Поліщук І.О. ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ І ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У СИСТЕМІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

УДК: 159.922.765:316:66

 

ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ І ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У СИСТЕМІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Поліщук І.О.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна, Глухів

 

У статті проаналізовано поняття «особливі освітні потреби» в сучасному психолого-педагогічному дискурсі в виділено категорії осіб з такими потребами. Визначено місце й статус обдарованих учнів в інклюзивному освітньому процесі. Представлено результати проведеного дослідження з виявлення соціально-психологічних проблем і особливих освітніх потреб здібних і талановитих школярів, окреслено коло дітей з проявами різних видів обдарованості, які потребують соціально-педагогічної роботи.

Ключові слова: інклюзивна освіта, особливі освітні потреби, обдаровані учні, проблеми обдарованих, статус обдарованих учнів, асинхронний розвиток, соціально-педагогічна робота.

 

Студентка факультета педагогики и психологии, Полищук И.А. Обнаружение проблем и особых образовательных потребностей одаренных учеников в системе работы социального педагога / Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко, Украина, Глухов

В статье проанализированы понятия «особые образовательные потребности» в современном психолого-педагогическом дискурсе; выделены категории лиц с такими потребностями. Определено место и статус одаренных учащихся в инклюзивном образовательном процессе. Представлены результаты проведенного исследования по выявлению социально-психологических проблем и особых образовательных потребностей способных и талантливых школьников. Очерчен круг детей с проявлениями различных видов одаренности, нуждающихся в социально-педагогической работе.

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные потребности, одаренные ученики, проблемы одаренных, статус одаренных учеников, асинхронный развитие, социально-педагогическая работа.

 

Student of the faculty of Pedagogy and Psychology, I. Polishchuk. Identify problems and special educational needs of gifted pupils in the work of social teacher / Glukhiv National Pedagogical University named after Alexander Dovzhenko, Ukraine, Glukhov.

In the article analyzed the term "special educational needs" in modern psycho-pedagogical discourse in selected categories of persons with this disabilities. Determined the place and status of gifted students in inclusive educational process. Submitted the results of experimental research to identify the social and psychological problems and disability gifted and talented students, the circle of children with symptoms of different types of talent that require social and educational work.

Key words: inclusive education, special educational needs, gifted students, gifted problem, the status of gifted students, asynchronous development, social and educational work.

 

Вступ. Протягом останніх десятиліть в Україні услід за високорозвиненими країнами світу запроваджується інклюзивний підхід, який передбачає забезпечення рівного доступу до освітніх послуг широкому колу осіб, незалежно від стану здоров'я, здібностей і можливостей, соціального положення та інших відмінностей. У науковому дискурсі допоки точиться дискусія щодо визначення категорії дітей, які повинні бути включені в інклюзивний освітній процес. На рівні законодавчих документів і теоретичних досліджень до дітей з особливими освітніми потребами відносять обдарованих і талановитих особистостей. Проте в досвіді роботи педагогічних колективів прослідковується позиція, що найбільш уразливою соціальної групою, яка насамперед потребує соціально-психологічної підтримки і супроводу, є діти з обмеженими можливостями здоров’я, в тому числі й з інвалідністю.

Усе це актуалізує необхідність переорієнтації інклюзивного освітнього процесу також на вивчення проблем і особливостей розвитку обдарованих учнів і включення їх, поряд з іншими категоріями «особливих» дітей, у ефективні соціально-виховні форми роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагальнення наукового фонду показує, що проблема освіти дітей з особливими потребами має міждисциплінарний статус і є предметом досліджень фахівців у сфері психології, соціальної та корекційної педагогіки (Е.Андрєєва, О.Акімова, В.Андрущенко, О.Безпалько, В.Бондарь, Т.Ілляшенко, Дж. Ендрюз, Дж.Джонсон, Л.Коваль, А.Колупаєва, І.Комар, В.Ляхова, Д.Люпарт, Л.Міщик, Г.Першко, Н.Сабат, Т.Сак, Л.Савчук, М.Синьов, К.Рейсвейке та ін.).

У контексті організації соціально-педагогічної роботи з обдарованими учнями в інклюзивному просторі закладу освіти вважаємо за доцільне спиратися на праці сучасних зарубіжних і вітчизняних дослідників (Є.Бевз, Л.Виготський, К.Домбровський, Н.Поморцева, Дж.Террассьє, А.Роупер, Л.Сільверман, Є.Столбова, Н.Теличко, С.Цвєткова, Л.Холлінгворт та ін.), в яких обдарованість пояснюється як асинхронний розвиток. Таке тлумачення феномену обдарованості дає підставу аргументувати, що обдарована особистість належить до категорії «Інших (нетипових дітей)», суттєво відрізняється в своєму розвитку, світосприйнятті, поведінці від ровесників, що зумовлює особливі потреби і створення умов для їх задоволення. Аналіз психолого-педагогічного фонду в цій площині дозволив виділити дві наукові позиції щодо пояснення обдарованості на таких засадах, важливі для нашого дослідження.

Формулювання мети статті: покажемо особливості проведення діагностичної роботи з виявлення проблем і особливих освітніх потреб обдарованих учнів у системі професійної діяльності соціального педагога закладу освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. У категоріальному полі інклюзивної педагогіки в останні роки використовується термін «діти з особливими освітніми потребами», утвердження якого проходило через гострі наукові дискусії. Найбільш поширене та прийнятне стандартне визначення «особливих потреб» подано в Міжнародній класифікації стандартів освіти. Так, особливі освітні потреби мають особи, для навчання яких необхідні додаткові ресурси, такими можуть бути: персонал (для надання допомоги в процесі навчання); матеріали (різноманітні засоби навчання, в тому числі допоміжні та корекційні); фінансові (бюджетні асигнування для одержання додаткових спеціальних послуг) [4].

Будемо послуговуватися поясненням терміну «особливі потреби», який використовується стосовно осіб, чия соціальна, фізична або емоційна особливість потребує спеціальної уваги та послуг, надається можливість розвинути свій потенціал. Як зазначає А.Гордєєва [3], говорячи про особливості, необхідно мати на увазі передусім людину взагалі, а не норму; людину з певними особливостями, які притаманні лише їй (відмінність, несхожість, можливо неповторність, індивідуальність, унікальність). А.Колупаєва [4] акцентує на необхідності забезпечення додаткової підтримки для успішної участі у навчально-виховному процесі дітей, які мають певні особливості розвитку. До числа осіб з особливими освітніми потребами входять широке коло дітей, у тому числі обдаровані й талановиті.

У розробленій системі соціально-педагогічної роботи з обдарованими учнями в умовах інклюзивної освіти першим напрямом було визначено діагностичний. В експерименті були задіяні обдаровані учні, педагогічні працівники ЗОШ І-ІІІ ступенів №6. м.Глухова Сумської області. Дослідницька робота на цьому етапі проводилася поетапно.

Перший субетап передбачав виявлення дітей з різними видами обдарованості, реалізовуючи який ми послуговуватися результатами моніторингу, що проводить психологічна служба школи. У закладі освіти виявлення обдарованих дітей здійснюється систематично на комплексній основі, що включає низку діагностичних процедур, запропонованих сучасними досдниками (О.Кульчицька, О.Марінушкіна, Є.Щебланова та ін.)

Нами було проведено аналіз даних щодо потенційно обдарованих дітей та виду їхньої обдарованості. Одним з головних критеріїв, за якими практичний психолог і соціальний педагог віднесли учнів до категорії обдарованих, були високі успіхи й досягнення в одному чи декількох видах діяльності. Серед 796-и школярів ознаки того чи іншого виду обдарованості виявлено в 96-и осіб (12,1%), серед них учні: початкової школи – 17, основної – 64-и, старшої –15. Виявлено 77 (80,2%) дітей, що мають високі успіхи в одному виді діяльності; 19 учнів (19,8%) – у декількох видах діяльності (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1.

Розподіл здібних учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №: м.Глухова за видами обдарованості

 

 

Успіхи в одному виді діяльності

Успіхи в декількох видах діяльності

Вид  діяльності

Інтелектуальна

Спортивна

Художня

Технічна

Лідерська

Інтелектуальна і спортивна

Інтелектуальна і художня

Спортивна і художня

Кі-ть

10

36

28

3

-

1

11

7

%

10,4

37,5

29,2

3,1

-

1,0

11,5

7,3

 

Проте зроблений нами поділ за видами обдарованості є умовний, оскільки більшість дітей виявляються здібності й успіхи і різних сферах. Отримані дані показують, що серед видів обдарованих учнів не виділено тих, в яких є ознаки соціальної чи лідерської обдарованості.

Другий субетап діагностичного дослідження передбачав виявлення розуміння педагогічними працівниками ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 м.Глухова (усього 36 осіб) статусу обдарованих учнів в інклюзивному освітньому процесі. З цією метою були проведені бесіди й анкетування. Аналіз відповідей респондентів на запитання дозволив виділити низку проблем щодо обізнаності респондентів з труднощами обдарованих дітей як особистостей з особливими освітніми потребами.

За результатами комплексного дослідження працівники психологічної служби визначили, що серед 96-и ідентифікованих дітей як обдарованих «проблемними» вважаються лише 4-и (4,2%) учні: Сергій К. (11 клас) та Ілля П. (7-В клас), спортивно обдаровані хлопці, із завищеною самооцінкою, але неуспішні й девіантні; Анна В. (9-Б клас), інтелектуально обдарована дівчина, з демонстративним типом поведінки, конфліктна; Аліна Р. (7-Б клас), художньо обдарована учениця, неуспішна, із завищеною самооцінкою. Як стверджували практичний психолог і соціальний педагог, всі інші обдаровані учні є старанними, успішними, відповідальними, дисциплінованими. Вони не мають проблем у спілкуванні з однокласниками й педагогами, виховуються в гармонійних і благополучних сім’ях.

Порівнюючи отримані результати опитування педагогів та погляди науковців [1; 2; 6; 7 та ін.] щодо проблем обдарованих учнів, ми припустили, що в процесі виявлення обдарованості в закладі освіти не приділяється належна увага вивченню труднощів і особливих потреб такої категорії дітей. Діагностична робота, а відповідно й психологічна й соціально-педагогічна допомога обдарованим школярам зводиться до оцінки й розвитку здібностей, фіксації успіхів і досягнень. Педагогічні працівники не ідентифікують таких дітей як особистостей з особливими освітніми потребами.

Третій субетап передбачав виявлення соціально-психологічних проблем обдарованих дітей у процесі діагностування їхньої самооцінки, емоційного стану (тривожності й агресивності); задоволеності умовами навчання, рівня соціальної активності в освітньому процесі школи. Учасниками експерименту на цьому субетапі було обрано обдарованих учнів основної школи (64-и особи – 66,7% від загальної кількості виявлених фахівцями психологічної служби обдарованих дітей), які, на наш погляд, потребують найбільшої соціально-психологічної підтримки й допомоги. Визначаючи респондентів, ми виходили, одного боку, з вікових особливостей учнів підліткового та старшого шкільного віку [5], які перебувають на етапах, сприятливих для розвитку обдарованості, реалізації здібностей. З другого боку, в ці вікові періоди відбуваються якісні зрушення самосвідомості, формування цінностей, позиції дорослого, тощо. З другого боку, в цей час часто загострюються суперечності в становленні особистості, виникають проблеми різного характеру.

Нами було використано низку діагностичних процедур: анкету для педагогічних працівників для виявлення ставлення до проблем обдарованих дітей, вивчення суб’єктивного відчуття самотності проводилося за методикою Д.Рассела-М.Фергюстона, вивчення психічних станів обдарованих учнів за методикою Г.Айзенка, методика «Неіснуюча тварина», дослідження спрямованості особистості обдарованих учнів за методикою Б.Баса, Дослідження труднощів установлення контактів обдарованих учнів за методикою В.Бойка [5] тощо.

Узагальнивши результати третього субетапу, було виділено категорії учнів, які, за нашим переконанням, мають соціально-психологічні проблеми та особливі освітні потреби. Таких обдарованих школярів ми вважаємо особистостями з особливими освітніми потребами, які необхідно задовольняти в межах інклюзивного освітнього простору. Обдаровані учні потребують включення в інклюзивний освітній процес для найбільш повного розвитку їхніх здібностей, самореалізації. Важливим для подолання проблем і труднощів обдарованих дітей є організація психологічного і соціально-педагогічного супроводу в школі та надання підтримки з боку батьків.

З метою включення обдарованих учнів в інклюзивний освітній процес була спланована й впроваджена система соціально-виховної роботи. Для задоволення особливих освітніх потреб обдарованих дітей було організовано комплексні форми роботи, які передбачали виконання ними системи творчих доручень і створення ситуацій успіху. Наслідком проведеної роботи стало підвищення активності обдарованих учнів у різних видах продуктивної діяльності, гуртковій роботі, соціальних проектах, конкурсах тощо.

Висновки. У системі наукових координат інклюзивної педагогіки поступово утверджується статус обдарованих дітей як особистостей з особливими освітніми потребами. Вони суттєво відрізняються від своїх однолітків високим рівнем розвитку задатків і здібностей, специфічною поведінкою і світосприйняттям. Такі діти й підлітки нерідко мають низку соціально-психологічних проблем, низьку самооцінку і невисокий статусом у колективі. Проте в ході реалізації інклюзивної освіти вони залишаються поза увагою науковців і педагогів-практиків. Проведене емпіричне дослідження показало, що в закладі освіти в процесі діагностики обдарованості мало звертається уваги на проблеми обдарованих дітей навчанні й спілкуванні. Використання різних методик дозволило виявити соціально-психологічні труднощі та особливі освітні потреби досліджуваних обдарованих учнів, на основі узагальнення яких виділити п’ять категорій респондентів.

 

Література:

1. Бевз О.П. Обдарованість як асинхронний розвиток / О.П.Бевз // Філософсько-методологічні аспекти визначення обдарованості : матеріали круглого столу, 26 жовт. 2011 р. – К., 2011. – С.98-104.

2. Богоявленская М.Е. Природа проблем одаренных / М.Е.Боговленская // Материалы дискуссии Международной конференции «Рабочая концепция – в практику образования» // Одаренный ребенок. – 2004. – №4. – С. 74-97.

3. Гордеева А. В. Реабилитационная педагогика : от теории к практике : монография / А. В. Гордеева. – М., 2001. – 321 с.

4. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук.-метод. посібн. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – Видання доповнене та перероблене – К. : Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

5. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика : підручник / Л.Г.Терлецька. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 608 с.

6. Юркевич В.С. Проблема диагноза и прогноза одаренности в работе практического психолога / В.С.Юркевич // Школа здоровья. - Т.4. – М., 1997. – С.59-71.

7. Яншина Т. Психологічні особливості підлітків з різними типами обдарованості / Т.Яншина // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. – С.36-45.

 

References:

1. Bevz O.P. Obdarovanistj jak asynkhronnyj rozvytok / O.P. Bevz // Filosofsjko-metodologhichni aspekty vyznachennja obdarovanosti: materialy krughlogho stolu, 26 zhovt. 2011 r. – K., 2011. – S.98-104.

2. Boghojavlenskaja M.E. Pryroda problem odarennыkh / M.E.Boghovlenskaja // Materyaly dyskussyy Mezhdunarodnoj konferencyy «Rabochaja koncepcyja – v praktyku obrazovanyja» // Odarennj rebenok. – 2004. – №4. – S. 74-97.

3. Ghordeeva A. V. Reabylytacyonnaja pedaghoghyka: ot teoryy k praktyke: monoghrafyja / A. V. Ghordeeva. – M., 2001. – 321 s.

4. Kolupajeva A. A. Dity z osoblyvymy osvitnimy potrebamy ta orghanizacija jikh navchannja: nauk.-metod. posibn. / A. A. Kolupajeva, L. O. Savchuk. – Vydannja dopovnene ta pereroblene – K.: Vydavnycha ghrupa «ATOPOL», 2011. – 274 s.

5.. Terlecjka L. Gh. Vikova psykhologhija i psykhodiaghnostyka: pidruchnyk / L.Gh.Terlecjka. – K.: Vydavnychyj Dim «Slovo», 2013. – 608 s.

7. Jurkevych V.S. Problema dyaghnoza y proghnoza odarennosty v rabote praktycheskogho psykhologha / V.S. Jurkevych // Shkola zdorovjja. - T.4. – M., 1997. – S.59-71.

8. Janshyna T. Psykhologhichni osoblyvosti pidlitkiv z riznymy typamy obdarovanosti / T. Janshyna // Navchannja i vykhovannja obdarovanoji dytyny: teorija ta praktyka. – S.36-45.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.