д.мед.н., Білай І. М., д.мед.н. Дарій В.І., к.мед.н., Красько М. П., к.фарм.н., Демченко В. О., к.фарм.н. Остапенко А. О. ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ДЛЯ ПРОВІЗОРІВ-КУРСАНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦІЯ»

УДК:378.147:[615/15:616–056]:615.15

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ДЛЯ ПРОВІЗОРІВ-КУРСАНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦІЯ»

д.мед.н., Білай І. М., д.мед.н. Дарій В.І., к.мед.н., Красько М. П., к.фарм.н., Демченко В. О., к.фарм.н. Остапенко А. О.

Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя

 

Забезпечення фармацевтичної опіки в аптеці важлива складова належної фармацевтичної практики. В роботі наведені сучасні положення щодо фармацевтичної опіки та самолікування, що висуваються перед провізорами відповідно до вимог ВООЗ. Представленні основні правила поведінки провізора в аптеці при спілкуванні з пацієнтом. Показано значення професійних навичок провізора для надання належної фармацевтичної опіки в аптеці.

Ключові слова: викладання клінічної фармації,фармацевтична опіка, післядипломна освіта.

 

Белай И. М., Дарий В. И., Красько Н. П., Демченко В. О., Остапенко А. А. Фармацевтическая опека для провизоров курсантов по специальности «Общая фармация» / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г.. Запорожье

Обеспечение фармацевтической опеки в аптеке важная составляющая надлежащей фармацевтической практики. В работе приведены современные положения относительно фармацевтической опеки и самолечения, выдвигаемых перед провизорами в соответствии с требованиями ВОЗ. Представленные основные правила поведения провизора в аптеке при общении с пациентом. Показано значение профессиональных навыков провизора для предоставления надлежащей фармацевтической опеки в аптеке.

Ключевые слова: преподавание клинической фармации, фармацевтическая опека, последипломное образование.

 

Bilay I. M., Dariy V. I., Krasko M. P., Demchenko V. O., Ostapenko A. O. Pharmaceutical care for pharmacists, cadets Specialty "Pharmacy" / Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhia.

Provide pharmaceutical care in pharmacy is an important part of good pharmaceutical practice. The paper describes the current provisions for pharmaceutical care and self-treatment put forward before pharmacists as required by the WHO. Presentation of the main rules of conduct pharmacist at the pharmacy when communicating with the patient. The importance of skills pharmacist to provide the proper pharmaceutical care in pharmacy.

 

У сучасній системі охорони здоров'я провізор стає незамінним ланкою в реалізації засад концепції відповідального самолікування. Спираючись на рівень освіти, досвід і спеціальні знання, він зобов'язаний не тільки знати, але й активно пропагувати принципи фармацевтичної опіки як засобу для проведення раціональної фармакотерапії, що, загалом, сприятиме підвищенню рівня здоров'я українців.

У світлі вимог Належної аптечної практики (Good Pharmaceutical Practice, GPP) термін «фармацевтична опіка» утвердився як назва ідеології практики, визначальною хворого і суспільство як первинних користувачів діяльності фармацевта.

Головне завдання професійної діяльності фармацевтичних працівників - це збереження здоров'я людини. Кваліфікована фармацевтична допомога включає своєчасне і якісне забезпечення населення і лікарсько-профілактичних закладів лікарськими засобами, предметами санітарії та гігієни, догляду за хворими та іншими товарами аптечного асортименту; а також надання науково-консультативних послуг з усіх питань, пов'язаних з вживанням лікарських засобів.

Раціональне використання лікарських засобів є однією з головних завдань клінічної фармації, викладання якої провізорам-курсантам за спеціальності «Загальна фармація», потребує засвоєнню цілого ряду законодавчих, організаційних, методологічних та інших питань. Вирішення цієї проблеми буде сприяти збереженню здоров'я нації, збільшенню тривалості життя населення та поліпшенню якості життя хворих.

Необхідними умовами для проведення якісної фармацевтичної опіки є знання провізорами основ внутрішніх захворювань, основ раціональної фармакотерапії і правил проведення консультацій для хворих; забезпечення провізорів інформацією про основні лікарські препарати і схеми лікування найбільш поширених захворювань; контроль інформації, яка надходить до провізора від виробника ліків через його представників і рекламу.

Роль фармацевтичної опіки істотно зростає в умовах розвитку системи самолікування, коли провізор в аптеці стає основним консультантом пацієнта. Він може надати пацієнтові рекомендації про лікарський препарат для лікування і профілактики захворювань.

Провізори повинні виховувати в собі культуру спілкування, дотримуватися принципів професійної етики і деонтології, згідно з якими фахівець повинен допомагати кожному незалежно від національності, політичних і релігійних поглядів, матеріального становища, віку, статі та соціального статусу пацієнта. Спілкування з хворими вимагає особливого терпіння, ввічливості, співчуття. У зв'язку з цим набувають особливого значення такі якості як комунікабельність і емоційна стійкість.

Фармацевтичний працівник повинен диференціювати хворих і відповідно вибирати метод спілкування з ними. При цьому рекомендується використовувати такі методи психотерапевтичного впливу на хворого. Загальна психотерапія: інформування, роз'яснення яких-небудь питань, заспокоєння хворого, емоційна підтримка і т.д. Спеціальна психотерапія: переконання і навіювання. Соціальна терапія хворого: співпереживання, спільна радість у ході поліпшення здоров'я, радість одужання, активна медикаментозна допомога. Правильний психологічний підхід до паціента – це свого роду вже психотерапія.

Основним обов'язком фармацевта є турбота про благо кожного пацієнта. Зобов'язаннями, які випливають з цього принципу, згідно етичного кодексу: бути об'єктивним; ставити здоров'я і благополуччя людини вище особистих або комерційних інтересів (включаючи фінансові); сприяти праву людини на безпечне та ефективне лікування.

З метою розвитку системи самолікування і підвищення його ефективності важливо, щоб для кожного симптому або нездужання, яке можна вилікувати самостійно, у провізора в аптеці був чіткий алгоритм дій. Основна мета такого алгоритму - допомогти провізору визначити ступінь тяжкості симптому, можливість його самостійного лікування, а також вибрати оптимальний лікарський препарат і умови його раціонального застосування для кожного конкретного пацієнта.

З розвитку стратегії ВООЗ до трьох існуючих правил додалися нові - належна практика оптової реалізації лікарських засобів (Good Distribution Practice, GDP) та належна аптечна практика (Good Pharmaceutical Practice, GPP). Якщо перші три правила кодексу професійної діяльності поширюються на доклінічні дослідження, процес виробництва і клінічні випробування ліків, то правила GDP стосуються їх оптового розподілу, a GPP стосуються розподілу лікарських засобів, в першу чергу, через аптечну мережу. У світлі положень належної аптечної практики (НАП) основною метою професійної діяльності провізора стає не стільки підвищення якості лікарських препаратів на ринку, а в першу чергу підвищення ефективності та безпеки лікарської терапії конкретного хворого.

Подальший розвиток фундаментальні положення фармацевтичної опіки знайшли в «Спеціальному проекті ВООЗ з фармації в Нових незалежних державах (ННД) спільно з Центром ВООЗ з лікарської політики і розвитку фармацевтичної практики» (Копенгаген, 2001 г.), в рішеннях 62-го Конгресу Міжнародної федерації фармацевтів (Ніцца, вересень 2002 г.). З урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку експертами ВООЗ розроблено та запропоновано до впровадження спеціальне «Керівництво з розробки та впровадження стандартів належної аптечної практики в Нових Незалежних Державах».

Зміни в професійній діяльності провізора тісно пов'язані з розвитком концепції самолікування. Саме діяльність, пов'язана з самолікуванням, згідно з документами ВООЗ, є основним елементом НАП.

Самолікування - це використання споживачем лікарських препаратів, що знаходяться у вільному продажу, для профілактики та лікування порушень самопочуття і симптомів, розпізнаних їм самим. На практиці поняття самолікування включає також лікування членів сім'ї і знайомих, особливо коли справа стосується лікування дітей.

Таке визначення самолікування дано в документах ВООЗ. Ключовою характеристикою самолікування є відповідальність хворого за своє здоров'я, тому в 1994 р Європейська асоціація виробників безрецептурних препаратів (АЕБОР) термін «самолікування» перетворила у «відповідальне самолікування».

Поняття «самодопомога» має на увазі ті випадки, коли необхідно полегшити свій стан при тих чи інших захворюваннях, у момент загострення хронічного захворювання до відвідування лікаря, надати до прибуття лікаря першу медичну допомогу.

Самопоміч і самопрофілактика – невід'ємні складові концепції відповідального самолікування. Вони включають в себе також здоровий спосіб життя, відмова від куріння, помірне споживання алкоголю, правильне використання ліків.

У свою чергу самолікування - частина сучасної системи охорони здоров'я, спрямована на виховання в громадянах почуття відповідальності за своє здоров'я, їх просвіта в цій сфері та надання медичних і фармацевтичних послуг, що дозволяють їм (громадянам) реалізувати право на самостійну охорону свого здоров'я. Відповідальна самолікування є об'єктивно існуючим первинною ланкою сучасної системи охорони здоров'я і не вимагає створення якої-небудь спеціальної організації.

Основою для належної фармацевтичної опіки є професійні знання і досвід провізора, норми медичної етики і деонтології, доброзичливе ставлення провізора до хворого і відповідальне – до своїх обов'язків.

 

Література:

1. Белоусов Ю. Б., Гуревич К. Г. Клиническая фармакокинетика. Практическое дозирование лекарств / Ю. Б. Белоусов, К. Г. Гуревич // Спец. вы¬пуск серии "Рациональная фармакотерапия". - М; Лите¬ра, 2005. - 288 с.

2. Клінічна фармакологія: Підручник / О. М. Біловол, О. Ф. Возіанов, I. K. Латогуз та ін. - К.: Здоров'я, 2005. - Т. 1. - 608 с; Т. 2. -684 с.

3. Зупанец И. А. Фармацевтическая опека: атлас / И. А. Зупанец, В. П. Черных, В. Ф. Маскаленко [и др.] // К.: «Фармацевт практик», 2004.- 192 с.

4. Зупанец И.А. Фармацевтическая опека: Курс лекций для провизоров и семейных врачей/ И. А. Зупанец, В. П. Черных, С. Б. Попов [и др.]// Х.: «Мегаполис», 2003.- 608 с.

5. Клінічна фармакологія: Навчально-методичний посібник: метод. вказівки студентам фармацевтичних факультетів та інтернам-клінічним провізорам для самостійної підготовки / М. Ю. Коломоєць, Є. П. Ткач, Є. І. Шоріков и др. - Чернівці : Буковинський державний медичний університет, 2007. - 467 с.

6. Клінічна фармакологія: підручник / кол. авторів; за ред. О. Я. Бабака, О. М. Біловола, І. С. Чекмана. – К. : Медицина, 2008.

7. Чекман І. С. Фармакокінетика і фармакодинаміка препаратів заліза / І. С. Чекман // Клініч. фармація. - 2005. - Т. 9, N 2. - С. 4-9

8. Ярош О. К. Фармакокінетика і біоеквівалентність - дві складові якості лікарських засобів / О. К. Ярош // Вісн. фармакології та фармації. - 2005. - N 5. - С. 22-23.

 

References:

1. Belousov Yu. B., Hurevych K. H. Klynycheskaia farmakokynetyka. Praktycheskoe dozyrovanye lekarstv / Yu. B. Belousov, K. H. Hurevych // Spets. vы¬pusk seryy "Ratsyonalnaia farmakoterapyia". - M; Lyte¬ra, 2005. - 288 s.

2. Klinichna farmakolohiia: Pidruchnyk / O.M. Bilovol, O.F. Vozianov, I. K. Latohuz ta in. - K.: Zdorovia, 2005. - T. 1. - 608 s; T. 2. -684 s.

3. Zupanets Y. A. Farmatsevtycheskaia opeka: atlas / Y. A. Zupanets, V. P. Chernykh, V. F. Maskalenko [y dr.] // K.: «Farmatsevt praktyk», 2004.- 192 s.

4. Zupanets Y. A. Farmatsevtycheskaia opeka: Kurs lektsyi dlia provyzorov y semeinykh vrachei/ Y. A. Zupanets, V. P. Chernykh, S. B. Popov [y dr.]// Kh.: «Mehapolys», 2003.- 608 s.

5. Klinichna farmakolohiia: Navchalno-metodychnyi posibnyk: metod. vkazivky studentam farmatsevtychnykh fakultetiv ta internam-klinichnym provizoram dlia samostiinoi pidhotovky / M. Yu. Kolomoiets, Ye. P. Tkach, Ye. I. Shorikov y dr. - Chernivtsi: Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet, 2007. - 467 s.

6. Klinichna farmakolohiia: pidruchnyk / kol. avtoriv; za red. O. Ya. Babaka, O. M. Bilovola, I. S. Chekmana. – K. : Medytsyna, 2008.

7. Chekman I. S. Farmakokinetyka i farmakodynamika preparativ zaliza / I.S. Chekman // Klinich. farmatsiia. - 2005. - T. 9, N 2. - S. 4-9

8. Yarosh O. K. Farmakokinetyka i bioekvivalentnist - dvi skladovi yakosti likarskykh zasobiv / O. K. Yarosh // Visn. farmakolohii ta farmatsii. - 2005. - N 5. - S. 22-23.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.