кандидат економічних наук, Новікова Н.М. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

УДК: 339.332

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

кандидат економічних наук, Новікова Н.М.

Київський національний торговельно- економічний університет, Україна, м.Київ

 

В статті розглядається значення та форми оптової торгівлі в Україні. Визначено мету та завдання функціонування оптової ланки. Досліджено тенденції в оптовій торгівлі та проаналізовано основні проблеми в оптовому товарообороті. Проаналізовано ланковість перепродажу товарів в оптовій торгівлі, визначено товарні групи, що проходять найбільшу та найменшу кількість посередників до кінцевого споживача. Визначено перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні.

Ключові слова: оптова торгівля, ланковість перепродажу, товарорух,оптовий товарообіг, посередники.

 

Кандидат экономических наук, Новикова Н.Н. Тенденции развития оптовой торговли в Украине / Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина, Киев.

В статье рассматривается значение и формы оптовой торговли в Украине. Определено цель и задания функционирования оптового звена. Исследовано тенденции в оптовой торговле и проанализировано основные проблемы в оптовом товарообороте. Проанализировано количество посредников в процессе перепродажи товаров в оптовой торговле, выделено товарные группы, по которым товар доходит до конечного потребителя через наименьшее и наибольшее количество посредников. Определено перспективы развития оптовой торговли в Украине.

Ключевые слова: оптовая торговля, посредник, звено, оптовый товарооборот.

 

Dr.D. in Economic Novikova N. N. Trands development of wholesale in Ukraine / Kiyv National University of trade and economic, Ukraine, Kiyv.

In the article the meaning and form of wholesale trade in Ukraine. Defined goals and objectives of the operation of the wholesale level. The tendencies in wholesale trade and analyzes the main problems in the wholesale trade. Analyzed resale of goods in wholesale trade, defined product groups that are most and least number of intermediaries to the final consumer. The prospects of development of wholesale trade in Ukraine.

Keywords: wholesale, resale of goods movement, wholesale trade, intermediaries.

 

Вступ. Оптова торгівля в Україні відіграє значну роль у розвитку національного виробництва, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, адже, сприяє більш повному задоволенню потреб споживачів і позитивно впливати на соціально-економічний розвиток країни в цілому.

В умовах реформування української економіки виникає необхідність в дослідження проблем та перспектив розвитку оптової торговельної ланки України. До цього спонукають наявні і прогресуючі недоліки функціонування оптової торгівлі – падіння обсягів товарообороту, чисельно зростаючий ланцюг посередників в каналах просування товарів, значна частка тіньових структур на оптовому ринку, нераціональний механізм ціноутворення тощо.

Метою наукового дослідження є оцінка стану оптової торгівлі в Україні та визначення основних тенденції щодо змін в даній формі торгівлі. Дослідженням стану та змін в оптової торгівлі в Україні займалося достатньо науковців, зокрема, Апопій В.В., Богославець Г.М., Трубей О.М., Голошубова Н.О., Торопков В.М., Кіняк Г.В., Трішкіна Н.І., що підтверджує актуальність дослідження та потребу в поглибленні дослідження. Оптова торгівля – це форма економічних зв'язків між підприємствами й організаціями, які здійснюються з метою доведення товарів від підприємства-виробника до роздрібної торгівлі або підприємств-споживачів.

Оптова торгівля – це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, який представляє собою купівлю-продаж товарів за договорами поставки великими партіями для подальшого їх продажу через роздрібну торгівлю, для виробничого чи кінцевого споживання та надання пов’язаних із цим послуг [1, c. 67].

Оптова діяльність може здійснюватись у трьох основних організаційних формах: через оптові підрозділи фірм-виробників (при використанні прямих каналів збуту); через незалежних оптових посередників; через залежних оптових посередників. Мета функціонування оптової ланки полягає в опосередкуванні зростаючого у масштабі товарно-грошового обміну між сферами виробництва та споживання, між окремими галузями економіки, між регіонами України та з іншими країнами, забезпечуючи необхідні темпи і пропорції відтворювального процесу та збалансування сукупного споживчого попиту і товарної пропозиції [2, с.25; 3, c. 46].

За даними Державного Комітету статистики України, станом на 2016 рік в Україні кількість оптових магазинів склала 3272 одиниці, площею 539 тис. кв.м. [7].Також на оптовому ринку України за останнє десятиріччя з’явилася значна кількість малих оптових посередників. Більшість з них здійснюють посередницьку діяльність без надбання статусу юридичної особи. Однак основними оптовими посередниками є підприємства – юридичні особи. За даними 2016 р., частка таких суб’єктів склала 38,3% від загальної кількості. На долю малих підприємств припадало 95,5%, середніх і великих – 4,4% та 0,3% відповідно [2,7].

В сучасних умовах найбільшого поширення набули партнерські оптові підприємства, засновані на колективній власності. У 2015 р. їх частка за кількістю підприємств становила 62% (з яких 60% – товариства з обмеженою відповідальністю). Наступне місце посідають приватні підприємства, створені на власності фізичної особи або сім’ї (30,5%), і найменша питома вага припадає на корпоративні оптові підприємства, що функціонують у формі акціонерних товариств відкритого та закритого типів – 7,5% [7].

Досліджуючи розвиток обороту оптової торгівлі України, що представлено в таблиці 1, слід зазначити, що він відбувався поступально, але нестабільно, загалом відображаючи складні та суперечливі процеси, що притаманні цій галузі господарської діяльності. У 2015р. оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі становив 1074753,2 млн.грн., що на 1,7% менше проти відповідного періоду попереднього року (у порівняних цінах) та на 2,9% менше порівняно із 2012 р. [7].

Таблиця 1

Показники розвитку оптової торгівлі України у 2012-2015 рр.

Показники

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

Кількість оптових підприємств на кінець року – всього, тис. од.

64,3

55,4

57,5

56,8

Оптовий товарооборот – всього, млрд. грн., у тому числі:

  • споживчих товарів

з них

-        продовольчих

-        непродовольчих

  • товарів виробничо-технічного призначення

1107,3

 

324,1

 

194,5

129,6

 

783,2

1093,3

 

351,4

 

215,2

136,2

 

741,9

1074,8

 

341,9

 

199,7

142,2

 

732,9

1244,2

 

371,9

 

224,3

159,9

 

872,3

Питома вага в загальному обсязі оптового товарообороту оптових підприємств з торгівлі, %:

  • споживчими товарами

з них

-        продовольчих

-        непродовольчих

  • товарами виробничо-технічного призначення

 

 

 

29,3

 

17,6

11,7

 

70,7

 

 

 

32,1

 

19,7

12,4

 

67,9

 

 

 

31,8

 

18,6

13,2

 

68,2

 

 

 

29,9

 

18,0

12,9

 

70,1

Оптовий товарооборот у розрахунку на одне підприємство, млн. грн.

17,2

19,7

18,7

21,9

 

Дані таблиці 1 свідчать про відсутність позитивних якісних змін в оптовій торгівлі. Більше того, оптова торгівля, зокрема споживчими товарами, через оптову ланку значно втратила свої позиції (лише 29,9%). Суб’єкти господарювання віддають перевагу товарам виробничо-технічного призначення (70,1%), хоча досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про значну роль оптових підприємств у торгівлі споживчими товарами.

Сьогодні вітчизняна оптова ланка не має в достатній кількості сучасно обладнаних складів з новітньою технологією складської обробки товарів. При низькому рівні забезпеченості складами, значна площа закритих складів здається в оренду, оскільки для суб’єктів господарювання це найбільш легкий спосіб отримання доходів. Більшість таких посередників не здатна професійно виконувати свої функції, тому майже 60% оптового товарообороту – це продаж товарів іншим оптовим підприємствам [3, c. 16].

Досліджуючи ланковість перепродажу товарів у оптовій торгівлі у 2015 році слід відмітити, що даний показник в середньому склав 2,3. Найбільше значення ланковості передпродажу товарів склали такі товарні групи, як офісні меблі, машини, устаткування (21,9) та свині живі (10,2). Найменше посередників до кінцевого споживача (ланковість склала 1,2) проходять товарні групи хлібобулочних та кондитерських виробів [5].

Протягом 2012-2015 рр. більше третини загальної кількості оптових підприємств були збитковими. Це спричинено значним обсягом операційних витрат і низькою результативністю оптової торговельної діяльності скорочуються платежі оптових підприємств до бюджету країни, а також знижуються можливості їх інвестиційно-інноваційного розвитку. Переважна більшість підприємств оптової торгівлі – це малі підприємства з кількома працівниками, що не володіють належною матеріально-технічною базою, частка таких підприємств складає більше 94% загальної кількості. Такі підприємства не в змозі здійснювати повний цикл обслуговування клієнтів і позитивно впливати на функціонування ринку.

Аналіз складу оптового товарообороту в розрізі регіонів свідчить, що більше 70% обсягу оптового товарообороту країни припадає на підприємства чотирьох регіонів: Київської (6,7%), Дніпропетровської (7,5%), Донецької (5,5%), та Харківської (5,1%) областей [5].

Усі види товарних запасів мають чітку тенденцію до зростання, що обумовлено передусім прямою залежністю між обсягами оптового продажу товарів та їх запасами на підприємствах оптової торгівлі. Незважаючи на загальну тенденцію щодо зростання обсягу товарних запасів, можна спостерігати щорічне зниження якісних показників управління ними. Так, по усій сукупності підприємств за три роки період обертання товарних запасів збільшився майже на 7 днів. Негативні зміни відбулися щодо ефективності управління запасами продовольчих і непродовольчих товарів [5, 6].

З метою оцінки діяльності оптових торговельних посередників було проведене дослідження щодо рівня задоволення виробничих підприємств та підприємств роздрібної торгівлі співпрацею з оптовиками. Це дозволило окреслити негативні тенденції діяльності з точки зору споживачів їх послуг. Так, найбільш негативними аспектами практики співпраці виробничих підприємств з оптовими підприємствами торгівлі, які певним чином визначають міру невідповідності їх послуг потребам виробничих підприємств щодо збуту продукції, виявилися: порушення фінансових зобов’язань оптовиками, їх низька ділова активність щодо розширення частки ринку збуту та недостатній рівень виконання ними договірних зобов’язань [6].

Висновки. Дослідження стану оптової торгівлі в Україні дозволяє зробити висновок, що існуючі проблеми в основному зводяться до того, що на тлі відносно стабільної кількості підприємств відсутні якісні перетворення, значна ланковість передпродажу товарів, що ускладнює всі види його контролю, підвищує кінцеву вартість товарів, немає належного набору послуг. На загальну думку вітчизняних і зарубіжних аналітиків, не вирішується ряд важливих функціональних завдань, серед яких: стабільне забезпечення роздрібної торгівлі широким асортиментом якісної продукції за доступними цінами від вітчизняних виробників; оновлення і модернізація складських комплексів, будівництво і введення в експлуатацію достатніх обсягів спеціалізованих і універсальних складських приміщень для вільного маневрування товарними потоками та раціонального управління ними, розвиток інфраструктури зберігання в місцях виробництва.

 

Література:

1.Апопій В.В. Система регулювання внутрішньої торгівлі України: монографія / В.В. Апопій, І.М. Копич, О.Г. Біла. – К.: Академвидав, 2012. – 424с.

2.Богославець Г.М. Проблеми та перспективи розвитку підприємств оптової торгівлі України / Г.М. Богославець, О.М. Трубей // Науковий вісник Херсонського державного універститету. – 2014. – №5. – С.28 – 31.

3.Голошубова Н.О. Стратегічні напрями розвитку оптової торгівлі споживчими товарами / Н.О. Голошубова // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 10. – С. 22 – 26.

4.Кіняк Г.В. Оптова торгівля в Україні / Г.В. Кіняк, Ю.О. Корпанюк // Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности. – 2012. – №14. – С. 56 – 58.

5.Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

6.Проблеми оптової торгівлі в Україні. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/

 

References:

1.Apopij V.V. Systema reghuljuvannja vnutrishnjoji torghivli Ukrajiny: monoghrafija / V.V. Apopij, I.M. Kopych, O.Gh. Bila. – K.: Akademvydav, 2012. – 424s.

2.Boghoslavecj Gh.M. Problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryjemstv optovoji torghivli Ukrajiny / Gh.M. Boghoslavecj, O.M. Trubej // Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universtytetu. – 2014. – №5. – S.28 – 31.

3.Gholoshubova N.O. Strateghichni naprjamy rozvytku optovoji torghivli spozhyvchymy tovaramy / N.O. Gholoshubova // Pidpryjemstvo, ghospodarstvo i pravo. – 2013. – № 10. – S. 22 – 26.

4.Kinjak Gh.V. Optova torghivlja v Ukrajini / Gh.V. Kinjak, Ju.O. Korpanjuk // Problemы y puty sovershenstvovanyja эkonomycheskogho mekhanyzma predprynymateljskoj dejateljnosty. – 2012. – №14. – S. 56 – 58.

5.Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrajiny. – Rezhym dostupu : http://www.ukrstat.gov.ua

6.Problemy optovoji torghivli v Ukrajini. – Rezhym dostupu http://www.rusnauka.com/

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.