Городинський С. І. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

УДК 378.141(410)

 

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Городинський С. І.

Буковинський державний медичний університет, Україна, Чернівці

 

У статті йдеться про необхідність розробки концептуальних засад формування цінностей фізичної культури у студентської молоді на сучасному етапі реформування вищої освіти. Наведені важливі концептуальні положення формування фізичної культури студентів у процесі фізичного виховання. Рекомендовані концептуальні засади удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Сформульовані основні підходи фізичної культури студентів засобами фізичного виховання.

Ключові слова: концепція, формування, цінності, фізична культура, студенти.

 

Городинский С. И. Стратегия формирования ценностей физической культуры в студенческой молодежи/ Буковинский государственный медицинский университет, Украина, Черновцы

Аннотация. В статье говорится о необходимости разработки концептуальных основ формирования ценностей физической культуры у студенческой молодежи на современном этапе реформирования высшего образования. Приведенные важные концептуальные положения формирования физической культуры студентов в процессе физического воспитания. Рекомендуемые концептуальные основы совершенствования учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию в высших учебных заведениях. Сформулированы основные подходы физической культуры студентов средствами физического воспитания.

Ключевые слова: концепция, формирование, ценности, физическая культура, студенты.

 

Horodynskyy S. I. Strategy of physical education formation of values in students/ Bukovina State Medical University, Ukraine, Chernivtsi

The article refers to the need to develop conceptual principles of forming valuesof physical culture in students at the present stage of reforming higher education. These provisions are important conceptual formation of physical training of students in physical education. Recommended conceptual basis of improving the educational process of physical education in universities. The basic approach of physical training of students by means of physical education.

Keywords: concept formation, values, physical education students.

 

Вступ. Нові завдання вищої освіти змушують переглянути деякі положення та концептуальні засади організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Це і визначає, що концептуальними ідеями формування цінностей фізичної культури у студентської молоді в процесі фізичного виховання є формування гармонійно-розвинутої та суспільно активної особистості з високим фізичним, психічним і духовним потенціалом.

Розробляючи концептуальні засади формування цінностей фізичної культури у студентської молоді ми враховували положення і рекомендації з розробки нової стратегії розвитку, запропоновані за ініціативою Міжнародної комісії у справах освіти в ХХІ столітті, Всесвітньої Комісії у справах культури та розвитку.

Процес змін і оновлень розпочався і в галузі фізичної культури, де з позиції сьогодення, як зазначають В. М. Платонов, В. С. Панюков, В. І. Патрушев, М. В. Туленков: «…фактично формується нова методологія державної фізкультурно-спортивної політики, яка передбачає перехід від формальної погоні за масовістю фізкультурно-спортивного руху до рекреаційно-оздоровчого і профілактичного ефекту, утвердження здорового способу життя; від адміністративно-командної до демократичної системи управління сферою фізичної культури та спорту, побудованої на ціннісно-спонукальних джерелах природних потреб людей у фізичному загартуванні; від жорстко впроваджуваних фізкультурно-спортивних нормативів і комплексів до активної та диференційованої пропаганди впливу фізичної культури та спорту на працю, освіту та виховання людей, їх морально-етичний і світоглядний рівень розвитку; від ідеологізації та політизації фізичного виховання та спорту до нормальних спортивних стосунків і зв’язків, заснованих на розумінні загальнолюдського характеру фізкультурно-спортивних цінностей» [5, с.4].

Мета дослідження полягає у розробці концептуальних засад формування цінностей фізичної культури у студентської молоді в процесі фізичного виховання. Теоретично обґрунтувати концептуальні положення прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури.

Відповідно до поставленої мети використовувались такі методи дослідження: аналіз програмно-нормативних документів, документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, спеціальної літератури.

Концептуальними ідеями формування цінностей фізичної культури у студентської молоді є положення парадигми освіти, згідно з якими людина найвища суспільна цінність.

Тому одним з головних завдань фізичного виховання є збереження і зміцнення здоров’я, підвищення високого рівня фізичної та розумової працездатності. У світлі вищезазначеної ідеї, теоретичним підґрунтям концепції стали педагогічні, психологічні, аксіологічні, філософські, історичні ідеї та наукові підходи вчених у галузі фізичної культури. Одним із пріоритетних теоретичних положень концепції є те, що діяльність кафедр фізичного виховання будується з урахуванням органічного зв’язку з історією, національною культурою, традиціями українського народу та іншими народностями, що населяють Україну. Це і визначає діяльність викладачів, яка незалежна від політичних, громадських і релігійних організацій. Розробляючи концептуальні засади формування цінностей фізичної культури ми визначали, що у процесі викладання предмету «фізичне виховання» здійснюється диференціація змісту і форм навчання студентів, забезпечується гнучкість і прогнозованість педагогічного впливу, здійснюється реалізація парадигми розвивального навчання, єдності наступності, неперервності і варіативності форм і методів навчання.

Сьогодні значна увага фахівців з фізичного виховання більш широко розглядають відповідні функції і завдання фізичної культури. Підкреслюється, що фізична культура є органічним видом загально гуманітарної освіти, яка в свою чергу виступає важливим інтегративним компонентам, що придає професійним знанням і умінням «людську значущість». «Фізична культура, виступаючи органічною галуззю людської діяльності, суттєвою особливістю якої є спрямованість на побудову різнобічної, творчої особистості, здатної досягти гармонії духовного і фізичного розвивається у єдності з культурою і соціумом» [1, с.65].

Концептуальну значущість для нашого дослідження має думка М. Я. Віленського, що фізична культура стає частиною гуманітарної культури майбутнього фахівця лише тоді, коли у процесі фізкультурно-спортивної діяльності отримується цінний досвід пізнавальної, практично-перетворювальної, орієнтаційно-оціночної комунікативної діяльності. У своїх дослідженнях автор вказує на те, що не можна визнати нормальним таке становище, що тільки 26,6% студентів визначають вплив фізичної культури на їх особистісне і професійне самовизначення, тоді як 53,4% його заперечують, а 22% не можуть визначити своєї позиції. Тобто у ціннісній свідомості студентів домінує «рухова» складова фізичної культури і відсутня орієнтація на її гуманітарні цінності. Вихід автор бачить у переході від знанієвої (операційно-діяльнісної) парадигми до особистісної (гуманітарної) [1, с. 67].

Погоджуючись із автором, ми у концепції визначаємо, що сучасні уявлення про фізичну культуру особистості вже не обмежуються поняттям розвитку фізичних якостей, функціональними можливостями організму і руховими навичками.

Найважливішими складовими формування і розвитку фізичної культури у персоніфікованій формі стають світогляд, система цінностей, потребово-мотиваційна сфера особистості, широта, глибина знань, здатність реалізувати у професійній і особистісній діяльності цінності фізичної культури.

Тому у концептуальних засадах формування цінностей фізичної культури у студентської молоді ми пропонуємо надавати студентам особистий досвід самоорганізації фізичної активності як джерело формування потенціалу фізичної культури особистості і вважаємо його одним із важливих показників результативності фізичного виховання. Адже в основі різноманітних видів активності лежить діяльність, пов’язана з удосконаленням рухової функції, розвитком здатності керувати довільними рухами, продуктивно використовувати свій фізичний потенціал. Тут фізична культура виступає школою виховання активності, яка має прояв в інших видах діяльності – пізнавальної, професійної і перш за все як сфера рухової активності студентів та можливість долучитися до цінностей фізичної культури.

В зв’язку з цим з особливою гостротою постає питання якості організації навчального процесу з фізичного виховання. Саме тому наступним і пріоритетним концептуальним положенням є формування змісту освіти на заняттях з фізичного виховання. Він повинен ґрунтуватися на гуманістичних і демократичних засадах, сприяти формуванню інтелектуальної і висококультурної особистості, розвитку національної свідомості і почуттів студентів. У зв’язку з вищезазначеним, зміст навчального процесу з фізичного виховання потрібно періодично оновлювати з урахуванням інтересів, потреб та механізмів, які би забезпечували прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури. Важливим напрямом нашої концепції є теоретико-методичне обґрунтування запровадження інноваційних технологій прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури. Новітні педагогічні технології навчання, з одного боку, нами розглядаються не просто як форма отримання знань, а як процес розвитку у студентів креативних здібностей, що дає змогу перетворювати знання в частину особистого буття та свідомості людини. З іншого, як формування викладача-новатора, який повинен навчати студентів самостійно, творчо працювати з інформацією, засвоювати систему знань, формувати особисте ставлення до будь-якої проблеми, розглядаючи її з різних позицій; вчити студентів не тільки давати оцінку подіям і явищам з позиції власного буття на етапі формування цінностей фізичної культури, а й використовувати на практиці знання і вміння, знаходити шляхи вдосконалення та їх трансформацію в реальних умовах сучасного життя.

Висновки. Виходячи з вищезазначеного концептуальні засади прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури є дуже актуальним для вивчення сили взаємозв’язків елементів утворюючих потенціал фізичної культури та дозволяє знайти основні підходи до формування фізичної культури студентів в процесі фізичного виховання і до яких відноситься:

- лібералізація процесу формування фізичної культури у молоді, яка повинна бути основана на принципах педагогіки співпраці, що дає кожній особистості можливості оволодіти основами фізичної культури на шляху вільній реалізації фізичних здібностей;

- гуманізація процесу формування фізичної культури студентів, який орієнтований на обов’язковий облік індивідуальних особливостей, потреб кожного індивіда;

- соціалізація формування фізичної культури студентів, яка припускає орієнтацію у вищих навчальних закладах моди на здоровий спосіб життя, прилучення студентів до високих етичних норм поведінки у суспільстві;

- використання у навчальному процесі з фізичного виховання інноваційних педагогічних технологій формування фізичної культури студентів, що забезпечують гнучких методів, засобів навчання, обумовлюють творчий пошук і новаторство викладачів, а також самостійність та ініціативу студентів;

- гармонізація змісту фізичного виховання, яка забезпечує духовний і тілесний розвиток студентів, використання засобів фізичної культури як соціально-культурної складової гармонійного розвитку та реалізації всіх здібностей студентів.

Перспективи подальших досліджень передбачають розробку педагогічної моделі прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури.

 

Література:

1. Виленский М. Я. Физическое воспитание в целостной системе профессиональной готовно-сти выпускника высшей школы / М.Я.Виленский // Здоровый образ жизни и физическая культура студентов: социологические аспекты. – Москва – Харьков, 1990. №1. – С. 65-70.

2. Домашенко А. В. Концепція розвитку фізичного виховання студентів у вузах України 3-4 рівнів акредитації / А. В.Домашенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2002. – №22. – С. 53-57.

3. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009- 2013 рр. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.05.2008 р. № 731 р. / www.kmu.gov.ua/sport/doccatalog/

document.#id=94339

4. Кремень В. Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація / В. Г. Кремень // Дзеркало тижня. – 13-19 грудня 2003. – №48 (473).

5. Платонов В. М. Про нову концепцію фізичної культури та спорту / В. М. Платонов, В. С. Панюков, В. І. Патрушев, М. В. Туленков // Матеріали І республіканської конференції «Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні». – Луцьк: Надстир’я. 1994. – С. 3-4

 

References:

1. Vylenskyy M. J. Fyzycheskoe system of education in tselostnoy Professional hotovnoHigh society eat graduate school / M.Ya.Vylenskyy // Healthy lifestyle and Physical Culture students: sotsyolohycheskye aspects. - Moscow - Kharkov, 1990. №1. - P. 65-70.

2. Domashenko A. V. The concept of physical education students in high schools levels 3-4 Ukraine bers accreditation / A.V. Domashenko // pedagogy, psychology, medical-biological problems of finanshrilly education and sport. - 2002. - №22. - P. 53-57.

3. The concept of the National Programme on "Healthy Nation" for 2009-2013 approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 21.05.2008 p. № 731 g. /www.kmu.gov.ua/sport/doccatalog/document.#id=94339

4. Kremen V. G. Bologna Process: convergence, not unification / V. Kremen // Mirror tyzhtion. - 13-19 December 2003. - №48 (473).

5. Platonov V. N. A new concept of sport / V. M. Platonov, V. S. Panyukov, V. I. Patrushev, M. V. Tulenkov // Materials of republican conference"The concept of training specialists of physical culture and sport in Ukraine." - Lutsk overstyr'ya. 1994. - 3.4 C.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.