кандидат педагогічних наук, Кухарчук Р. П. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ

УДК 378.147:004.75

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ

кандидат педагогічних наук, Кухарчук Р. П.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна, м. Глухів

 

У статті досліджено проблему застосування елементів дистанційного навчання у індивідуальній роботі студентів. Проаналізовано методики застосування електронної стіни Padlet, електронних дисків (на прикладі ресурсу УкрНет) та хмарних сервісів (на прикладі OneDrive і додатків MS Office Web App) у навчальному процесі, розкрито переваги та недоліки хмарних обчислень, описано досвід їхнього застосування викладачами і студентами в освітньому середовищі.

Ключові слова: дистанційне навчання, індивідуалізація навчання, інформаційно-комунікаційні технології, хмарні технології.

Кухарчук Р.П. Применение элементов дистанционного образования в индивидуальной работе студентов / Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженка, Украина, г. Глухов.

В статье исследована проблема применения элементов дистанционного обучения в индивидуальной работе студентов. Проанализированы методики применения электронной стены Padlet, электронных дисков (на примере ресурса УкрНет) и облачных сервисов (на примере OneDrive и приложений MS Office Web App) в учебном процессе, раскрыто преимущества и недостатки облачных вычислений, описан опыт их применения преподавателями и студентами в образовательной среде.

Ключевые слова: дистанционное обучение, индивидуализация обучения, информационно-коммуникационные технологии, облачные технологии,.

Kukharchuk R.P. Application of the distance education elements in the individual work of the students / Hlukhiv national pedagogical university named Alexander Dovzhenko, Ukraine, Hlukhiv.

In the article the problem of the application of the distance learning elements in the individual work of the students was investigated. The methods of the application electronic wall Padlet, electronic drives (for example, resource UkrNet) and cloud services (for example OneDrive and MS Office Web App) in the educational process were analysed, it was opened the advantages and disadvantages of cloud computing and was described the experience of their using by teachers and students at the educational environment.

Key words: distance learning, individualized instruction, information and communication technologies, cloud computing.

 

Введення

Входження України у європейський простір створює нові вимоги до навчально-виховного процесу вищої школи, що призводить до якісних змін у вищій освіті. Передусім реформи стосуються традиційних технологій навчання, що переорієнтовуються до інформаційно-комунікаційних.

З поширенням мережі Internet спільнота педагогів активно почала впроваджувати в освітній простір інформаційно-комунікаційні технології. За їх допомогою кожен сучасний ґаджет (ноутбук, нетбук, планшет, смартфон тощо), маючи доступ до Інтернету, надає можливість студенту обмінюватися інформацією з іншими учасниками навчального процесу з практично будь-якого місця, де можливий доступ до всесвітньої мережі.

Актуальною проблемою сьогодення є застосування елементів дистанційного навчання у традиційній формі з поступовим перетворенням у повноцінну дистанційну форму навчання. Об’єктом нашого дослідження є застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Предметом дослідження є методика застосування елементів дистанційної форми навчання – хмарних технологій. Завданням дослідження є проведення аналізу можливих методик застосування елементів дистанційного навчання у вищі й перевірити їхню ефективність на практиці.

Стрімкими темпами вривається в наше життя науково-технічний прогрес і приносить нові досягнення науки і техніки у наш побут, що приводить до суттєвого розширення об'єктів дос¬лідження. Величезні обсяги інформації уже неможливо подати у тому об’ємі, які надавався студентам ще років десять назад у традиційній формі навчання. Виникає проблема перевантаження студентів знаннями, які не завжди є актуальним для їхньої практичної діяльності.

Засобом розв’язанням цієї проблеми може бути індивідуалізація навчання, що зможе врахувати їхні можливості й потреби. Тому в межах індивідуалізації навчання особливої актуальності набуває проблема організації, проведення навчальних занять із застосуванням елементів дистанційної форми навчання для студентів індивідуальної, заочної (дистанційної) форм навчання.

Однією із сучасних форм навчання є дистанційна – це така форма навчання, яка забезпечує інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання, їхню самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі і передбачає використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційна форма є зручною і доступною форму здобуття вищої освіти. Це ідеальне рішення для тих, хто віддає перевагу сучасним інформаційним технологіям в освіті і не може навчатися на денній формі. Дистанційне навчання дає студентам можливість цілодобового доступу до навчальних ресурсів, своєчасні консультації викладачів, відеолекції, віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання. Переваги такої форми навчання важко переоцінити: зручний доступ до інформаційних навчальних ресурсів у будь-який час з будь-якого місця; незалежність від поточної зайнятості викладача; зручність у розміщенні, зберіганні і поширенні різноманітної інформації; економія часу і коштів; поступове пристосування до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у подальшій професійній діяльності; якісна переорієнтація методів індивідуального, колективного та інтерактивного навчання у напрямі поглибленої індивідуалізації навчання студентів.

Одним із елементів дистанційної форми навчання є застосування хмарних технологій (cloud computing). Їхнє стрімке вдосконалення та впровадження є одним з тих ключових питань, що в найближчі кілька років помітно вплинуть на розвиток не тільки інформаційних технологій, а й багатьох сфер людського життя, зокрема освіти. Грамотне впровадження вчителями інформаційно-комунікаційних технологій в освіту дозволить покращити результативність його використання й забезпечить індивідуалізацію процесу навчання, що є актуальним для дистанційної освіти.

В освітніх установах України хмарні сервіси спочатку з'явилися в основному як безкоштовні хостинги поштових служб для студентів і викладачів. Інші інструменти хмарних обчислень для освіти практично не використовувалися в силу недостатності інформації про них і відсутності практичних навичок їх використання для навчальних цілей.

Хмарні технології – це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса, тобто якщо, є підключення до Інтернету то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані використовуючи потужності віддаленого сервера [1].

Застосування в навчальному процесі хмарних обчислень дає можливість користуватися навчальним закладам через мережу Інтернет обчислювальними ресурсами і програмними додатками в якості сервісу, дозволяє інтенсифікувати і покращити процес навчання. Прикладами сучасних сервісів, побудованих на основі технології хмарних обчислень для освіти, є Live@edu від Microsoft і Google Apps Education Edition [2].

У практиці роботи викладача з студентами, які навчаються за індивідуальним графіком або за заочною (дистанційною) формою навчання зручно і корисно використовувати такі програмні продукти і сервіси, як: електронна стіна Padlet, електронні диски e-Disk, електронні сховища OneDrive з підтримкою офісного пакету MS Office Web Apps.

1. Електронна стіна padlet.

Онлайновий сервіс Padlet є зручним масовим засобом спілкування між людьми. Документи, розміщені на стіні, можуть бачити безмежна кількість людей. Знаючи адресу стіни, можна отримати інформацію, на ній розміщену, а також розмістити своє повідомлення. Безперечною перевагою даного сервісу є доступність, легкість, зручність у користуванні нею. Необхідно зауважити, що з 2014 року стіна русифікована, що значно спрощує її використання україномовними та російськомовними користувачами.

Після створення стіни подвійним кліком створюються надписи, вставляються фото, посилання. За допомогою стіни викладач може спілкуватися з студентами, викладати завдання, тести, опитування; вивішувати їхні результати. Нотатки прив’язуються посередництвом гіперпосилань на сервіси, які підтримують хмарні технології збереження інформації (OneDrive, GoogleDocs)). Зв'язок є абсолютно зворотнім – студенти можуть написати свої думки, поради, питання тощо.

Електрона стіна є зручним продуктом для створення простих проектів колективу студентів із зручним керуванням взаємодії між ними, співробітництва, співнавчання і взаємонавчання.

Інформацію на стіні можна використовувати і в інших ресурсах та технологіях, компонувати блоги, сайти. Викладач може створити систему взаємопов’язаних стін, адже їхня кількість не обмежена.

Налаштування стіни не викликає особливих проблем. Після нетривалого знайомства із налаштуваннями все стає зрозумілим. За допомогою налаштувань приватності користувачі можуть керувати своєю аудиторією, обмежувати доступ шляхом створення паролю. Це дає можливість обмежитися класом, групою, факультетом тощо.

Таким чином, сервіс Padlet – це інтуїтивний, зручний і багатофункціональний сервіс для зберігання, організації та колективної роботи з різноманітним матеріалом [4].

2. Електронні диски (www.ukr.net)

Електронні диски E-disk надають можливість створювати теки для збереження електронних документів. Для доступу достатньо зареєструватися на сайті, після чого надається доступ до електронної пошта та електронного диска.

Якщо даний акаунт знатиме певна кількість осіб (наприклад, студенти одної чи кількох груп), то можливий одночасний доступ до електронних ресурсів, розміщених або викладачем, або студентами. У цьому випадку можна говорити про співпрацю між суб’єктами навчання, де інформацією, яку отримав один студент, може скористатися інший і навпаки. Студент до кожного практичного заняття може взяти з електронного ресурсу план роботи, методичні рекомендації та зразок виконання. Перевагою такого сервісу є зручність у розміщенні великих обсягів інформації і розширеному доступі до загальних ресурсів, якими може скористатися не лише їх автор, а й інші члени групи.

3. OneDrive – хмарний сервіс для зберігання документів.

Хмарна технологія являє собою сукупність можливостей використання і браузерного інтерфейсу поштової скриньки, і створення та редагування офісних документів онлайн, і складні математичні обчислення, для яких потужності одного персонального комп'ютера недостатньо.

Microsoft OneDrive – файл-хостинг, що базується на хмарній інтернет-технології зберігання файлів із функціями файлобмінника, офіційно запущений 20 лютого 2014 року на заміну SkyDrive, і управляється компанією Microsoft. Є частиною спектра онлайнових послуг Windows Live. На даному сервісі можна зберігати документи для студентів (завдання, тести, методичні рекомендації, електронний журнал тощо), які вони у зручний для них момент можуть переглянути і редагувати.

Зовнішньо оболонка нагадує розміщення папок на локальному комп’ютері. Тому інтерфейс OneDrive є інтуїтивним і досить зручним. Уже після першого ознайомлення студенти легко розміщують свої документи, надають доступ до них (повний чи тільки для читання) чи користуються колективними документами. Для зручної роботи на ресурсі пристосовані офісні програмні продукти Microsost Office. Продукт MS Office Web Apps - це набір безкоштовних веб-додатків – текстового і табличного процесора, менеджера презентацій і редактора нотаток. Для використання сервісу потрібна обліковий запис Windows Live. Користувачеві надається безкоштовно до 15 Гб дискового простору для необмеженого за часом зберігання створених файлів з можливістю поділу до них спільного доступу, сортування по папках, а також завантаження на локальний комп’ютер.

Документи з урахуванням обмеженості функцій інструментів, перенесених у веб-інтерфейси, можна редагувати, а також друкувати з браузера. Крім того, для будь-якого з файлів, що знаходиться на Windows Live OneDrive, можна запустити відповідний додаток у складі настільної версії офісного пакету [1].

На OneDrive як викладач, так і студенти розміщують свої ресурси, а посилання на них переносять на електронну стіну, де кожний із студентської групи може отримати доступ до ресурсів викладача чи переглянути завдання, виконані колегами. Викладач, надавши завдання через посилання на стіні, може у відповідь отримувати посилання студентів на виконані завдання, оцінити їх і результати розмістити тут же на стіні. У такій діяльності спостерігається кооперативна робота усіх суб’єктів навчання. Кожен студент може спостерігати за роботою як викладача, так і колег-студентів.

Провівши аналіз наукових досліджень, можна виявити ряд переваг застосування хмарних технологій у навчальному процесі:

1. Доступність – можливість отримати чи передати інформацію з будь-якої точки, де є доступ до мережі Інтернет в зручний для користувача час. Доступ до ресурсів можливий з любого ґаджету – смартфону, графічного планшета, нетбука, ноутбука, стаціонарного комп’ютера тощо). У цьому проявляється ще одна перевага – мобільність користувачів.

2. Безкоштовність послуг – відсутність необхідності купівлі обладнання (серверів), програмного забезпечення, його налаштування й оновлення.

3. Необмеженість ресурсів – необмежена кількість обчислювальних ресурсів (пам'ять, процесор, диски); їхня висока продуктивність та потужність.

4. Надійність та безпечність – здатність збереження інформації за рахунок створення резервних дисків, джерел живлення, охорони, професійних працівників, висока стійкість до DDOS-атак [3].

Описавши переваги, необхідно вказати і на проблеми та недоліки застосування хмарних технологій у навчальному процесі:

1. Необхідність у постійному з'єднанні з мережею Інтернет (on-line) для отримання доступу до послуг «хмари». Розв’язанням цієї проблеми може бути застосування Wi-Fi-технологій, технологій мобільного зв'язку, зокрема 3G і 4G.

2. Обмеженість безкоштовного програмного забезпечення. За бажанням користувача і при оплаті певної вартості ці послуги можна розширити (збільшення об’єму віртуального диска, розширення можливостей офісних програм, індивідуального налаштування «хмари» тощо).

3. Захист даних в хмарі, управління великими об'ємами викладацького програмного забезпечення (його не можна повністю викласти в хмару), відсутність належної ІТ-підтримки в шкільних округах, дефіцит ІТ-фахівців, нездатність навчальних відділів реалізувати стратегічний підхід до хмарних обчислень, оснащення кожного учня пристроєм для доступу до цифрових ресурсів, навчання всіх викладачів максимально ефективному застосуванню функцій Web 2.0 [5].

Висновки

Отже, розвиток сучасних освітніх інформаційних технологій орієнтується на можливість індивідуального підходу (практично в любий час у любому місці) викладача до навчально-виховного процесу студентів. Застосування таких елементів дистанційного навчання, як хмарні технології, надає викладачу можливості розширити арсенал способів, методів, прийомів та форм навчання, а студенту – пристосуватися до термінів виконання та темпу вивчення навчального матеріалу. Застосування хмарних технологій не тільки підвищує ефективність навчання, а й навчає майбутніх вчителів використовувати дані технології у подальшому навчанні, трудовій діяльності, побуті тощо.

 

Література:

1. Кух А.М. Хмарні технології / А.М.Кух / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kukh.ho.ua/kurs/KITON/H1.pdf. – Назва з екрану.

2. Сейдаметова З.С. Облачные сервисы в образовании / З.С. Сейдаметова, С.Н.Сейтвелиева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/211. – Назва з екрану.

3. Облачные вычисления. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habrahabr.ru/blogs/cloud_computing/111274 . – Назва з екрану.

4. Горчаков Дмитрий. Padlet: цифровая стена с вашими документами и мультимедийными файлами. / Д.Горчаков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lifehacker.ru/2013/07/29/padlet-cifrovaya-stena-s-vashimi-dokumentami-i-multimedijnymi-fajlami/

5. Морозов А. Школьники уходят в облака / А. Морозов / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ng.ru/education/2011-09-06/8_shkolniki.html. – Назва з екрану.

Referenses:

1. Kukh A.M. Khmarni tekhnolohiyi / A.M.Kukh / [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://kukh.ho.ua/kurs/KITON/H1.pdf. – Nazva z ekranu.

2. Seydametova Z.S. Oblachnыe servysi v obrazovanyy / Z.S. Seydametova, S.N.Seytvelyeva [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ite.kspu.edu/webfm_send/211. – Nazva z ekranu.

3. Oblachnie vichyslenyya. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://habrahabr.ru/blogs/cloud_computing/111274 . – Nazva z ekranu.

4. Horchakov Dmytryy. Padlet: tsyfrovaya stena s vashymy dokumentamy y mul'tymedyynimy faylamy. / D.Horchakov [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://lifehacker.ru/2013/07/29/padlet-cifrovaya-stena-s-vashimi-dokumentami-i-multimedijnymi-fajlami/

5. Morozov A. Shkol'nyky ukhodyat v oblaka / A. Morozov / [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ng.ru/education/2011-09-06/8_shkolniki.html. – Nazva z ekranu.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.