ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
на надання послуг з публікації твору

ТОВ «ТК Меганом», іменоване надалі «Виконавець», в особі генерального директора Савченко В.А., що діє на підставі Статуту, з одного боку, укладає цей договір з будь-якою особою, що має назву надалі «Замовник», з іншого боку. Даний договір є договором на надання послуг з публікації твору, полягає шляхом прийняття (акцептування) публічної оферти, і регламентує порядок надання зазначених послуг та зобов'язання, що виникають між Виконавцем і Замовником. Текст цього договору розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://int-konf.org/uk/publichna-oferta

ПОНЯТТЯ І опредленія, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Твір - текстовий матеріал (стаття, огляд і т.д.), спрямований Замовником Виконавцю для публікації.

1.2. Оферта - формальна пропозиція Виконавця укласти цей договір із зазначенням всіх необхідних для цього умов.

1.3. Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у Договорі. Акцепт оферти створює Авторський договір, укладений сторонами.

1.4. Видання - збірник матеріалів конференції.

1.5. Заявка - електронне звернення Замовника до Виконавця на розміщення Твори в виданні за допомогою відправки Твори і особистих даних Замовника на e-mail Виконавця за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Замовник надає Виконавцю не виключне право на використання Твору:

2.2. Замовник (автор) гарантує Виконавцю, що він володіє винятковими авторськими правами на Твір.

2.3. Виконавець зобов'язується дотримуватися передбачені чинним законодавством права Замовника (автора), а також здійснювати їх захист і вживати всіх необхідних заходів для запобігання порушенню авторських прав третіми особами.

2.4. Територія, на якій допускається використання прав на Твір, не обмежена.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. Здійснити публікацію Твори в виданні.

3.1.2. Вислати Замовнику Видання поштовим відправленням протягом 30 днів з моменту публікації.

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. Надавати Виконавцю право на:

- відтворення Твори (опублікування, оприлюднення, дублювання, тиражування або інше розмноження Твори) без обмеження тиражу примірників;

- поширення Твори будь-яким способом;

- включення Твори до складеного твору;

- доведення Твори до загального відома;

- використання метаданих (назва, ім'я автора (правовласника), анотації, бібліографічні матеріали та ін.) Твори шляхом поширення та доведення до загального відома, обробки та систематизації, а також включення в різні бази даних та інформаційні системи.

- переуступку на договірних умовах частково або повністю отримані за цим договором права третім особам без виплати Замовнику винагороди.

3.2.2. Надати Виконавцю Твір в електронній версії у форматі Word.

3.2.3. Оплатити публікацію і доставку збірника (-ів) в розмірі виставленого рахунку, комісія за переказ коштів списується з рахунку Замовника.

3.2.4. Надати Виконавцю право зберігання і обробки наступних своїх персональних даних без обмеження по терміну:

- прізвище ім'я по батькові;

- відомості про освіту;

- відомості про місце роботи і займаної посади;

Персональні дані надаються для їх зберігання і обробки в різних базах даних і інформаційних системах, включення їх в аналітичні і статистичні звітності, створення обґрунтованих взаємозв'язків об'єктів творів науки, літератури і мистецтва з персональними даними і т.п.

3.2.5. Дати право Виконавцю надсилати листи на електронну адресу, вказану в заявці.

3.2.6. Дати право Виконавцю відправляти на його номер мобільного телефону, вказаний в заявці, смс-повідомлення, з інформацією, що стосується його замовлення і / або містять інформацію про заходи, що проводяться Виконавцем.

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ І Укладення договору

4.1. Замовник проводить Акцепт оферти шляхом направлення на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. файлу з Твором і особистих даних, зазначених у п. 3.2.4.

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування даного Договору в мережі Інтернет за адресою:

 http://www.int-konf.org/ і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

6. Акцепт оферти Замовником створює авторський договір, укладений між Виконавцем і Замовником на умовах Пропоновані можливості.

6.2. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Пропоновані можливості Замовником (автором) і діє протягом 5 років;

6.3. Виконавець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферту тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючий між виконавцем і Замовником (автором) Договір, і ці зміни в Договір набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

6.4. У разі відкликання оферти «Виконавцем» протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання.

7. Розірвання договору

7.1. Договір може бути розірваний достроково:

7.1.1. За згодою Сторін в будь-який час.

7.1.2. З інших підстав, передбачених цією офертою.

7.2. Припинення терміну дії Договору по будь-якої підстави не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Замовник і Виконавець несуть відповідно до чинного законодавства України майнову та іншу юридичну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

8.2. Сторона, неналежним чином виконала чи яка не виконала свої обов'язки за цим Договором, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані іншій Стороні, включаючи упущену вигоду.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Виконавець гарантує конфіденційність особистої інформації Замовника, наданої відповідно до п. 3.2.4 цього Договору.

10. Заключні положення

10.1. Всі суперечки і розбіжності Сторін, що випливають з умов цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів, а в разі їх безрезультатності, зазначені спори підлягають вирішенню в суді відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття оферти на сайті Виконавця, або після надання на електронну пошту твори і заявки учасника.

10.3. Цей Договір діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.4. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

 

Please publish modules in offcanvas position.