кандидат технічних наук, доцент Васько І. С., Васько А. І. ВЕКТОРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН

УДК 622.243.273

 

ВЕКТОРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН

кандидат технічних наук, доцент Васько І. С., асистент Васько А. І.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ

 

Охарактеризовано чинники, що діють на самовільне викривлення та просторову орієнтацію свердловин. Визначено вплив геологічних та техніко-технологічних факторів, що впливають на інтенсивність викривлення траєкторії свердловини. Описано характеристику закономірностей викривлення свердловин в анізотропних гірських породах. Проведено аналіз схеми досліджень та викладено методику векторної інтерпретації просторового викривлення свердловини.

Ключові слова: викривлення свердловин, просторова орієнтація, анізотропні породи, траєкторія свердловини, апсидальна площина, сферичні координати.

 

кандидат технических наук, доцент Васько І.С., ассистент Васько А.И. Векторная интерпретация искривления скважин. Ивано-Франковский нацио-нальный технический университет нефти и газа. Украина, Ивано-Франковск.

Охарактеризованы факторы, действующие на самовольное искажение и пространственную ориентацию скважин. Определено влияние геологических и технико-технологических факторов, влияющих на интенсивность искривления траектории скважины. Описаны характеристику закономерностей искривле-ния скважин в анизотропных горных породах. Проведен анализ схемы исследо-ваний и изложена методика векторной интерпретации пространственного искривления скважины.

Ключевые слова: искривление скважин, пространственная ориентация, анизотропные породы, траектория скважины, апсидальна плоскость, сфери-ческие координаты.

 

Vasko I.S., Vasko A.I. Vector interpretation distortion wells. Ivano-Frankivsk National Technical University of oil and gas.Ukraine. Ivano-Frankivsk city.

Characterized factors acting on the spontaneous curvature and spatial orientation wells. The influence of geological and technical and technological factors affecting the intensity of curvature of the trajectory well. Described distortion characteristic patterns of wells in anisotropic rocks. The analysis of the scheme and research methodology outlined vector interpretation of spatial distortion well.

Keywords: distortion wells, spatial orientation, anisotropic rock, the trajectory of the well, apsydalna plane, spherical coordinates.

 

Вступ. На початку розвитку скерованого буріння свердловини бурили лише з метою досягнення важкодоступних для вертикальних свердловин покладів нафти і газу.

Наступним етапом стало буріння кущових свердловин із розміщенням усть на одному технологічному майданчику з відведенням вибоїв на значні відстані від устя згідно із сіткою розробки родовища.

В більшості країн світу буріння свердловин складної траєкторії у найближчі роки стане основним. Практичне впровадження технології буріння свердловин просторової орієнтації вимагає проведення математичних розрахунків, проектування траєкторій таких свердловин та використання сучасних технологій і техніки для їх прокладання.

У подальшому світова практика збагатилась досвідом буріння горизонтальних свердловин в умовах, коли продуктивний пласт перетинається стволом довжиною від сотень до кількох тисяч метрів. Дебіти таких свердловин на порядок вищі за дебіти вертикальних свердловин [4, с. 5-20; 8, с.13-50; 2, с. 12-20].

Збільшення кількості похило-скерованих та горизонтальних свердловин вимагає удосконалення технології і техніки їх буріння. Для цього важливе знання закономірностей викривлення для попередження природнього і здійснення штучного викривлення свердловин за заданим профілем та буріння їх без ускладнень.

Загальновизнаним є поділ причин самовільного викривлення свердловин на геологічні, технічні та технологічні [1, с.15-19; 7, с. 12-30].

Технологічні причини викривлення пов’язані зі способом і параметрами режиму буріння і визначаються, в основному, характером руйнування гірських порід, величиною та напрямом сил, що діють на низ колони, геометричними, ваговими і жорсткісними параметрами КНБК, величиною зазору між компоновкою і стінкою свердловини та рядом інших чинників.

Як показала практика буріння, технічні фактори впливають на викривлення свердловини до глибини 100 – 150 м і визначаються здебільшого суб’єктивними чинниками, тому ними часто нехтують.

Багато дослідників вбачають причинно-наслідковий зв’язок між технічними і технологічними чинниками та розглядають викривлення як наслідок одночасної дії техніко-технологічних причин.

Більшість фахівців сходяться на думці, що під дією сукупності техніко-технологічних чинників викривлення траєкторії свердловини відбувається у вертикальній (апсидальній) площині.

До основних геологічних причин, зазвичай, відносять: анізотропність порід за буримістю в різних напрямах, шаруватість, чергування пластів з різною міцністю та твердістю, тріщинуватість, просторове розташування залягання пластів і пов’язаний з цим кут зустрічі свердловини з напластуванням порід, тектонічні порушення тощо. Багато дослідників вважають геологічні причини викривлення основними і такими, що суттєво впливають на орієнтацію свердловини в просторі. В більшості випадків свердловина намагається зайняти напрям, перпендикулярний до напластування порід, однак, при розбурюванні анізотропних пластів з великим кутом нахилу напрям викривлення свердловини може бути протилежним.

Один і той же чинник може бути визначальним в одних умовах і мати незначний вплив на викривлення в інших.

В загальному випадку сукупна дія згаданих вище причин призводить до просторового викривлення свердловин.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Vasko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.