Громова А.Є., Нечитайло О.В., Попадюк Я.А. КРЕДИТНІ РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА МЕТОДИ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

УДК: 336.717.016(045)

 

КРЕДИТНІ РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА МЕТОДИ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

асистент кафедри фінансів Громова А.Є., студенти Нечитайло О.В., Попадюк Я.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Обґрунтовано основні кредитні ризики комерційних банків та методи їх регулювання. Прокласифіковано фактори кредитного ризику, визначено їх переваги та недоліки. Проаналізовано структуру діючих банківських установ та фактори кредитних ризиків, вивчено проблему впливу кредитних ризиків на діяльність банків та банківської системи в цілому. Визначено суть методів регулювання кредитних ризиків та запропоновано шляхи їх мінімізації.

Ключові слова: кредитні ризики, кредитні операції, методи регулювання кредитних ризиків, диверсифікація, лімітування, сек`юритизація, страхування.

 

асистент кафедры финансов Громова А.Е., студенты Нечитайло Е.В., Попадюк Я.А., Кредитные риски коммерческих банков и методы их регулирования / Винницкий торгово-економический институт КНТЭУ, Украина, Винница.

Обоснованы основные кредитные риски коммерческих банков и методы их регулирования. Прокласификовано факторы кредитного риска, определены их преимущества и недостатки. Проанализирована структура действующих банковских учреждений и факторы кредитных рисков, изучена проблема влияния кредитных рисков на деятельность банков и банковской системы в целом. Определена суть методов регулирования кредитных рисков и предложены пути их минимизации.

Ключевые слова: кредитные риски, кредитные операции, методы регулирования кредитных рисков, диверсификация, лимитирование, секьюритизация, страхование.

 

аssistant of finance department Gromovа A.E. students Nechitaylo O.V. Popadyuk J.A., Basic credit risks of commercial banks and methods of their regulation were grounded(reasonable) / Vinnitsa Institute of Economy and Trade of KNTEU , Ukraine, Vinnitsa.

Credit risks factors were classified, their advantages and disadvantages were defined. The structure of existing banks and credit risk factors were analyzed, the problem of the impact of credit risks on bank`s activity and the banking system at whole was studied. The essence of methods of regulation of credit details was defined and ways of minimizing them were suggested.

Key words: credit risk, credit operations, methods of control credit risk, diversification, limitation, securitisation, insurance.

 

Вступ. Сталий розвиток економіки України за умов становлення ринкових економічних відносин потребує нових підходів до забезпечення стабільності та ефективності функціонування всіх складових ринкової інфраструктури. Стратегічною метою функціонування вітчизняної банківської системи є забезпечення сталості її розвитку шляхом досягнення надійності, стійкості до криз, підвищення якості та ефективності її діяльності. Важливу роль у зміцненні банківської системи України, зростанні довіри до неї вкладників та інвесторів відіграє регулювання банківських ризиків. У загальній сукупності банківських ризиків найбільша питома вага припадає на кредитні ризики. Кредитні ризики, з огляду на пріоритетність та високу прибутковість кредитних операцій, є визначальними в діяльності вітчизняних і зарубіжних банків. Негативна дія кредитних ризиків завдає банкам значних втрат і є однією з найвагоміших причин їхнього банкрутства. За цих умов особливої актуальності набуває проблема регулювання кредитних ризиків банків. Причому ця актуальність підсилюється у зв’язку з приходом в Україну іноземних банків, що загострює конкуренцію на ринку банківських послуг і, відповідно, потребує від вітчизняних банків застосування ефективних механізмів забезпечення конкурентоспроможності їх діяльності, серед яких важливу роль відіграє регулювання кредитних ризиків.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Регулювання кредитних ризиків є предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Значний внесок у вивчення кредитних ризиків зробили такі вчені як: Л.Я. Слобода, Д.Л. Анопов, В.В. Вітлінський, І.В. Чехова та багато інших.

Основний виклад матеріалу. Ризик є невід`ємною характеристикою будь-якої діяльності кожного суб`єкта бізнесу. Світовий досвід доводить, що стабільність функціонування банків у сучасних динамічних умовах залежить від рівня кредитних ризиків. Неврахування негативного прояву цих ризиків є причиною значних банківських втрат від здійснення кредитних операцій та зумовлює банкрутство банків. Негативна дія кредитних ризиків реалізується у зростанні обсягів проблемних кредитів, які є потенційними втратами банків, підвищення рівня витрат на формування резервів під можливі втрати за кредитними операціями, а також інших видів витрат і як результат ліквідації банківських установ.

Розглядаючи структуру банківських установ за період 2011-2016 років ми можемо спостерігати тенденцію до збільшення кількості банків, що перебувають в стадії ліквідації, що пов`язано також з низьким рівнем регулювання кредитних ризиків (табл. 1).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Gromova_Popadyuk_Nechitaylo.doc

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.