Котельникова Ю. М. МЕТОДИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК: 331.101.262:631

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Котельникова Ю. М.

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна, Харків

 

Досліджено зміст поняття «оцінка діяльності кадрів» на підприємстві. Визначені цілі та функції оцінки діяльності кадрів на підприємстві. Розглянуті та систематизовані методи оцінки діяльності кадрів на підприємстві. Проаналізовано дві групи методів оцінки діяльності кадрів на підприємстві: традиційні (метод шкалювання (графічного шкалювання рейтингів), порівняльні методи, метод управління за цілями, метод інтерв’ю) та нетрадиційні (метод оцінки «360 градусів», ділова або рольова гра, «асесмент-центр», автоматизовані методи оцінки, психологічні методи).

Ключові слова: кадри, оцінка діяльності кадрів, підприємство, традиційні методи оцінки кадрів, нетрадиційні методи оцінки кадрів.

 

Котельникова Ю. Н. Методы оценки деятельности кадров на предприятии / Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, Украина, Харьков

Исследовано содержание понятия «оценка деятельности кадров» на предприятии. Определены цели и функции оценки деятельности кадров на предприятии. Рассмотрены и систематизированы методы оценки деятельности кадров на предприятии. Проанализированы две группы методов оценки деятельности кадров на предприятии: традиционные (метод шкалирования (графического шкалирования рейтингов), сравнительные методы, метод управления по целям, метод интервью) и нетрадиционные (метод оценки «360 градусов», деловая или ролевая игра, «ассессмент -центр», автоматизированные методы оценки, психологические методы).

Ключевые слова: кадры, оценка деятельности кадров, предприятие, традиционные методы оценки кадров, нетрадиционные методы оценки кадров.

 

Kotelnykova I. M. Methods of personnel assessment at the enterprise / Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine, Kharkiv

The content of the concept of "personnel activity assessment" at the enterprise is researched. The aims and functions of personnel activity assessment at the enterprise are defined. The methods of personnel activity assessment at the enterprise are considered and systematized. two groups of methods for assessing the activity of personnel at the enterprise are analyzed: the traditional (scaling method (graphical scaling ratings), comparative methods, the control method for the purposes interview method) and non-traditional (method of assessing the "360 degree", business or role-playing game, "assessment center", automated valuation methods, psychological methods).

Key words: personnel, personnel activity assessment, enterprise, traditional methods of personnel assessment, non-traditional methods of personnel assessment.

 

Вступ. В ринкових умовах вагому роль набуває концепція управління підприємством. Ключовою фігурою у даному контексті виступає працівник з відповідним рівнем компетентності. Метою системи управління в даному контексті є найбільш повне використання здатностей працівника, що є основою ефективності діяльності підприємства. У зв’язку з цим важливе значення набуває використання методів оцінки діяльності кадрів задля вимірювання рівня їх компетентності та подальшого його підвищення.

Оцінка діяльності кадрів відбувається на всіх рівнях функціонування підприємства. Основні тлумачення поняття «оцінка діяльності кадрів» наведено на рис. 1. З рис. 1 бачимо, що оцінка діяльності кадрів дозволяє зіставити реальний зміст, якість, обсяги та інтенсивність праці персоналу з планованими, що представлені в планах і програмах роботи підприємства, та виявити ефективність роботи персоналу.

Оцінка кадрів має на меті вивчити ступінь підготовленості працівника до виконання саме того виду діяльності, яким він займається, а також виявити рівень його потенційних можливостей з метою оцінки перспектив зростання (ротації), а також розробки кадрових заходів, необхідних для досягнення цілей кадрової політики.

Повний текст статті за посиланням Stattya_Kotelnikova.doc

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.