кандидат педагогічних наук, доцент, Устименко О. М. ДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР

УДК 372.881.1

 

ДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР

кандидат педагогічних наук, доцент, Устименко О. М.

Київський національний лінгвістичний університет, Україна, Київ

 

Проаналізовано різні підходи до визначення поняття освітньої проектної технології. Уточнено формулювання терміну «проектна технологія». Визначено сутність освітньої проектної технології. Охарактеризовано типові дидактичні ознаки проектної технології навчання іноземних мов і культур. Узагальнено вимоги до використання проектної технології в освітньому процесі з іноземної мови. Названо загальні уміння, необхідні учасникам проектування для успішного оволодіння проектною діяльністю.

Ключові слова: навчання іноземних мов і культур, проектна технологія, дидактичні характеристики, вимоги до використання проектної технології, уміння проектування.

 

кандидат педагогических наук, доцент Устименко О. М. Дидактические характеристики проектной технологии обучения иностранным языкам и культурам / Киевский национальный лингвистический университет, Украина, Киев

Проанализированы разные подходы к определению образовательной проектной технологии. Уточнена формулировка термина «проектная технология». Определена сущность образовательной проектной технологии. Охарактеризованы типичные дидактические признаки проектной технологии обучения иностранным языкам и культурам. Обобщены требования к использованию проектной технологии в учебном процессе по иностранному языку. Названы общие умения, необходимые участникам проектирования для успешного овладения проектной деяльностью.

Ключевые слова: обучение иностранным языкам и культурам, проектная технология, дидактические характеристики, требования к использованию проектной технологии, умения проектирования.

 

candidate of pedagogical sciences, associate professor Ustymenko O. M. The didactic features of the project-based educational technology of teaching foreign languages and cultures / Kyiv National Linguistic University, Kyiv

Different approaches to determining of the project-based educational technology were analyzed. The wording of the term “project-based educational technology” was clarified. The essence of the project-based educational technology was defined. The didactic features of the project-based educational technology of teaching foreign languages and cultures were characterized. The requirements to using of the project-based educational technology in teaching foreign languages were overviewed. The general project-based learning skills necessary for successful project-based mastering of foreign languages and cultures were denominated.

Key words: teaching foreign languages and cultures, project-based educational technology, didactic features, requirements to using of the project-based educational technology, project-based learning skills.

 

Вступ. На сьогоднішній день здійснено багато досліджень у галузі розробки і впровадження проектних технологій у практику навчання іноземних мов та інших дисциплін. Однак слід визнати, що у педагогічній науці по-різному трактують поняття освітньої проектної технології. Так, І. Д. Чечель розглядає її як педагогічну технологію, орієнтовану, в першу чергу, не на інтеграцію фактичних знань, а на їх практичне застосування та здобуття нових (іноді шляхом самоосвіти) [1]. Також вважається, що проектна технологія – це система навчання, у межах якої учні набувають знань у процесі планування та виконання практичних завдань (проектів), які постійно ускладнюються [2, с. 140–141]. Тобто це така форма організації навчання, за якої учні набувають знань, навичок та умінь у процесі планування і виконання розроблених учителем та школярами практичних завдань-проектів, що поступово ускладнюються, з урахуванням оточуючого середовища та інтересів дітей [3, с. 80].

Мета цієї статті – дослідити ключові дидактичні характеристики проектної технології у галузі вивчення іноземних мов і культур, а саме: уточнити визначення сучасної освітньої проектної технології, окреслити її типові ознаки, узагальнити вимоги до її використання в освітньому процесі з іноземної мови, назвати загальні уміння, необхідні учням/студентам для оволодіння іншомовною проектною діяльністю.

Вивчення фахової наукової літератури свідчить, що сучасна педагогічна проектна технологія визначається вченими переважно як процесуальний, і, в той же час, орієнтований на продукт підхід, у межах якого учні/студенти цілеспрямовано і самостійно, під гнучким керівництвом викладача, вирішують певну дослідницьку або соціально значущу прагматичну проблему, спрямовуючи свої зусилля на отримання певного матеріального чи ідеального результату [4, с. 50], плануючи певну подію та розробляючи певний продукт [5, c. 161]. Таким чином, технологія проектного навчання розглядається як організація, розробка і створення учнями під контролем учителя творчих продуктів, що мають практичну значимість [6, с. 266].

Є. С. Полат під методом проектів розуміла спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, тобто технологію, яка має завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, оформленим певним чином [7, с. 67]. Проектна технологія передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією цих результатів. Отже, говорячи про метод проектів як про педагогічну технологію, Є. С. Полат зазначала, що проектна технологія включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю [7, с. 68]. Схоже трактування проектної технології знаходимо у працях Н. Ю. Пахомової: це одна з особистісно орієнтованих педагогічних технологій, спосіб організації самостійної діяльності учнів, який спрямований на розв’язання завдання навчального проекту, інтегрує в собі проблемний підхід, групові методи, рефлексивні, презентативні, дослідницькі, пошукові та інші методики [8]. Тобто це комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати освітній процес, надає можливість дитині проявити самостійність у плануванні, організації та контролі своєї діяльності [9].

У методиці викладання іноземних мов і культур проектна технологія вважається однією з особистісно орієнтованих технологій навчання, заснованих на диференційованому підході та моделюванні у педагогічному процесі соціальної взаємодії у малій групі [10, с. 226]. Ця технологія є соціально орієнтованою продуктивною освітньою технологією: вагому роль відіграє взаємодія в ході навчання у системі соціальної взаємодії, коли учні/студенти беруть на себе різні соціальні ролі (організатора, лідера, виконавця тощо) і готуються до їх виконання у процесі розв’язання проблемних завдань у ситуаціях реальної взаємодії [11, с. 123].

З точки зору діяльності викладча проектна технологія виступає способом ініціювання пізнавальної діяльності школярів за допомогою пред’явлення навчальних чи навчально-виховних проблем, задач для організації теоретичної та практичної проектної діяльності різного рівня самостійності (від репродуктивного до продуктивного) відповідно до індивідуальності кожного учня. З точки зору діяльності школярів/студентів проектна технологія – це сукупність прийомів та операцій теоретичного освоєння дійсності та практичного здійснення задумів, планів, самостійного дослідження навчальних проблем із наступним оформленням теоретико-практичних результатів у вигляді певного результату проектної роботи (продукту проекту) [12].

Отже, сьогодні вчені визначають проектну технологію як 1) конкретну практику роботи педагогів, спрямовану на формування в учнів/студентів певної системи умінь, навичок та знань, 2) самостійний метод навчання, 3) комплексну технологію, що включає в себе різні підходи та прийоми. Ми, слідом за Є. С. Полат [7] та Н. Ю. Пахомовою [8], вважаємо, що сучасну освітню проектну технологію як дидактичне поняття слід розглядати не у вузькому смислі, а в широкому контексті, оскільки вона є комплексною методикою, котра передбачає використання цілої сукупності проблемних, наукових, дослідницьких, пошукових, рефлексивних методів та інтерактивних прийомів (навчання у співробітництві, «мозковий штурм», дискусія, евристична бесіда, рольова гра, драматизація тощо).

Сутність освітньої проектної технології полягає в тому, що її основу складають навчально-дослідницька діяльність учнів/студентів, пов’язана з розв’язанням певної проблеми, та оволодіння ними способами навчально-пізнавальної діяльності (розв’язання проблемного завдання, самостійного творчого пошуку шляхів та засобів, рефлексивного аналізу та самооцінки процесу і результату) в спільному створенні конкретного продукту проекту [12, с. 124]. У цьому аспекті проектна технологія має багато спільного з проблемним методом і педагогікою творчості: вагоме значення має орієнтація на «зону найближчого розвитку» учнів (термін Л. С. Виготського), коли школярі отримують проблемні завдання, які дещо перевищують їхні можливості, тобто проблеми, розраховані не лише на рівень актуального психологічного розвитку дитини, але й на зону її найближчого розвитку. Діти опиняються в умовах необхідності створення власної схеми розв’язання нового проблемного завдання, якої немає в їхньому досвіді, а в процесі розв’язання завдання вони досягають рівня свого потенційного психологічного розвитку. Тому і визначають проектне навчання як вид розвиваючого навчання, що являє собою цілісну дидактичну систему, яка базується на основних психофізіологічних та когнітивних закономірностях розвитку особистості та орієнтована на самостійне розв’язання соціально та/або особистісно значущої проблеми [13, с. 13].

Підсумовуючи вищесказане, сформулюємо основні ознаки освітньої проектної технології у галузі вивчення іноземних мов і культур [5, с. 109–110; 12, с. 124–125; 14, с. 16–26 та ін.]:

1. Соціально орієнтований характер, що проявляється у двох аспектах: а) проектно-дослідницька діяльність учнів/студентів під час оволодіння соціокультурною дійсністю; б) соціально-рольовий статус учасників проектування як суб’єктів взаємодії у процесі проектної роботи.

2. Практико-орієнтований характер: створення (конструювання, дослідження) певного продукту (інформаційного, предметно-практичного, експериментального типу тощо) і можливості практичного застосування здобутих в освітньому процесі знань.

3. Проблемно-дослідницький характер: наявність реального проблемного завдання, яке потребує розв’язання і спонукає до навчально-дослідницької діяльності.

4. Інтегративний характер: інтегративний предметний зміст і спрямованість на оволодіння цілісним комплексом умінь, навичок та знань (з різних галузей), які забезпечують дослідницьку та соціокультурну діяльність.

5. Методологічний характер: усвідомлене засвоєння учнями/студентами способів навчально-пізнавальної діяльності (від формулювання задуму до оцінки продукту).

6. Особистісно вмотивований характер: особиста ініціатива школярів/студентів щодо розробки (дослідження) певної цікавої для них проблеми, яка має особистісний смисл, реальну значущість та забезпечує творчу роботу учасників проектування.

7. Самоврядний характер: активна роль кожного учасника проектування як індивідуального суб’єкта і роль групи як колективного суб’єкта навчальної діяльності.

8. Інтерактивний характер: навчання у співробітництві, взаємонавчанні, співтворчості.

9. Рефлексивно-оціночний характер: рефлексивна самооцінка (індивідуальна та взаємна) створення проекту від задуму до результату (продукту).

10. Творчий характер: емоційна залученість, вільний творчий пошук, взаємна творчість, усвідомлення школярем/студентом творчої сутності навчально-пізнавальної діяльності.

Проектні технології мають широку сферу використання у різних галузях знань: вони універсальні і можуть застосовуватися у викладанні багатьох дисципліна, на всіх ступенях освіти, починаючи з дошкільного віку і закінчуючи вищою школою, як в аудиторній, так і позааудиторній роботі. Проектні технології підвищують навчальну мотивацію, розвивають пізнавальний інтерес, творчі здібності, сприяють більш глибокому засвоєнню програмного матеріалу, плануванню власної навчальної діяльності, формуванню навичок та умінь практичного застосування набутих знань, розвивають проектні навички та вміння, які є необхідними якостями сучасної особистості. Але існують певні вимоги щодо використання освітньої проектної технології. Так, Є. С. Полат підкреслювала, що проектна технологія може бути використана будь-де при дотриманні певних умов [7, с. 69]:

1. Наявність значущої у дослідницькому творчому плані проблеми/задачі, що потребує інтегрованого знання, пошуку для її розв’язання.

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість майбутніх результатів проектної роботи.

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.

4. Структурування змістової частини проекту (з називанням поетапних результатів).

5. Використання дослідницьких методів, які передбачають певну послідовність дій:

- визначення проблеми та завдань, пов’язаних з нею (використання у ході спільного дослідження інтерактивних прийомів типу «мозковий штурм», «круглий стіл», «піраміда» тощо);

- висунення гіпотези їх розв’язання;

- обговорення методів дослідження (статистичних, експериментальних, спостережень тощо);

- обговорення способів оформлення кінцевих результатів (презентацій, захисту, творчих звітів, перегляду тощо);

- збирання, систематизація та аналіз отриманих даних;

- підбиття підсумків, матеріальне оформлення результатів, їхня презентація;

- висновки, висунення нових проблем дослідження.

До цих вимог слід додати наявність конкретного результату (продукту) проектної роботи на її кожному етапі, а також портфоліо проекту – папку, в котрій мають бути зібрані всі робочі матеріали (чернетки, звіти, плани, щоденники, результати досліджень та аналізу, матеріали для презентації тощо) [15, с. 96; 16, с. 9, 20]. До речі, у галузі вивчення іноземних мов і культур папка з проектними матеріалами входить до складу досьє іншомовного портфоліо учня/студента. Тому часто говорять, що проект – це шість «П»: проблема, планування, пошук інформації, продукт, презентація, портфоліо [16, с. 20].

Для успішного оволодіння проектною діяльністю у відповідності з вищеназваними вимогами в учнів/судентів мають бути сформовані наступні уміння [10; 16, 17]:

1. Інтелектуальні: уміння працювати з різноманітними довідковими матеріалами, з інформацією/текстом (виділяти головну думку, здійснювати пошук інформації, в тому числі й в іншомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки, планувати процес та кінцевий продукт проекту, здійснювати аналіз та оцінку проектної діяльності, її результатів.

2. Творчі: уміння генерувати ідеї, використовуючи для цього необхідні знання з різних галузей, уміння знаходити не один, а декілька варіантів розв’язання проблеми, уміння прогнозувати наслідки того чи іншого рішення.

3. Комунікативні: уміння взаємодіяти з партнером/групою, вести дискусію, слухати і чути свого співрозмовника, захищати власну точку зору, підкріплюючи її аргументами, уміння знаходити компроміс із співрозмовником, уміння лаконічно висловлювати свою думку, презентаційні уміння.

Крім того, у галузі вивчення іноземних мов і культур учасникам проектної діяльності необхідні не лише іншомовні мовленнєві вміння, навички, знання та здібності, але й (лінгво-)країнознавчі знання та навчально-стратегічні вміння, що входять до складу іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності. Однак ці аспекти слід розглядати окремо, в межах дослідження методичних характеристик проектної технології навчання іноземних мов і культур.

Висновки. Таким чином, у цій статті ми розглянули основні дидактичні риси проектної технології навчання іноземних мов і культур: уточнили визначення сучасної освітньої проектної технології, охарактеризували її типові ознаки, узагальнили вимоги до використання проектної технології в освітньому процесі з вивчення іноземної мови, сформулювали загальні уміння, необхідні для оволодіння іншомовною проектною діяльністю. Наступним кроком має стати вивчення методичних характеристик проектної технології навчання іноземних мов і культур.

 

Література:

1. Чечель И. Д. Метод проектов, или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула / И. Д. Чечель // Директор школы. – 1998. – № 3. – С. 11–16.

2. Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь / Б. М. Бим-Бад. – М. : Большая рос. энцикл., 2002. – 528 с.

3. Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / В. М. Полонский. – М. : Высш. шк., 2004. – 511 с.

4. Копылова В. В. Методика проектной работы на уроках английского языка [метод. пособие] / В. В. Копылова. – М. : Дрофа, 2004. – 96 с.

5. Methodology in language teaching : an anthology of current practice / J. C. Richards, W. A. Renandya ; (eds). – Cambridge : CUP, 2002. – 422 р.

6. Капитонова Т. И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Капитонова Т. И., Московкин Л. В., Щукин А. Н. ; под. ред. А. Н. Щукина. – М. : Рус. яз. курсы, 2008. – 312 с.

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учеб. пособие] для студ. высш. учеб. заведений / [Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров] ; под ред. Е. С. Полат. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 272 с.

8. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении : [пособие для учителей и студ. пед. вузов] / Н. Ю. Пахомова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : АРКТИ, 2005. – 112 с.

9. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : [учеб. пособие] / Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

10. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М. : Изд-во ИКАР, 2009. – 448 с.

11. Коряковцева Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам : продуктивные образовательные технологии : [учеб. пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений] / Н. Ф. Коряковцева. – М. : Изд. центр «Академия», 2010. – 192 с.

12. Морозова М. М. «Метод проектов» как феномен образовательного процесса в современной школе : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Морозова Марина Михайловна. – Ульяновск, 2005. – 231 с.

13. Гилева Е. А. Проектная деятельность в технологическом образовании как средство подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению : автореф. дис. … на соискание степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (общетехнические дисциплины и трудовое обучение)» / Е. А. Гилева. – М., 2009. – 27 с.

14. Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Арванітопуло Елла Георгіївна. – К., 2006. – 289 с.

15. Коджаспирова Г. М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах / Г. М. Коджаспирова. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 256 с.

16. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся : [практич. пособие для работников общеобразов. учреждений]. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : АРКТИ, 2004. – 80 с.

17. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е. С. Полат // Иностр. яз. в шк. – 2000. – № 2. – С. 3–10.

 

References:

1. Chechel I. D. Metod proektov, ili popytka izbavit uchitelya ot obyazannostey vseznayushchego orakula / I. D. Chechel // Direktor shkoly. – 1998. – № 3. – S. 11–16.

2. Bim-Bad B. M. Pedagogicheskiy entsiklopedicheskiy slovar / B. M. Bim-Bad. – M. : Bolshaya ros. entsikl., 2002. – 528 s.

3. Polonskiy V. M. Slovar po obrazovaniyu i pedagogike / V. M. Polonskiy. – M.: Vyssh. shk., 2004. – 511 s.

4. Kopylova V. V. Metodika proektnoy raboty na urokakh angliyskogo yazyka [metod. posobie] / V. V. Kopylova. – M. : Drofa, 2004. – 96 s.

5. Methodology in language teaching: an anthology of current practice / J. C. Richards, W. A. Renandya; (eds). – Cambridge: CUP, 2002. – 422 р.

6. Kapitonova T. I. Metody i tekhnologii obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu / Kapitonova T. I., Moskovkin L. V., Shchukin A. N. ; pod. red. A. N. Shchukina. – M.: Rus. yaz. kursy, 2008. – 312 s.

7. Novye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya: [ucheb. posobie] dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy / [Ye. S. Polat, M. Yu. Bukharkina, M. V. Moiseeva, A. Ye. Petrov]; pod red. Ye. S. Polat. – 3-e izd., ispr. i dop. – M. : Izd. tsentr «Akademiya», 2008. – 272 s.

8. Pakhomova N. Yu. Metod uchebnogo proekta v obrazovatelnom uchrezhdenii: [posobie dlya uchiteley i stud. ped. vuzov] / N. Yu. Pakhomova. – 3-e izd., ispr. i dop. – M.: ARKTI, 2005. – 112 s.

9. Selevko G. K. Sovremennye obrazovatelnye tekhnologii : [ucheb. posobie] / G. K. Selevko. – M.: Narodnoe obrazovanie, 1998. – 256 s.

10. Azimov E. G. Novyy slovar metodicheskikh terminov i ponyatiy (teoriya i praktika obucheniya yazykam) / E. G. Azimov, A. N. Shchukin. – M.: Izd-vo IKAR, 2009. – 448 s.

11. Koryakovtseva N. F. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: produktivnye obrazovatelnye tekhnologii : [ucheb. posobie dlya stud. lingv. fak. vyssh. ucheb. zavedeniy] / N. F. Koryakovtseva. – M.: Izd. tsentr «Akademiya», 2010. – 192 s.

12. Morozova M. M. «Metod proektov» kak fenomen obrazovatelnogo protsessa v sovremennoy shkole: dis. ... kandidata ped. nauk: 13.00.01 / Morozova Marina Mikhaylovna. – Ulyanovsk, 2005. – 231 s.

13. Gileva Ye. A. Proektnaya deyatelnost v tekhnologicheskom obrazovanii kak sredstvo podgotovki shkolnikov k zhiznennomu i professionalnomu samoopredeleniyu: avtoref. dis. … na soiskanie stepeni kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (obshchetekhnicheskie distsipliny i trudovoe obuchenie)» / Ye. A. Gileva. – M., 2009. – 27 s.

14. Arvanitopulo E. H. Proektna metodyka navchannia anhliiskoi movy na starshomu stupeni litseiu: dys. … kandydata ped. nauk : 13.00.02 / Arvanitopulo Ella Heorhiivna. – K., 2006. – 289 s.

15. Kodzhaspirova G. M. Pedagogika v skhemakh, tablitsakh i opornykh konspektakh / G. M. Kodzhaspirova. – M. : Ayris-press, 2008. – 256 s.

16. Sergeev I. S. Kak organizovat proektnuyu deyatelnost uchashchikhsya: [praktich. posobie dlya rabotnikov obshcheobrazov. uchrezhdeniy]. – 6-e izd., ispr. i dop. – M.: ARKTI, 2004. – 80 s.

17. Polat Ye. S. Metod proektov na urokakh inostrannogo yazyka / Ye. S. Polat // Inostr. yaz. v shk. – 2000. – № 2. – S. 3–10.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.