Опалко К. С., Ніколюк Н. П. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ОСВІТИ

УДК 004(075.8)

 

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ОСВІТИ

Опалко К. С., Ніколюк Н. П.

Уманський агроколедж відокремлений структурний підрозділ національного університету садівництва, Україна, Умань

 

Актуальність нашої роботи обумовлена необхідністю осмислення інноваційних освітніх процесів з точки зору узгодження потреб держави і населення щодо розвитку освіти в нашій країні. Сучасна освіта потребує значної акумуляції коштів і ресурсів, а головне грамотного управлінського підходу, стратегічного планування, контролю та прозорого фінансування. Інновації в освіті - це крок назустріч успішному і освіченому суспільству.

Ключові слова: сучасна система освіти, інновації в освіті, типології педагогічних інновацій.

 

Опалко К.С., Николюк Н.П. Современные инновации в сфере образования/Уманский Агроколледж обособленное структурное подразделение национального университета садоводства, Украина, Умань

Актуальность нашей работы обусловлена необходимостью осмысления инновационных образовательных процессов с точки зрения согласования потребностей государства и населения по развитию образования в нашей стране. Современное образование требует значительной аккумуляции средств и ресурсов, а главное грамотного управленческого подхода, стратегического планирования, контроля и прозрачного финансирования. Инновации в образовании — это шаг навстречу успешному и образованному обществу.

Ключевые слова: современная система образования, инновации в образовании, типологии педагогических инноваций.

 

Opalko K. S., Nikolyuk N. P. Modern innovations in Education / Umansky ahrokoledzh a separate unit of the National University of Horticulture, Ukraine, Uman

The urgency due to the need of our understanding of innovative educational processes in terms of harmonization needs of the state and the public on the development of education in our country. Modern education requires considerable accumulation of funds and resources, and above all competent management approach, strategic planning, monitoring and transparent financing. Innovations in Education - a step towards a successful and educated society.

Keywords: modern education system, innovation in education, typology of pedagogical innovations.

 

Вступ. Освіта стрімко змінюється, вводяться нові практики і методи викладання, впроваджуються нові технології, з'являються нові спеціальності та напрямки навчання. Особливо яскраво ці зміни спостерігаються у нас, в українській системі освіти. Розглянемо суть цих інновацій.

Інновація - це цілеспрямована зміна, що викликає перехід системи з одного стану в інший. Інноваціями в освіті вважаються нововведення,що з'явилися випадково або навмисно в процесі педагогічної ініціативи. У педагогіці поняття «інновації» вживають у таких значеннях: форма організації інноваційної діяльності; сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно-орієнтованої освіти; зміни в освітній практиці; комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень; результат інноваційного процесу. Важливою домінантою інноваційної освіти є збереження і розвиток творчого потенціалу людини.

Міністерство освіти і науки України поступово реорганізовує систему вітчизняної освіти, більшість з цих змін були реалізовані за останні два роки. Нововведення стосуватимуться і дошкільної освіти, і середньої школи та ВНЗ, і викладацького складу. Концепція зміни освітнього процесу в Україні має бути затверджена після громадських обговорень. Ось основні запропоновані нововведення у системі освіти України.

Дошкільна освіта

1. Освіта чекатиме і на малят від народження до шести років. Це може бути або домашнє виховання, яке спиратиметься на нормативно-правову базу, або централізована система освіти, впроваджена державою в межах дошкільних навчальних закладів;

2. Робота центрів розвитку дітей легалізується, а поруч з ними вже у 2017 році мають з’явитися дошкільні заклади сімейного, корпоративного та відомчого типів;

3. Буде впроваджена система домашніх відвідин, які мають визначати потребу дитини в освіті;

4. Для малят із вадами здоров’я збираються покращити систему інклюзивної освіти;

5. Збільшиться кількість варіантів дошкільної освіти, а дитячі садки тепер зможуть самостійно обирати навчальні програми.

Середня школа

1. Чиновники збираються збільшити період навчання у школі до 12 років;

2. З 2017 року учні старших класів будуть навчатися за профільною системою. З 2018 року мають ввести в дію національну сертифікацію учнів випускних класів;

3. ЗНО здаватимуть не лише перед вступом до ВНЗ, а й по завершенню молодшої та середньої школи;

4. Школам обіцяють нове обладнання для лабораторій та класів для практичних занять;

5. Окремо планується створення програми громадянського виховання, у рамках якої з 2015 року до школи повернуться уроки з військової підготовки, медицини, цивільної оборони та безпеки життєдіяльності;

6. Школи матимуть право приймати більше самостійних рішень, а посада директора стане виборною, з підписанням контракту на 5 років. Також пропонується легалізувати сімейне та індивідуальне навчання;

7. Школи зможуть відбирати навчальні видання самостійно, конкурси навчальної літератури пропонують скасувати;

8. Початкова школа стане шестирічною і функціонуватиме при будь-якій кількості учнів;

9. Вже у 2016 році школи мають бути виведені з-під управління регіональних відділів освіти. Самі відділи планується реорганізувати у сервісні центри, контроль за роботою яких мають здійснювати батьківські та громадські наглядові ради.

Вища освіта

1. Бакалаврат триватиме 3 роки, магістратура - 2, а для здобуття наукового ступеня доведеться навчатися ще 4 роки;

2. ВНЗ матимуть фінансову та управлінську автономію, а за рахунок державної підтримки оновиться технічна база закладів;

3. Передбачається активізація наукової та практичної діяльності викладацького складу. У тому числі – і міжнародної. Планується запрошувати читати лекції в українських ВНЗ представників європейської освіти, а українцям надати можливість міжнародного стажування та практики;

4. Щоб не випускати фахівців, для яких немає роботи, будуть розроблені регіональні програми підготовки робітників на основі реальних потреб ринку;

5. Збираються модернізувати і систему післядипломної освіти, даючи змогу самостійно обирати місце подальшої роботи чи навчання;

6. Викладачі працюватимуть на контрактних умовах, що має забезпечити підняття заробітної платні. Проте Міністерство освіти і науки розробить більш жорсткі критерії оцінки роботи викладачів.

В умовах демократизації педагогічний колектив стає суб'єктом управління, якщо йому притаманні: спільність, надійність, надлокальний зв'язок; єдине і достатньо монолітне усвідомлення себе як певного важеля, почуття самобутності, співдружності і приналежності; внутрішня солідарність; єдність поведінки та дій усіх учасників навчально-виховного процесу; налаштованість членів педколективу на демократизацію функціональних засад закладу освіти. Уміле використання директором управлінських інструментів організації та регулювання відносин у педагогічному колективі сприяє виробленню управлінських рішень і бажаної моделі поведінки суб'єктів навчально-виховного процесу, організації педагогічного колективу як єдиної згуртованої команди, в якій кожен виявляє найвищий рівень професіоналізму та творчості і робить максимально важливий внесок у досягнення цілей навчального закладу. Освітні реформи вимагають модернізації ролі директора та освітнього менеджменту. Керівник сучасного навчального закладу повинен володіти певними вміннями, що дозволять виконувати ті або інші професійні функції і соціальні ролі. Для здійснення управлінських інновацій керівник навчального закладу повинен бути творчою особистістю, вмотивованою на управлінську діяльність, професійно обізнаним з основними навчально-виховними теоріями. Для успішного управління варто мати на увазі, що це – специфічна діяльність, яка висуває до людини специфічні вимоги. І тут є чимале поле для наукової діяльності, оскільки дослідники ще не прийшли до єдиної моделі керівника з суттєвою інноваційною складовою в діяльності. Так само існують розбіжності в поглядах науковців на функції такого керівника.

Одним з істотних змін в діяльності освіти став розвиток варіативності освітніх програм, що сприяє можливості вибору учнем рівня і виду освіти і більшої орієнтації освіти на вимоги ринку. У варіативності є і мінус - не кожен випускник середньої школи знає яку професію він хоче отримати і який коледж чи університет йому вибрати.

 

Перетворення нашої системи вищої освіти направлено на пошук оптимального співвідношення між сформованими вітчизняними традиціями і новими явищами, пов'язаними з входженням України в світовий освітній простір. В ході цього процесу проявляється кілька особливостей:

Перша особливість обумовлена розвитком багаторівневої системи в багатьох університетах України. Така система дає студентом більше свободи у виборі майбутньої спеціальності. Також вона дозволяє випускнику освоювати нові спеціальності на базі отриманої освіти.

Друга особливість полягає в повному оснащенні вузів сучасною технікою і технологіями, а також інтенсивним розвитком дистанційного навчання.

Третя особливість полягає в появі університетський комплексів і налагодженні співпраці між українськими та закордонними навчальними закладами.

Четверта особливість полягає в переході вищої школи України на самофінансування.

Освітня система України послідовно пропонує системне і безперервне навчання дітей від молодшого дошкільного віку до закінчення старшої школи. Навчання в рамках освітньої системи є цілісним і спадкоємний процес, що спирається на єдину методичну та психологічну базу і максимально враховує вікові особливості учнів. Технології, пропоновані освітньою системою дозволяють усунути перевантаження і стреси школярів, як правило, супроводжують процес навчання. Таким чином, зберігається здоров'я дітей і підлітків.

Висновки. Отже, теоретично і політично ми підготовлені до інновацій. Інновації в освіті є невід’ємною її частиною, з розвитком суспільства ми не можемо обійтись без нововведень в освіті. Інновації в системі освіти допомагають нам краще розробити систему завдяки якій ми зможемо передавати і засвоювати якомога більше знань, яких з часом стає дедалі більше. На даний момент українська система освіти не є кращою в світі, а інноваційна діяльність здатна змінити це.

 

Література:

1. Кочарян И.С. Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах/ М.М. Клименко, И.С. Кочарян. - К.: Освіта України, 2011. - 192 с.

2. Філософські засади трансформації вищої освіти України на початку XXI століття: Монографія / Серія «Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми». - К.: Педагогічна думка, 2007. - 352 с.

3. Освітні технології. Навчально-методичний посібник За загальною редакцією доктора педагогічних наук О. М. Пєхоти Київ „А.С.К” 2001

4. Паламарчук В. Інновації в сучасній освіті // Завуч.-2006.-№10.-С.1-4.

5. Бех І. Принципи інноваційної освіти // Освіта і управління.-2005.-Т.8.- С.7-21.

 

References:

1. Kocharjan Y.S. Strateghija upravlinnja vyshhym navchaljnym zakladom v suchasnykh umovakh/ M.M. Klymenko, Y.S. Kocharjan. - K.: Osvita Ukrajiny, 2011. - 192 s.

2. Filosofsjki zasady transformaciji vyshhoji osvity Ukrajiny na pochatku XXI stolittja: Monoghrafija / Serija «Modernizacija vyshhoji osvity: svitoghljadno-pedaghoghichni problemy». - K.: Pedaghoghichna dumka, 2007. - 352 s.

3. Osvitni tekhnologhiji. Navchaljno-metodychnyj posibnyk Za zaghaljnoju redakcijeju doktora pedaghoghichnykh nauk O. M. Pjekhoty Kyjiv „A.S.K” 2001

4. Palamarchuk V. Innovaciji v suchasnij osviti // Zavuch.-2006.-#10.-S.1-4.

5. Bekh I. Pryncypy innovacijnoji osvity // Osvita i upravlinnja.-2005.-T.8.- S.7-21.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.