Прокопець О. В., кандидат філологічних наук, доцент Пацаранюк Ю. М. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

УДК: 81

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Прокопець О. В., кандидат філологічних наук, доцент Пацаранюк Ю. М.

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету, Україна, Чернівці.

 

Досліджено та обґрунтовано, що інтернет є швидким та зручним доступом до будь-якої інформації. Описано найдоступніші та найактуальніші інтернет-ресурси для вивчення української мови. Визначено важливість лінгвістики та вплив на неї модернізованої сфери доступу- інтернет. Вказано одну з основних проблем - формування висококультурної мовної особистості в часи глобалізації суспільства.

Ключові слова: мова, інтернет посилання, мовлення, пошук інформації, сайт.

 

Прокопец А. В., кандидат филологических наук, доцент Пацаранюк Ю. М. Интернет-ресурсы как средство изучения украинского языка/ Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, Черновцы

Исследовано и обосновано, что интернет является быстрым и удобным доступом к любой информации. Описаны доступные и актуальные интернет-ресурсов для изучения украинского языка. Определены важность лингвистики и влияние на нее модернизированной сферы доступа - интернет. Указано одну из основных проблем - формирование высококультурной языковой личности во времена глобализации общества.

Ключевые слова: язык, интернет ссылки, речь, поиск информации, сайт

 

Prokopets A. V., Candidate of Philology, Associate Professor M. Patsaranyuk INTERNET RESOURCES AS A MEANS OF UKRAINIAN LANGUAGE STUDY/ Chernivtsi Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University, Ukraine, Chernivtsi

Investigated and proved that the Internet is fast and convenient access to any information. We describe the most affordable and the most relevant online resources for learning the Ukrainian language. Determined importance of linguistics and the influence of the upgraded sphere dostupu- Internet. Contains one major problem - the formation of highly cultured linguistic identity in times of globalization of society.

Keywords: language, Internet links, broadcasting, information search, site.

 

Вступ. Мова – це практична свідомість, у якій відображено не тільки суспільно-політичний досвід людства, а й соціальний статус конкретного прошарку суспільства. Мова має знакову природу й системну організацію, є універсальним засобом спілкування. Мова використовується в побуті, виробничі діяльності людини, різних галузях науки, культури, суспільному і політичному житті, а віднедавна стала основним компонентом всесвітньої мережі. Вибір та активізація різноманітних мовних засобів у кожному конкретному випадку залежить від мети, завдань та умов спілкування.

Українська мова є державною мовою України, тому ми маємо вміти правильно говорити й писати, добирати мовно-виражальні засоби. Для цього є досить багато причин, основними з яких є реалізації творчих можливостей особистості в усіх сферах життя, її духовному вдосконаленню, доступу до джерел української культури, науки, літератури, мистецтва, традицій, вихованню української ментальності.

У нашій державі, на превеликий жаль, багато публічних осіб, наприклад, політики, журналісти, ведучі різних телепрограм недостатньо володіють мовною культурою, використовують у мовленні суржик та русизми, а їх мовлення має бути взірцем для простих громадян.

Мова є динамічною системою, якій притаманна постійна зміна, мові не характерна стабільність та сталість. Вона постійно реагує на зміну умов, прилаштовується до середовища, в якому функціонує. Тому проблема формування висококультурної мовної особистості на сьогодні є актуальною.

Проблема є важливою для сучасної людини, оскільки Інтернет стає частиною її життя, науковці причому не лише лінгвісти, а й педагоги , соціологи, культурологи, досліджуючи функціонування мови комп’ютера та Інтернету, торкалися лише окремих її аспектів.

Метою даної статті є вивчення усіх ресурсів, які так чи інакше пов’язані з сектором українського сегменту Інтернету. Вивчення можливостей глобальної мережі Інтернет, для вільного спілкування українською мовою, для формування висококультурної особистості.

Завданням статті є описати найдоступніші та найактуальніші інтернет-ресурси для вивчення української мови.

Дослідженням інтернет-джерел як засобу вивчення української мови займались такі вчені: Морзе Н. В., Дегтярьова Г. А., Ніколаєнко С. М., Сороко Н. В. Чемеркін С. Г. Та інші. Вже існуючі інтернет-джерела змінюються й оновлюються дуже часто, а також з'являються нові джерела, тому зазначену тему варто досліджувати безперервно.

Яку ж роль може відігравати Інтернет у вивченні української мови? Інтернет надає у наше розпорядження незліченні ресурси та небачені можливості для навчання [1, с. 34]. Більшість людей бажає розвиватись всебічно і використовує для цього різні можливості. Однією з таких можливостей є ресурси Інтернету, які надають неймовірно велику кількість інформації. В першу чергу треба звернути увагу на пошукові системи України, найпопулярнішими серед яких є:

Меta (www.meta.ua) ;

Український портал (www.uaport.net) ;

Ua.net (www.uanet.com.ua/search).

У цих наведених системах здійснюється пошук потрібної інформації за ключовими словами, сполученнями слів.

На сервері http://www.ednu.kiev./ua – Еducational Network Ukraine представлені всі українські інформаційні ресурси, пов'язані з освітою: організації, вищі навчальні заклади, докладна інформація про системи освіти найбільш розвинених країн, преса, виставки, конференції, фірми тощо. Крім того, існують web-сторінки, які можуть стати в нагоді філологам, студентам, учням тощо. Особливу увагу слід звернути на сайт електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, яка є найбільшою бібліотекою України, комплексним бібліотечним, інформаційним, науково-дослідним, культурним і видавничим центром України, і просто неймовірно унікальним зібранням джерел інформації http://www.nbuv.gov.ua, що включає книги, журнали, наукові праці, автореферати дисертаційних досліджень, образотворчі матеріали, рукописи, стародруки, газети та ін. Цікавими і корисними будуть сайт «Уроки державної мови» (http://mova.kreschatic.kiev.ua), який пропонує відповіді на проблемні питання щодо стилістичних особливостей української мови; сайт «Лінгвоцид» (мововбивство) – http://lingvocyd.narod.ru, де порушуються серйозні питання щодо збереження та розвитку мов, зокрема української; сайт, на якому міститься електронний підручник сучасної української мови (http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm); відкритий словник новітніх термінів (http://mova/info/wordlist.aspx?&) сайт, що подає приклади неправильного перекладу деяких російських ідіом та штампів (http://dict.linux.org.ua/dict/other/SSR/index.html) та ін

Сайт «Нова мова» (http://www.novamova.com.ua) інформація розташована на сайті, має на меті збагаченню сучасної української літературної мови через відродження національно-самобутньої української лексики. Цей веб-сайт складається з таких тематичних розділів: «Українською професійно», «Теst на українськість», «Знайдіть помилку», «Запитання-відповіді», «У пошуках забутих слів», «Цікаве про мову», «Веб-сторінки мовознавців», «Українська мова в світі», «Влучні вислови», «Суспільні тенденцй», «Факти й статистика», «Сенсації і цікавинки», «Життєві орієнтири», «Нові лінки», «Українські бестселери», «Мовна ситуація в Україні», «Мовні новини», «Нові книги про мову», «Нові етапі про мову», «Статистика про мову», «Етюди про мову».«За рахунок коштів Національної програми інформатизації було створено Український лінгвістичний портал (http: //www. mova. info). Це, так би мовити, «своєрідний внесок у вирішення мовного питання» . Цей веб-сайт складається з таких тематичних розділів: «Вивчи українську з Електронним підручником»; «Ігри», «Морфемно-словотвірна база української мови»; «Морфний сегментатор українського тексту»; «Словники»; «Мовний Арсенал»; «Перекладач»; «Онлайн-перекладачі»; «Мови Світу»; «Проекти». На вкладці «Вивчи українську з Електронним підручником» розташовано Електронний підручник української мови з інтерактивним тестуванням, з можливістю перегляду зроблених під час тестування помилок та із збереженням результатів тестування на сервері. Комплексна навчальна система розрахована на всіх, хто бажає вдосконалити та перевірити свої знання з української мови. Кожний підрозділ Електронного підручника містить теоретичну та практичну частини. Вивчення кожного модуля закінчується контрольними тестами, які дозволять оцінити набуті знання. У межах модуля є термінологічний словник, де системно подається трактування основних термінів певного мовознавчого підрозділу. У розділі „Ігри” пропонуються пізнавальні лінгвістичні ігри online, що створюють багато можливостей для вивчення і вдосконалення мовних і позамовних знань, полегшують процес навчання, а також роблять його більш цікавим.

Морфемно-словотвірна база української мови база пропонує 170 тис. слів зі словотворчими значеннями морфем.

Тематичний розділ «Словники» дозволяє скористатися матеріалами різноманітних словників, зокрема:

«Відкритого словника»; «Частотних словників»;

«Тлумачного словника української мови»;

«Відкритого словника виправлень суржику»;

«Глоса», «Чотиримовного наукового словника»;

«Словника порівнянь»; «Тезаурусу з комп'ютерної лексикографії»;

«Лінгвістичної енциклопедії»; «Тезаурусу з лінгвістичної термінології»;

«Семантичного словника української мови» та ін.

Наприклад, «Відкритий словник» новітніх термінів можна використати, якщо потрібно сказати щось українською, а вдалого слова дібрати не можемо. Цей проект пропонує розглянути різні варіанти та вибрати той, який найкраще відповідає контексту та найкраще вписується в українську мову. «Частотний словник» художньої прози та публіцистики, та «Частотний словник сучасної поетичної української мови», пропонує лексику поетичної мови з поезій кращих українських митців кінця XX століття (обсяг яких складає – 300 тисяч слововживань).

Досить часто ми робимо помилки через збіг у вимові українських та російських слів, що мають різні значення. «Тлумачний словник української мови» допоможе нам при вирішенні цієї проблеми. Це проект СЛОВНИК. НЕТ, онлайн містить понад 207 тис. словникових статей та близько 18 тис. фразеологізмів. У словнику представлено активну лексику української літературної мови, терміни, номенклатурні та складноскорочені слова, слова історичного фонду, що свого часу належали до широковживаних, найбільш відомі у вжитку слова, пов'язані з релігійними та філософськими поняттями, найуживаніші архаїзми, лексичні діалектизми та найпоширеніші неологізми, що з'явилися протягом останніх років

«Відкритий словник виправлень суржику» – до цього проекту, мабуть слід звертатись більшості українців. Суржик – це завжди негативне явище, з'являється, якщо людина недостатньо добре володіє українською мовою, не користується словником, а ще розвитку цього явища сприяє той факт що велика кількість публічних людей у нашій державі розмовляють російською мовою. Цей проект присвячений виконанню одного з найважливіших лінгвістичних завдань – очищенню літературної мови від ненормативних конструкцій.

Електронний «Словник порівнянь» (ЕСП), який працює в тестовому режимі, одним із перших словників такого типу і започатковує укладання електронних словників порівнянь у художньому мовленні.

«Лінгвістична енциклопедія» – це довідковий ресурс для тих хто бажає краще знати українську мову та її історію, він складається з двох великих розділів:

«Події», де подано коротку інформацію про важливі для вітчизняної мовно-літературні історії, дати;

«Особи», де йде мова про видатних українських мовознавців, літературознавців, письменників, а інформаційно-пошукова система «Тезаурус з лінгвістичної термінології», створена в системі «людина – машина», складається зі словника лінгвістичних термінів із розділів граматики, лексики, мовознавства, прикладної та комп'ютерної лінгвістики (всього 3381 термінів).

Лінгвістичний портал «Мовний Арсенал» включає 2 головні підрозділи: віртуальна «Довідкова служба», яка пропонує допомогу щодо правильного використання великої кількості ресурсів української мови, на її сторінках можна ознайомитися з архівом запитань і поставити власне;

«Культура мовлення», яка формує в уміння активно користуватися набутими знаннями щодо властивих мові закономірностей, творчо застосовувати їх, а також уміння вжити відповідне оцінне слово для кожної мовної ситуації, створює ту єдність форми і змісту, яка й робить мову красивою, вражаючою, такою, що надовго запам'ятовується.

Також до складу порталу «Мовний Арсенал» входять підрозділи:

«Чи правильно ми говоримо?» – у підрозділі «Чи правильно ми говоримо?» описуються особливості вживання слів у різних граматичних ситуаціях. «Яке слово вибрати?»у підрозділі «Яке слово вибрати?» ми можемо ознайомитись зі статтями про особливості вживання слів та словосполучень близьких за значенням.

«Тонкощі перекладу» для того щоб правильно дібрати слово при перекладі ми можемо скористатись підрозділом «Тонкощі перекладу». Розділ поповнюється з «Довідкової служби» цього ж порталу.

«З якою буквою написати?» багато слів, при написанні яких у нас виникають питання, наприклад, пріоритет чи приорітет директор чи деректор та ін. ми можемо звернутись до розділу «З якою буквою написати?».

«Що – з великої, а що – з малої?» правила вживання великої літери в українській мові містяться в розділі «Що – з великої, а що – з малої?», «Мовна норма», «Як відмінювати?». Матеріали про мовну норму загалом, її суть, становлення, причини змін можна відшукати в «Мовній нормі». У підрозділі «Як відмінювати?» даються відповіді на питання щодо складних випадків відмінювання, зокрема особливостей відмінювання іменників власних назв.

«Запозичення та їх значення» підрозділ «Запозичення та їх значення» знайомить з історією появи слів, запозичених у різні часи з інших мов, робить ці слова прозорими, зрозумілими, дозволяє перевести їх із пасивного словника в активний.

«Якого роду іменник?» про належність іменників до чоловічого, жіночого та середнього роду можна відшукати в підрозділі «Якого роду іменник?». «Навіщо буква Ґ в українському алфавіті».

«Український правопис» онлайн – це Інформаційно-пошукова система «Український правопис».

Вкладка «Онлайн-перекладачі» містить: ProlingOffice. NET -українсько-російський і російсько-український онлайн-перекладач, що дає можливість перекладати тексти чи уривки текстів обсягом до 1 тис. знаків.

Майже у всіх соціальних мережах є чудові програми для вивчення української мови. Є програми, що доступні всім користувачам мережі Інтернет. Якими зручно і цікаво користуватися, у них є різні рівні, тому інформація і завдання відповідно різні. Також є величезна кількість онлайн підручників.

Насамкінець зауважимо, що використання Інтернету стимулює студентів до подальшого самостійного вивчення мови. У процесі активного використання електронних ресурсів студент здобуває навички коректної поведінки в типових ситуаціях і уявлення про основні елементи іноземної культури, відчуває справжнє занурення у живу мову, отримує можливість для розвитку мовленнєвих навичок.

Повноцінна підготовка майбутніх спеціалістів не може бути вдалою без використання Інтернет-технологій, адже випускник має добре вміти використовувати можливості Інтернету у своїй професійній діяльності.

Сутність мови, комунікативна феноменологія оволодіння іноземною мовою роблять винятково плідним використання інформаційно-комунікаційних технологій [1].

Висновок. Отже, з часів незалежності, а особливо в останні 5 років, українська мова в спілкуванні стала ознакою патріотизму. Сьогодні важливо глибше зрозуміти характер і сутність мовної ситуації в Україні. Ми живемо в країні де державною мовою є українська, тому її повинен знати кожен українець.

Сьогоднішнє життя соціуму надзвичайно змінилось саме завдяки розвитку новітніх технологій; зокрема Інтернету. Завдяки Інтернету з’явилися нові канали комунікації, виникли нові форми спілкування, а разом з тим необмежені можливості для вивчення та удосконалення української мови. Інтернет ресурси – це простий і доступний засіб вивчення української мови у будь якому місті, часі , та при різних можливостях. За допомоги: Інтернет - листування, он-лайн конференцій, форумів та блогів. Більше 300 років українську мову хотіли знищити, настав час для її відродження. Нам, сучасній молоді, буде над чим попрацювати.

 

Література:

1. Дегтярьова Г. А. Використання інтернет-ресурсів як засобу формування мовної культури особистості / Г. А. Дегтярьова Серія: Педагогічні науки. Випуск 13. – Глухів: ГДПУ, 2009. – С. 230-234.

2. Ніколаєнко С. М. Освіта в інноваційному поступі суспільства (Тези доповіді Міністра освіти і науки України С. М. Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2006 року) // Освіта України. 2006. – 14 серпня. – № 60-61 (754).

3. Морзе Н. В. Модуль 3. Інтернет в дидактиці: Навчально-методичні матеріали / Н. В. Морзе – К. Знання, 2007. – 466 с.

4. Сороко Н. В. Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителі-словесника / Електронне наукове фахове видання: [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://www.nbuv.gov.ua/e-ioumals/ITZN/index.html

5. Освітні ресурси Інтернету. Система веб-ресурсів: [Електронний ресурс]. – Режим доступа:https://sites.google.com/site/osvitnires/navcalni-pred/ukraienska-mova-t...

6. Лінгвістичний портал MOVA. info. Проекти: [ Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://www.mova.info/Page.aspx?l1=6

 

Литература:

1. Дегтярева Г. А. Использование интернет-ресурсов как средства формирования речевой культуры личности / Г. А. Дегтярева Серия: Педагогические науки. Выпуск 13. - Глухов: ГГПУ, 2009. - С. 230-234.

2. Николаенко С. М. Образование в инновационном развитии общества (Тезисы доклада Министра образования и науки Украины С. М. Николаенко на итоговой коллегии МОН Украины 17 августа 2006 года) // Образование Украины. 2006. - 14 августа. - № 60-61 (754).

3. Морзэ Н. В. Модуль 3. Интернет в дидактике: Учебно-методические материалы / В. Морзе - К. Знание, 2007. - 466 с.

4. Сороко Н. В. Дидактические функции информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности учителя-словесника / Электронное научное специализированное издание: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.nbuv.gov.ua/e-ioumals/ITZN/index.html

5. Образовательные ресурсы Интернета. Система веб-ресурсов: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: //sites.google.com/site/osvitnires/navcalni-pred/ukraienska-mova-t ...

6. Лингвистический портал MOVA. info. Проекты: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.mova.info/Page.aspx? L1 = 6

 

References:

1. Dehtjarʹova H. A. Vykorystannja internet-resursiv jak zasobu formuvannja movnoï kulʹtury osobystosti / H. A. Dehtjarʹova Serija: Pedahohični nauky. Vypusk 13. – Hluchiv: HDPU, 2009. – S. 230-234.

2. Nikolajenko S. M. Osvita v innovacijnomu postupi suspilʹstva (Tezy dopovidi Ministra osvity i nauky Ukraïny S. M. Nikolajenka na pidsumkovij kolehiï MON Ukraïny 17 serpnja 2006 roku) // Osvita Ukraïny. 2006. – 14 serpnja. – # 60-61 (754).

3. Morze N. V. Modulʹ 3. Internet v dydaktyci: Navčalʹno-metodyčni materialy / N. V. Morze – K. Znannja, 2007. – 466 s.

4. Soroko N. V. Dydaktyčni funkciï informacijnych i komunikacijnych technolohij u profesijnij dijalʹnosti včyteli-slovesnyka / Elektronne naukove fachove vydannja: [Elektronnyj resurs]. – Režym dostupa:http://www.nbuv.gov.ua/e-ioumals/ITZN/indech.html

5. Osvitni resursy Internetu. Systema veb-resursiv: [Elektronnyj resurs]. – Režym dostupa:https://sites.google.com/site/osvitnires/navcalni-pred/ukraienska-mova-t...

6. Linhvistyčnyj portal MOVA. info. Proekty: [ Elektronnyj resurs]. – Režym dostupa:http://www.mova.info/Page.aspch?l1=6

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.