Скоп Х. І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 657

 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Скоп Х. І., аспірант кафедри «Обліку і аудиту»

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна , Львів

 

Розглянуто історію становлення нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку та розкрито наявні проблеми їхнього облікового визнання вітчизняними підприємствами. Проведено експертне дослідження для визначення підприємств відповідної галузі економічної діяльності, для яких нематеріальні активи являються одним із найважливіших виробничих активів, що дозволило визначити їхню відсоткову частку в загальній структурі активів балансу. Виділено основні напрями вдосконалення нормативного регулювання критеріїв визнання нематеріальних активів.

Ключові слова: нематеріальні активи (НМА), критерії визнання, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).

 

Скоп К. И. Нематериальные активы как объект бухгалтерского учета отечественных предприятий/ Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Украина, Львов

Рассмотрена история становления нематериальных активов как объекта бухгалтерского учета и раскрыто имеющиеся проблемы их учетного признания отечественными предприятиями. Проведено экспертное исследование для определения предприятий соответствующей отрасли экономической деятельности, для которых нематериальные активы являются одним из важнейших производственных активов, что позволило определить их процентную долю в общей структуре активов баланса. Выделены основные направления совершенствования нормативного регулирования критериев признания нематериальных активов.

Ключевые слова: нематериальные активы (НМА), критерии признания, международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ).

 

Skop K. I. Intangible assets as an object of accounting of the domestic enterprises/ Ivan Franko National University of L'viv, Ukraine, L'viv.

The features of the history of the formation of an intangible asset as an object of accounting and solved the existing problems of their accounting recognition of the domestic enterprises. An expert study to determine the business of the area of economic activity for which intangible assets are one of the most important industrial assets allowed to determine their percentage share in the total asset balance. The main areas of improvement regulatory criteria for recognition of intangible assets.

Keywords: intangible assets (IA), the criteria for recognition, International Accounting Standards (IAS).

 

Вступ. Нематеріальні активи є достатньо новим об’єктом бухгалтерського обліку, який згідно з дослідженням А.Бутнік-Сіверського, узагальнює особливі види вкладень капіталу підприємства, а також важливі для нього економічний потенціал та фінансову стабільність [3, с.19]. Перші економічні дослідження, в яких нематеріальні активи розглядалися як об’єкти обліку відносяться до кінця ХІХ століття - 30-х років ХХ століття, наслідком яких стало формування першого нормативного акту – бюлетеня «Амортизація нематеріальних активів», що був виданий Комітетом з методів бухгалтерського обліку Американського інституту бухгалтерів у 1944 році [2].

Пізніше, такі «традиційні» НМА, як патенти та ліцензії стали фігурувати як об’єкти бухгалтерського обліку і в міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), нормативне регулювання яких з 1978 року, враховуючи редакцію 1993 року, здійснювалося на основі МСБО 9 «Облік діяльності НДДКР» та МСБО 22 «Облік об’єднання бізнесу». Проте, на початку 1990-х років на балансах підприємств почали з’являтися «нові» НМА, такі як торговельні марки, програмне забезпечення тощо, що призвело до того, що у вересні 1998 року був прийнятий МСБО 38 «Нематеріальні активи». Новий МСБО 38 «Нематеріальні активи» передбачав визнання підприємствами значно ширшого кола НМА, регулював методику їхньої амортизації та переоцінки, що дозволило стати нематеріальним активам постійними складовими фінансової звітності [6, с.843-844].

Подальше реформування нормативного регулювання НМА було спричинено фактами виникнення значної частки гудвілу в процесі об’єднання підприємств 1980-2000 років, який в деяких випадках (корпорація Nestle в 1982 році придбала підприємство Rowntry за 2,55 млрд. дол. США, що більше ніж в п’ять разів перевищило його балансову вартість, а корпорація Morris в жовтні 1988 року купила підприємство Craft майже за 13 млрд. дол. США, що в чотири рази перевищило його балансову вартість [2], тощо) перевищував в кілька разів загальну балансову вартість активів підприємства і вже не міг бути прямо списаний на резерви, як цього вимагало МСБО 22 «Облік об’єднання бізнесу». В зв’язку з чим, Рада з МСБО приступила до реалізації нового проекту Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСФЗ) 3 «Об’єднання бізнесу», в межах якого передбачалося регулювання:

1) обліку перевищення частки покупця у справедливій вартості ідентифікованих чистих активів, придбаних в результаті об’єднання бізнесу, над вартістю угоди;

2) обліку гудвілу і НМА, придбаних в результаті об’єднання бізнесу;

3) сутності поняття «ідентифікованих» стосовно НМА;

4) строку корисного використання та нарахування амортизації НМА;

5) обліку НМА, що знаходяться в процесі НДДКР, придбаних в результаті об’єднання бізнесу, тощо [6, с.844-845].

Перший етап проекту завершився опублікуванням в березні 2004 р. Радою з МСБО МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» і нових редакцій МСБО 36 «Зменшення корисності активів» і МСБО 38 «Нематеріальні активи», що дозволило значно розширити перелік нематеріальних активів, які підприємство повинно визнавати в обліку при об’єднанні бізнесу. В межах другого етапу проекту, в червні 2005 р. були опубліковані три вдосконалені і приведені до відповідного рівня проекти МСФЗ 3, МСБО 36 та МСБО 38, які і досі регулюють методику бухгалтерського обліку НМА.

Враховуючи історію становлення України як незалежної держави, нормативне введення НМА в практику бухгалтерського обліку підприємств України було проведено у 1993 році «Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні», затвердженому постановою КМУ від 03.04.1993р. №250. При проведенні реформи бухгалтерського обліку у 1999 році це було зроблено повторно, затвердженням наказом Мінфіну «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 8 «Нематеріальні активи» від 18.10.99р. № 242 [5], який є основним нормативним актом бухгалтерського відображення нематеріальних активів у звітності вітчизняних підприємств.

В таблиці 1 розглянуто основні критерії визнання нематеріальних активів обліком та здійснено порівняльний аналіз їхніх трактувань згідно з вітчизняними (П(с)БО 8) [5] та міжнародними (М(с)БО 38) [4] стандартами.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya-Skop.doc

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.