кандидат економічних наук, Бондарчук Л. В., Орленко Ю. В., Церковна Т. О. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УДК: 35.08 – 057.34 (045)

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Орленко Ю. В., Церковна Т. О.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доц. Бондарчук Л. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця

 

Аналізуються актуальні питання професійної підготовки державних службовців на основі теоретичних праць науковців. Розглядаються основні аспе¬кти сучасного розуміння поняття «імідж» в державному управлінні, а також аргументується необхідність формування позитивного іміджу державних службовців. Визначаються і науково обґрунтовуються шляхи підвищення рівня професіоналізму державної служби в цілому. Подано результати здійснення опитування, щодо визначення основних якостей державного службовця.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, професіоналізм, імідж.

Орленко Ю. В., Церковная Т. О. Пути повышения уровня профессионализма государственных служащих и формирования позитивного имиджа госсударственной службы Винницкого региона/ Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ. Украина, г. Винница

Анализируются актуальные вопросы профессиональной подготовки государственных служащих на основе теоретических трудов ученых. Рассматриваются основные аспекты современного понимания понятия «имидж» в государственном управлении, а также аргументируется необходимость формирования позитивного имиджа государственных служащих. Определяются и научно обосновываются пути повышения уровня профессионализма государственной службы в целом. Поданы результаты осуществления опроса, относительно определения основных качеств государственного служащего.

Ключевые слова: государственная служба,государственный служащий,

профессионализм, имидж.

Orlenko Y. V., Tserkovna T. O. Ways of increase of level of professional of professionalism of civil servants and formation of positive image of governmental services Vinnytsya region/ Vinnytsya trade and economic institute KNTEU. Ukraine, Vinnysya

The pressing questions of professional preparation of civil servants are analyses on the basis of theoretical labours of scientists. The basic aspects of the modern understanding of concept "image" are examined in state administration, and also the necessity of forming of positive image of civil servants is argued. Determined and the ways of increase of level of professionalism of government service are scientifically grounded on the whole. The results of realization of questioning are given, in relation to determination of basic qualities of civil servant.

Key words: government service, civil servant, professionalism, image.

 

Вступ

Ефективне функціонування державної влади можливе лише за умов позитивного ставлення громадськості. Тому сьогодні питання іміджу і шляхи підвищення рівня професіоналізму державних службовців в Україні є серед найголовніших питань, поставлених до розгляду фахівцями з державного управління.

Професіоналізм можна визначити як вищий ступінь досконалості, визначений вид діяльності, найвищий рівень майстерності, здійснення справи на високому рівні. Шляхи підвищення професіоналізму та компетентності державних службовців відіграли значну роль в наукових працях таких українських дослідників: В. Авер`янов, С. Дубенко, О. Лазор, О. Оболенський, Н. Нижник, І. Нинюк, В. Олуйко, Р. Рачинський, що свідчить про актуальність даного питання і водночас про його невирішеність і прагнення якнайшвидше знайти раціональне рішення з метою її прискорення. Залишається невирішеним завдання щодо підвищення престижу професійної державної служби.

Державна служба як важлива частина державного управління несе відповідальність за його ефективність, конкурентоспроможність. Саме ці аспекти обумовлюють звернення до проблеми підвищення іміджу державної служби в умовах розвитку інформаційного суспільства. Проблему формування позитивного іміджу державного управління в контексті розвитку інформаційного суспільства розглядали А. Деркач, Є. Перелигіна, Г. Почепцов та інші фахівці. М. Логунова, А. Панасюк, Л. Приходченко. В. Шепель та ін.

Тому мета даної роботи полягає у розкритті професіоналізму державного службовця як складову позитивного іміджу державної служби.

Викладення проблематики досліджень

Криза українського суспільства призвела до серйозних духовних та моральних наслідків в усіх сферах, у тому числі і в державній службі, очевидними проявами якої стали недостатній рівень професіоналізму й моральної стійкості державних службовців, поширення таких аномальних явищ, як хабарництво, корупція, байдуже ставлення до інтересів суспільства, держави і громадянина. Адже, в уяві людей державний службовець – це не просто спеціаліст, це – людина, яка виступає від імені держави. [2]

Характерною рисою соціально-професійної групи державних службовців є надзвичайно тривалий, довготерміновий процес професіоналізації та про¬фесійного зростання і відповідне цьому процесові службове просування. Головними чинниками, які повинні визначати службове просування, ма¬ють бути: професійний досвід та знання, інтелектуальний потенціал, еру¬диція і об’єктивне оцінка результатів діяльності.

Професіоналізм є глибоким та всебічним знанням та володінням практичними навичками в певній галузі суспільно корисної діяльності.[5]

С. Білорусов зазначає, що «професіоналізм державних службовців можна визначити як здатність знаходити, враховуючи умови і реальні можливості, найбільш ефективні шляхи та способи реалізації поставлених завдань у межах наданих повноважень, використовувати фахові технології, що застосовуються в демократичних суспільствах, мати постійну мотивацію до роботи та задоволення від неї, досягати високих результатів у процесі виконання своїх функціональних обов'язків, дотримуватись відповідних етичних норм, мати і усвідомлювати перспективу свого майбутнього професіонального розвитку та прагнути до нього».

Відповідно до опитувань державних службовців, проведених С.Білорусовим, головними якостями державного службовця є: професіоналізм, компетентність, освіченість, чуйність, порядність (рис.1). [1]

 

 

 

Рис. 1. Головні якості державного службовця (опитування респондентів)

 

Ефективне функціонування державної влади можливе лише за умови

позитивного ставлення до неї громадськості. Важливим є формування їхнього позитивного іміджу, зокрема державного службовця, бо він не просто спеціаліст, а той, хто виступає від імені держави. Його поведінка, ставлення до справи, громадян, його мова, зовнішній вигляд формують не тільки його власний авторитет і авторитет установи, де він працює, але й усієї держави.

Імідж це складова частина образу, візуальна привабливість людини. Окремі люди володіють ним від Бога, інші створюють його завдяки кропіткій роботі над собою. Важливість впливу іміджу на життя ділової людини, держслужбовця можна побачити на прикладі політиків, імідж яких створюють спеціалісти-іміджмейкери. Імідж є своєрідним щитом, за допомогою якого ми стримуємо вторгнення не дуже делікатного світу в нашу делікатну душу.

Складовими позитивного іміджу державних службовців є:

- компетентність та професіоналізм, які полягають у ґрунтовній професійній підготовці, безперервному вдосконаленні, підвищенні кваліфікації, самоаналізі і самоконтролі, вмінні керувати персоналом і бути часткою команди;

- дотримання ділового етикету, який виявляється в культурі спілкування, включаючи ввічливість, тактовність, делікатність, шанобливе ставлення до інших;

- відповідальність за прийняті рішення, яка полягає в усвідомленні можливих наслідків власних дій та здатності нести відповідальність за них;

- відданість інтересам держави і патріотизм, які пов’язані з чесним служінням справі заради добробуту населення та розвитку держави;

- пунктуальність, дисциплінованість, працелюбність, що полягають у професійному виконанні дорученої справи, своєчасності і спрямованості роботи на високий результат, дотриманні правил внутрішнього трудового розпорядку;

- доброзичливість, людяність, гуманізм, справедливість, що виявляються у співчутті і служінні народові, а не посадовцям чи знайомим;

- комунікативні здібності і здатність до само презентації, що передбачають харизматичність, ораторську майстерність, вміння знаходити спільну мову з людьми, культуру спілкування;

- відповідний зовнішній вигляд – охайність, офіційно-діловий стиль одягу, інтелігентну поведінку та манери.[3]

Головним атрибутом будь якої іміджевої системи є структура. На думку науковця С. Колоска, структура іміджу органу державного управління включає вісім складових компонентів:

1. Діловий імідж організації – це уявлення про організацію як суб’єкта ділової активності (сюди входить повнота і своєчасність наданих послуг громадянину).

2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і деякі особистісні психологічні характеристики.

3. Внутрішній імідж організації – це уявлення про культуру організації, її соціально психологічний клімат.

4. Імідж керівника включає уявлення про можливості, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики і зовнішність керівників.

5. Імідж персоналу – це узагальнене уявлення про персонал, фахову компетентність, що включає мобільність, точність виконання роботи, інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їх соціально демографічні й фізичні дані.

6. Візуальний імідж організації – це уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер’єр офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації.

7. Соціальний імідж організації – це уявлення широких кіл громадськості про соціальні цілі й роль організації в житті громадськості.

8. Імідж послуги – це уявлення людей стосовно особливих характеристик якими є ці послуги [4, с.84].

Сучасний стан іміджу державних службовців потребує змін та впровадження інноваційних стратегій його покращення на загальнодержавному рівні. Основоположними чинниками формування позитивного іміджу державної служби України має стати професіоналізм її представників та модель двосторонньої комунікації між владою та народом на основі чесності та відкритості.

Висновки

Отже, для того щоб в Україні було можливе створення ефективно функціонуючого апарату, в якому задіяні державні службовці, повинні бути створені умови для розвитку працівників цієї сфери. Зміна положення державних службовців, переоцінка їх професійної діяльності і зміна структури підготовки професіоналів цієї сфери буде сприяти розвитку всіх інших, життєво важливих галузей держави. Формування нового покоління менеджерів управлінців має здійснюватися не тільки на основі ідеології і політики, а й удосконалення управлінської культури – сукупності політичних, економічних, правових, естетичних та інших знань, морально-етичних і комунікативних якостей, які впливають на орієнтири життєдіяльності, регулюють поведінку і позначаються на практичній роботі в органах влади.

Таким чином, формуючи відповідні висновки в результаті проведених досліджень, варто зауважити, що специфічними цінностями в умовах гнучкого політично-економічного середовища, державних службовців слід вважати цінності державної служби, що пов'язані з загального управлінською культурою.

А конкретніше, політична нейтральність, чесність і непідкупність, нове управлінське й економічне мислення, суворе дотримання законності, державний управлінський професіоналізм, ефективність, якість, своєчасність і компетентність виконання службових обов'язків і також базові цінності, що становлять основу професійного світогляду державних службовців - істинний патріотизм, відданість народу, національно-духовна самосвідомість, повага і вільне володіння державною мовою, відстоювання національних інтересів, національна гідність, політико-правова культура державного службовця.

 

Література:

1. Білорусов С. Розвиток професіоналізму та визначення ділових якостей державних службовців // Вісн. державної служби. — 2005. — № 2. — С. 32.

2. Верех С. М. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / С. М. Верех. – Режим доступу: http://kds.org.ua/blog/etika-povedinki-derzhavnih-slu...

3. Організація діяльності державного службовця: навчальний посібник / О. В. Захарова, О. О. Шумаєва, В. І. Мозговий, Л. Г. Вергазова, О. П. Соловцова, Л. М. Василишина. – Донецьк, 2013. – 342с.

4. Колосок, С. В. Формування іміджу установи в системі державного управління[Текст] / С. В. Колосок // Актуальні проблеми державного управління: наук. зб. – Вип. ІІІ: наук. вид. – Одеса: АстроПринт, 2000. – С. 84-90

5. Янюк Н. Принципи державної служби як основа її професійності і стабільності // Вісн. Львівського у-ту. — 2009. — Вип. 48. — С. 119.

 

References:

1. Bilorusov S. Rozvy`tok profesionalizmu ta vy`znachennya dilovy`x yakostej derzhavny`x sluzhbovciv // Visn. derzhavnoyi sluzhby`. — 2005. — # 2. — S. 32.

2. Verex, S. M. Ety`ka povedinky` derzhavny`x sluzhbovciv: stan, problemy` i shlyaxy` yix vy`rishennya [Elektronny`j resurs] / S.M. Verex. – Rezhy`m dostupu: http://kds.org.ua/blog/etika-povedinki-derzhavnih-slu..

3. Organizaciya diyal`nosti derzhavnogo sluzhbovcya: navchal`ny`j posibny`k / O.V. Zaxarova, O.O. Shumayeva, V.I. Mozgovy`j, L.G. Vergazova, O.P. Solovczova, L.M. Vasy`ly`shy`na. – Donecz`k, 2013. – 342s.

4. Kolosok, S. V. Formuvannya imidzhu ustanovy` v sy`stemi derzhavnogo upravlinnya[Tekst] / S. V. Kolosok // Aktual`ni problemy` derzhavnogo upravlinnya: nauk. zb. – Vy`p. III: nauk. vy`d. – Odesa: AstroPry`nt, 2000. – S. 84-90

5. Yanyuk N. Pry`ncy`py` derzhavnoyi sluzhby` yak osnova yiyi profesijnosti i stabil`nosti // Visn. L`vivs`kogo u-tu. — 2009. — Vy`p. 48. — S. 119.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.