Головач Н. В. ПРОФЕСІЙНА ДІАГНОСТИКА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

УДК 378.141

 

ПРОФЕСІЙНА ДІАГНОСТИКА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Головач Н. В.

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна, Київ

 

Пропонується запровадження у вищому навчальному закладі розробленої програми професійної діагностики майбутніх фахівців. Запропонована та апробована програма «Обери свій професійний шлях» стала основою для проведення первинної діагностики базових професійно значущих якостей майбутніх фахівців. В роботі представлено результати апробації проведеної діагностики визначення базових професійно значущих якостей майбутніх фахівців спеціальності «Управління персоналом та економіка праці».

Ключові слова: професійна діагностика, професійно значущі якості, майбутніх фахівців, управління персоналом, економіка праці.

 

Головач Н. В. Профессиональная диагностика в высшем учебном заведении как предпосылка формирования профессионально значимых качеств будущих специалистов / Межрегиональная Академия управления персоналом, Украина, Киев

Предлагается внедрение в работу высшего учебного заведения разработанной программы профессиональной диагностики будущих специалистов. Предложенная и апробированная программа «Выбери свой профессиональный путь» стала основой для проведения первичной диагностики базисных профессионально значимых качеств будущих специалистов. Представленные результаты апробации проведенной диагностики определяют базисные профессионально значимые качества будущих специалистов специальности «Управление персоналом и экономика труда».

Ключевые слова: профессиональная диагностика, профессионально значимые качества, будущих специалистов, управление персоналом, экономика труда.

 

Golovach N. V. Professional diagnostics in higher education as a basis of professionally important qualities formation for future specialists / Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine, Kiev

It is proposed to implement in higher education of developed program for future specialist’s professional diagnostics. The proposed program «Choose your professional way» was approved as a basis for the initial diagnosis of principal professionally important qualities of future specialists. At this work presented the results of conducted diagnostic for determination of professionally important qualities for future specialists on the field of «Personnel management and labour economics».

Keywords: professional diagnosis, professionally important qualities, future specialists, personnel management, labour economics.

 

Вступ. Динамічні зміни, що відбуваються у всіх сферах суспільства, визначають задачі модернізації вітчизняної освіти. Разом з тим отримання відповідної освіти повинно задовольняти потреби особистості щодо її майбутньої професійної діяльності, сприяти розвитку її професійно значущих якостей. Саме від рівня підготовки фахівця, сформованості його професійно значущих якостей значною мірою залежить успішне виконання соціального замовлення держави на фахівця з високою професійною компетентністю.

Професійна орієнтація абітурієнта обумовлює правильний вибір спеціальності. Головний елемент профорієнтації – професійна діагностика особистості на етапі вступу до вищого навчального закладу стає передумовою формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців. Створення умов визначення у особистості її професійної спрямованості, особистісних якостей, які є професійно значущими у певній сфері діяльності є першим і необхідним завданням для подальшої професійної підготовки фахівців.

Проблемі професійної діагностики спрямованості особистості присвячені дослідження таких науковців, як: Є. Зеєр [1], Є. Іванченко [2], Г. Тимошко [3], Н. Черняк [4], Л. Шевченко [5] та ін. Тематика досліджень зазначених авторів є досить широкою, але питання професійної діагностики як передумови формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі залишається не вирішеним.

Мета статті – обґрунтуванням необхідності запровадження професійної діагностики у вищому навчальному закладі як передумови формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців.

Проблема професійної діагностики та професійного самовизначення завжди була кардинально важливою як для кожної конкретної людини, так і для всього суспільства в цілому.

Внаслідок пасивного проведення профорієнтаційної роботи в школах, а також відсутності у вищих навчальних закладах комплексу профорієнтаційних послуг для абітурієнтів, таких як: професійна просвіта, професійна консультація, професійний підбір, професійна діагностика закладає фундамент формування стійкої професійної спрямованості кожного студента та є засобом нівелювання ряду проблем успішності подальшого навчання [6, с.29].

На нашу думку, процес формування професійно значущих якостей буде оптимальним, якщо на етапі фахової підготовки студент виступає в якості суб'єкта свідомого вибору і сприймає обрану професію як пріоритетну життєву цінність. При цьому необхідні знання структури майбутнього образу фахівця, що включає постановку і усвідомлення цілей і сенсу навчально-професійної діяльності, заснованих на виявленні існуючих особистих професійно значущих якостей, формуванні установки на саморозвиток, творчість, орієнтацію на вироблення кожним студентом реалістичних планів, прогнозів і сценаріїв своєї професійної діяльності в майбутньому.

Отже, перш за все, необхідно визначити професійно значущі якості особистості та запропонувати методики їх виявлення. Це передбачає застосування методик профвідбору, які спрямовані на перевірку схильностей та здібностей, та є передумовою успіху в оволодінні професійними компетенціями у ВНЗ і надалі – в процесі самостійного вдосконалення своїх знань і вмінь. Необхідно враховувати також ряд об’єктивних обставин, які ускладнюють діагностику професійних здібностей або профпридатності до діяльності, зокрема у сфері управління персоналом та економіки праці.

Визначаючи методику профвідбору студентів на спеціальність «Управління персоналом та економіка праці», ми врахували особливості психофізіологічної та психічної організації особистості. Наявні на даному етапі здібності та якості у майбутньому можуть прогресивно розвиватись, що дозволить фахівцю в цілому успішно працювати за фахом. Водночас не можна робити кінцевий висновок про професійну придатність студента до цієї спеціальності за наявністю лише окремих професійно значущих якостей, наприклад, таких як, організаторські, комунікативні чи інші здібності групи професій «людина – людина» та «людина – знакова система», що необхідні для майбутнього фахівця з управління персоналом та економіка праці».

Мета профорієнтації абітурієнта у вищому навчальному закладі полягає в тому, щоб спрямувати майбутнього студента на спеціальність, яка йому найбільше підходить. Надання профорієнтаційних послуг абітурієнтам включає: опис специфіки різних спеціальностей, ознайомлення з майбутньою спеціальністю, демонстрація нерозривного зв'язку між бажаною професією й необхідною освітою, розкриття тенденцій розвитку ринку праці в різних регіонах країни, виправлення негативного іміджу «непрестижних» спеціальностей, а також надання абітурієнтам необхідної контактної інформації організацій, що займаються питаннями профорієнтації та працевлаштуванням.

Щоб оптимізувати та спростити процес проведення професійного підбору та професійної діагностики для абітурієнтів Міжрегіональної Академії управління персоналом було запроваджено у роботу Центру психологічної діагностики та консультування спеціально розроблену нами комп’ютерну програму «Обери свій професійний шлях».

Дана програма представляє собою експериментально-навчальний комплекс завдань та тестів, за допомогою яких з'ясовується профорієнтація опитуваного.

Програма «Обери свій професійний шлях» належить до сфери професійної орієнтації. У результаті проходження тестування опитуваний отримує наступну інформацію:

1. Рекомендований клас професій, характер праці та система профпридатності.

2. Вид профпридатності: професійне призначення; профпридатність з широкого кола; профпридатність в рамках системи професійної діяльності.

Програма розроблялась для надання опитуваному рекомендацій у відповідності з його психологічними, психофізіологічними і фізіологічними особливостями, можливих напрямів його професійної діяльності.

Методика виявлення базових професійно значущих якостей опитуваного складається з 7-ми етапів. Кожен етап з’ясовує свою сторону даної проблеми. Виділимо завдання цих етапів:

- 1 етап – оцінка типу мислення (предметне, образне, знакове, символічне);

- 2-4 етапи – оцінка типу інтелекту (соціальний, технічний, творчий);

- 5 етап – визначення сфери діяльності (пропонується три сфери професійної діяльності, які найбільше підходять);

- 6 етап – перевірка і уточнення результатів попередніх етапів (проводиться на основі аналізу генеалогічної інформації);

- 7 етап – виявлення профпридатності опитуваного (5 типів професій за тестом Клімова: «людина-людина», «людина-техніка», «людина-природа», «людина-знакова система», «людина-художній образ»).

Після проходження всіх етапів, програма видає комплексно сформовану профорієнтаційну пораду: найбільш відповідних для опитуваного професій.

Участь в апробації запропонованої нами комп’ютерної програми «Обери свій професійний шлях» проходили всі бажаючі абітурієнти.

Результати проведеного дослідження показали нам характеристику професійної спрямованості, яка має бути притаманна майбутньому фахівцю з управління персоналом та економіки праці, визначає його професійну придатність у цій сфері діяльності.

Наведемо приклад отриманих результатів дослідження одного з абітурієнтів, що підходить для майбутнього фахівця з управління персоналом та економіки праці (Табл. 1).

Таблиця 1

Результати професійної діагностики абітурієнта, що відповідає напряму «Управління персоналом та економіка праці»

 

№ етапу

Що досліджуємо

Результат дослідження

Опис результату дослідження

1

Оцінка типу мислення

Аналітичне мислення

Виявлений тип мислення орієнтований на систематичний, різносторонній розгляд питання / проблеми в тих аспектах, які задані об’єктивними критеріями. Його особливостями є логічність, методичність, детальне вивчення поставленої проблеми, рефлексивність.

2

Оцінка інтелекту

Соціальний інтелект

Рівень соціального інтелекту – високий.

3

Технічний інтелект

Рівень розвитку технічного рівня середній від 35 до 70 балів.

4

Самооцінка творчого потенціалу

Творчий інтелект

Рівень розвитку творчого потенціалу середній від 35 до 50 балів. Є необхідні якості, які дозволяють творити.

5-6

Визначення сфери діяльності

Три сфери діяльності 

  1. Суспільна діяльність.
  2. Економіка.
  3. Педагогіка.

7

Виявлення профпридат ності опитуваного

Тип професії «людина-людина»

Для опитуваного основним об'єктом праці є людина. Опитуваний має потребу в контакті з іншими людьми, здатний працювати в колективі, проводити масові заходи.

Приклади відповідних професій:

-  менеджер зі зв'язків з громадськістю;

-  менеджер з персоналу;

-  адміністратор.

 

Для аналізу проведення відповідності результатів діагностики професійно значущих якостей у сфері управління персоналом та економіки праці нами були виділені наступні основні компоненти: професійна спрямованість (нахили, інтереси, мотиви, потреби); психолого-педагогічна обдарованість (своєрідне поєднання спеціальних здібностей групи професій «людина – людина», «людина – знакова система»); особливості характеру (цілеспрямованість, дисциплінованість, відповідальність, урівноваженість тощо).

Таким чином, набір студентів здійснювався з врахуванням отриманих результатів первинної діагностики професійно значущих якостей абітурієнтів, а також комплексу профінформаційних та профконсультативних послуг Міжрегіональної Академії управління персоналом.

В результаті апробації запровадженої програми «Обери свій професійний шлях» у студентів набраної групи спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» були виявлені ті необхідні базові професійно значущі якості, які допомогли зорієнтуватися відповідно їх професійної спрямованості у підтвердженні вибору даної спеціальності.

Висновки. Таким чином, використання запропонованої нами програми «Обери свій професійний шлях» стала основою для проведення первинної професійної діагностики потенційних студентів певної спеціальності. Крім того, абітурієнти дізнаються про рівень свого інтелекту, характер і здібності, а особливо про те, як використати власні індивідуальні можливості при виборі професії, що не тільки допоможе їм професійно самовизначитись, а й викличе у них інтерес, мотиви до навчання, підвищить рівень їх професійної підготовки.

 

Література:

1. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития: учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений / Э. Ф. Зеер. – 2-е изд., стер. – М.: Издательський центр «Академия», 2007. – 240 с.

2. Іванченко Є. А. Дослідження щодо виявлення професійної спрямованості студентів та результати її формування в системі інтерактивної професійної підготовки майбутніх економістів / Є. А. Іванченко // Наука і освіта. – О., 2009. – № 10. – С. 123-129.

3. Тимошко Г. В. Дослідження професійної спрямованості студентів магістрантами / Г. В. Тимошко // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2011. – Вип. 2 (88). – С. 3-6.

4. Черняк Н. О. До питання формування професійної спрямованості майбутніх фахівців. / Черняк Н.О. // Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 2 (8) – С. 84-91.

5. Шевченко Л. М. Професійна спрямованість: методологічний аспект / Л.М. Шевченко // Науковий вісник. – К., 2005. – Вип. 88. – С. 204–215.

6. Швець Н. Г. Теорія і практика професійної орієнтації: навч. посіб. / Н. Г. Швець, Т. Д. Третякова. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал». 2010. – 272 с.

 

References:

1. Zeer J. F. Psihologija professional'nogo razvitija: ucheb. posob. dlja studentov vysshih uchebnyh zavedenij / J. F. Zeer. – 2-e izd., ster. – M.: Izdatel's'kij centr «Akademija», 2007. – 240 s.

2. Ivanchenko Y. A. Doslidzhennia shchodo vyiavlennia profesiinoi spriamovanosti studentiv ta rezultaty yii formuvannia v systemi interaktyvnoi profesiinoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv / Ye.A. Ivanchenko // Nauka i osvita. – O., 2009. – № 10. – S. 123-129.

4. Cherniak N. O. Do pytannia formuvannia profesiinoi spriamovanosti maibutnikh fakhivtsiv. / Cherniak N. O. // Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu im. A.Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky. – 2014. – Vyp. 2 (8) – S. 84-91.

5. Shevchenko L. M. Profesiina spriamovanist: metodolohichnyi aspekt / L. M. Shevchenko // Naukovyi visnyk. – K., 2005. – Vyp. 88. – S. 204–215.

6. Shvets N. G. Teoriia i praktyka profesiinoi oriientatsii: navch. posib. / uklad.: N. G. Shvets, T. D. Tretiakova. – K. : DP «Vyd. dim «personal». 2010. – 272 s.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.