кандидат педагогічних наук Дембіцька С. В., Деревенько К. В., Кравець А. Ю. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З СИСТЕМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

УДК 614.8

 

ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З СИСТЕМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

кандидат педагогічних наук Дембіцька С. В., Деревенько К. В., Кравець А. Ю.

Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця

 

Обґрунтовано важливість поняття про професійні захворювання в процесі підготовки фахівців з системної інженерії, оскільки існує низька мотивація щодо підвищення безпеки праці у працівників. Це зумовлено тим, що недостатня інформованість персоналу про професійні ризики призводить до зростання кількості професійних захворювань та виробничих травм. Визначені умови формування поняття про професійні захворювання під час вивчення охорони праці, оскільки основною складовою профілактики профзахворювань є формування превентивної культури охорони праці ще на етапі підготовки фахівців.

Ключові слова: професійні захворювання, профілактичні заходи, симптоми професійних захворювань, вплив комп’ютера, синдром комп’ютерного стресу, системна інженерія.

 

кандидат педагогических наук Дембицкая С. В., Деревенько Е. В., Кравец А. Ю. Формирование понятия о профессиональных заболевания при подготов-ке специалистов по системной инженерии/ Винницкий национальный технический университет, Украина, Винница

Обоснована важность понятия о профессиональных заболеваниях в процессе подготовки специалистов по системной инженерии, поскольку существует низкая мотивация по повышению безопасности труда у работников. Это обусловлено тем, что недостаточная информированность персонала о профессиональных рисках приводит к росту числа профессиональных заболеваний и производственных травм. Определены условия формирования понятия о профессиональных заболеваниях при изучении охраны труда, поскольку основной составляющей профилактики профзаболеваний является формирование превентивной культуры охраны труда еще на этапе подготовки специалистов.

Ключевые слова: профессиональные заболевания, профилактические мероприятия, симптомы профессиональных заболеваний, влияние компьютера, синдром компьютерного стресса, системная инженерия.

 

PhD Dembitska S., Derevenko K., Kravets A. Formation of the concept of professional diseases during of preparation systems engineering experts / Vinnytsia National Technical University, Ukraine, Vinnitsia

Proved the importance of the concept of occupational diseases in the training of system engineering, because there is low motivation to improve the safety of workers. This is because the lack of staff awareness of occupational risks increases the number of occupational diseases and occupational injuries. The conditions of formation of the concept of occupational diseases in the study of safety as the main component of the prevention of occupational diseases is the formation of a preventive health and safety culture at the stage of training.

Keywords: occupational diseases, preventive measures, symptoms of occupational diseases, the impact of a computer, computer stress syndrome, system engineering.

 

Вступ. Дотримання конституційних прав громадян на безпечні та здорові умови праці є головним принципом державної політики у сфері охорони праці. Ними керується весь цивілізований світ, його закладено в найважливіших конвенціях Міжнародної організації праці.

Однією із характерних особливостей сучасного розвитку суспільства є зростання сфер діяльності людини, в яких використовуються інформаційні технології. Однак їх використання загострило проблеми збереження власного та суспільного здоров’я, вимагає вдосконалення існуючих та розробки нових підходів до організації робочих місць, проведення профілактичних заходів для запобігання розвитку негативних наслідків впливу ПК на здоров’я фахівців.

Основною складовою профілактики профзахворювань є формування культури охорони праці ще на етапі підготовки фахівців. Відповідно виникає проб¬лема пошуку педагогічних умов для досягнення цієї мети.

Мета статті: визначення умов та особливостей формування поняття про професійні захворювання в процесі підготовки системних інженерів.

Викладення основного матеріалу. Напрям «Системна інженерія» забезпечує підготовку фахівців, які володіють сучасними технологіями програмування та методами розробки комп’ютеризованих систем управління і автоматики та їх експлуатації в різних сферах діяльності людини.

Сьогодні, коли провідні світові фірми активно переходять від виробництва суто комп’ютерної техніки до створення систем управління і автоматики на її основі, такий напрям стає дедалі актуальнішим. Паралельно з цим, виникає питання, як вберегтися від можливих професійних захворювань під час фахової діяльності.

Проблема впливу комп’ютера на здоров’я людини розробляється в різних напрямах. Симптоми професійних захворювань різноманітні і численні. Вони згруповані за принципом впливу на ту чи іншу частину організму:

1. Загальне нездужання: сонливість, втомлюваність, постійна втома (навіть після відпочинку); головні болі після роботи; очні болі, головні болі в області надбрів’їв і лоба, в потиличній, бічних і тім’яної частинах голови, болі в нижній частині спини, в області стегон, в ногах; почуття поколювання, оніміння, болі в руках, зап’ястях і кистях; напруженість м’язів верхньої частини тулуба (шия, спина, плечі, руки).

2. Захворювання очей: швидка стомлюваність, відчуття гострого болю, печіння, свербіж, сльозливість; часте моргання, відчуття натертості.

3. Порушення візуального сприйняття: неясність зору на дальній відстані відразу після роботи за комп’ютером («завіса перед очима»); неясність зору на близькій відстані (зображення на екрані погано фокусується); неясність зору посилюється протягом дня; двоїння в очах; окуляри стають «слабкими», головні болі, повільна рефокусування; косоокість.

4. Погіршення зосередженості та працездатності (дуже часто виявляється наслідком візуальних порушень): неможливість сконцентруватися протягом тривалого часу; дратівливість під час і після роботи; втрата робочої точки на екрані, пропуски рядків, слів, введення повторних рядків; помилки при заповненні колонок («непопадання» ), перестановка слів або цифр місцями [1].

Особливу увагу дослідники приділяють впливу електромагнітних полів на жінок у період вагітності. Статистика свідчить [2], що робота за комп’ютером порушує нормальний перебіг вагітності, підвищує ймовірність викидня і часто є причиною появи на світ дітей з вродженими вадами, з них найбільш суттєвими бувають дефекти розвитку головного мозку. Тому необхідно, щоб вагітні або мають намір завагітніти жінки просили керівництво про переведення їх на роботу, не пов'язану з використанням комп'ютерів.

Крім того, серед працівників, які використовують комп’ютер в професійній діяльності, виявлено новий тип захворювання – синдром комп'ютерного стресу (СКС), який проявляється головним болем, запаленням слизової оболонки очей, підвищеною дратівливістю, млявістю і депресією.

Причинами різноманітних симптомів СКС, на думку медиків, є:

 носіння невідповідних окулярів або контактних лінз;

 неправильна організація робочого місця;

 наднапружена робота очей і неправильне положення тіла;

 підсумовування фізичних, розумових і візуальних навантажень;

 низький рівень візуальної підготовленості для роботи з комп'ютером [3].

Таким чином, негативний вплив комп’ютера на людину є комплексним. Крім того, цей вплив значно посилюється через відсутність культури індивідуальної поведінки, виробничої культури, ігнорування обов’язків працівника щодо охорони праці під час виробничого процесу.

Низька мотивація щодо підвищення безпеки праці не тільки у роботодавців, а й у самих працівників, недостатня інформованість персоналу про професійні ризики, пов’язані з виконанням трудових функцій ставить питання цілеспрямованого формування культури охорони праці та поняття про професійні захворювання у студентів вищих навчальних закладів на етапі підготовки фахівців з системної інженерії.

Проведене анкетування серед студентів, які навчаються на напрямком «Системна інженерія» у Вінницькому національному технічному університеті свідчить, що більша половина з них (54%) вважає, що професійна діяльність системного інженера є цілком безпечною. 38% вважають, що шкідливі та небезпечні фактори в певній мірі присутні, але особливої необхідності у забезпечені безпеки немає, тобто, їх вплив незначний і не вимагає значної уваги. І лише 8% опитаних змогли назвати виробничі шкідливості та вважають за необхідне виконувати вимоги промислової безпеки на робочому місці.

Формування поняття про професійні захворювання під час підготовки фахівців з системної інженерії здійснюється за допомогою наступних кроків:

1. Опрацювання теоретичних відомостей про професійні захворювання під час вивчення відповідного розділу з охорони праці. Ми вважаємо за доцільне ознайомити студентів з тим, що характерною особливістю діяльності фахівця з системної інженерії є статичний режим: великий обсяг роботи доводиться виконувати в сидячому положенні. При цьому більшість груп м’язів перебувають у постійному напруженні, що призводить до швидкої стомлюваності, сприяє розвитку патологічних вигинів хребта: грудного кіфозу, сплощення шийного лордозу і формуванню сколіозів. Неправильне розташування моніторів по висоті: занадто низька, під неправильним кутом – є основною причиною появи сутулості; занадто високе положення дисплея призводить до тривалої напруги шийного відділу хребта, яка, врешті-решт, може призвести до розвитку остеохондрозу.

Інтенсивна робота з клавіатурою викликає больові відчуття в ліктьових суглобах, передпліччях, зап’ястях, в кистях та пальцях рук.

Комплекс цих захворювань, які отримали загальну назву «травми повторюваних навантажень» (ТВП), включає такі хвороби, як тендиніт, травматичний епікондиліт, хвороба Де Кервена, тендосиновіт, синдром каналу зап'ястка. Робота з клавіатурою є причиною 12% професійних захворювань, викликаних повторюваними рухами.

Захворювання, пов’язані з ТПН, охоплюють також хвороби нервів, м’язів і сухожиль рук. Найбільш часто страждають кисть, зап'ястя і передпліччя, хоча буває, що хвороба зачіпає плечову і шийну області. В операторів комп'ютерів захворювання зазвичай настає в результаті безперервної роботи на незручно або неправильно розташованої клавіатурі. На відміну від серцевих нападів і нападів головного болю ТПН представляє собою травму в результаті накопичення нездужань [4-5].

2. Ознайомлення та опрацювання нормативно-правових актів, які регламентують роботу системного інженера. Культура виробництва досягається правильною організацією трудових процесів і відносин між працюючими, благоустроєм робочих місць, естетичним перетворенням середовища. З точки зору ергономіки група вимог при роботі з ПК та ВДТ включає вимоги до приміщень та факторів виробничого середовища, а також до електричної і пожежної безпеки.

Для того щоб фахівець з системної інженерії знав та вмів організувати комфортне середовище при роботі з персональним комп’ютером, йому необхідно вивчити вимоги до нього, регламентовані відповідними нормативно-технічними документами, можливі засоби і способи захисту від несприятливих факторів у разі перевищення у реальності нормованих величин [6].

3. Усвідомлення значення безпеки у фаховій діяльності, яке формується під впливом внутрішніх (бажання працювати в безпечних умовах праці) та зовнішніх (матеріальна та адміністративна відповідальність) мотивів безпечної поведінки на робочому місці. Навчання безпечній праці повинно бути органічно пов’язане з навчанням професії. Під час навчання безпечній праці велику увагу слід приділяти розвитку здібностей мислити, умінню критично оцінювати різні трудові завдання, готовності до дій в нових, спонтанно виникаючих небезпечних ситуаціях. Належна кваліфікація й обізнаність працівників з питань охорони праці зменшує ризик отримати травму чи професійне захворювання.

Висновки. Науково-технічний прогрес вніс серйозні зміни в умови виробничої діяльності робітників розумової праці. Їх праця стала більш інтенсивною, напруженою, яка вимагає значних витрат розумової, емоційної і фізичної енергії. Тому керівникам підприємств, де використовується комп’ютерна техніка, необхідно комплексно вирішувати проблеми ергономіки, гігієни і організації праці, регламентації режимів праці та відпочинку.

Формуючи культуру охорони праці ще на етапі підготовки фахівців, необхідно постійно привертати увагу кожного студента на необхідність дотримання виробничої безпеки, що, в свою чергу, сприятиме роботі без аварій і травм. Потрібно змінити ставлення людей до власної безпеки на робочому місці, підвищити рівень культури виробництва як працівників, так і роботодавців.

 

Література:

1. Демірчоглян Г. Г. Людина у комп'ютера: як зберегти здоров'я? – М.: Новий Центр – 2001. – 112 с.

2. Гусєв А.М., к.б.н., доц., Комар В.П., ст.викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ») Невідповідність норм охорони праці рівню технічної реалізації персональних комп’ютерів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://opb.org.ua/

Наукові_праці_учасників.pdf

3. Жураковская О. Л. Влияние компьютерных технологий на здоровье пользователя. / О. Л. Жураковская // Весник Оренбургского государственного университета. – 2002 – № 2. –С. 169-173.

4. Морозов А. А. Екология человека, компьютерные технологии и безопасность оператора. / А. А. Морозов // Весник экологического образования Росии. – 2003. – № 1. – С. 13-17.

5. Степанова М. Ю. Як забезпечити безпечне спілкування з комп'ютером. / М. Ю. Степанова // Народна освіта. – 2003. – № 2. – С. 145-151.

6. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу http://www.social.org.ua

 

References:

1. Demirchoghljan Gh. Gh. Ljudyna u komp'jutera: jak zbereghty zdorov'ja? – M.: Novyj Centr – 2001. – 112 s.

2. Ghusjev A. M., k.b.n., doc., Komar V. P., st.vykl. (kaf. OPCB NTUU «KPI») Nevidpovidnistj norm okhorony praci rivnju tekhnichnoji realizaciji personaljnykh komp'juteriv. [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu:

http://opb.org.ua/Naukovi_praci_uchasnykiv.pdf

3. Zhurakovskaja O. L. Vlyjanye kompjjuternыkh tekhnologhyj na zdorovj'e poljzovatelja. / O. L. Zhurakovskaja // Vesnyk Orenburghskogho ghosudarstvennogho unyversyteta. – 2002 – № 2. –S. 169-173.

4. Morozov A. A. Ekologhyja cheloveka, kompjjuternыe tekhnologhyy y bezopasnostj operatora. / A. A. Morozov // Vesnyk эkologhycheskogho obrazovanyja Rosyy. – 2003. – № 1. – S. 13-17.

5. Stepanova M. Ju. Jak zabezpechyty bezpechne spilkuvannja z komp'juterom. / M. Ju. Stepanova // Narodna osvita. – 2003. – № 2. – S. 145-151.

6. Oficijnyj sajt Fondu socialjnogho strakhuvannja vid neshhasnykh vypadkiv na vyrobnyctvi ta profesijnykh zakhvorjuvanj Ukrajiny. [Elektronnyj resurs]. – Resurs dostupu http://www.social.org.ua

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.