Цюх Н.А. ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ ШКОЛИ

УДК 37.013.42;316.66;159.922.765

 

ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ ШКОЛИ

студентка факультету педагогіки і психології, Цюх Н.А.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна, Глухів

 

У статті зроблено акцент на труднощах і особливих освітніх потребах обдарованих дітей. Представлено систему соціально-педагогічної роботи з обдарованими учнями в умовах інклюзивної освіти. Показано досвід включення здібних і талановитих дітей у продуктивні й соціально значимі види діяльності, організацію комплексних форм соціально-виховної роботи; проведення консультацій і тренінгових занять для допомоги обдарованим учням у подоланні соціально-психологічних проблем .

Ключові слова: інклюзивна освіта, особливі освітні потреби, соціально-педагогічна робота, форми соціально-виховної роботи, обдарованість.

 

Студентка факультета педагогики и психологии, Цюх Н. А., Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко, Украина, Глухов.

В статье сделан акцент на трудностях и особых образовательных потребностях одаренных детей. Представлена система социально-педагогической работы с одаренными учащимися в условиях инклюзивного образования. Показано опыт включения способных и талантливых детей в продуктивные и социально значимые виды деятельности, организацию комплексных форм социально-воспитательной работы; проведение консультаций и тренингов для помощи одаренным учащимся в преодолении социально-психологических проблем.

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные потребности, социально-педагогическая работа, формы социально-воспитательной работы, одаренность.

 

Student of pedagogy and psychology, N. Tsiukh The state contents social and pedagogical work with gifted children in inclusive school space / Glukhiv National Pedagogical University Alexander Dovzhenko, Ukraine, Glukhiv

The article focuses on the difficulties and special educational needs of gifted children. Presented system of social and educational work with gifted students in terms of inclusive education. Showing experience including gifted and talented children in productive and socially meaningful activities, the organization of complex forms of social and educational work; consultation and training sessions to help gifted students in overcoming social and psychological problems.

Key words: inclusion, inclusive education, special educational needs, genius, asynchronous development, social pedagogical work.

 

Вступ. В Україні, яка приєдналася до низки міжнародних пактів щодо впровадження інклюзії в різні сфери життя, в останні роки важливого значення надається організації інклюзивного освітнього простору для різних категорій дітей. Інклюзивна освіта має на меті створення сприятливих умов для особистісного зростання кожної особистості, формування індивідуальної комфортної траєкторії для саморозвитку і самореалізації, враховуючи стан здоров'я, здібності та можливості, соціальне положення та інші відмінності.

До кола соціально вразливих дітей, яких диференціюють як осіб з особливими освітніми потребами, належать обдаровані й талановиті особистості. Багато обдарованих дітей, маючи великий творчий і особистісний потенціал, високий рівень розвитку здібностей і значні успіхи в певному виді діяльності, мають низку соціально-психологічних проблем, досить вразливі, емоційно незахищені. Це зумовлює необхідність професійної діяльності соціального педагога освіти з включення обдарованих школярів у інклюзивний освітній процес, забезпечення їм соціально-психологічного супроводу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Причини й характеристики труднощів і проблем обдарованих учнів, які зумовлені специфічністю їхньої психіки та особистісними якостями, досліджували зарубіжні й вітчизняні вчені (Ю.Бабаєва, Ю.Гільбух, О.Лосієвська, Н.Лейтес, А.Матюшкін, В.Моляко, О.Савенков, Л.Токарєва, Л.Туріщева, Е.Уітмор, О.Фокіна, Л.Холлінгзуорт, Е.Циганкова, В.Чудновський, О.Щелбанова, В.Юркевич та ін.).

Науковці розробляють різні аспекти соціально-педагогічної роботи із здібними й талановитими учнями: специфіку й напрями (Ю.Василькова, І.Звєрєва, Л.Коваль, С.Хлєбік та ін.); використання технологій (Р.Вайнола, А.Капська, С.Харченко та ін.); організацію супроводу і підтримки (Л.Міщик, А.Сиротюк, Є.Циганкова, Т.Яншина та ін.); співпрацю з батьками обдарованих учнів (Г.Бурменська, М.Глухова, О.Марінушкіна, В.Слуцький, Л.Туріщєва, Н.Нікітіна та ін.).

Формулювання мети статті. У межах статті представимо систему соціально-педагогічної роботи з включення обдарованих дітей у інклюзивний освітній процес для задоволення їхніх особливих проблем, зумовлених високим рівнем здібностей, асинхронним розвитком, специфікою внутрішнього світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми в умовах інклюзивного процесу є видом діяльності соціально педагога в закладі освіти, об’єктом якої є обдаровані учні як особистості з особливими освітніми потребами. Апелюємо до О.Безпалько, яка пояснює, що соціально-педагогічна робота – це вид соціально-педагогічної діяльності, що здійснюється в певній соціальній інституції та спрямована на точно визначений об’єкт впливу [1, с.68].

При розробці системи соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми в умовах інклюзивної освіти враховуємо ідеї вчених про моделювання інклюзивного освітнього простору (М.Чайковський) [8]; особливості й напрями роботи соціального педагога з обдарованими дітьми (Е.Циганкова) [7]; необхідність забезпечення соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей у закладі освіти (Л.Міщик) [6]; поради соціальному педагогу в роботі з обдарованими дітьми (Ю.Василькова) [2]; необхідність створення інклюзивного культурно-освітнього простору для задоволення особливих освітніх потреб обдарованих дітей (О.Демченко) [3].

Провідними фахівцем, який може забезпечити сприятливі умови в інклюзивному процесі для обдарованої дитини є соціальний педагог. Е.Циганкова [7] виділяє напрями його роботи з обдарованими дітьми в закладі освіти: просвітницька, консультативна, методична робота, консультативна, методична робота з дорослими, тренінгова робота, проведення диференційної діагностики, соціальне навчання, консультативна робота з дитиною, відновлення або формування навичок продуктивної навчальної діяльності, режимних моментів життя, психолого-педагогічна освіта педагогів та батьків, створення в освітніх установах соціально-педагогічних умов, розроблення і аналіз індивідуальних програм навчання обдарованих школярів, формування установки, що обдарованість – це унікальний цілісний стан особистості дитини.

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми в умовах інклюзивної освіти буде ефективною, якщо організовуватиметься як цілісна система. Нами розроблена теоретична модель такої роботи, в який визначено мету, завдання, напрями, форми й методи; виділено взаємопов’язані етапи:

Діагностичний, який передбачає:

– виявлення обдарованих дітей і створення «Банку даних»;

– вивчення проблем і особливих потреб обдарованих учнів і заповнення «Індивідуальної картки соціально-психологічного супроводу» ;

– дослідження ставлення педагогічних працівників закладу освіти до обдарованих дітей як особистостей з особливими освітніми потребами.

Проективний, який включає:

– визначення суспільно значимих і продуктивних видів діяльності, сприятливих для розвитку обдарованості та розв’язання проблем обдарованих дітей, задоволення їхніх освітніх потреб;

– добір форм, методів і технологій організації соціально-виховної роботи з обдарованими учнями в інклюзивному просторі закладу освіти;

– розробка системи доручень і моделювання ситуацій успіху.

Повного включення обдарованих дітей в інклюзивний освітній процес, який передбачає:

– організацію взаємодії всіх суб’єктів інклюзивного освітнього процесу (соціального педагога, практичного психолога, вчителів, батьків);

– проведення соціально-педагогічного консультування батьків і обдарованих дітей, системи тренінгів з метою коригування емоційного стану, самооцінки, допомоги у розв’язанні соціально-психологічних проблем.

Рефлексивний, який передбачає: виявлення ефективності проведеної системи соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми, спрямованої на задоволення їхніх освітніх потреб і розв’язання соціально-психологічних проблем.

Реалізовуючи систему соціально-педагогічної роботи з включення обдарованих дітей в інклюзивний освітній процес ЗОШ І-ІІІ ступенів м.Глухова з метою задоволення їхніх особливих потреб, з одного боку, було використано форми освітньої роботи, заплановані на 2016-2017 н.р., та употужнено їхній соціально-виховний ресурс. Підвищення суб’єктності обдарованих учнів відбувалося шляхом розробки системи доручень, які відповідають їхнім здібностям і талантам; створення ситуацій успіху, завдяки яким вони мали змогу реалізувати свій творчий потенціал; використання сучасних педагогічних технологій (проектної, колективного творчого виховання), включення в які сприяло підвищенню інтересу учнів до різних сфер шкільного життя.

Щоб обдарована особистість могла проявити себе як соціальна особистість, самореалізуватися, задовольнити свої особливі потреби, бажання, інтереси і нахили, недостатньо її участі лише в тому виді діяльності, до якого в неї є здібності. Важливо включати талановитих дітей в різні сфери шкільного життя. Тому було обрано комплексні соціально-виховні справи, які передбачали організацію декількох видів діяльності: гуртки (фольклорно-етнографічний, «Умілі руки», спортивного танцю, бального танцю, ритміки, театрального мистецтва, фехтування, волейболу, легкої атлетики, фізичної підготовки); клуби («ЕКО», «Євроклуб»).

З другого боку, в систему виховної роботи було внесено корективи й доповнено сучасними соціально-педагогічними формами. Суб’єктами інклюзивного процесу, спрямованого на задоволення здібностей, потреб і талантів усіх дітей, у тому числі й обдарованих, стали педагоги, учні та їхні батьки. Для розширення знань педагогів про обдарованість як психологічне явище і особистісне утворення, особливості розвитку обдарованих дітей як особистостей з особливими освітніми потребами, їхні проблеми й труднощі було проведено «круглі столи» дискусійного спрямування на теми: «Обдарованість – високі здібності й успіхи чи асинхронний розвиток?», «Обдарована дитина як особистість з особливими освітніми потребами», «Обдаровані й неуспішні: причини й напрями допомоги».

У ході впровадження експериментальної системи роботи були проведені тренінг соціальних навичок для подолання самотності обдарованих підлітків (С.Малишева) [5]; тренінгова програма стимулювання духовно-катаристичної активності обдарованих підлітків (О.Киричук, В.Киричук) [4]; тренінг «Конфлікт і спілкування» для формування навичок неконфліктної поведінки; система занять з подолання агресивної поведінки. Також організовано з батьками обдарованих учнів «Тренінг батьківської ефективності».

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми як особистостями з особливими освітніми потребами передбачала проведення консультацій. Соціально-педагогічне консультування обдарованих учнів та їхніх батьків – це напрям роботи соціального педагога, що передбачає надання професійної допомоги родині у вирішенні проблем, які виники в спілкуванні обдарованої дитини, в стосунках з однолітками і вчителями, особистісному становленні та розвитку її здібностей, задоволенні екзистенційних потреб і самореалізації. Організовуючи консультування обдарованих учнів, ми базувалися на рекомендаціях Американської асоціації шкільних консультантів [9].

Для формування суб’єктності обдарованих учнів в інклюзивному освітньому процесі використовувалися можливості учнівського самоврядування. Вибори учнівського парламенту було організовано таким чином, що до груп кандидатів максимально увійшли учні з різними видами обдарованості, які розробили програму і проводили активну агітаційну роботу. До всіх підструктур самоврядування були делеговані обдаровані учні з різними здібностями, що дозволило, з одного боку, якісно організувати роботу цих органів, ініціювати багато цікавих справ. З іншого боку, створило додаткові умови для самореалізації обдарованих школярів, задоволення їхніх потреб.

У процесі проведення експериментальної роботи використовували можливості мережі Інтернет. Зокрема, організували електронне листування з батьками обдарованих учнів, надсилали їм інформацію про успіхи їхньої дитини в навчанні, самоврядуванні, виконані доручень; про труднощі тощо. З метою обговорення проблем обдарованих дітей, інформування всіх зацікавлених про конкурси різних рівнів і гранди для талановитих особистостей було створено сторінку в соціальній мережі «Я-обдарований! Подарунок долі чи випробування? Порадіємо успіхам, поборемо труднощі!» [10]. До спільноти приєдналися науковці, студенти, обдаровані учні, їхні батьки, які беруть участь у опитуванні, висловлюють свою думку, діляться корисною інформацією, висловлюють поради тощо.

Висновки. Таким чином, розроблена і впроваджена нами система соціально-педагогічної роботи з обдарованими учнями в умовах інклюзивної освіти сприяла повнішому розкриттю їхніх здібностей, задоволенню особливих потреб і самореалізації, подоланню низки соціально-психологічних проблем. Така робота передбачала комплексну діагностику здібностей і особливостей особистісного розвитку обдарованих дітей, формування їх активності в інклюзивному процесі закладу освіти, включення в продуктивні й соціально значимі види діяльності, організацію комплексних форм соціально-виховної роботи, проведення консультування й тренінгових занять.

 

Література:

1. Безпалько О. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / О.В. Безпалько. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

2. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: курс лекций: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – С. 380–390.

3. Демченко О.П. Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії: зб. тез доповідей / О.П.Демченко; редколег. В.В. Засенко, А.А. Колупаєва, Н.І. Лазаренко, З.П. Ленів. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С.94-96.

4. Киричук О.В. Народження та зростання духовної особистості: теорія, діагностика, тренінг: [науково-методичний посібник] / О.В. Киричук, В.О. Киричук, В.В. Киричук. – К. : Либідь, 2008. – 90 с.

5. Малышева С.В. Программа коррекции чувства одиночества у подростков [Электронный ресурс] / С.В. Малышева. – Режим доступа: http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=1787

6. Міщик Л. Соціально-педагогічні умови роботи соціально-педагога з обдарованими дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах / Л.Міщик, Л.Сапсаєнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2012_2..

7. Циганкова Е. Обдарованість як проблема / Е. Циганкова // Психопрофілактика. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – С. 54-65.

8. Чайковський М.Є. Модель соціально-педагогічної роботи в інклюзивному освітньому просторі / М.Є. Чайковський // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2009. – № 1. – С. 7-10.

9. Wood S. Best Practices in Counseling the Gifted in Schools: What's Really Happening? // Gifted Child Quarterly. – 2010. – № 54. –Р. 42 – 58.

10. https://vk.com/club135620788 – сторінка в соціальних мережах спільноти обдарованих людей «Я-обдарований! Подарунок долі чи випробування?».

 

References:

1. Bezpalko O. Sotsіalna pedagogіka: skhemi, tablitsі, komentarі: navch. posіb. [dlya studentіv vishch. navch. zakl.] / O.V. Bezpalko. – K.: Tsentr uchbovoї lіteraturi, 2009. – 208 s.

2. Vasilkova Yu.V. Sotsialnaya pedagogika: kurs lektsiy: [ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy] / Yu.V. Vasilkova, T.A. Vasilkova. – 5-e izd., ster. – M.: Akademiya, 2006. – S. 380–390.

3. Demchenko O.P. Osvіta dіtey z osoblivimi potrebami: vіd іnstitualіzatsії do іnklyuzії: zb. tez dopovіdey / O.P.Demchenko; redkoleg. V.V.Zasenko, A.A. Kolupaєva, N.І. Lazarenko, Z.P. Lenіv. – Vіnnitsya: TOV fіrma «Planer», 2016. – S.94-96.

4. Kirichuk O. V. Narodzhennya ta zrostannya dukhovnoї osobistostі: teorіya, dіagnostika, trenіng: [naukovo-metodichniy posіbnik] / O.V. Kirichuk, V.O. Kirichuk, V.V. Kirichuk. – K.: Libіd, 2008. – 90 s.

5. Malysheva S.V. Programma korrektsii chuvstva odinochestva u podrostkov [Elektronnyy resurs] / S.V. Malysheva. – Rezhim dostupa: http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=1787

6. Mіshchik L. Sotsіalno-pedagogіchnі umovi roboti sotsіalno-pedagoga z obdarovanimi dіtmi v zagalnoosvіtnіkh navchalnikh zakladakh / L.Mіshchik, L.Sapsaєnko [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2012_2..

7. Tsigankova Ye. Obdarovanіst yak problema / Ye.Tsigankova // Psikhoprofіlaktika. – K. : Redaktsії zagalnopedagogіchnikh gazet, 2003. – S. 54-65.

8. Chaykovskiy M.Е. Model sotsіalno-pedagogіchnoї roboti v іnklyuzivnomu osvіtnomu prostorі / M.Е. Chaykovskiy // Zbіrnik naukovikh prats Khmelnitskogo іnstitutu sotsіalnikh tekhnologіy Unіversitetu "Ukraїna". – 2009. – № 1. – S. 7-10.

9. Wood S. Best Practices in Counseling the Gifted in Schools: What's Really Happening? // Gifted Child Quarterly. – 2010. – № 54. –R. 42 – 58.

10. https://vk.com/club135620788 – storіnka v sotsіalnikh merezhakh spіlnoti obdarovanikh lyudey «Ya-obdarovaniy! Podarunok dolі chi viprobuvannya?».

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.