Бондарчук Л.В., Булаєнко А.О. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

УДК: 658.821 (45)

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

кандидат економічних наук, доцент Бондарчук Л.В.

здобувач вищої освіти, магістр Булаєнко А.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

У статті розглянуто та охарактеризовано методи діагностики стану конкурентоспроможності сучасного підприємства, що ефективно працює в Україні. Розглянуто ряд аналітичних методів і підходів, які можуть бути корисними при діагностиці конкурентоспроможності в межах українського підприємства. Серед них були розглянуті найбільш відомі матриці портфельного аналізу: Бостонської консультаційної групи (БКГ), SWOT, консультаційних фірм McKincey, Arthur D. Little. Охарактеризованні головні переваги портфельного аналізу, SWOT-аналізу, та розглянуті переваги та недоліки матриці McKinsey.

Ключові слова: конкурентоспроможність, діагностика, стратегії, інновації, портфельний аналіз.

 

кандидат экономических наук, доцент Бондарчук Л. В., Булаенко А. А. Исследование методов диагностики состояния конкурентоспособности современного предприятия в Украине // Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

В статье рассмотрены и охарактеризованы методы диагностики состояния конкурентоспособности современного предприятия, эффективно работает в Украине. Рассмотрен ряд аналитических методов и подходов, которые могут быть полезными при диагностике конкурентоспособности в рамках украинского предприятия. Среди них были рассмотрены наиболее известные матрицы портфельного анализа: Бостонской консультационной группы (БКГ), SWOT, консультационных фирм McKincey, Arthur D. Little. Охарактеризованни главные преимущества портфельного анализа, SWOT-анализа, и рассмотрены преимущества и недостатки матрицы McKinsey.

Ключевые слова: конкурентоспособность, диагностика, стратегии, инновации, портфельный анализ.

 

candidate of economic sciences, associate professor Bondarchuk L. V., Bulayenko A. O. Research of methods of diagnostics of the state of competitiveness of a modern enterprise in Ukraine / Vinnytsia Trade and Economics Institute of KNTEU, Ukraine, Vinnytsia

The article considers and characterizes the methods of diagnosing the state of competitiveness of a modern enterprise that operates effectively in Ukraine. A number of analytical methods and approaches that may be useful in the diagnosis of competitiveness within the Ukrainian enterprise are considered. Among them were the most well-known portfolios analysis matrices: Boston Consulting Group (BKG), SWOT, McKincey Consulting, Arthur D. Little. The main advantages of portfolio analysis, SWOT analysis, and the advantages and disadvantages of the McKinsey matrix are described.

Key words: competitiveness, diagnostics, strategies, innovations, portfolio analysis.

 

Вступ. Визначення стану конкурентоспроможності сучасного підприємства в Україні є початковим моментом планування діяльності та розробки стратегії конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність сучасного підприємства – комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка відбиває ступінь переваги сукупності оціночних показників діяльності підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу щодо сукупності показників підприємств – конкурентів [1.c,182]. Найбільш узагальнено конкурентоспроможність сучасного підприємства в Україні можна визначити як потенційну або реалізовану здатність економічного суб'єкта до ефективного довготривалого функціонування у релевантному зовнішньому середовищі.

Метою написання даної статті є дослідження методів діагностики стану конкурентоспроможності сучасного підприємства. Учені і практики розробили ряд аналітичних методів і моделей, які можуть бути корисними при діагностиці конкурентоспроможності підприємства. Найбільш відомі серед них є: матриця портфельного аналізу, Бостонської консультаційної групи, SWOT-аналіз, консультаційних фірм МсКіnсеу та Arthur D. Little.

Останніми роками питання оцінки конкурентоспроможності та розробки систем управління нею розглянуто в роботах вітчизняних та російських вчених: Л. Абалкін, О. Аверіна, М. Баканов, С. Барнгольц, І. Бланк, В. Геєць, В.Забродський, Е. Іонін, В. Ковальов, Л. Костирко, Т. Косянчук, В. Лук’янова, А. Муравйов, О. Олексюк. Достатньо глибоко досліджували питання діагностики підприємств такі зарубіжні вчені як П. Друкер, С. Паркінсон, М.Мескон, Ф. Тейлор, А. Файоль, Л. Якокка та інші.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на велику кількість ґрунтовних досліджень управління діагностикою підприємства, багато питань залишаються не розкритими. Зокрема, недостатньо досліджено методологічне та методичне забезпечення діагностики конкурентного середовища.

Конкурентоспроможність сучасного підприємства розглядається як здатність підприємства (реальна чи потенційна) проектувати, виготовляти та реалізовувати конкурентоспроможну продукцію, а також цілеспрямовано взаємодіяти з ринковим оточенням.

Дослідження конкурентоспроможності як відносної характеристики базується на теорії конкурентної переваги, розробленій М. Портером [1, c.187]. Під конкурентною перевагою розуміється відмінність процесу функціонування і розвитку підприємства порівняно з іншими аналогічними підприємствами, що забезпечує успіх у конкуренції. Конкурентна перевага сучасного підприємства визначається тим, наскільки чітко воно може організувати всю систему. Всі конкурентні переваги підрозділяються на дві групи [6, c. 524].

Переваги нижчого порядку. Вони базуються на вартості чи доступності факторів виробництва, ресурсному забезпеченні. Конкурентні переваги цього класу, як правило, не є наслідком цілеспрямованої діяльності підприємства. За певних умов вони можуть бути легко відтворені конкурентами з відносно невеликими витратами у стислий термін і не гарантують стабільного стану на ринку.

Переваги вищого порядку є наслідком цілеспрямованої діяльності підприємства і, як правило, пов'язані зі значними витратами, не можуть бути відтворені за короткий термін. Значення переваг вищого порядку полягає в тому, що вони не тільки дозволяють підвищити рівень конкурентоспроможності сучасного підприємства, але й забезпечують можливість збереження на тривалий період часу досягнутих конкурентних позицій.

Методи портфельного аналізу діяльності розроблені в 60-і роки ХХ століття для вирішення завдань стратегічного управління на корпоративному рівні і є одними з небагатьох спеціалізованих методів стратегічного менеджменту [3, c. 180]. Теоретичною базою портфельного аналізу є концепція життєвого циклу товару.

Портфельний аналіз призначений для вирішення наступних проблем:

- узгодження стратегій бізнесу або стратегій господарських підрозділів підприємства;

- розподіл кадрових і фінансових ресурсів між господарськими підрозділами;

- аналіз портфельного балансу;

- встановлення виконавчих завдань;

- проведення реструктуризації.

Головними перевагами портфельного аналізу є можливість логічної структуризації і наочного віддзеркалення стратегічних проблем підприємства, відносна простота представлення результатів, акцент на якісні сторони аналізу. У всіх матрицях портфельного аналізу по одній осі визначається оцінка перспектив розвитку ринку, по іншій — оцінка конкурентоспроможності господарських підрозділів підприємства.

Портфельні матриці дозволяють узагальнити результати розробки стратегії і представити їх в наочній формі, хоча вони вимагають повної і надійної інформації про стан ринку, про сильні і слабкі сторони підприємства і його основних конкурентів. Побудова портфельних матриць припускає проведення великої роботи по сегментації ринку, по збору інформації, яка може бути відсутньою в явному вигляді [3, c. 290].

Головною метою проведення SWOT-аналізу є отримання достовірних даних про можливості підприємства і загрози просування його на ринку товарів і послуг. Тому, для досягнення цієї мети перед SWOT-аналізом ставляться наступні завдання: виявлення маркетингових можливостей, які відповідають ресурсам фірми; визначення маркетингових загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу; виявлення сильних сторін фірми й зіставлення їх з ринковими можливостями; визначення слабких сторін фірми та розроблення стратегічних напрямів їх подолання; виявлення конкурентних переваг фірми та формування її стратегічних пріоритетів [5,c. 196].

SWOT-аналіз зазвичай проводиться у такому порядку: визначаються цілі підприємства та критерії успіху; виявляються сильні сторони підприємства (S), слабкі сторони (W), можливості (О) та загрози (Т); формується на базі аналізу стратегія підприємства та розробляються заходи для реалізації обраної стратегії; регулярно проводиться контроль та оцінка результатів, за умови застосування необхідних рекомендацій [5, c.197].

Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ). В основі матриці БКГ лежить модель життєвого циклу продукції, відповідно до якої продукція у своєму розвитку проходить чотири стадії: вихід на ринок; зростання; зрілість та спад. При цьому грошові потоки і прибуток підприємства також міняються: негативний прибуток змінюється його зростанням і потім поступовим зниженням [4, c. 81].

Система комплексної діагностики та застосування різнопланових методів аналізу потребує цілісної системи та необхідно доповнюється матрицею McKinsey. Матриця McKinsey оцінює майбутній прибуток або віддачу від капіталовкладень і дозволяє зрозуміти вплив додаткових інвестицій на прибутковість в короткостроковій перспективі.

Матриці McKinsey присутні такі недоліки, які потрібно враховувати при прийнятті управлінських рішень [4, c.84]: поверховість, одномоментність, суб'єктивність оцінки при розташуванні підприємства в матриці за значеної кількості критеріїв, неможливість декомпозиції оцінки та ідентифікації критеріїв, що вплинули на положення в матриці, неоднозначність результатів побудови матриці, залежно від визначення ринку, відносність.

Заключним та важливим елементом системи діагностики запропоновано для доповнення аналітичних досліджень матрицею Arthur D. Little (ADL). В основі якої лежить концепція життєвого циклу галузі або одиниці бізнесу, відповідно до якої кожна бізнес-одиниця проходить у своєму розвитку чотири стадії: народження, розвиток, зрілість, спад. Іншим параметром є конкурентна позиція підприємницької діяльності: ведуча, сильна, сприятлива, міцна або слабка [2, c. 25].

На основі узагальнення застосовуваних наукових принципів і підходів до вивчення конкурентоспроможності підприємства виділено основні її складові: конкурентоспроможність продукції, потенціал підприємства, ринкова активність. Зазначені характеристики є взаємопов’язаними та взаємодіючими об’єктами управління, поєднання результатів досягнення яких в цілісну систему сприяє забезпеченню такої властивості підприємства, як здатність його до існування на ринку сучасного підприємства в Україні.

Отже, у цілому конкурентоспроможність формується як комплексна системна категорія, що включає ознаки і результати процесу діагностики стану підприємства і може бути визначена як загальна порівняльна характеристика, що відображує ступінь переваги сукупності оціночних показників його діяльності, та визначається як успішний стан підприємства на певному ринку за певний проміжок часу, по відношенню до сукупності показників конкурентів. Таким чином, функціонування конкурентного підприємства на ринку залежить від своєчасного реагування на зміни їх конкурентоспроможності, що містить у собі складний комплекс характеристик, за умови методів діагностики конкурентного середовища та результатів проведення аналітичних досліджень.

 

Література:

1. Должанський І. З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посіб.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 384 с.

2. Драбік І. Зростання значення іноземних інвестицій у стратегіях розвитку сучасних підприємств. Економіка і держава. – 2008. - № 4. – С. 23-26.

3. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства : формування та оцінка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

4. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с.

5. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: Навчальний посібник/ За ред. Л.В. Балабанової. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Знання, 2005.–301 с.

References:

1. Dolzhansjkyj I. Z., Zaghorna T. O. Konkurentospromozhnistj pidpryjemstva: Navch. posib.- K.: Centr navchaljnoji literatury, 2006.- 384 s.

2. Drabik I. Zrostannja znachennja inozemnykh investycij u strateghijakh rozvytku suchasnykh pidpryjemstv. Ekonomika i derzhava. – 2008. - № 4. – S. 23-26.

3. Krasnokutsjka N. S. Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka: Navch. posib. – K.: Centr navchaljnoji literatury, 2005. – 352 s.

4. Fedonin O. S., Rjepina I. M., Oleksjuk O. I. Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka. – K.: KNEU, 2006. – 316 s.

5. SWOT-analiz – osnova formuvannja marketynghovykh strateghij: Navchaljnyj posibnyk/ Za red. L. V. Balabanovoji. – 2-ghe vyd., dop. i pererob. – K.: Znannja, 2005.–301 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.