кандидат економічних наук, Олійник С. О. УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК657.6:657.421

 

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

кандидат економічних наук,  Олійник С. О.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

 

Стаття присвячена особливостям організації аудиту основних засобів на підприємствах з врахуванням сучасних умов господарювання. Досліджено особливості організації аудиту основних засобів,наведено методику аудиту основних засобів та визначено її вплив на якість аудиту.  Сформовано завдання та інформаційна база, що використовується під час здійснення аудиту основних засобів, наведено методичні прийоми та етапи перевірки. Встановлені критерії якості аудиту та встановлені вимоги до процесу підготовки бухгалтерської інформації.Розкрито необхідність проведення аудиту основних засобів, що дозволяє встановити їхній наявний та кількісний стан, відображення в обліку, витрати на ремонт і покращення, правильність нарахування амортизації та усунення їхніх недоліків, що дасть змогу досягнути високого рівня якісних характеристик фінансової звітності підприємства.

Ключові слова: основні засоби, організація, облік, аудит, амортизація, оцінка, методологія.

 

кандидат экономических наук, Олейник С. А. Совершенствование аудита основных средств на предприятии/ Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев

Статья посвящена особенностям организации аудита основных средств на предприятиях с учетом современных условий хозяйствования. Исследованы особенности организации аудита основных средств, приведена методика аудита основных средств и определены ее влияние на качество аудита. Сформированы задачи и информационная база, используемая при осуществлении аудита основных средств, приведены методические приемы и этапы проверки. Установлены критерии качества аудита и установлены требования к процессу подготовки бухгалтерской информации. Раскрыта необходимость проведения аудита основных средств, клторая позволяет установить их наличие и качественное состояние, отражения в учете расходов на ремонт и улучшение, правильность начисления амортизации и устранения их недостатков, что позволит достичь высокого уровня качественных характеристик финансовой отчетности предприятия.

Ключевые слова: основные средства, организация, учет, аудит, амортизация, оценка, методология.

 

PhD in Economic,  Oliynyk S. O. Improvement of the audit of main activities in the enterprise/ National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

The article is devoted to the peculiarities of organization of the audit of fixed assets at the enterprises taking into account modern economic conditions. The peculiarities of the organization of the audit of fixed assets are investigated, the methodology of audit of fixed assets is given and its influence on the quality of audit is determined. The task and the information base used during the audit of fixed assets have been formed, methodological methods and stages of verification are given. The criteria of the quality of the audit are established and the requirements for the process of preparation of the accounting information are established. The necessity of conducting the audit of fixed assets is revealed, which allows to establish their existing and quantitative status, accounting in the accounts, repairs and improvements, correctness of accrual of depreciation and elimination of their shortcomings, which will allow to achieve a high level of qualitative characteristics of the financial statements of the enterprise.

Key words: fixed assets, organization, accounting, audit, depreciation, estimation, methodology.

 

Вступ.В сучасних умовах економічної діяльності суб’єктів господарювання постає гостро необхідність посилення фінансово-економічно контролю. Керівництво підприємств та їхні ділові партнери прагнуть одержати надійну інформацію про стан і використання основних засобів, тому для забезпечення об’єктивної інформації її користувачам аудит основних засобів є вагомою складовою.

Дослідженню обліку та аудиту основних засобів значну увагу у своїх працях приділяли такі науковці, як М. Білуха, М. Білик, Ф. Бутинець, В. Гавриленко, С. Голов, Л. Городянська, А. Герасимович, Н. Дорош, В. Казмирчук, Л. Кіндрацька, Д. Костюк, Л. Нападовська, Г. Нашкерска, А. Озеран, О. Петрик, Т. Писаревська, В. Рудницький, Я. Савченко, В. Сопко, Н. Ткаченко, В. Усач, Г. Чумаченко, та інші.  та багато інших. Незважаючи на велику кількість проведених досліджень, на сьогодні залишаються остаточно невирішеними питання у сфері організації обліку та аудиту основних засобів, які потребують подальшого дослідження.

Мета статтіполягає в розробці та обґрунтуванні напрямів удосконалення організації аудиту основних засобів на підприємстві.

Аудит основних засобів і необоротних активів означає перевірку дотримання в бухгалтерському обліку методологічних засад формування інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Важливими завданнями аудиту основних засобів є перевірка правильності віднесення об'єктів до основних засобів; перевірка законності та правильності операцій, пов'язаних із рухом основних засобів;  контроль за дотриманням правил документального оформлення операцій по основних засобах; контроль за наявністю і збереженням основних засобів;            перевірка правильності віднесення об'єктів до основних засобів;         перевірка правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних із рухом основних засобів;  перевірка правильності та своєчасності нарахування, включення у витрати виробництва амортизаційних витрат;  перевірка правильності проведення переоцінки основних засобів;         перевірка операцій, пов'язаних з орендою основних засобів;  перевірка правильності відображення в обліку відновлення основних засобів;           зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності.

Джерелами аудиту основних засобів є наказ про облікову політику підприємства;   статут підприємства;  розпорядчі документи керівника підприємства, які засвідчують факт введення об'єктів основних засобів в експлуатацію;   первинні документи бухгалтерського обліку, що відображають операції по основних засобах;  відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань;  головна книга; бухгалтерська звітність; плани ремонтів (кошториси) основних засобів, тощо.

Перед проведенням аудиту основних засобів аудитору необхідно ознайомитися з обліковою політикою підприємства у частині організації обліку основних засобів за період, що підлягає перевірці, її змінами порівняно з попереднім.

З метою формування плану та програми проведення перевірки аудитор повинен оцінити систему внутрішнього контролю на підприємстві (яке в своїй діяльності використовує основні засоби).

За результатами оцінки системи внутрішнього контролю основних засобів, аудитор формує думку в робочих документах, зокрема: отримані відомості про систему бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, оцінку ризику невідповідності внутрішнього контролю. Якщо ризик невідповідності внутрішнього контролю оцінюється аудитором як незначний, він додатково пояснює в документах обґрунтування своїх висновків. Тому характер і якість перевірки багато в чому будуть залежати від того, наскільки повно та достовірно аудитор вивчить систему внутрішнього контролю.

Аудит основних засобів продовжується перевіркою ведення аналітичного обліку, яку можна здійснити вибірковим чи суцільним способом. Аналітичний облік основних засобів ведеться за об'єктами основних засобів. Аудитор починає з перевірки наявності і стану інвентарних карток в картотеці аналітичного обліку основних засобів та відповідності даних пооб’єктного аналітичного обліку основних засобів даним синтетичного обліку. Для цього аудитор зіставляє дані опису інвентарних карток основних засобів з наявними в картотеці інвентарними картками. За відсутності карток на окремі об'єкти аудитор має запропонувати керівництву підприємства відновити аналітичний пооб'єктний облік основних засобів. Загальний підсумок залишків за всіма групами основних засобів зіставляється із залишком за рахунком 10 "Основні засоби". Залишки повинні бути однакові. Крім того аудитор встановлює відповідність залишків головної книги із залишками у балансі.

Також аудитор перевіряє, чи всі об'єкти основних засобів закріплені за матеріально відповідальними особами.

Якісне та своєчасне проведення інвентаризації основних засобів - важливий момент організації аналітичного обліку. Тому аудитор уважно вивчає матеріали попередніх інвентаризацій (чи були виявлені помилки і яким чином вони виправлені), особливу увагу звертаючи на правильність відображення результатів у бухгалтерському обліку.

Перевіряючи правильність і своєчасність нарахування амортизації, аудитор має з'ясувати, якими методами користується бухгалтер при нарахуванні амортизації. Який саме метод застосовувати при нарахуванні амортизації підприємство обирає самостійно і це зазначається в обліковій політиці підприємства.

Одним із найважливіших аспектів аудиторської перевірки основних засобів є перевірка правильності їх оцінки. Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають питання, пов’язані зі станом та збереженням основних засобів.

З метою оцінки ефективності контролю основних засобів аудитор з’ясовує питання, що пов’язанні із: зміною методів нарахування амортизації основних засобів протягом поточного періоду; нарахуванням амортизації основних засобів на період перебування об’єкта на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації; наявністю у складі основних засобів повністю зношених основних засобів; наявністю у складі основних засобів, щодо яких існують судові позови; наявністю у складі основних засобів, які передані під заставу та інші питання, зумовлені завданнями аудиту.

Спосіб одержання основних засобів підприємством - важливе питання, на якому аудитор також зосереджує свою увагу. Якщо основні засоби були придбанні за рахунок кредиту банку, то відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", відсотки за кредитами на придбання (створення) основних засобів не включаються до їх первісної вартості, а входять до складу фінансових витрат звітного періоду; якщо основні засоби отримано безоплатно, то вони повинні бути оцінені за ринковою вартістю, а не залишковою.

Одним із важливих завдань перевірки стану основних засобів є перевірка їх вибуття внаслідок різних причин (продаж, передача за договором дарування стороннім особам, ліквідація при аваріях, списання внаслідок морального, фізичного зносу тощо). Метою перевірки операцій, пов'язаних з вибуттям основних засобів, є правильність оформлення, своєчасність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, визначення законності списання витрат, повнота оприбуткування цінностей, що надійшли від ліквідації та їх відображення в обліку.

Аналізуючи операції, пов'язані з орендою основних засобів, аудитор з'ясовує питання своєчасності та правильності проведення розрахунків за орендовані основні засоби, перевіряє точність відображення в обліку ПДВ, виявляє, чи не було фактів передачі в оренду основних засобів без відображення їх в обліку.

Усі результати здійснених аудиторських процедур повинні знайти відображення в робочих документах аудитора. Аудит основних засобів завершується аналізом ефективності їх використання.

На підсумковому етапі аудитор повинен узагальнити результати перевірки, зробити висновки та підготувати обґрунтовані пропозиції щодо усунення недоліків і використання виявлених резервів.

Висновки. Саме облікова інформація дозволить сформулювати загальну концепцію ефективності управління основними засобами на підприємствах. Таким чином, достовірна оцінка вартості основних засобів та, за необхідності, переоцінка їх вартості, а також відображення бухгалтерських проведень щодо наявності та руху необоротних активів запобігатиме допущенню помилок, що дозволить уникнути нарахування штрафних санкцій за порушення методичних рекомендацій з обліку основних засобів. 

 

Література:

1. Бразілій М. Н. Організація і методика аудиту основних засобів та шляхи його вдосконалення / М. Н. Бразілій, М. М. Тимошенко// Економіка та держава. –2011. -No24. –С. 104-109.

2. Гуцаленко Л. В. Проблемні аспекти нарахування амортизації необоротних активів [Електронний ресурс] / Л. В. Гуцаленко, І. І. Божок // Інноваційна економіка. – 2014. – No1. – С. 176-181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_1_30

3.        Петрик О. А. Аудит оцінки вартості основних засобів / О. А. Петрик, І. О. Мариніч // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/7010/1/ Петрик Мариніч Аудит вартості ОЗ повн..pdf

4. Петрик О. А. Аудит оцінки вартості основних засобів / О. А. Петрик, І. О. Мариніч // Економіка. Фінанси. Право.  –  2015.  –  No4.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/7010/1/Петрик Мариніч Аудит вартості ОЗ повн..pdf

5.       Стригуль Л. С. Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві / Л. С. Стригуль, А. С. Тімонова // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 32 (1075). – С. 47-50.

References:

1. Brazilij M. N. Organizaciya i metody`ka audy`tu osnovny`x zasobiv ta shlyaxy` jogo vdoskonalennya / M. N. Brazilij, M. M. Ty`moshenko// Ekonomika ta derzhava. –2011. -No24. –S. 104-109.

2. Guczalenko L. V. Problemni aspekty` naraxuvannya amorty`zaciyi neoborotny`x akty`viv [Elektronny`j resurs] / L. V. Guczalenko, I. I. Bozhok // Innovacijna ekonomika. – 2014. – No1. – S. 176-181. – Rezhy`m dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_1_30

3.        Petry`k O.A. Audy`t ocinky` vartosti osnovny`x zasobiv / O.A. Petry`k, I.O. Mary`nich // Ekonomika. Finansy`. Pravo. – 2015. – # 4. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/7010/1/ Petry`k Mary`nich Audy`t vartosti OZ povn..pdf

4. Petry`k O.A. Audy`t ocinky` vartosti osnovny`x zasobiv / O.A. Petry`k, I.O. Mary`nich // Ekonomika. Finansy`. Pravo.  –  2015.  –  No4.  [Elektronny`j  resurs].  –  Rezhy`m  dostupu:  ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/7010/1/Petry`k Mary`nich Audy`t vartosti OZ povn..pdf

5.        Stry`gul` L.S. Shlyaxy` udoskonalennya organizaciyi obliku i audy`tu osnovny`x zasobiv na pidpry`yemstvi / L.S. Stry`gul`, A.S. Timonova // Visny`k Nacz. texn. un-tu «XPI»: zb. nauk. pr. Temat. vy`p.: Texnichny`j progres i efekty`vnist` vy`robny`cztva. – Xarkiv: NTU «XPI». – 2014. – # 32 (1075). – S. 47-50.

 

Stattya_Olynik.pdf

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.