д. мед. н., Білай И. М., д. мед. н., Дарій В. І., к. фарм. н., Гетало О. В., к. фарм. н., Демченко В. О., к. мед. н., Красько М. П., к. фарм. н., Остапенко А. О. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

УДК: 378.147.016.018.46.091.33:615.1/.2

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

д. мед. н., Білай И. М., д. мед. н., Дарій В. І., к. фарм. н., Гетало О. В.,

к. фарм. н., Демченко В. О., к. мед. н., Красько М. П.,

к. фарм. н., Остапенко А. О.

Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя

 

Клінічна фармація важлива дисципліна передатестаційного циклу підвищення кваліфікації провізорів за спеціальністю "Загальна фармація". Велике значення має методологія викладання на післядипломному етапі освіти. У статті наведені особливості проведення занять з клінічної фармації для провізорів-курсантів передатестаційних циклів підвищення кваліфікації.

Ключові слова: методика викладання, клінічна фармація, провізор.

 

Белай И. М., Дарий В. И., Гетало О. В., Демченко В. О., Красько Н. П., Остапенко А. А. Методические аспекты преподавания клинической фармации на курсах повышения квалификации / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г. Запорожье

Клиническая фармация важная дисциплина передаттестационного цикла повышения квалификации провизоров по специальности "Общая фармация". Большое значение имеет методология преподавания на последипломном этапе образования. В статье приведены особенности проведения занятий по клинической фармации для провизоров-курсантов передаттестационных циклов повышения квалификации.

Ключевые слова: методика преподавания, клиническая фармация, провизор.

 

Bilay I. M., Dariy V.I., Getalo O. V., Demchenko V. O., Krasko M. P., Ostapenko A. O. Metodic of the teaching clinical pharmacy in professional development course / Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhia.

Clinical Pharmacy is important discipline of underattestation cycle training pharmacists with "General pharmacy". Great importance is the methodology of teaching in postgraduate stage of education. The paper presents the characteristics of the lessons of clinical pharmacy for pharmacists cadets of underattestation training cycles.

Keywords: metodic of teaching, clinical pharmacy, pharmacist.

 

Для підвищення якості знань розроблена єдина структура практичного заняття, яка включає контроль початкового і кінцевого рівнів знань, самостійну роботу та практичну частину.

Метою роботи є висвітлення значення та особливостей виконання самостійної роботи та практичної частини на заняттях при підготовці провізорів-курсантів. Завданням практичної частини є формування навичок, необхідних для діяльності провізора у сфері забезпечення лікарів інформацією з клінічної фармакології для оптимізації її раціонального застосування.

Провізор повинен орієнтуватися в питаннях, які вирішуються лікарем при проведенні терапії. Якісна фармакотерапія конкретного хворого в клінічній ситуації залежить від кваліфікації провізора, його вміння грамотно контролювати ефективність і безпеку лікарських засобів. На заняттях робиться основний акцент на повчальні форми практичної роботи, на активізацію навчально-пізнавальної діяльності. Самостійна робота вимагає інформаційно-пошукової роботи. Слухачі курсів заповнюють відповідні рубрики або проводять аналіз інформаційних таблиць, складають рекомендації щодо раціонального комбінування препаратів, взаємодії ліків і їжі, профілактики ускладнень фармакотерапії, описують симптоми отруєнь і складають перелік лікарських засобів, необхідних лікарю швидкої допомоги для лікування невідкладних станів, замальовують схеми механізмів регуляції патологічних процесів до точок фармакодинамічних ефектів відповідних лікарських препаратів, обґрунтовують і пропонують лікарям адекватні засоби заміни при відсутності їх в аптеці, здійснюють вибір ліків для лікування конкретних хворих при різних захворюваннях. Зазвичай самостійна робота провізорів-курсантів становить 1/3 (близько 75 хвилин) від загальної кількості часу практичного заняття і оформлюється у вигляді протоколів в окремому зошиті.

Виконання провізорами-курсантами практичної частини передбачає вирішення ситуативних задач, роботу над творчими завданнями, проведення ділових ігор. Ці форми практичної роботи сприяють розвиткові навичок користування літературою, вміння узагальнювати і використовувати знання для вирішення професійних завдань.

На практичному занятті демонструють хворих у відповідності з темою заняття з відповідною патологією. Знайомляться з апаратурою, яка використовується для оцінки ефективності та безпеки фармакотерапії. Проводять аналіз лікарської рецептури на сумісність препаратів і прогнозують можливість розвитку побічних ефектів лікарських засобів і їх клінічних видів з урахуванням особливостей патології у даного хворого. Аналізують карти динамічного контролю ефективності та безпеки фармакотерапії, історії хвороби, на предмет оцінки якості тих призначень, які проводяться лікарями, з метою контролю безпеки лікарської терапії.

Вибір найбільш ефективного та максимально безпечного для хворого лікарського засобу, оптимального способу введення і дозування препарату, частоти його застосування, може вирішуватися за допомогою ситуаційних завдань. Основою ситуаційних завдань є побудова оптимальної моделі клінічної ситуації, найбільш характерною для терапевтичного хворого. Крім того, ситуаційні завдання включають питання механізму розвитку захворювань, вміння надати першу допомогу хворому, тактики провізора в конкретній клінічній ситуації, питання побічної дії та взаємодії лікарських засобів, етики і деонтології провізора, вміння провізором визначати конкретне патологічний стан. Деякі завдання присвячені взаємовідношенням лікаря, хворого і провізора, зокрема, запобігання випадків відмови у відпустці лікарських засобів. Зазвичай на одне заняття одна тема включає від 5 до 9 ситуаційних завдань. Таким чином, введення подібних завдань у навчальну практику дало можливість активізувати навчально-практичну діяльність провізорів-курсантів та підвищити якість засвоєння навчального матеріалу з курсом клінічної фармації.

Викладання фармакотерапії вимагає застосування разом з традиційними розробками та курацією хворих різноманітних форм проведення занять, які підвищують якість засвоєння клінічної фармації провізорами-курсантами. Одним з ефективних методичних підходів у викладанні клінічної фармації є проведення ділових ігор на заняттях з розігруванням ролей, моделюванням ситуацій, в яких беруть участь лікар, хворий і провізор.

При розборі конкретної клінічної ситуації, яка вимагає глибоких знань фармакодинаміки і фармакокінетики лікарських засобів, їх побічної дії, комбінацій і черговості введення, всю групу провізорів-курсантів поділяють на спеціалізовані бригади", які "надають допомогу хворому". В умовах, максимально наближених до практичної діяльності, провізори-курсанти активно працюють, багато дискутують, помиляються і виправляють помилки, знаходячи правильні шляхи вирішення ситуації. Якість виживання знань після такого методу проведення практичних занять набагато більш високо, ніж при стандартній його схемою, що дозволяє інтенсифікувати процес навчання, надати йому творчий характер, зацікавити слухачів, наблизити навчання до реальних клінічних ситуацій.

Суб'єктивні і об'єктивні відомості про хворого, а також аналіз історії хвороби та листа призначення дозволяють закріпити знання з теми, яка вивчається, наочно запам'ятати і використовувати у своїй подальшій практичній діяльності інформацію, отриману на занятті.

Одним з нових типів практичних завдань є проведення експертної оцінки листів призначень в історії хвороби або вищезазначених протоколах, оформлених провізорами-курсантами. У роботі ставляться завдання: оцінити правильність вибору лікарських засобів, їх комбінацій з урахуванням форми, стадії хвороби, супутньої патології та інших індивідуальних особливостей організму і внести свої корективи в лікування. Провізори-курсанти відображають дані своєї роботи в узагальненні за експертною оцінкою, де вони детально вказують на наявні помилки в призначеннях лікарів та вносять свої пропозиції щодо оптимізації лікування хворих, представлених з історій хвороби і протоколах ефективності і безпеки медикаментозної терапії.

Така форма завдання дозволяє зацікавити провізорів-курсантів, поставити себе на місце провізора, лікаря, спонукає займатися з додатковою літературою, розвивають клінічне мислення.

Висновки. Спираючись на залишкові знання з патології, нормальної фізіології, мікробіології, біохімії, фармацевтичної хімії, гістології та анатомії, а також клінічної фармакології, провізори-курсанти факультету післядипломної освіти протягом очного циклу вивчають етіопатогенез, клінічну картину, основні напрями та принципи фармакотерапії захворювань. В закріпленні цих знань важлива роль відводиться практичній роботі провізорів-курсантів, спрямованої на формування уміння і навичок, необхідних провізору для забезпечення лікарів інформацією з клінічної фармації.

Виконання творчих завдань, рішення ситуаційних задач, проведення ділових ігор, курація хворих, аналіз карт динамічного контролю фармакотерапії, оформлення протоколу ведення хворого та раціональної, безпечної фармакотерапії в клінічній лікарні дозволить поліпшити якість підготовки провізорів-курсантів факультету післядипломної освіти до самостійної практичної діяльності.

 

Література:

1. Білай І. М. Навчально-методичний посібник до практичних занять по клінічній фармації для провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» / І. М. Білай // Запоріжжя, 2012. – 176 с.

2. Зіменківський А. Б., Зарума Л. Є. Клінічний провізор в системі охорони здоров`я / А. Б. Зіменківський, Л. Є. Зарума // Вісник фармакології і фармації. – 2007. - №6. – с. 58-60.

3. Толочко В. М. На шляху гармонізації фармацевтичної освіти до європейського освітнього простору // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі: Матеріали VI національного з`їзду фармацевтів. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С.45-46.

4. Фармацевтическая опека: Курс лекцій для провизоров и семейных врачей / И. А. Зупанец, В. П. Черных, С. Б. Попов и др. – Х.: Мегаполис, 2003. – 608 с.

 

References:

1. Bilai I. M. Navchalno-metodychnyi posibnyk do praktychnykhzaniat po klinichnii farmatsii dlia provizoriv-interniv zi spetsialnosti «Zahalna farmatsiia» / I. M. Bilai // Zaporizhzhia, 2012. – 176 s.

2. Zimenkivskyi A. B., Zaruma L. Ye. Klinichnyi provizor v systemi okhorony zdorov`ya / A. B. Zimenkivskyi, L. Ye. Zaruma // Visnyk farmakolohii i farmatsii. – 2007. - № 6. – s. 58-60.

3. Tolochko V. M. Na shliakhu harmonizatsii farmatsevtychnoi osvity do yevropeiskoho osvitnoho prostoru // Dosiahnennia ta perspektyvy rozvytku farmatsevtychnoi haluzi: Materialy VI natsionalnoho z`yizdu farmatsevtiv. – Kh.: Vyd-vo NFaU, 2005. – S.45-46.

4. Farmatsevtycheskaia opeka: Kurs lektsii dlia provyzorov y semeinыkh vrachei / Y. A. Zupanets, V. P. Chernыkh, S. B. Popov y dr. – Kh.: Mehapolys, 2003. – 608 s.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.