Білай І.М., д.мед.н., Красько М.П., к.мед.н., Демченко В.О., к.фарм.н. Остапенко А.О., к.фарм.н. ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ КОРЕКТОРІВ МЕТАБОЛІЗМУ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ

УДК: 378.091.5:615.03]:378.046-021.68:[615.15-057.85:378.047]

 

ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ КОРЕКТОРІВ МЕТАБОЛІЗМУ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ

Білай І.М., д.мед.н., Красько М.П., к.мед.н., Демченко В.О., к.фарм.н. Остапенко А.О., к.фарм.н.

Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя

 

Клінічна фармація займає важливе місце в процесі підготовки провізорів-інтернів. Належне викладання даної дисципліни формує у провізорів-інтернів клінічне мислення та робить з них високоякісних фахівців фармації. В роботі представлені основні аспекти викладання клінічної фармації коректорів метаболізму провізорам-інтернам на етапі післядипломної освіти.

Ключові слова: викладання клінічної фармації, коректори метаболізму, провізори-інтерни, післядипломна освіта.

Белай И.М., Красько Н.П., Демченко В.О., Остапенко А.А. Преподавание клинической фармации корректоров метаболизма на последипломном этапе подготовки провизоров-интернов/ Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г.. Запорожье

Клиническая фармация занимает важное место в процессе подготовки провизоров-интернов. Надлежащее преподавание данной дисциплины формирует у провизоров-интернов клиническое мышление и делает из них высококачественных специалистов фармации. В работе представлены основные аспекты преподавания клинической фармации корректоров метаболизма провизорам-интернам на этапе последипломного образования.

Ключевые слова: преподавание клинической фармации, корректоры-метаболизма, провизоры-интерны, последипломное образование.

Bilay I.M., Krasko M.P., Demchenko V.O., Ostapenko A.O. Teaching clinical pharmacy of metabolism correctors on postgraduate stage of pharmacists interns education/ Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhia.

Clinical Pharmacy occupies the important place in education of pharmacists interns. Proper teaching of this discipline forms in interns clinical judgment and make high-quality specialists in pharmacy. The paper presents the main aspects of the teaching of clinical pharmacy metabolism correctors to pharmacists interns at the stage of postgraduate education.

Keywords: teaching clinical pharmacy, metabolism correctors, pharmacists interns, postgraduate education.

 

Клінічна фармація вивчає основні принципи лікування хворої людини за допомогою лікарських засобів. Клінічна фармація базується на досягненнях клінічних, теоретичних дисциплін, експериментальної та клінічної фармакології, прогресі сучасної медичної науки. Раціональне та безпечне використання лікарських засобів в практичній медицині неможливе без знань властивостей, механізму дії, їх фармакокінетики, біохімічних взаємодій лікарських препаратів з системами організму хворого та ін. Основним змістом клінічної фармації є лікування різних хвороб у людини.

Лікування хворого базується на знаннях різних стадій захворювання, методів та правил застосування ліків у клінічній практиці. Наука про ліки в сучасних умовах стала такою об'ємною та складною, що в системі підготовки провізорів-інтернів виникла потреба в подальшому удосконалені клінічної фармації, яка була уведена у навчальні плани підготовки провізорів з 90-х років минулого століття.

Сучасні досягнення клінічної медицини сприяли розробці та упровадженню у лікарську практику ефективних лікарських засобів, розширивши можливості лікування особливо тяжких захворювань людини. Однак поряд з цілющими властивостями ліків все частіше з'являються побічні ефекти та інші ускладнення фармакотерапії.

Адекватне та повноцінне використання лікарських засобів є головною умовою раціональної та безпечної фармакотерапії, яка повинна бути вибірковою та індивідуалізованою для кожного хворого. Важливий підхід лікарів щодо необхідності «Лікувати хворого, а не хворобу», ще донедавна було лише добрим побажанням. На сьогодні при допомозі сучасних лікарських засобів та арсеналу нових препаратів стає все більш реально ефективним.

Викладач використовує сучасні дані по питанням молекулярної та субмолекулярної регуляції клітинного метаболізму, повинен підкреслити, що одним з проявів порушень функцій клітин є зміна метаболізму, яка проявляється відхиленнями у синтезі й кумуляції енергетичних субстратів, білкових комплексів, накопиченням продуктів метаболізму. Все це призводить до порушень специфічних функцій клітини, тому окрім лікування основного захворювання необхідно проводити корекцію метаболічних процесів.

Контроль готовності провізорів-інтернів до засвоєння умінь поточного заняття полягає у підготовці до контрольних питань та ситуаційних завдань, що пропонуються, повинні стосуватися не тільки фармакології зазначених груп лікарських засобів, але також загальних особливостей порушення вуглеводного, білкового та енергетичного обміну. Необхідно акцентувати увагу провізорів-інтернів на місце цих порушень у розвитку різних захворювань. Деякі види порушень обміну речовин (заліза, сечової кислоти, ліпідів та ін.) представляються більш специфічними, оскільки мають певні клінічні прояви. Необхідно звернути увагу на фактори, що визначають первинний вибір коректорів метаболізму, режиму їх дозування, застосування та інтерпритації методів контролю, профілактики і корекцію побічних ефектів. Необхідно акцентувати увагу провізорів-інтернів на тому, що вибір лікарських засобів часто повинні носити, серйозний характер, враховуючи взаємність різних видів обміну. Доза, кратність призначення та інші складові частини режиму дозування повинні бути пов'язані з функцією органів біотрансформації та виділення. Вибираючи зазначені препарати провізор-інтерн повинен використовувати їх відмінності за такими ознаками:

А. По напряму дії:

I. Активатори метаболізму;

ІI. Гіполіпідемічні засоби;

III. Антиподагричні засоби;

IV. Препарати, які застосовуються для лікування анемії;

Б. По механізму дії:

I. Пластичні або субстратні;

II. Вітаміни, коферментні препарати та інші регулятори метаболізму клітинного рівня;

III. Гормональні регулятори обмінних процесів (регулятори системного рівня)

Лікарські засоби системного рівня діляться на препарати, які переважно впливають на:

А. Вуглеводний обмін (глюкоза, фруктоза);

Б. Жировий обмін (ненасичені жирні кислоти);

В. Білковий обмін (амінокислоти, незамінні амінокислоти);

Г. Мінеральний обмін (мікро-і макроелементи);

Вітамінні і коферментні лікарські засоби по фармакохімічним властивостям діляться на:

А. Водорозчинні;

Б. Жиророзчинні;

В. Аденілові нуклеотиди;

Г. Інші вітамінні та коферментні препарати;

Крім того їх можна розділити за переважного впливу на той чи інший вид обміну:

1. Вуглеводний обмін (вітаміни групи В, С та ін);

2. Жировий обмін (жиророзчинні вітаміни А, Е, групи В, карнітин, ліпоєва кислота та ін);

3. Мінеральний обмін (фосфор, кальцій)-вітамін Д;

4. Білковий обмін (фолевая кислота, В12, В6, аденілові нуклеотиди та інші).

Препарати заліза поділяються:

А. По валентності заліза:

I. Препарати двовалентного заліза;

II. Препарати тривалентного заліза;

Б. За хімічною структурою речовини, зв'язаної з залізом:

I. Неорганічні речовини;

II. Органічні речовини;

В. По коефіцієнту засвоєння заліза при оральному прийомі:

I. Відносно високий (понад 15%);

II. Середній (10-15%);

III. Відносно низький (менше 10%).

Гіполіпідемічні лікарські засоби;

1. Блокують вивільнення холестерину та інших ліпідів;

2. Знижують синтез холестерину та інших ліпідів;

3. Руйнують ліпіди;

4. Змішаного типу дії;

Антиподагричні лікарські засоби:

1. Впливають на синтез сечової кислоти;

2. Посилюють виведення сечової кислоти (придушення реабсорбції сечової кислоти в канальцях нирок).

Важливим є формування умінь провізорів-інтернів на післядипломному етапі підготовки самостійно проводити вибір коректорів метаболізму, режиму їх дозування, оцінювати їх ефективність і безпеку, проводити профілактику і корекцію їх побічних ефектів.

1. Експертна оцінка історій хвороби. З цією метою викладач надає кілька варіантів історій хвороби хворих, що страждають на подагру, гіперліпідемію, залізодефіцитною анемією, дистрофією міокарду метаболічного генезу, жировою дистрофією печінки порушенням харчування і т.д. Відповідаючи на всі поставлені питання, провізори-інтерни повинні використовувати основні показники, які характеризують стан порушеного обміну речовин і їх динаміку в процесі застосування досліджуваної групи лікарських засобів.

2. Безпосередньо у хворого можливо провести дослідження судинорозширювальної дії нікотинової кислоти, фосфадену, АТФ. З цією метою оцінюється динаміка периферичної реовазограми кінцівки до і після парентерального введення одного із зазначених препаратів. Паралельно з цим провізор-інтерн знімає ЕКГ, вимірює артеріальний тиск. За отриманими даними, він може відзначити початок, максимум і тривалість ефекту у конкретного хворого, зіставити їх з літературними даними і пояснити причини можливих відмінностей.

3. При наявності хворих із залізодефіцитною анемією напередодні занять досліджується кількість гемоглобіну, еритроцитів, ретикулоцитів і парентерально призначається один з препаратів заліза. Повторно в кінці заняття визначаються зазначені показники і оцінюється ефект першої дози.

4. Вивчення впливу кокарбоксилази у хворого з цукровим діабетом на динаміку кислотно-лужного стану, лактату, рівня цукру в крові. З цією метою досліджуються зазначені показники в початковому стані, потім внутрішньовенно вводиться 100 мг кокарбоксилази та через 5-15-45 хвилин зазначені показники досліджуються повторно.

 

Література:

1. Білай І. М. Навчально-методичний посібник до практичних занять по клінічній фармації для провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація». – Запоріжжя, 2012. – 176 с.

2. Зіменківський А. Б., Зарума Л. Є. Клінічний провізор в системі охорони здоров`я / А. Б. Зіменківський, Л. Є. Зарума // Вісник фармакології і фармації. – 2007. - №6. – с. 58-60.

3. Толочко В. М. На шляху гармонізації фармацевтичної освіти до європейського освітнього простору // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі: Матеріали VI національного з`їзду фармацевтів. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С.45-46.

4.Фармацевтическая опека: Курс лекцій для провизоров и семейных врачей / И. А. Зупанец, В. П. Черных, С. Б. Попов и др. – Х.: Мегаполис, 2003. – 608 с.

 

References:

1. Bilai I. M. Navchalno-metodychnyi posibnyk do praktychnykh zaniat po klinichnii farmatsii dlia provizoriv-interniv zi spetsialnosti «Zahalna farmatsiia». – Zaporizhzhia, 2012. – 176 s.

2. Zimenkivskyi A. B., Zaruma L. Ye. Klinichnyi provizor v systemi okhorony zdorov`ya / A. B. Zimenkivskyi, L. Ye. Zaruma // Visnyk farmakolohii i farmatsii. – 2007. - № 6. – s. 58-60.

3. Tolochko V.M. Na shliakhu harmonizatsii farmatsevtychnoi osvity do yevropeiskoho osvitnoho prostoru // Dosiahnennia ta perspektyvy rozvytku farmatsevtychnoi haluzi: Materialy VI natsionalnoho z`yizdu farmatsevtiv. – Kh.: Vyd-vo NFaU, 2005. – S.45-46.

4. Farmatsevtycheskaia opeka: Kurs lektsii dlia provyzorov y semeinыkh vrachei / Y. A. Zupanets, V. P. Chernykh, S.B. Popov y dr. – Kh.:Mehapolys, 2003. – 608 s.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.