Білай І. М., Демченко В.О., Білай А.І., Красько М.П., Остапенко А.О. АНТИОКСИДАНТНА ДІЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ ГЛОДУ КРИВАВО-ЧЕРВОНОГО І КУКУРУДЗИ ЗВИЧАЙНОЇ ПРИ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ

УДК 615.322:582.734.3 +615.322:633.15]. 014.425.03:616.153.915

 

АНТИОКСИДАНТНА ДІЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ ГЛОДУ КРИВАВО-ЧЕРВОНОГО І КУКУРУДЗИ ЗВИЧАЙНОЇ ПРИ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ

доктор медичних наук Білай І. М.,

кандидат фармацевтичних наук Демченко В.О.,

кандидат медичних наук Білай А.І.,

кандидат медичних наук Красько М.П.,

кандидат фармацевтичних наук Остапенко А.О.

 

У модельних дослідах з гіперліпідемією на щурах Вістар вивчено вплив фітопрепаратів, які містять стерини, — глоду криваво-червоного (плоди) та кукурудзи звичайної (приймочки) на показники вільнорадикального окислення у порівняльному аспекті з протиатеросклеротичними засобами нікотиновою кислотою, лінетолом, холестираміном, ловастатином (мевакором), грофібратом (фенофібратом) та класичним антиоксидантом а-токоферола ацетатом.

Ключові слова: гіперліпідемія, лікарські препарати рослинного походження, антиоксидантна дія.

доктор медицинских наук, Белай И. М., кандидат фармацевтических наук Демченко В. О., кандидат медицинских наук Белай А. И.,

 

кандидат медицинских наук Красько Н. П., кандидат фармацевтических наук Остапенко А. А. Изучение антиоксидантного действия фитопрепаратов боярышника кроваво-красного и кукурузы обыкновенной при гиперлипидемии / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г. Запорожье

В модельных опытах с гиперлипидемией на крысах Вистар изучено влияние фитопрепаратов, содержащих стерины, - боярышника кроваво-красного (плоды) и кукурузы обыкновенной (рыльца) на показатели свободнорадикального окисления в сравнительном аспекте с противоатеросклеротическими средствами никотиновой кислотой, линетолом, холестирамином, ловастатином (мевакором), грофибратом (фенофибратом) и классическим антиоксидантом а-токоферола ацетатом.

Ключевые слова: гиперлипидемия, лекарственные препараты растительного происхождения, антиоксидантное действие.

 

doctor of medical Sciences, Belay I. M., candidate of pharmaceutical Sciences Demchenko V. O., candidate of medical Sciences Belay A. I., candidate of medical Sciences Krasko N. P., candidate of pharmaceutical Sciences Ostapenko, A. A. Study of antioxidant action of phytopreparations of hawthorn blood-red and corn common with hyperlipidemia / Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhya.

In the model experiments with hyperlipidemia in the Wistar rats, the effect of phytopreparations containing sterols - the hawthorn of blood red (fruit) and common corn (riltsa) on the indicators of free radical oxidation in the comparative aspect with antiatherosclerotic drugs with nicotinic acid, linetol, cholestyramine, lovastatin (mevacor) , grofibrat (fenofibrate) and classical antioxidant of a-tocopherol acetate.

Key words: hyperlipidemia, herbal medicines, antioxidant acntion.

 

Лікарські засоби, отримувані з рослин, широко застосовуються в медичній практиці та грають важливу роль у терапії атеросклерозу. Актуальність використання лікарських рослин і фітопрепаратів незмірно зросла в останнє десятиліття, особливо в зв'язку з появою нової нозологічної форми – «лікарської хвороби», зі зростанням токсикоалергічних захворювань, як результатом підвищення рівня споживання лікарських засобів хімічної природи [2].

В останні роки встановлено, що істотне значення в атерогенезі грає активація процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) (перекисна теорія) [1].

Метою цього дослідження було вивчення впливу фітопрепаратів, що містять стерини, глоду криваво-червоного (плоди) і кукурудзи звичайної (приймочки) на показники вільнорадикального окислення ліпідів при експериментальній гіперліпідемії.

Матеріали і методики дослідження

Досліди проведені на 100 статевозрілих білих щурах Вістар обох статей масою 260-280 грамів, які були розподілені на групи: 1 (норма) - інтактні тварини; 2 (контрольна) - тварини з експериментальною гіперліпідемією (без лікування). Наступним групам тварин разом з формуванням гіперліпідемії вводилися досліджувані препарати; 3 - тварини, які одержували настій глоду криваво-червоного; 4 - тварини, які одержували нікотинову кислоту; 5 - тварини, які одержували настій кукурудзяних приймочок; 6 - тварини, які одержували холестирамін; 7 - тварини, які одержували лінетол; 8 - тварини, які одержували а-токоферолу ацетат; 9 - тварини, які одержували ловастатин (мевакор); 10 - тварини, які одержували грофібрат (фенофібрат). Модель гіперліпідемії відтворювалася шляхом примусового годування холестерином (40 мг/кг) з навантаженням ергокальциферолом (350000 ОД/кг) протягом 5 діб [5]. Антиоксидантна дія препаратів вивчалася при пероральному введенні в лікувально-профілактичному режимі, тобто одночасно з відтворенням модельної патології. Препарати глоду криваво-червоного і кукурудзяних приймочок вводили у вигляді настою (1:10) в дозі 0,5 мл/100 г маси. В якості препаратів порівняння були обрані широко застосовувані в клініці антиатеросклеротичні препарати, що перешкоджають утворенню ліпопротеїдів (нікотинова кислота (500 мг/кг), ловастатин (мевакор) (1,5 мг/кг), грофібрат (фенофібрат) (20 мг/кг)) , що перешкоджають всмоктуванню холестерину в кишечнику (холестирамін) (1,2 г/кг), що прискорюють метаболізм і виведення ліпідів з організму (лінетол) (1,5 мл/кг) і класичний антиоксидант а-токоферолу ацетат (50 мг/кг). Стан процесів ПОЛ і антиоксидантної системи оцінювали за рівнем ТБК-активних продуктів (ТБК-АП), дієнових і трієнових кон'югатів (ДК, ТК), α-токоферолу (α-ТФ) і активності глутатіонредуктази (ГР) в сироватці крові [3,4].

Результати та їх обговорення

При дослідженні показників ПОЛ і стану антиоксидантної системи встановлено (таблиця), що рівень кінцевих продуктів – ТБК-АП – найбільш виражено знижувався при введенні настою кукурудзяних приймочок (на 48,3%) і помірно – препарату глоду криваво-червоного (на 33,6%). Рівень проміжних продуктів ПОЛ - дієнових і трієнових кон'югатів найістотніше знижувався при введенні настою кукурудзяних приймочок (на 43,2% і 41,7% відповідно) і ловастатину (на 30,4% і 35,2% відповідно). Вміст трієнових кон'югатів виражено знижувався при застосуванні нікотинової кислоти (на 84,6%). При введенні препарату α-токоферолу ацетату вміст ендогенного α-токоферолу в крові був вище в порівнянні з контрольною групою в 2,9 рази і наближався до інтактної групи (9,1 ± 0,90 мкмоль/мл). Значне збереження запасів α-токоферолу спостерігалося при введенні ловастатину, настою кукурудзяних приймочок і грофібрату (збільшення на 76,3%, 71,2% і 67,7% відповідно). Активність ферменту антиперекисного захисту глутатіонредуктази зберігалася найбільш виражено при застосуванні настою кукурудзяних приймочок (збільшення на 72,7%).

Таблиця

Вплив рослинних препаратів та антиатеросклеротичних засобів на показники ПОЛ в сироватці крові при експериментальній гіперліпідемії у щурів

 

Препарат,

група

ТБК-АП,

мкмоль/мл

ДК,

мкмоль/мл

ТК,

мкмоль/мл

α-ТФ,

мкмоль/мл

ГР,

мкмоль/л·г

Норма

 

Гіперліпідемія

Настій глоду криваво-червоного

 

 

Нікотинова кислота

 

 

Гіперліпідемія

Настій кукурудзяних приймочок

 

Гіперліпідемія

Холестирамін

 

 

Лінетол

 

 

α-токоферолу ацетат

 

 

Гіперліпідемія

Ловастатин (мевакор)

 

Грофібрат

(фенофібрат)

0,32±0,037

 

1,10±0,080

 

0,73±0,020

р<0,001

 

0,46±0,050

р<0,001

 

 

0,60±0,030

 

0,31±0,020

р<0,001

 

0,87±0,158

0,54±0,036

р>0,05

 

0,56±0,027

р>0,05

 

0,45±0,023

р<0,05

 

 

0,75±0,052

0,60±0,023

р<0,05

 

0,40±0,018

р<0,01

0,41±0,054

 

0,81±0,040

 

0,65±0,030

р<0,01

 

0,77±0,040

р<0,001

 

 

1,11±0,070

 

0,63±0,038

р<0,001

 

0,83±0,029

0,64±0,031

р<0,001

 

0,72±0,049

р>0,05

 

0,72±0,023

р<0,05

 

 

1,22±0,035

0,85±0,050

р<0,001

 

0,85±0,040

р<0,001

0,170±0,011

 

0,260±0,009

 

0,230±0,008

р<0,05

 

0,040±0,003

р<0,001

 

 

0,120±0,005

 

0,070±0,006

р<0,001

 

0,250±0,013

0,190±0,010

р<0,01

 

0,260±0,009

р<0,001

 

0,200±0,006

р<0,01

 

 

0,111±0,005

0,072±0,004

р<0,001

 

0,091±0,006

р<0,05

9,12±0,90

 

2,46±0,13

 

2,96±0,16

р<0,05

 

2,97±0,14

р<0,05

 

 

1,39±0,09

 

2,38±0,11

р<0,001

 

2,69±0,25

3,34±0,13

р<0,05

 

3,24±0,33

р>0,05

 

7,84±0,60

р<0,001

 

 

2,32±0,11

4,09±0,24

р<0,001

 

3,89±0,19

р<0,001

17,5±1,20

 

9,11±0,55

 

8,80±0,50

р>0,05

 

9,81±0,46

р<0,001

 

 

8,45±0,66

 

14,59±1,05

р<0,001

 

9,62±0,89

7,0±0,91

р>0,05

 

8,51±0,74

р>0,05

 

11,20±0,74

р>0,05

 

 

9,82±0,84

12,38±0,68

р<0,05

 

13,49±0,84

р<0,01

 

Примітка: р – статистична достовірність між контрольною та дослідною групами

 

 

Отримані результати дослідження свідчать: антиоксидантні властивості виявлені у препаратів, що містять стерини, - кукурудзи звичайної і глоду криваво-червоного. Препарат кукурудзяних стовпчиків з приймочками перевершував за силою цього ефекту класичний антиоксидант α-токоферолу ацетат. Цей лікарський засіб суттєво знижував утворення кінцевих і проміжних продуктів ПОЛ – ТБК-АП, дієнових і трієнових кон'югатів. Настій кукурудзяних приймочок також активував антиоксидантну систему, що супроводжувалося відновленням запасів ендогенного α-токоферолу, який витрачався на інгібування вільних радикалів і на стабілізацію фосфоліпідного шару біомембран. Цей фітопрепарат підвищував активність антиперекисного ферменту глутатіонредуктази, що пов'язано з пригніченням гідроперекисей ліпідів і падінням фондів як відновленого глутатіону, так і загального пулу тіольних груп.

 

Таким чином, настій кукурудзяних приймочок гальмував ПОЛ як на початковому, так і на кінцевому етапах каскадного процесу. Це пов'язано перш за все з тим, що до складу настою кукурудзяних приймочок входить аскорбінова кислота, яка відіграє значну роль при виведенні вільних радикалів.

 

При порівнянні з класичним антиоксидантом α-токоферолу ацетатом виявлено, що настій глоду криваво-червоного, як і еталонний засіб, переважно гальмували ПОЛ на кінцевому етапі каскадного процесу, але за вираженістю антиоксидантного ефекту рослинний препарат набагато поступався препарату порівняння. Так, настій глоду криваво-червоного знижував менш виражено зміст ТБК-АП, менш істотно відновлював запаси ендогенного α-токоферолу, не надаючи дії на активність антиперекисного ферменту глутатіонредуктази. Можливо антиоксидантна дія препарату глоду криваво-червоного визначається перш за все тим, що в його складі є флавоноїди (кверцетин, гіперин, гіперозид, вітексин), що є ловцями вільних радикалів і пригнічують окислення ліпопротеїдів низької щільності.

 

Таким чином, експериментальне вивчення фітопрепаратів кукурудзи звичайної і глоду криваво-червоного показало, що вони мають антиоксидантні властивості і можуть бути рекомендовані для застосування в комплексній фармакотерапії атеросклерозу.

 

 

Література:

 

1. Коновалова Г.Г., Лисина М.О., Тихазе А.К. Комплекс витаминов-антиоксидантов эффективно подавляет СРО фосфолипидов в ЛПНП плазмы крови и мембранных структурах печени и миокарда / Г.Г. Коновалова, М.О. Лисина, А.К. Тихазе // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2003. – №2. – С. 166-169.

 

2. Поспелова М.Л. Медикаментозные и фитотерапевтические методы коррекции дисфункции эндотелия и активности воспаления при атеросклерозе у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями / М.Л. Поспелова // Обзоры по клин. фармакол. и лек. терапии. — 2011. — Т.9, №3 — С.88–97.

 

3. Колб В.Г. Справочник по клинической химии / В.Г. Колб, В.С. Камышников. – Минск: Беларусь, 1982.

 

4. Методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен) / Под ред. М.И. Прохоровой. – Ленинград: ЛГУ, 1982.

 

5. Jowsufoai S. Y. K., Siddigi M. 3-Hydroxy-3-MetylgJutaric Acid and Experimental Atherosclerosis in Rats / S. Y. K. Jowsufoai, M. Siddigi // Experietia, 1976. — Vol 32, N 8.

 

 

References:

 

1. Konovalova G.G., Lisina M.O., Tihaze A.K. Kompleks vitaminov-antioksidantov effektivno podavlyaet SRO fosfolipidov v LPNP plazmyi krovi i membrannyih strukturah pecheni i miokarda / G.G. Konovalova, M.O. Lisina, A.K. Tihaze // Byull. eksper. biol. i med. – 2003. – N 2. – S. 166-169.

 

2. Pospelova M.L. Medikamentoznyie i fitoterapevticheskie metodyi korrektsii disfunktsii endoteliya i aktivnosti vospaleniya pri ateroskleroze u patsientov s tserebrovaskulyarnyimi zabolevaniyami / M.L. Pospelova // Obzoryi po klin. farmakol. i lek. terapii. — 2011. — T.9, N 3 — S.88–97.

 

3. Kolb V.G. Spravochnik po klinicheskoy himii / V.G. Kolb, V.S. Kamyishnikov. – Minsk: Belarus, 1982.

 

4. Metodyi biohimicheskih issledovaniy (lipidnyiy i energeticheskiy obmen) / Pod red. M.I. Prohorovoy. – Leningrad: LGU, 1982.

 

5. Jowsufoai S. Y. K., Siddigi M. 3-Hydroxy-3-MetylgJutaric Acid and Experimental Atherosclerosis in Rats / S. Y. K. Jowsufoai, M. Siddigi // Experietia, 1976. — Vol 32, N 8.

 

 

Blay.pdf

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.