманз (R.Tench, L.Yeomanz) настав час сповістити про „смерть” такого поняття, як „взаємодія з пресою”, оскільки власне преси більше не існує, а є медіа, й такі медіа, як Інтернет, надають вільний доступ до інформаційних джерел. [1]. Саме нові медіа, особливо блоги, можуть значно погіршити репутацію організації негативними коментарями, або ж, навпаки, сприяти прирощенню пабліцитного капіталу за умови позитивного змісту.

ПТ в Інтернеті набуває нової якості, перетворюючись на гіпертекст, із притаманними цій формі інтертекстуальністю, нелінійністю та інтенціональністю. Основною формою піар-діяльностІ в Інтернеті є вебсайт організації. С.В.Володіна проводить аналогію між корпоративним сайтом і таким жанром, як презентаційний буклет, завданням яких є надання інформації про компанію, її історію, фінансовий стан, новини та головні події лише з тією різницею, що вебсайт використовує гіпертекст і уможливлює пряме спілкування [2, с. 91]. Таке порівняння здається цілком обґрунтованим, бо як і буклет (проспект) організації, який містить декілька ПТ, вебсайт складається з декількох блоків, репрезентованих відповідними жанрами піару, а саме: історія організації (бекграундер); структура, керівництво компанії та звернення керівної особи до відвідувачів сайту (байлайнер); продукція, товари, послуги, соціальна діяльність (бекграундер, факт-лист, іміджева стаття); звітність і фінансові показники (річний звіт та звіт з корпоративної соціальної відповідальності); новини (ньюз-релізи), офіційні прес-релізи, публікації ЗМІ (прес-ревю); питання, що часто виникають і відповіді на них (лист запитань і відповідей); зворотній зв'язок.

Останній інформаційний блок є характерним лише для структури вебсайтів і саме він реалізує характерну цьому жанрові комунікаційну інтерактивність. Такі ресурси, як конференції для відвідувачів, питання до представників компанії, чати, форуми, рейтинги та опитування сприяють створенню неформальної атмосфери спілкування, позитивного дискурсу, а також дозволяють вивчити реакцію цільової аудиторії та її сподівання. До цього ж блоку належать і мікроблоги та блоги, які заслуговують на окрему увагу. Р.Л.Діленшнайдер (R.L.Dilenschneider) вважає, що „поклавши інструменти впливу та влади в руки простих жінок і чоловіків, ці засоби змінили все в паблік рілейшнз, суспільних відносинах, маркетингових комунікаціях…” [3, с. 41].

Мікроблог, або твіт (tweet), названий так за сервісом Twitter, є коротким текстом (не більше 140 знаків), який може бути надісланий одночасно та без будь-яких точних адрес (на відміну від email) на мобільні телефони та комп’ютери великої кількості реципієнтів, „читачів” (followers). Надзвичайна популярність Твіттеру, оперативність і легкість передачі повідомлень до цільової аудиторії, можливість залучати людей та організації до лав „прихильників”, тобто читачів, роблять мікроблоги ефективним засобом піар-комунікацій. Про це свідчить той факт, що більшість провідних світових компаній мають свої Твіттер – аккаунти (наприклад, @bbcpress, @CNN, @apple, @NikeStoreEurope, @Microsoft).

Блог (corporate blog, weblog), у порівнянні з Твіттером, не обмежений певною кількістю знаків і може існувати на будь-яких платформах. Такий текст, як і запис у журналі чи щоденнику, стосуєтья будь-якої проблеми, але, коли мова йде про корпоративний блог, то зрозуміло, що в центрі уваги перебувають інтереси організації. Корпоративні блоги бувають внутрішніми та зовнішніми. Перші є одним із засобів внутрішньої комунікації та поширюються через Інтранет, останні ж створюються для клієнтів даної організації або для інших компаній. Кількість передплатників, коментарів, лінків до постів блогу та кількість разів, коли блог було згадано в інших соціальних мережах свідчать про його популярність. Широке поширення блогів спричинено їх дешевиною, простотою створення та легкістю здійснення комунікації, „персоналізацією” компанії, послуги чи бренду, інтерактивністю. Блоги „приваблюють” лінки, генеруючи посилання пошукових систем, які підігрівають інтерес аудиторії. Тому невипадково, що сайти багатьох компаній мають блоги, деякі з яких навіть містять довгі списки тематичних блогів (як сайт корпорації CNN: www.edition.cnn.com/exchange/blogs/index.html)

Взагалі, блоги вважають сьогодні новим жанром інтернет-журналістики. Здійснений К.О.Пилипенко порівняльний аналіз класичної журналістської статті періодичного видання та блог-статті засвідчив, що спільними для них є основні характеристики цього жанру, визначені О.O.Тертичним, а саме: тип статті, її завдання, ознаки та етапи створення [4]. Проте було виявлено суттєві відмінності блог-статті: невеликий обсяг, зумовлений стислим характером викладення матеріалу; активне використання мультимедійних засобів (відео, зображення, анімація); стиль оповіді, наближений до розмовного; відкритий кінець, зазвичай без узагальнень і рекомендацій, що надає можливість активного обговорення читачами предмета цієї статті; гіпертекстуальність (наявність лінків і посилань). Ще однією значною рисою жанру блогу є більший ступінь індивідуалізації, активне авторське „я”, що підкреслює належність до блогосфери (яку ще називають „індивідуальною” журналістикою) [5, с. 94].

Висновки.

Таким чином, здійснене дослідження дозволило обгрунтувати добір англомовних піар-текстів до змісту навчання майбутніх журналістів іншомовного професійно орієнтованого читання згідно з принципом жанрової достатності та репрезантивності. Було охарактеризовано основні структурно-композиційні та стилітичні ознаки недостатньо досліджених, але поширених у сучасних публічних комунікаціях жанрів піар-текстів.

 

Література:

1. Tench R. Exploring Public Relations / R. Tench, L. Yeomanz. – Harlow : Pearson Education, 2006. – 641 p.

2. Володина С. В. Тексты в коммуникационной системе Паблик Рилейшнз: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Володина Светлана Владимировна. – М., 2007. – 158 с.

3. Dilenschneider R. L. The AMA handbook of public relations / Robert L. Dilenschneider. – N.Y. : AMACOM, 2010. – 256 p.

4. Тертычный А. А. Жанры периодической печати / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 320 с.

5. Пилипенко К. О. Блог-стаття як новий жанр інтернет-журналістики / К. О. Пилипенко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації, 2011. – № 4. – Запоріжжя : КПУ. – С. 92–94.

 

References:

1. Tench R. Exploring Public Relations / R. Tench, L. Yeomanz. – Harlow : Pearson Education, 2006. – 641 p.

2. Volodina S. V. Teksty v kommunikacionnoj sisteme Pablik Rilejshnz: dis. … kand. filol. nauk: 10.01.10 / Volodina Svetlana Vladimirovna. – M., 2007. – 158 s.

3. Dilenschneider R. L. The AMA handbook of public relations / Robert L. Dilenschneider. – N.Y. : AMACOM, 2010. – 256 p.

4. Tertychnyj A. A. Zhanry periodicheskoj pechati / A. A. Tertychnyj. – M.: Aspekt Press, 2011. – 320 s.

5. Pilipenko K. O. Blog-stattya yak noviy zhanr іnternet-zhurnalіstiki / K. O. Pilipenko // Derzhava ta regіoni. Serіya : Sotsіalnі komunіkatsії, 2011. – № 4. – Zaporіzhzhya : KPU. – S. 92–94.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.