Лопушняк В. І., Якубовскі Т., Грицуляк Г. М. ЗМІНА ВМІСТУ ГУМУСУ В ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВНЕСЕННЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ПІД ВЕРБУ ЕНЕРГЕТИЧНУ

УДК 628.381.1

 

ЗМІНА ВМІСТУ ГУМУСУ В ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВНЕСЕННЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ПІД ВЕРБУ ЕНЕРГЕТИЧНУ

доктор сільськогосподарських наук, Лопушняк В. І.

Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ), Україна, Львів

доктор технічних наук, професор Якубовскі Т.

факультет інженерії продукції та енергетики, Університет рільничий у Кракові, Польща, Краків

кандидат сільськогосподарських наук, Грицуляк Г. М.

Івано-Франківський коледж ЛНАУ, Україна, Івано-Франківськ

 

На основі експериментальних досліджень встановлено, що за внесення компостів на основі осаду стічних вод, вміст пасивного та загального гумусу зменшувався порівняно з варіантами, де вносили свіжий ОСВ, але залишається вищим порівняно з контролем та залежить від норми внесення органічного добрива. Статистичні показники вказують на високий рівень тісноти зв’язку між внесеною нормою осаду стічних вод та зростанням частки стабільного гумусу в ґрунті.

Ключові слова: гумус, ґрунт, дерново-підзолисті ґрунти, осад стічних вод, компост.

 

доктор сельскохозяйственных наук, Лопушняк В. И. Изменение состава гумуса в дерново-подзолистой почве в зависимости от внесения осадка сточных вод под иву энергетическую / Львовский национальный аграрный университет, Украина, Львов

доктор технических наук, профессор Якубовски Т. Изменение состава гумуса в дерново-подзолистой почве в зависимости от внесения осадка сточных вод под иву энергетическую / факультет инженерии продукции и энергетики,Университет рільничий в Кракове, Польша, Краков

кандидат сельскохозяйственных наук, Грицуляк Г. М. Изменение состава гумуса в дерново-подзолистой почве в зависимости от внесения осадка сточных вод под иву энергетическую / Ивано-Франковский колледж ЛНАУ, Украина, Ивано-Франковск

На основе экспериментальных исследований установлено, что при внесении компостов на основе осадка сточных вод содержание пассивного и общего гумуса уменьшалось сравнительно с вариантами, где вносили свежий ОСВ, но остается выше показателей контрольного варианта и зависит от нормы внесения органического удобрения. Статистические показатели указывают на высокую связь между нормой внесённого осадка сточных вод и возрастанием части стабильного гумуса в почве.

Ключевые слова: гумус, почва, дерново-подзолистые почвы, осадок сточных вод, компост.

 

Doctor of agricultural sciences, Lopushniak V. I. Changing the content of humus in the sod-podzolic soils based on the introduction of sewage sludge in willow energy / Lviv national agrarian university, Ukraine, Lviv

Doctor of science, Jakubovski T. Changing the content of humus in the sod-podzolic soils based on the introduction of sewage sludge in willow energy / Univesity of agriculture in Krakov

candidate of agricultural sciences, Hrytsulyak G. M. Changing the content of humus in the sod-podzolic soils based on the introduction of sewage sludge in willow energy / Ivano-Frankivsk college of LNAU, Ukraine, Ivano-Frankivsk

Based on experimental studies was established that by making compost from sewage sludge, the content and total passive humus decreased compared with options where sewage sludge was contributed fresh, but remains higher compared with the control and depends on the rate of organic fertilizers. Multiple coefficients of determination indicate the high level of distress communications between sediment included sewage and growing proportion of stable humus in the soil.

Key words: humus, soil, sod-podzolic soils, sewage sludge, compost.

 

Вступ. В останні роки в Україні різко знизилися обсяги виробництва органічних добрив та їхнє застосування в землеробстві, що призвело до від’ємного балансу гумусу в ґрунтах, погіршення їхньої родючості, зниження продуктивності землеробства. Осад стічних вод (ОСВ) з органічними і мінеральними наповнювачами є ефективним способом одержання добрива з достатньо високим вмістом гумусу [2 – 4]. Водночас у сучасних умовах використання осаду стічних вод під сільськогосподарські культури обмежене через високий рівень небезпеки екологічного забруднення продукції [1, 6].

Щоб визначити вплив осаду стічних вод на ґрунт, ми дослідили залежність зміни вмісту гумусу в різних генетичних горизонтах дерново-підзолистого ґрунту Передкарпаття.

Польові досліди проводили на колекційно-дослідному полі Івано-Франківського коледжу ЛНАУ. Для отримання високоефективного органічного добрива здійснили компостування ОСВ з різними органічними наповнювачами (тирса, солома) та з додаванням мінеральних домішок (цементний пил).

Схема садіння верби енергетичної – 0,33 х 0,70 м. Варіанти досліду: 1). без добрив – контроль; 2). мінеральні добрива – N100P100K100; 3). ОСВ – 40 т/га; 4). ОСВ – 60 т/га; 5). ОСВ – 80 т/га; 6). компост ОСВ + тирса (3:1) – 60 т/га; 7). компост ОСВ + солома (3:1) – 20 т/га; 8). компост ОСВ + солома (3:1) – 40 т/га; 9). компост ОСВ + солома (3:1) – 60 т/га; 10). компост ОСВ + солома (3:1) + цементний пил, 10 % – 40 т/га.

Кількість органічної речовини в ґрунті визначає рівень його родючості. Усі фактори родючості ґрунту тісно пов’язані й взаємозалежні. Від вмісту органічної речовини залежать: фізичні властивості, структурність, теплові та водні властивості, пористість, біологічна активність, поживний режим і поглинальна здатність ґрунтів тощо. Заходи щодо підвищення родючості ґрунтів та врожайності сільськогосподарських культур тісно пов’язуються зі створенням стабільного бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті [2].

У наших дослідженнях вміст органічної речовини суттєво змінювався під впливом застосування добрив, в тому числі й за внесення ОСВ (табл.1).

 

Повний текст статті за посиланням stattya-_Lopushnyak.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.