Цаподой C. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧО-КОРЕКЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

УДК 378.14.(477)

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧО-КОРЕКЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Цаподой C.В.

ДНЗ «Смілянський Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів», Україна, Сміла

 

Досліджено проблему впровадження корекційних технологій оздоровчої спрямованості в педагогічний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Обґрунтовано інноваційні напрямки фізичного виховання та оздоровлення учнів, що поєднує в собі всі необхідні компоненти для гармонійного розвитку дитини.Розглянуто виховання свідомого ставлення щодо збереження та зміцнення здоров’я, а також комплексного впливу на свідому і діяльнісну сфери особистості школяра.

Ключові слова: інновація, корекційні технології, оздоровча спрямованість, педагогічний процес, загальноосвітні навчальні заклади.

 

Цаподой С. В. Особенности использования оздоровительно-коррекционных технологийвобщеобразовательных учебных заведениях/ ГУЗ «Смелянский Центр подготовки и переподготовки рабочих кадров», Украина,. Смела

Исследована проблема внедрения коррекционных технологий оздоровительной направленности в педагогический процесс общеобразовательных учебных заведений. Обоснованны инновационные направления физического воспитания в оздоровлении учащихся, что сочетает в себе все необходимые компоненты для гармоничного развития ребенка. Рассмотрено воспитание сознательного отношения в сохранении и укреплении здоровья, а также его комплексное воздействие на сознательную и деятельностную сферы личности школьника.

Ключевые слова: инновация, коррекционные технологии, оздоровительная направленность, педагогический процесс, общеобразовательные учебные заведения.

 

S. Тsapodoy Features of the use of health-corrective technologies in general educational institutions / Smelyanskyy center of preparation and retraining of personnel workers, Ukraine, Smela

The problem of introduction of corrective technologies of improving direction in the pedagogical process of general educational institutions is investigated. Innovative directions of physical education in the improvement of students are grounded, which combines all the necessary components for the harmonious development of the child. Consideration is given to the education of a conscious attitude in the preservation and strengthening of health, as well as its complex impact on the conscious and active spheres of the student's personality.

Key words: innovation, correctional technologies, health-improving orientation, pedagogical process, general educational institutions.

 

Введення. На сучасному етапі розвитку освіти інноваційна педагогічна діяльність вчителя, пошук нових засобів й методів підвищення ефективності оздоровчої роботи з учнями молодшого шкільного віку набувають особливої значимості, тому що шкільний вік у розвитку дитини є періодом, коли закладається фундамент її здоров’я й фізичного розвитку, розвиваються життєво важливі навички та формується особистість.

Однією з актуальних проблем сучасного суспільства є поширення захворювань серед дитячого населення в Україні, оскільки дефіцит рухової активності, що прогресує, зумовлює негативні зміни в темпах зростання загальної захворюваності серед дітей та підлітків, породжує функціональні розлади системи й органів дитячого організму, низькі показники рівня здоров’я дітей загальноосвітніх навчальних закладів. Тому, впровадження корекційних технологій оздоровчої спрямованості в педагогічний процес загальноосвітнього навчального закладу спрямовано на збереження здоров’я учня на всіх етапах його навчання, виховання та розвитку.

Аналіз наукових досліджень та публікацій засвідчив, що технологічний аспект проблеми необхідності впровадження корекційних технологій оздоровчої спрямованості у педагогічний процес загальноосвітнього навчального закладу розроблений у працях Л. Волошина, Н. Денисенко, Л. Гаращенко, та інших [1-5].

Мета дослідження – визначити сутність та зміст оздоровчо-корекційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах.

Результати дослідження та їх обговорення.Важливим чинником інноваційної діяльності вчителя є усвідомлення ним, що кожна освітня технологія має містити в собі оздоровчий компонент, тобто, її основна спрямованість полягає у збереженні фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я.

Якщо в дошкільному навчальному закладі провідною формою організації процесу навчання є ігрова діяльність, то в школі урок стає основною формою організації навчальної роботи.

С. Омельченко, Л. Каліберда констатують, що за період навчання в школі кількість здорових дітей зменшується в 4 рази, тому будь-які технології повинні володіти здоров’язбережувальним потенціалом, а організація навчально-виховного процесу має відбуватися без шкоди для здоров’я учня та педагога [1, с. 26].

В практичній діяльності вчителі мають змогу використовувати різноманітні оздоровчі та корекційні технології. Важливим у виборі корекційної технології оздоровчої спрямованості, на думку вчених, є врахування індивідуального стану здоров’я учнів, та умов і можливостей загальноосвітнього навчального закладу.

Принагідно зазначимо, що Україна бере активну участь у Міжнародному проекті ВООЗ «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю». Реалізація цього проекту є інноваційним механізмом у розвитку системи неперервної валеологічної освіти, різноманітних оздоровчих технологій, які оптимізують збереження та зміцнення здоров’я школярів і вчителів через створення соціального й фізичного середовища, цілеспрямовану роботу з формування валеологічної свідомості, здорового способу життя [3].

Серед інноваційних корекційно-оздоровчих технологій для учнів молодшого шкільного віку О. Юрчук виокремлює: казкотерапію, фітболгімнастику, художню гімнастику, пальчикову гімнастику (вправи, ігри, картинки), психогімнастику, дихальну та звукову гімнастику, кінезорефлексотерапію, аромо- й фітотерапію, кисневі напої, кольоротерапію, різні види масажу (із використанням щіток, шишок, горішків, точковий масаж, самомасаж), музикотерапію, ігровий тренінг, піскотерапію, авторські технології, що врізноманітнюють роботу через застосування нетрадиційного обладнання тощо [4, с. 144]. Автор зауважує, що «педагоги повинні грамотно добирати технології з огляду на стан здоров’я учнів та вікову фізіологічну й психологічну спрямованості нетрадиційних оздоровчих методів» [4, с. 146].

Фітболгімнастика належить до сучасних інноваційних корекційних технологій, що направлені на оздоровлення та гармонійний фізичний розвиток учнів. Фітболи як великі гімнастичні м’ячі застосовуються для активного відпочинку, ігор, спорту та занять ЛФК. Так як цей м’яч безпечний і дуже ефективний у застосуванні під час фізичних тренувань, його стали використовувати поряд з велотренажером та біговою доріжкою, адже це допомагає урізноманітнити тренування і зробити його приємним, тим більше, що фітнес-м’яч підходить як для молодих, так і для літніх людей. Дедалі поширеним стає використання вправ з фітболами у загальноосвітніх навчальних закладах [5, с. 255].

Фітболгімнастика унікальна за механізмом дії на організм людини, вона викликає великий інтерес як у дітей, так і дорослих. Вправи на м’ячах володіють оздоровчим ефектом, який підтверджено досвідом роботи спеціалізованих корекційних та реабілітаційних медичних центрів Європи. За рахунок механічної вібрації та амортизаційної функції м’яча при виконанні вправ покращується обмін речовин, кровообіг і мікродинаміка в міжхребцевих дисках і внутрішніх органах; ці вправи впливають на хребет, суглоби і навколишні тканини, що сприяє профілактиці і корекції постави [2, с. 13].

Вправи на м’ячах тренують вестибулярний апарат, розвивають координацію рухів і функцію рівноваги, сприяють розвитку рухових здібностей і підвищують емоційний фон занять, викликаючи позитивний настрій.

Практично, це єдиний вид аеробіки, де під час виконання фізичних вправ одночасно включаються руховий, вестибулярний, зоровий і тактильний аналізатори, що в геометричній прогресії посилює позитивний ефект від занять.

Вправи на м’ячах доступні всім, незалежно від віку та стану здоров’я, навіть людям, які мають захворювання суглобів ніг, які страждають надмірною вагою і ін. При заняттях фітболгімнастикою серцево-судинна система працює в нормальному режимі, ударне навантаження на суглоби ніг набагато менше, ніж при інших аеробних тренувань. М’яч створює хорошу амортизацію, і тому, під час динамічних вправ на ньому осьове навантаження на хребет менш інтенсивне, ніж при ходьбі [5, с. 257].

Діти, які займаються фітболгімнастикою, менше хворіють, у них поліпшуються постава, увага, настрій, з’являється відчуття радості, задоволення. На позитивному емоційному фоні швидше і ефективніше проходить процес навчання руховим умінням та навичкам [5, с. 128].

Має особливе значення ідея занять на м’ячах по формуванню дихання в школярів, так як м’яч має певні властивості, які використовуються з оздоровчою, корекційною і дидактичною метою.

Вправи верхи на м’ячі за своїм фізіологічним впливом сприяють лікуванню таких захворювань, як остеохондроз, сколіоз, неврастенія. Лікувальний ефект обумовлений біохімічними чинниками – це, насамперед, вплив коливань м’яча на хребет, міжхребцеві диски, суглоби і навколишні тканини.

У фітболгімнастиці поєднання фізичних вправ із музикою, казкою, промовою віршів розвиває почуття ритміки, координацію, мову, рівновагу, поставу, а також викликає емоційний підйом, почуття радості і задоволення. Завдяки цьому в учнів підвищується інтерес до виконання фізичних вправ і рухових дій, покращується якість їх виконання.

М’яч за своїми властивостями багатофункціональний, і тому, може використовуватися в комплексах вправ фітболгімнастики як предмет, снаряд або опора. Оволодіння вправами фітболгімнастики дозволяє зміцнити здоров’я і фізичну підготовленість учнів.

Вправи з фітболом можна комбінувати із звичайною гімнастикою, масажем і фізіотерапевтичними процедурами.

Заняття з м’ячем зміцнюють м’язи спини і черевного преса, створюють гарний м’язовий корсет, але головне – формують навички правильної постави. Навчання учнів фітболгімнастики з дотриманням основних вимог до проведення і послідовності етапів призводить до зміцнення опорно-рухового апарату, удосконалення серцево-судинної та дихальної системи, розвитку фізичних якостей дитини, підвищення працездатності [5, с. 127].

Фітболгімнастика володіє широким спектром оздоровчого впливу на дитячий організм, сприяє розвитку творчості дитячої фантазії і емоційно змушує почувати вільно навіть дітей. Крім того, в процесі рухової діяльності формується самооцінка учнів. У зв’язку з розвитком самооцінки розвиваються такі особисті якості, як самоповага, сумління, гордість [5, с. 129].

Слід відмітити, що використання вправ з фітболами потребує від педагога вміння організувати заняття зі збереженням високої моторної щільності та інтенсивності навантаження.

Висновки. Отже, у результаті проведеного дослідження визначено, що використання фітболу сприяє зміцненню м’язів спини і черевного пресу, створенню гарного м’язового корсету; профілактиці сколіозу; покращенню функціонування серцево-судинної і дихальної систем; поліпшенню кровопостачання хребта, суглобів і внутрішніх органів; але найголовніше – формуванню навички правильної постави і правильного дихання учнів.

Таким чином, фітболгімнастика є інноваційним напрямком фізичного виховання та оздоровлення школярів, що поєднує в собі всі необхідні компоненти для гармонійного розвитку дитини.

 

Література:

1. Омельченко С. Здоров’язбережувальна педагогіка: сучасні тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. Омельченко, Л. Каліберда // Рідна школа. – 2012. – № 7. – С. 25–28. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rsh_2012_7_8.pdf.

2.Петрович В. В. Корекція сагітального профілю постави дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-гімнастики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту /  В. В. Петрович. – Л., 2010. – 21 с.

3. Про подальше впровадження міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» в Україні : Наказ Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти України від 20.07.1998 р. № 206/272 // Інформ. зб. Міністерства освіти України. – 1998. – № 23. – С. 36.

4. Юрчук О. І. Оптимізація рухового режиму дітей дошкільного віку, як необхідна умова здоров’язберігаючих технологій / О. І. Юрчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2012. – Вип. 5. – С. 143–147.

5. Яворська Т. Оздоровчо-корекційні технології як засіб формування здоров’я дитини дошкільно говіку / Тетяна Яворська // Молода спортивна наука України, 2013. – Т.3. – С. 255–259.

References: 

1.Omeljchenko S. Zdorov'jazberezhuvaljna pedaghoghika: suchasni tendenciji ta perspektyvy rozvytku [Elektronnyj resurs] / S. Omeljchenko, L. Kaliberda // Ridna shkola. – 2012. – № 7. – S. 25–28. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rsh_2012_7_8.pdf.

2. Petrovych V. V. Korekcija saghitaljnogho profilju postavy ditej molodshogho shkiljnogho viku zasobamy fitbol-ghimnastyky: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. nauk z fiz. vykhovannja ta sportu /  V. V. Petrovych. – L., 2010. – 21 s.

3.Pro podaljshe vprovadzhennja mizhnarodnogho proektu «Jevropejsjka merezha shkil spryjannja zdorov'ju» v Ukrajini : Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ja i Ministerstva osvity Ukrajiny vid 20.07.1998 r. # 206/272 // Inform. zb. Ministerstva osvity Ukrajiny. – 1998. – № 23. – S. 3–6.

4.Jurchuk O. I. Optymizacija rukhovogho rezhymu ditej doshkiljnogho viku, jak neobkhidna umova zdorov'jazberighajuchykh tekhnologhij / O. I. Jurchuk // Onovlennja zmistu, form ta metodiv navchannja i vykhovannja v zakladakh osvity. – 2012. – Vyp. 5. – S. 143–147.

5. Javorsjka T. Ozdorovcho-korekcijni tekhnologhiji jak zasib formuvannja zdorov'ja dytyny doshkiljno ghoviku / Tetjana Javorsjka // Moloda sportyvna nauka Ukrajiny, 2013. – T.3. – S. 255–259.

 

Capadoy.pdf

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.