Петрик Л.В. МЕДІАПЕДАГОГІКА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

УДК 37.0:37.013]:316.77

 

МЕДІАПЕДАГОГІКА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Петрик Л.В.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ

 

У статті розкрито основні завдання реформування сучасної освіти. Розглянуто медіапедагогіку як її складову, сфокусовано увагу на актуальності інтеграції медіаосвіти в освітній процес та її необхідності для формування обізнаної у інформаційному середовищі особистості. Розглянуто тезаурус питання, а саме поняття «медіаосвіта», «медіапедагогіка» та «медіадидактика». Зауважено на потребі застосування медіа у процес вивчення окремих навчальних дисциплін.

Ключові слова: освіта, медіапедагогіка, медіаосвіта, медіадидактика, медіакультура

 

Петрик Л.В. Медиапедагогика как составляющая севременного образования / Киевский университет имени Бориса Гринченка, Украина, г. Киев

В статье раскрыты основные задачи реформирования современного образования. Рассмотрены медиапедагогику как ее составляющую, сфокусировано внимание на актуальность интеграции медиаобразования в образовательный процесс и его необходимости для формирования осведомленной в информационной среде личности. Рассмотрены тезаурус проблемі, а именно понятия «медиаобразование», «медиапедагогики» и «медиадидактика». Замечена необходимость применения медиа в процесс изучения отдельных учебных дисциплин.

Ключевые слова: образование, медиапедагогика, медиаобразование, медиадидактика, медиакультура

 

Petryk L.V. Media pedagogy as a part of modern education / Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine, Kyiv

The article describes the main tasks of modern education reform. Media pedagogy is considered as its component, attention is focused on the relevance of the integration of media education into the educational process and its necessity for the formation of information environment conscious person. Thesaurus of issues such the concepts as "media education", "media pedagogy" and "media didactics" is considered. The need of media use in the process of specific subjects studying is commented on.

Key words: education, media pedagogy, media education, media didactics, media culture

 

Вступ. Національна система освіти потребує прискореного, інноваційного реформування, враховуючи процеси демократизації, глобалізації та створення єдиного інформаційного простору суспільства. Нормативно-правові документи держави, зокрема «Конституція України», «Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки», визначають основні положення, завдання, напрямки та шляхи реформування сучасної освіти.

Національна стратегія розвитку освіти визначає освіту як «основу розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запоруку майбутнього України» [8]. Сьогодні освіта повинна носити людиноцентричний характер, тобто бути максимально наближеною до запитів особистості, її здібностей і сутності, адже лише таким чином можна розкрити таланти людини, надати їй можливість самореалізуватися, а відповідно – зробити суспільний розвиток ефективним і несуперечливим [5, с. 8].

Пріоритетною складовою реформування освіти в Україні є модернізація її змісту системи наукових знань, практичних умінь, навичок і досвіду [7]. Важливою задачею сучасної освіти є сформувати людину, здатну психологічно і професійно жити і діяти в постійно змінюваному середовищі. Слід навчити людину навчатися впродовж життя, виробляти уміння, навички і потребу робити це; використовувати отримані знання в практичній діяльності (професійній, суспільно-громадській, побуті); застосовувати комп’ютер у своїй життєдіяльності, адже це шлях до комп’ютерної грамотності, без якої вже неможливо бути конкурентоспроможним; потужний засіб індивідуалізації та інтенсифікації навчальної діяльності; отримання інформації з усього світу [5, с. 9-10]. Актуально до цих навичок і вмінь, на нашу думку, додати вміння пошуку, аналізу та оцінювання інформації, яка розповсюджується сучасними засобами масової інформації, застосовувати медіа з особистісною та професійною метою.

Потік інформації безупинно зростає щодня і людині все важче зорієнтуватися в ньому, вплив медіа на формування та розвиток особистості є безсумнівним і цех факт відображено в наукових працях Дж. Лала, Л. Найденової, Б. Потятинника, А. Фортунатова та інших. Значення інформаційних технологій, медіазасобів зокрема, відіграє життєво важливу роль кожної молодої людини, адже всі вони є їх активними користувачами, отже, гостро постало питання інтеграції медіаосвіти у освітній процес нашої держави, що також впливає на процес модернізації змісту освіти. Наукові дослідження Л. Баженової, О. Волошенюк, О. Георгеаді, В. Іванова, С. Іць, Ю. Казакова, І. Сахневич, А. Онковича, Г. Онкович, Т. Хижняк, О. Федорова та інших доводять, що вивченню проблем розвитку медіаосвіти в суспільстві приділяється достатньо уваги. Науковцями розглянуто історичні аспекти започаткування та впровадження медіаосвіти та медіапедагогіки в Україні та закордоном, досліджено теорії медіаосвіти, розроблено моделі підготовки фахівців різних галузей до застосування медіа в професійній діяльності тощо.

Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив, що широкого застосування набули поняття «медіапедагогіка» та «медіаосвіта». В англомовних країнах (Англія, США, Канада) –поширений термін «медіаосвіта», у Німеччині – «медіапедагогіка» [10].

Зазвичай визначення поняття «медіапедагогіка» іде за аналогією тлумачення поняття «педагогіка» (Г. Алад’іна, О. Глазиріна, Г. Онкович, А. Фортунатов). Якщо «педагогіка» наука про навчання та виховання підростаючого покоління [7, с. 7-8], то «медіапедагогіка» це педагогічна наука, яка складається з медіавиховання, медіаосвіти й медіанавчання і обслуговується відповідними технологіями [9, с. 2]; наука про процес виховання і навчання людини, за допомогою зростання його освіти, яка дає можливість усвідомити ці процеси шляхом застосування медіазасобів [1, с. 535].

Медіапедагіка розглядається А. Фортунатовим як спосіб формування гармонічної особистості в її відносинах з медіа; як систему методик, які забезпечують розвиток творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, вмінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів [11, с. 145]

За тлумаченням В. Робака медіапедагогіка – сукупність всіх педагогічних концепцій, теорій, технологій й методик, які базуються на комплексному застосуванні медіа (включно емпіричний досвід, теоретичні положення та нормативні акти) [3, с. 44].

У програмі для загально освітніх навчальних закладів 10-11 класів із навчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншинств «Основи медіаграмотності» В. Літостанський, В. Іванов, Т. Іванова,О. Волошенюк, В. Даниленко, В. Мележик визначають медіапедагогіку як сукупність педагогічних концепцій, теорій, технологій і методик, які базуються на комплексному застосуванні медіа і є специфічним напрямом педагогіки з такими складовими як медіадидактика (проблеми, роль, функції, і значення медіа в навчанні) і медіавиховання (проблеми медіа використання медіаресурсів і пропозицій) [6, с. 6].

Український педагогічний словник С. Гончаренка дає визначення медіаосвіті як напряму сучасної педагогіки, який передбачає вивчення школярами закономірностей масової комунікації (преси, радіо, телебачення кіно, відео тощо), підготовку їх до життя в сучасному світі, опанування вмінь сприймати й осмислювати різну інформацію, особливо за допомогою технічних засобів [2, с. 211], що уможливлює ототожнення понять «медіапедагогіка» та «медіаосвіта».

В основних положеннях «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» (2010) зазначено, що медіаосвіта – це частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до взаємодії з сучасною системою мас-медіа, включаючи традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні медіа (комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [4]. Зазначений вище документ визначає мету, завдання, основні принципи та форми медіаосвіти. Серед форм медіаосвіти (дошкільної, шкільної, позашкільної, вищої школи, батьківської, дорослих) популярності набула така форма як медіаосвіта засобами медіа. Саме ця форма медіаосвіти набуває цілеспрямованості та конструктивності у сучасній освіті; сприяє підвищенню її якості та інноваційності, модернізації змісту різних дисциплін; уможливлює досягнення, з одного боку, мети медіаосвіти навчити особистість медіазасобами розуміти та приймати участь у медіакультурному середовищі, що її оточує [4], з іншого, цілей окремих дисциплін або навчальних предметів, в які вона інтегрується.

Хоча на сучасному етапі розвитку освіти в Україні інтеграція медіаосвіти в навчальні дисципліни носить все ще стихійний характер, питання формування здатності особистості ефективно взаємодіяти з медіа та застосовувати їх у свої діяльності, а саме медіакультури, стало колом інтересів багатьох дослідників України. Напрацювання медіанауковців та медіапедагогів засвідчують наявність відповідних освітніх технологій, які, на нашу думку Г. Онкович, можна об’єднати одним терміном – «медіадидактика». Дослідниця визначає поняття «медіадидактика» як частину медіапедагогіки, теорію медіаосвіти й медіанавчання, що обґрунтовує зміст медіаосвіти, методи і організаційні форми медіанавчання» [10]. Таким чином, медіадидактика стосується функціонування засобів масової інформації у процесі навчання, а мета медійного виховання підготовка молоді до критичного сприймання медій [9 c. 2].

Висновки. Отже, знання тезаурусу проблеми розширює наукові знання з питання медіапедагогіки, яка розглядається науковцями як педагогічна наука і складається з медіанавчання, медіа вихання, та медіаосвіти. Медіапедагогіка відіграє важливу роль у модернізації змісту освіти і надає йому інноваційного характеру, задовольняючи потреби молоді. Частиною медіапедагогіки є медіадидактика, яка визначає зміст, форми, методи і форми організації роботи у формуванні медіакультури молодого покоління держави. Така форма медіаосвіти як медіаосвіта засобами медіа набуває все більшої популярності у викладанні різних навчальних дисциплін і предметів. У перспективі подальших розвідок маємо на меті дослідити детально основні компоненти медіадидактики.

 

Література:

1. Аладьина Г. В. Медиапедагогика как наука / Г. В. Аладьина // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 5 (часть 4) – С. 535-537

2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

3. Зоря Ю. Н. Медиаобразование the need of the 21st century / Ю. Н. Зоря // Интеграция медиаобразования в условиях современной школы: Сборник научных трудов II Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием. – Таганрог: Издательство Таганрогского института имени А. П. Чехова, 2015. – С. 41-45.

4. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm

5. Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін (З трибуни загальних зборів Національної академії педагогічних наук України) / В. Кремень // Вища освіта України. 2011. № 1. С. 8-11.

6. Літостанський В. В., Іванов В. Ф., Іванова Т. В., Волошенюк О. В., Даниленко В. І., Мележик В. П. Основи медіаграмотності: Програма для загально освітніх навчальних закладів 10-11 класів із навчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншинств / В. В. Літостанський, В. Ф. Іванов, Т. В. Іванова, О. В. Волошенюк, В. І. Даниленко, В. П. Мележик. – К.: АУП, 2014 – 17 с.

7. Мартиненко С. В., Хоружа Л. Л. Загальна педагогіка: Навч. посіб. / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. К.: МАУП, 2002. 176 с.

8. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затв. Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.13 року. – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.ua/legislation/other/36322/

9. Онкович Ганна Медіа-педагогіка і медіа-освіта: поширення у світі / Ганна Онкович // Дивослово, 2007. №6. – С.2-4

10. Онкович Г. В. Технології медіаосвіти / Г. В. Онкович // Вища освіта України; тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : моніторинг якості освіти». – 2007. – Т. 5 (додаток 3). – С. 357–363

11. Фортунатов А. Н. Медиапедагогика или техновоспитание? / А. Н. Фортунатов // Философія и общество. №3. 2011. C. 135-154

 

References:

1. Aladina G. V. Mediapedagogika kak nauka / G. V. Aladina // Mezhdunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik. – 2015. – № 5 (chast 4) – S. 535-537

2. Ghoncharenko S. U. Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj slovnyk / S. U. Ghoncharenko. – K.: Lybidj, 1997. – 376 s.

3. Zorya Yu. N. Mediaobrazovanie the need of the 21st century / Yu. N. Zorya // Integratsiya mediaobrazovaniya v usloviyakh sovremennoy shkoly: Sbornik nauchnykh trudov II Vserossiyskoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. – Taganrog: Izdatelstvo Taganrogskogo instituta imeni A.P. Chekhova, 2015. – S. 41-45.

4. Koncepcija vprovadzhennja mediaosvity v Ukrajini [Elektronnyj resurs] Rezhym dostupu do resursu: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm

5. Kremenj V. Osvita v strukturi cyvilizacijnykh zmin (Z trybuny zaghaljnykh zboriv Nacionaljnoji akademiji pedaghoghichnykh nauk Ukrajiny) / V. Kremenj // Vyshha osvita Ukrajiny. 2011. # 1. S. 8-11.

6. Litostansjkyj V. V., Ivanov V. F., Ivanova T. V., Voloshenjuk O. V., Danylenko V. I., Melezhyk V. P. Osnovy mediaghramotnosti: Proghrama dlja zaghaljno osvitnikh navchaljnykh zakladiv 10-11 klasiv iz navchannjam ukrajinsjkoju movoju, a takozh rosijsjkoju ta inshymy movamy nacionaljnykh menshynstv / V. V. Litostansjkyj, V. F. Ivanov, T. V. Ivanova, O. V. Voloshenjuk, V. I. Danylenko, V. P. Melezhyk. – K.: AUP, 2014 – 17 s.

7. Martynenko S. V., Khoruzha L. L. Zaghaljna pedaghoghika: Navch. posib. / S. M. Martynenko, L. L. Khoruzha. K.: MAUP, 2002. 176 s.

8. Nacionaljna strateghija rozvytku osvity v Ukrajini na period do 2021 roku, zatv. Ukaz Prezydenta Ukrajiny # 344/2013 vid 25.06.13 roku. – Rezhym dostupu do resursu: http://osvita.ua/legislation/other/36322/

9. Onkovych Ghanna Media-pedaghoghika i media-osvita: poshyrennja u sviti / Ghanna Onkovych // Dyvoslovo, 2007. #6. – S.2-4

10. Onkovych Gh. V. Tekhnologhiji mediaosvity / Gh. V. Onkovych // Vyshha osvita Ukrajiny; tem. vyp. «Vyshha osvita Ukrajiny u konteksti integhraciji do jevropejsjkogho osvitnjogho prostoru : monitoryngh jakosti osvity». – 2007. – T. 5 (dodatok 3). – S. 357–363

11. Fortunatov A. N. Mediapedagogika ili tekhnovospitanie? / A. N. Fortunatov // Filosofіya i obshchestvo. №3. 2011. S. 135-154

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.