Мельник Н. М. БЛОЧНО-ЗАЛІКОВИЙ МЕТОД НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ

викладачМельник Н. М.

ВСП Агротехнічний коледж УНУС

м.Умань

БЛОЧНО-ЗАЛІКОВИЙМЕТОДНА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ

Шляхи підвищення ефективності навчання шукають педагоги всіх країн.

Вивчаючи досвід роботи «вчителів зі стажем», використовуючи свій власний досвід, я випробувала багато різних форм, методик, технологій і прийшла до висновку, що найбільш вдалим з них є блочнo-заліковий метод навчання.

Блочний виклад матеріалу дає можливість реалізувати випереджаюче навчання і вивільняє додатковий час для творчої та дослідницької діяльності студентів. Ця система дозволяє також збільшити час для самостійної роботи студентів.

При блочно-заліковій системі вивчення матеріалу здійснюється логічно завершеними і розділеними на самостійні частини тематичними блоками, які вивчаються поперемінно: блок алгебри - блок геометрії. Блочно-залікова система навчання допомагає здійснювати індивідуальний підхід до студентів, створює для студента ситуацію, що вимагає від нього інтелектуальних зусиль і продуктивних дій; сприяє розвитку його мислення, мовлення, творчих здібностей, пам'яті; формує у студентів навички самонавчання і самоорганізації; дозволяє швидко і регулярно проводити діагностику засвоєння теоретичного матеріалу та розвитку практичних навичок, сприяючи, тим самим, своєчасній ліквідації прогалин у знаннях студентів. Таким чином, блочно-залікова система вивчення математики дає можливість кращому засвоєнню предмета за рахунок концентрації тем. Чітке планування роботи всередині блоку дозволяє приділяти достатньо уваги для вивчення теорії та напрацюванню практичних навичок, вивільняючи час для поглиблення, розширення теми, можливість вирішувати прикладні завдання, розглядати додатковий матеріал, повторювати пройдене, здійснювати безперервний не тільки поточний і тематичний, але і підсумковий контроль.

Блок має наступну структуру:

  • Лекція.

  • Теоретичний залік.

  • Практикум.

  • Практичний залік.

  • Урок-узагальнення.

  • Контрольна робота.

  • Резервнезаняття.

Кількість занять по кожному етапу може коливатися в залежності від обсягу теми.

Лекція.Перше заняття включає в себе: актуалізацію знань, постановку цілей вивчення теми, мотивацію, пояснюються організаційні моменти, а потім викладається теоретичний блок.

На заняттях-лекціях повідомляю план-графік вивчення теми, терміни проведення перевірочних та тематичних заліків, знайомлю студентів з розташуванням навчального матеріалу в підручнику, даю загальні уявлення про цей матеріал.

Як свідчать психологи, в пам'яті людини залишається:

10 % — того, що вона слухає;

50 % — того, що вона бачить;

90 % — того, що вона робить.

Навіть при дуже уважному слуханні засвоюється до 20 % інформації, а в процесі діяльності — 90 %. Отже, конспектувати потрібно. А як саме? Найбільш яскраво цей досвід представлений у практиці видатного вчителя з Донецька В. Ф. Шаталова.

Лекція для студентів 1-го курсу коледжу повинна бути коротшою і чергуватися в окремих випадках з іншими формами навчальної роботи, тому що психологічні дослідження показують, що студенти при тривалій одноманітній роботі швидко стомлюються і не можуть утримувати увагу. Пояснення викладача бажано супроводжувати контрольними питаннями до групи студентів.

Мінімальна лекція розрахована на 2 години, а максимальна - на 4 години.

Вдома студенти переробляють матеріал лекції, читають підручник по цій темі і готуються до теоретичного заліку. Питання до заліку, графік проведення вивішуються на стенді.

Теоретичний залікпроводиться або відразу ж на наступному уроці, або в кінці блоку, коли всі моменти неодноразово повторені і закріплені на практиці. Такий залік може проводитися як в усній, так і в письмовій формі або у вигляді тестів, і займати від 15 до 45 хвилин навчального часу.

Кількістьуроків-практикумівтеж коливається, в залежності від обсягу матеріалу. Починається практикум з вирішення ключових завдань: від найпростіших до складних. На цих заняттях розглядаються алгоритми розвязування вправ і класифікації основних типів вправ. Потім кілька занять відводиться на відпрацювання основних умінь і навичок, по можливості доведених до автоматизму. Останні заняття відводяться на розвʼязання помилкових, нестандартних завдань і прикладних задач.

Практичний залікпроводиться у письмовій формі, складається з декількох міні - самостійних робіт по всіх розділах теми. Картки із завданнями індивідуальні і різнорівневі. Крім того, активно використовується система тестів.

На заліку студенти можуть виконувати додаткові завдання.

На заняттіузагальнення і систематизації знань студенти повторюють ще раз матеріал блоку, задають питання, консультуються з викладачем з приводу виконання домашньої роботи, виступають з доповідями та презентаціями.

Вивчення теми завершується традиційною контрольною роботою, розрахованою на 1 годину. Роботи повинні бути виконані і оформлені правильно, згідно пропонованим вимогам.

Резервний уроквідводиться корекції знань і способів діяльності студентів, детально розглядаються і класифікуються допущені при виконанні контрольної роботи помилки.

Домашнє завданняпо темі задається теж єдиним блоком. Обсяг, зміст, загальна характеристика та терміни здачі обумовлюються на найпершому уроці до початку лекції. При цьому студенти мають можливість самі розподіляти свій час на виконання завдання. Єдина жорстка умова - своєчасна здача.

При подібній системі навчання студенти отримують досить багато оцінок, починаючи з заліків і закінчуючи оцінкою за домашню роботу. При цьому за студентом завжди залишається "право на помилку". Студенти завжди знають, що у них є можливість виправити оцінку або отримати додаткові оцінки.

Звичайно, якщо в групі зібрані сильні студенти, то для них, в цілому, ефективна будь-яка форма навчання, так як результативність буде завжди хорошою. Але частіше нам доводиться мати справу з середніми студентами, з тими, кому не легко дається математика, для них «блочна система» - одна з соломинок.

Блочна система - наочна, доступна, конкретна і керована. Вона дозволяє домогтися від студентів, що знаходяться на різних рівнях навчання, глибоких і міцних знань. Блочний метод вивчення математики є одним з елементів модульної технології, яку можна використовувати на 1-му курсі коледжу.

Література:

  1. Шаталов В. Ф. Эксперимент продолжается. — Донецк : Сталкер, 1998 .

  2. Блочно-модульная технология преподавания математики. Учитель МБОУ «СОШ21» Черкасова А.В. сerkasova_blochnaya_sistema_obrazovaniya (4).docx/

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.