Бакалець Р. І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛІЗИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК: 330.131.7:339.187.6

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛІЗИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бакалець Р. І.

Львівська державна фінансова академія, Україна, м. Львів

 

У науковій праці розглянуті загальні види ризиків лізингових компаній та основні заходи щодо їх мінімізації. Охарактеризовано структуру основних фінансових ризиків на основі аналізу діяльності лізингових компаній в Україні. Вивчено основні підходи щодо мінімізації ризиків. Запропоновано використання діагностичної матриці ризик-менеджменту для визначення комплексного впливу можливих ризиків на діяльність лізингових компаній.

Ключові слова: ризик, мінімізація ризиків, лізингові операції, управління ризиками, моніторинг, ризик-менеджмент.

 

Бакалец Р. И. Основные подходы к управлению рисками лизингового предприятия / Львовская государственная финансовая академия . Украина, г. Львов

В научной работе рассмотрены общие виды рисков лизинговых компаний и основные меры по их минимизации. Охарактеризовано структуру основных финансовых рисков на основе анализа деятельности лизинговых компаний в Украине. Изучены основные подходы к минимизации рисков. Предложено использование диагностической матрицы риск-менеджмента для определения комплексного воздействия возможных рисков на деятельность лизинговых компаний.

Ключевые слова: риск, минимизация рисков, лизинговые операции, управление рисками, мониторинг, риск-менеджмент

 

Bakalets R. I. Key approaches to risk management leasing enterprises/ Lviv State Academy of Finance, Ukraine, Lviv

The scientific work of the common types of risks leasing companies and major measures to minimize them. The characteristic structure of the key financial risks based on analysis of leasing companies in Ukraine. The basic approaches to minimize the risks. The use of diagnostic matrix of risk management to determine the potential risks of complex influence on the activities of leasing companies.

Key words: risk, risk minimization, leasing operations, risk management, monitoring, risk management.

 

Вступ. Конкурентна боротьба на ринку лізингових послуг вимагає від керівників підприємств лізингової галузі чіткого розуміння та постійного вдосконалення навичок ризик-менеджменту. При забезпеченні максимальної присутності у певному сегменті ринку, якість лізингових портфелів у більшості вітчизняних лізингодавців є досить низькою. Лізингові компанії в недостатній мірі оцінюючи ризики, доволі часто обтяжують себе проблемними лізинговими угодами. Актуальними проблемами впровадження ризик-менеджменту та вдосконалення алгоритму його дії займались: Внукова Н., Колядюк Ю., Кононець О., Снігір Л., Походзяєв А., Аюпов А., Долінська Є., Долінський Л. та ін. Ряд праць, даних науковців, висвітлює організацію робіт щодо аналізу ризику та пошуків методів для їх мінімізації.

Деякі з дослідників вважають, що оцінку безпеки того чи іншого проекту мають проводити спеціалізовані фірми або окремі фахівці, але усіх об’єднує пошук засобів зниження ризиків лізингових операцій.

Виклад основного матеріалу. При визначенні комплексного впливу усіх фінансових та нефінансових ризиків на функціонування лізингової компанії використовують діагностичну матрицю ризик менеджменту, котра пов’язує сутність якості ризиків з факторами важливими для господарської діяльності підприємства. Перелік факторів – «ризикової експозиції» визначають відповідно до ситуації, та з урахуванням умов діяльності та пріоритетів лізингової компанії. Фактори ризикової експозиції, що стають в свою чергу об’єктом впливу ризикової ситуації, визначаються, як: матеріальні активи; нематеріальні активи; фінансові ресурси; матеріальні ресурси; акціонери та ключовий персонал; частка ринку; інвестиційна привабливість; прибуток; клієнтська база; організаційна структура; імідж; безпека; корпоративна культура і т.д.

Діагностична матриця ризик менеджменту являє собою алгоритм процесу діагностування ризиків, а саме: визначення «ризикової експозиції»; аналіз кожного окремого складника, щодо впливу сутнісних якостей ризиків; аналіз можливостей та ступеня впливу негативних наслідків; підготовка об’єктів впливу(ранжування); визначення інструментів та засобів управління. [1, с. 385].

При цьому слід мати повну уяву про види ризиків лізингових компаній, тобто класифікувати їх, розділивши на дві великі групи:

- загальні з якими стикаються всі суб’єкти господарювання, що працюють в Україні;

- специфічні, що притаманні суто лізинговій діяльності, або набувають своїх особливостей, коли розглядаються стосовно лізингової діяльності.

До загальних будемо відносити політичні, макроекономічні, податкові, правові (юридичні), тобто низку зовнішніх чинників, на які конкретний суб’єкт господарювання впливати практично не може. Водночас саме такі ризики, досить суттєво змінюючи економічне середовище, правове поле та регуляторні аспекти діяльності підприємств (галузей), можуть викликати відповідні ризики вже внутрішнього характеру – ризик невідповідності або втрати репутації, а також функціональні ризики, до яких відноситься стратегічний, ризик неефективності та ризик впровадження.

До специфічних ризиків лізингової діяльності відносимо низку фінансових ризиків (валютний, процентний, ризик неплатежів, концентрації портфеля, ліквідності лізингодавця та ризик забезпечення), а також товарний ризик (ризик предмета лізингу), до якого зарахуємо: ризик ринкової ліквідності (пов’язаний з реалізацією на вторинному ринку), ризик неповернення та ризик втрати предмета лізингу.

Класифікація конкретно фінансових ризиків та їх взаємозв’язок наведені на рис. 1, що побудовані на основі аналізу практики ведення лізингового бізнесу в Україні та рекомендацій фахівців [1, с. 367- 386; 2; 3, с.12-13;].

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Bakalec.doc

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.