Войтенко О. О., Овсієнко В. В., кандидат педагогічних наук, доцент, Калініченко А. І. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

УДК: 81-139

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Войтенко О. О., Овсієнко В. В.

кандидат педагогічних наук, доцент, Калініченко А. І.

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Вінниця

 

У статті обґрунтовано актуальність використання інноваційних тенденцій, серед яких – інноваційні технології та методи у процесі навчання іноземних мов, які можуть забезпечити мотивацію вивчення іноземної мови, спричиняють активність, визначають її направленість та роблять навчальний процес цікавим і результативним. Наведено приклади ефективного впровадження інтерактивного методу викладання, використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet) для контролю знань, зберігання і використання навчальних матеріалів.

Ключові слова: інноваційні тенденції, методи, інноваційне навчання, інноваційні технології, навчання іноземної мови.

 

Войтенко Е.О. Овсиенко В.В. Инновационные технологии в методике преподавания иностранного языка / Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, Винница.

В статье обоснована актуальность использования инновационных тенденций, среди которых - инновационные технологии и методы в процессе обучения иностранным языкам, которые могут обеспечить мотивацию изучения иностранного языка, вызывают активность, определяют ее направленность и делают учебный процесс интересным и результативным. Приведены примеры эффективного внедрения интерактивного метода обучения, использование технических средств обучения (компьютерных и мультимедийных, сети Internet) для контроля знаний, хранения и использования учебных материалов.

Ключевые слова: инновационные тенденции, методы, инновационное обучение, инновационные технологии, обучение английскому языку.

 

Voitenko O.O. Ovsienko V.V. Innovative technologies in the methods of teaching foreign languages / Vinnitsa Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Vinnitsa.

In article the urgency of the innovative trends, among them - the innovative technologies and methods in learning foreign languages, which can provide the motivation of learning a foreign language, causing activity define its direction and make the learning process interesting and effective. Examples of effective implementation of interactive teaching methods, use of teaching aids (computer and multimedia, the Internet) for control of knowledge, storage and use of training materials.

Key words: innovative approaches, innovative teaching, methods, innovational technologies, foreign language teaching.

 

Вступ. На сьогоднішній день перед Україною відкриваються нові можливості щодо інтеграції її культури, політики, економіки, технології в світовий простір. Тому значення іноземної мови дуже велике, оскільки вона як засіб спілкування між народами є важливим інструментом інтеграції до світової цивілізації та засобом відкриття і пізнання світу. Отже, стрімкі зміни в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних мов ставлять перед освітньою системою України необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням.

Актуальність статті полягає у тому, що сьогодні в сучасному суспільстві формується чітке соціальне замовлення на володіння іноземними мовами. Роль іноземної мови постійно зростає, що зумовлює необхідність упровадження сучасних освітніх інформаційних технологій у практику вищих навчальних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про наявність значної кількості наукових досліджень у таких напрямках: формування комунікативної компетенції (О.В. Романова, О. Черемиська та ін.); інноваційні підходи до навчання іноземної мови професійного спрямування (О. Андрущенко, І.С. Башмакова, О.І. Плотнікова та ін.); проектна методика (І. Зимня, І.П. Підкасистий, Є. Полат та ін.); інноваційні технології навчання (І. Дівакова, Л. Олійник, А. Нісімчук, М. Папагутіна, О. Плугатарьова, І. Серповська та ін.). Більшість науковців, розглядаючи різні аспекти проблеми використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі, зазначають збільшення ролі електронних засобів навчання на всіх ступенях процесу освіти та доходять висновку, що інноваційні технології викладання іноземних мов передбачають поєднання інтерактивних методів викладання з використанням технічних засобів навчання (комп’ютерних, мультимедійних, мережі Internet) [1, с. 58].

Мета статті – розглянути особливості, можливості і перспективи використання інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної іншомовної компетенції студентів вищих навчальних закладів , а також у виявленні їх ефективності у поєднанні з традиційними підходами.

Останніми роками все частіше піднімається питання про використання сучасних інформаційних та мультимедійних технологій. Оскільки основною метою вивчення іноземної мови є формування і розвиток комунікативної культури майбутніх фахівців, актуальності набуває навчання практичного опанування іноземної мови. Специфіка навчання іноземної мови, на відміну від інших предметів, полягає у тому, що викладачеві потрібно сформувати у студента новий стереотип мовленнєвого спілкування додатково від вже існуючого. Успіх навчання іноземної мови в значній мірі залежить від обраного підходу до навчання. Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, вільний доступ до системи Інтернет, різноманітність комп’ютерного та програмного забезпечення надали можливість використання інтерактивних ресурсів у навчальному середовищі, що отримало назву Е-learning.

У сучасній педагогіці відбувається перехід від переважно інформаційних форм до активних методів і форм навчання із включенням елементів проблемності, наукового пошуку, широким застосуванням резервів самостійної роботи тих, хто навчається [2, с. 14].

Для викладачів комп’ютерне (віртуальне) середовище слугує підґрунтям для розробки сучасних засобів навчання. Викладач отримує можливість постійного оновлення навчального матеріалу завдяки використанню у процесі навчання сучасних автентичних електронних документів та інших інтернет-ресурсів. Він може адаптувати й доповнювати вже закладені у базу даних програмні матеріали, не тільки узгоджуючи їх із віковими особливостями і професійними інтересами студентів, але й інтегруючи зміст програм у соціокультурне середовище студентів. Також викладач за допомогою ІКТ надає студентам, з одного боку, більше автономії, а з іншого – "соціалізує" процес навчання, дозволяючи зробити його результат доробком багатьох зацікавлених осіб (через друк матеріалів, роботу в мережі Інтернет), а також створювати колективні творчі роботи студентів не тільки однієї групи, а навіть навчальних закладів, розташованих у різних містах і країнах. Використання на практиці інтернет-технологій сприяє оптимізації навчального процесу у немовних вишах [3].

Використання комп'ютерних технологій у викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні англійської мови [4].

Традиційні методи навчання іноземної мови передбачають засвоєння знань у штучних ситуаціях, внаслідок чого майбутній фахівець не бачить зв'язку досліджуваного предмета зі своєю майбутньою професійною діяльністю. Найбільш ефективним засобом розвитку мислення майбутніх фахівців є імітаційне моделювання. Подібний підхід у навчанні забезпечує імітацію елементів професійної діяльності, її типових та істотних рис. Його застосування на заняттях з іноземної мови дає можливість сформувати навички та вміння спілкування, розвиває звичку до самоконтролю, сприяє реальній підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності і життя в суспільстві в цілому, допомагає зробити заняття з іноземної мови більш живими, цікавими, змістовними, дає можливість студентам більше і частіше висловлювати власні думки, почуття, оцінки, тобто мислити іноземною мовою.

Підготовка кваліфікованих спеціалістів у різних галузях суспільної діяльності, здатних орієнтуватися в необмеженому інформаційному просторі та використовувати здобутки науково-технічного прогресу, має велике значення для сучасного суспільства. Інтеграційні процеси вимагають від сучасного фахівця не тільки професійних знань, а й володіння іноземною мовою як засобом професійної комунікації для повноцінного обміну науковою інформацією, ознайомлення з новими технологіями та ділового спілкування.

Сучасні технології в освіті – це навчання іноземної мови із застосування інформаційних технологій, створення презентацій в програмі PowerPoint, робота з мультимедійними комп’ютерними програмами з іноземних мов, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання, використання інтернет-ресурсів, навчання іноземної мови в комп’ютерному середовищі. Впровадження інноваційних методів значно поліпшує якість навчального процесу та ефективність засвоєння навчального матеріалу студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови, створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і студентами, допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей студентів, їх рівня навчання, схильностей і т.д.

Слід підкреслити, що саме зараз, в умовах світової глобалізації та інформатизації статус англійської мови як засобу міжнародного професійного спілкування зростає, особливо через те, що освіта і наука сьогодні стають пріоритетними факторами розвитку країни і саморозвитку особистості. Першочерговим завданнями є підвищення якості освіти та надання освітніх послуг, підтвердження актуальності знань випускників вищих навчальних закладів (у змісті освіти щорічно оновлюються 5 % теоретичних знань та 20 % практичних знань). Зміст освіти відіграє ключову роль у розбудові національної системи освіти, забезпеченні її інноваційного розвитку, приведенні у відповідність до європейських та світових стандартів [5].

Дослідження в галузі інноваційних технологій підтверджують, що перспективним напрямом роботи в системі сучасного навчання іноземних мов є інтегрований підхід, який поєднує комплекс мультимедійних технологій з високим дидактичним потенціалом, телекомунікаційну технологію, комп’ютерне навчання іноземних мов та сучасні методи навчання іноземних мов.

Висновки. Отже, проаналізувавши роль інноваційних методів викладання можна зробити висновки про те, що на сучасному етапі йде активний пошук шляхів вдосконалення та модернізації процесу викладання іноземних мов у вищих навчальних закладів. З кожним роком вимоги до випускників вузів все більше і більше зростають та ставлять перед викладачами завдання вивчати і впроваджувати в навчальну практику найбільш ефективні методики і технології, поєднувати традиційні та інноваційні методи в навчанні, творчо розвивати набутий практичний і теоретичний досвід викладання дисципліни.

 

Література:

1. Андрущенко О. Англомовне професійне спілкування з використанням ІТ / О. Андрущенко // Відкритий урок. – 2012. – № 1. – С. 56–60.

2. Харченко Л. Н. Преподаватель современного вуза: компетентностная модель. // Монография. – М., 2014. – 217 с.

3. Бондар С. В. Використання інтернет-технологій у системі автономного вивчення професійно-орієнтованої іноземної мови студентами немовних спеціальностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2013_2/782-2639-3-ED.pdf.

4. Лук’янова Ю.М. Використання комп’ютерних технологій при вивченні іноземної мови [Електронний ресурс] / Лук’янова Ю.М. – Режим доступу: Osvita.ua/school/lessons.summary/edu_technology/21519

5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ues/2011_8/Articles/2_National%20strategy.pdf

 

References:

1. Andrushchenko O. Anhlomovne profesiine spilkuvannia z vykorystanniam IT / O. Andrushchenko // Vidkrytyi urok. – 2012. – № 1. – S. 56–60.

2. Kharchenko L. N. Prepodavatel sovremennoho vuza: kompetentnostnaia model. // Monohrafyia. – M., 2014. – 217 s.

3. Bondar S. V. Vykorystannia internet-tekhnolohii u systemi avtonomnoho vyvchennia profesiino-oriientovanoi inozemnoi movy studentamy nemovnykh spetsialnostei [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2013_2/782-2639-3-ED.pdf.

4. Lukianova Yu.M. Vykorystannia kompiuternykh tekhnolohii pry vyvchenni inozemnoi movy [Elektronnyi resurs] / Lukianova Yu.M. – Rezhym dostupu: Osvita.ua/school/lessons.summary/edu_technology/21519

5. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ues/2011_8/Articles/2_National%20strategy.pdf

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.