кандидат сільськогосподарських наук, Валерко Р.А. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ В МЕЖАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АВТОВОКЗАЛУ МІСТА ЖИТОМИРА

УДК 631.47

 

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ В МЕЖАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АВТОВОКЗАЛУ МІСТА ЖИТОМИРА

кандидат сільськогосподарських наук, Валерко Р.А.

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна,

м. Житомир

 

У статті проведено експертну оцінку ґрунтового покриву міста Житомира у районі центрального автовокзалу. Досліджуваний ґрунт відноситься до класу антропоземів, типу урбаноземи з перетворенням понад 50 см профілю і підтипу індустріоземи. Розраховані коефіцієнти небезпечності важких металів, частки їх техногенності та сумарний показник забруднення ґрунту. Доведено, що досліджуваний ґрунтовий покрив відноситься до категорії помірного забруднення.

Ключові слова: урбоекосистема, ґрунтовий покрив, важкі метали, коефіцієнт небезпечності, частка техногенності, сумарний показник забруднення.

 

кандидат сельскохозяйственных наук, Валерко Р.А. Экспертная оценка почвенного покрова на территории центрального автовокзала города Житомира/ Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина, Житомир

В статье проведена экспертная оценка почвенного покрова города Житомира в районе центрального автовокзала. Исследуемая почва относится к классу антропоземов, типу урбаноземы с преобразованием более 50 см профиля и подтипу индустриоземы. Рассчитаны коэффициенты опасности тяжелых металлов, части их техногенности и суммарный показатель загрязнения почвы. Доказано, что исследуемый почвенный покров относится к категории умеренного загрязнения.

Ключевые слова: урбоэкосистема, почвенный покров, тяжелые металлы, коэффициент опасности, части техногенности, суммарный показатель загрязнения.

 

PhD in Agricultural, Valerko R. An expert estimate of the soil cover within the central bus terminal in Zhytomyr/ Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine, Zhytomyr

The paper presents an expert estimate of the soil cover in the vicinity of the central bus terminal in the city of Zhytomyr. The soil studied belongs to the class of antropozems, type of urbanozems with transformation of more than 50 cm of the profile and to the subtype of industriozems. Hazard coefficients for heavy metals, parts of their antropogenity and the total soil pollution index have been calculated. It has been proved that the soil cover studied belongs to the category of reasonable contamination.

Key words: urban ecosystem, soil cover, heavy metals, hazard coefficient, parts of antropogenity, total pollution index.

 

Вступ. Сучасне місто – це урбоекосистема, істотним компонентом якої є ґрунтовий покрив. Ґрунтовий покрив служить кінцевим приймачем більшості техногенних забруднень, що надходять до біосфери. Оскільки ґрунт має високу ємність поглинання, він є головним акумулятором і сорбентом токсикантів [1].

Основними показниками для оцінки стану ґрунтового покриву міста є: відсоток територій під будівлями твердим покриттям, відсоток деградованих або ерозійних ґрунтів та відсоток території із забрудненням важкими металами.

Отже, метою нашого дослідження є проведення комплексної оцінки ґрунтового покриву на території, де розташовано центральний автовокзал міста Житомира. Центральний автовокзал міста є центром для сполучення міста із Житомирською областю, Україною та країнами Європи. Оскільки саме на автовокзалі сконцентровано велику кількість автотранспорту, що працює на бензині та дизельному паливі, актуальним є проведення досліджень щодо вмісту у ґрунтовому покриві важких металів.

Міським ґрунтом вважається будь-який ґрунт, що функціонує в міському навколишньому середовищі. Ґрунт в межах центрального автовокзалу м. Житомир належить до техноземів – техногенних ґрунтів з насипним гумусованим ґрунтовим шаром з тричленним профілем. За класифікацією, прийнятою у країнах СНД, його можна віднести до індустріоземів - ґрунтів промислово-комунальних зон, які є сильно техногенно забруднені і ущільнені, безструктурні, з включенням не ґрунтового матеріалу більше 20 %.

Вихідні дані для проведення дослідження представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Вихідні дані для проведення дослідження

 

Вміст у ґрунті, мг/кг

Валовий вміст Al, мг/кг

Фоновий вміст, мг/кг

Cu

Zn

Pb

Cd

Co

ВФ

РФ

ВФ

РФ

ВФ

РФ

ВФ

РФ

ВФ

РФ

Генетичний горизонт Ub

3,55

0,61

40,23

0,15

11,8

1,48

0,26

0,06

0,22

0,06

1,23

Cu-0,48

Zn-0,96

Pb-0,23

Cd-0,03

Co-0,05

Генетичний горизонт Ul1

3,26

0,42

35,61

0,10

8,9

1,08

0,16

0,04

0,13

0,04

-

-"-

Генетичний горизонт Ul2

4,04

0,75

30,45

0,08

11,6

1,32

0,29

0,06

0,23

0,05

-

-"-

Генетичний горизонт Р

3,53

0,67

26,46

0,08

12,2

1,38

0,34

0,07

0,19

0,05

12,41

-"-

Опис генетичних горизонтів ґрунту:

Ub - шар, який є штучним фізичним бар'єром - асфальтове покриття, включене в ґрунт потужністю 4-6 см;

Ul - кам'янистий шар (від litos), залишки фундаментів будівель або старих цегляних кладок, на місці яких розташовано промисловий майданчик, потужністю 20-22 см;

P – материнська порода, представлена водно-льодовиковими відкладами.

Досліджуваний ґрунт відноситься до класу антропоземів – антропогенних глибоко перетворених ґрунтів, типу урбаноземи з перетворенням понад 50 см профілю і підтипу індустріоземи.

За допомогою коефіцієнта небезпечності оцінюють ступінь небезпеки вмісту елемента-забруднювача у ґрунті. Якщо величина цього коефіцієнта менша за одиницю, небезпека забруднення ґрунту відсутня, якщо більша за одиницю – існує небезпека забруднення.

Результати розрахунків величини коефіцієнта небезпечності вмісту валових і рухомих форм важких металів у ґрунті зводимо в таблицю 2.

Таблиця 2

Величина коефіцієнта небезпечності вмісту валових і рухомих форм важких металів у ґрунті

 

Генетичний горизонт

Коефіцієнт небезпечності, Кнб

Cu

Zn

Pb

Cd

Co

ВФ

РФ

ВФ

РФ

ВФ

РФ

ВФ

РФ

ВФ

РФ

Ub

0,06

0,20

0,40

0,01

0,37

0,25

0,09

0,09

0,044

0,12

Ul1

0,06

0,14

0,36

0,00

0,28

0,18

0,05

0,06

0,026

0,08

Ul2

0,07

0,25

0,30

0,00

0,36

0,22

0,10

0,09

0,046

0,1

Р

0,06

0,22

0,26

0,00

0,38

0,23

0,11

0,10

0,038

0,1

Оскільки в жодному з випадків не встановлено перевищення коефіцієнтом небезпеки вмісту важких металів у ґрунті одиниці, можна стверджувати, що небезпека забруднення ґрунту в межах центрального автовокзалу міста відсутня.

Для оцінки величини техногенної складової у загальному вмісті валової форми того чи іншого важкого металу у ґрунті використовують такий показник, як частка техногенності елемента.

Високою вважається техногенність при ЧТМ > 75 %; середньою – при 50 % < ЧТМ < 75 %; низькою і недостовірною – при ЧТМ < 50 %.

Результати розрахунків величини частки техногенності важких металів у ґрунті промислового майданчика представлені в таблиці 3. Усі досліджувані важкі метали характеризуються високим ступенем техногенності, що свідчить про техногенну природу наявності даних елементів у ґрунті.

За величиною частки техногенності досліджувані важкі метали розташовуються у такий спадаючий ряд: Zn > Cо > Cu > Pb > Cd.

Таблиця 3

Частка техногенності важких металів у грунті центрального автовокзалу

 

Назва елемента

ЧТМ,%

Рівень техногенності

Cu

90,1

високий

Zn

93,5

високий

Pb

89,7

високий

Cd

87,0

високий

Co

91,4

високий

Індекс насиченості ґрунту (для кожного елемента і сумарний) визначаємо для кожного генетичного горизонту та материнської породи. Розраховують його як співвідношення вмісту рухомих форм елемента до фонового вмісту цього ж елемента, з якого береться корінь, що дорівнює числу досліджуваних елементів (у нашому випадку їх 5).

Значення індексу насиченості в межах 0,9 – 1,1 свідчить про стан рівноваги між міграцією та акумуляцією елемента (тів); менше 0,9 – свідчить про переважання виносу, а більше 1,1 – акумуляції елементів.

Результати розрахунків наведені в таблицях 4, 5 і 6.

Таблиця 4

Величина коефіцієнта концентрації важких металів у ґрунті Кр

 

Генетичний горизонт

Вміст елемента у мг/кг та коефіцієнт його концентрації Кр

Cu

Zn

Pb

Cd

Co

РФ

Кр

РФ

Кр

РФ

Кр

РФ

Кр

РФ

Кр

Ub

0,61

1,27

0,15

0,16

1,48

6,43

0,06

2,00

0,06

1,2

Ul1

0,42

0,88

0,1

0,10

1,08

4,70

0,04

1,33

0,04

0,8

Ul2

0,75

1,56

0,08

0,08

1,32

5,74

0,06

2,00

0,05

1

Р

0,67

1,40

0,08

0,08

1,38

6,00

0,07

2,33

0,05

1

Таблиця 5

Величина індексу насиченості ґрунту окремими елементами

 

Генетичний горизонт

Коефіцієнт небезпечності, Кнб

Cu

Zn

Pb

Cd

Co

Кр

Ме

Кр

Ме

Кр

Ме

Кр

Ме

Кр

Ме

Ub

1,27

1,1

0,16

0,4

6,43

2,5

2

1,4

1,2

1,1

Ul1

0,88

0,9

0,1

0,3

4,7

2,2

1,33

1,2

0,8

0,9

Ul2

1,56

1,3

0,08

0,3

5,74

2,4

2

1,4

1

1,0

Р

1,40

1,2

0,08

0,3

6

2,4

2,33

1,5

1

1,0

За результатами проведених розрахунків можна константувати таке:

- у двох верхніх горизонтах спостерігається рівновага між міграцією та акумуляцією міді, у а двох нижніх горизонтах – акумуляція;

- щодо цинку, то по всіх генетичних горизонтах переважає винос елементу;

- свинець і кадмій акумулюються по всіх профілях;

- по всіх генетичних горизонтах спостерігається рівновага між виносом та акумуляцією кобальту.

Таблиця 6

Величина сумарного індексу насиченості ґрунту важкими металами

 

Генетичний горизонт

Кр хімічного елемента

Добуток Кр

Cu

Zn

Pb

Cd

Co

Ub

1,21

0,16

6,43

2

1,2

2,987635

Ul1

0,88

0,1

4,7

1,33

0,8

0,44007

Ul2

1,56

0,08

5,74

2

1

1,432704

Р

1,4

0,08

6

2,33

1

1,56576

Проведені розрахунки свідчать, що в цілому процеси спостерігається рівновага між виносом хімічних елементів та їх акумуляції у ґрунті центрального автовокзалу.

Для оцінки поліелементних аномалій, які характеризують наявність різноманітних забруднювачів у ґрунті і середнє перевищення їх концентрації відносно фону, нами визначався сумарний показник забруднення ґрунту Zc (лише для верхнього генетичного горизонту).

Якщо величина Zc < 16 – ґрунт відноситься до категорії допустимо забрудненого; 16 – 32 – до категорії помірно небезпечного забруднення; 32 – 128 – до категорії небезпечного забруднення; > 128 – до категорії надзвичайно небезпечного забруднення.

Таблиця 7

Величина сумарного показника забруднення ґрунту важкими металами

 

Генетичний горизонт

Кр хімічного елемента

∑ Кр

Zc

Cu

Zn

Pb

Cd

Co

Ub

1,21

0,16

6,43

2

1,2

11

7

Оскільки розрахована величина сумарного показника забруднення ґрунту становить 7, ґрунт відноситься до категорії допустимого забруднення (табл. 7). Такий ґрунт, згідно орієнтовної оціночної шкали небезпеки, придатний для вирощування будь-яких культур.

 

Висновки:

1. Розрахований коефіцієнт небезпечності валових і рухомих форм визначених важких металів у жодному із випадків не перевищував одиницю.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.